Skip to main content

Woonfonds Gelderland: onderzoek alternatieven

By 14-10-2021Nieuws

Hoe kunnen we met een vaststaand bedrag zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen? Dat is de kernvraag rond het Woonfonds Gelderland. Idee van Gedeputeerde Staten was om voor 50 miljoen 1.000 goedkope woningen te kunnen bouwen. Het Woonfonds neemt de kosten voor grond van zo’n woning dan voor zijn rekening (€ 50.000,– per woning). De grond van zo’n woning is dan van het provinciale woonfonds. CDA wil dat er voor zo’n groot bedrag meer gedaan wordt. En dus dat er alternatieven onderzocht worden.

Bea Schouten: we steunen het doel van meer woningen voor starters, maar niet de manier waarop.

Woensdag spraken de Staten in oordeelsvorming over dit Woonfonds of het onderzoeken van alternatieven met als doel zoveel mogelijk betaalbare huizen.  De partijen zaten hier nogal verdeeld in. Als nadelen van het Woonfonds ziet Gelderland dat het veel mankracht kost en veel voorbereiding. In deze vorm maak je een woning voor de eerste aanschaf iets meer bereikbaar door grondkosten voor je rekening te nemen. Maar zodra de bewuste woning weer wordt doorverkocht, verdwijnt die op de markt en zal deze in waarde zeer waarschijnlijk stijgen en dus minder bereikbaar worden. Ook zijn leningverstrekkers terughoudender in het verlenen van hypotheken bij een erfpachtcontstructie, wat dit Woonfonds is, en zal er bij erfpachtwoningen sprake zijn van een hypotheekrenteopslag. Het CDA wil graag alternatieven onderzocht hebben.

Want er zijn alternatieven. Zo heeft de provincie Zuid-Holland ook een soort van Woonfonds. Alleen Zuid-Holland stimuleert een en ander via gericht knelpuntensubsidies. Zo kunnen gemeenten een beroep doen op dat fonds om bij projecten waar de grond te duur is toch het bouwen van midden huur woningen mogelijk te maken. CDA zou dit soort alternatieven graag nader onderzocht zien.

Conclusie
Ook aan het eind van de oordeelsvorming lagen de stemmen verdeeld. Uiteindelijk werd het volgende geconcludeerd:
Het is aan GS om het stuk in deze vorm of in een andere vorm aan te bieden. Daar is nog tijd voor, gedacht wordt aan agendering in PS van december.

Een tweede variant is dat GS na beraad aangeeft toch nog aanpassingen te willen doen.

En een derde variant werd door gedeputeerde Kerris aan de hand gedaan: wel aanbieden van het stuk, maar zonder een besluitvoorstel, om te peilen hoe PS er over denken.

Wordt vervolgd dus.

Nieuws