Skip to main content

Windpark IJsselwind

By 16-11-2022Nieuws

Woensdag stond realisatie van het windpark IJsselwind bij Zutphen ter bespreking. Arjan Tolkamp verving Bertine van Hooff.

Voor het CDA blijven drie waarden essentieel:

  • betrokkenheid van omwonenden,
  • landschappelijke inpassing en biodiversiteit
  • financiële participatie. 20% van de winst zal 20 jaar lang in een gebiedsfonds voor bewoners worden gestort. Het gaat om een bedrag van tussen de 56000 en 65000 per jaar afhankelijk van de businesscase.

Daarnaast heeft het CDA ook steeds benadrukt dat de zorgvuldigheid van het proces en de uitlegbaarheid naar onze burgers belangrijk zijn.

De opgave van de energietransitie is groot en het is te makkelijk om daar je handen van af te trekken zo benadrukte Arjan. Er is geen verplichting om te wachten totdat de landelijke  normen komen, om de voortgang er in te houden; lokaal aan de slag en de lopende projecten kunnen door. De normen zijn niet afgekeurd maar de onderbouwing was onvoldoende.

Voor het CDA blijft het punt staan dat een aantal omwonenden heeft aangegeven tegen dit plan te zijn. Wij kunnen ons daarom ook vinden in de Motie die we samen met diverse andere partijen indienden om in ieder geval het Advies van de wereldgezondheidsorganisatie WHO ter harte te nemen  en niet hoger te gaan dan 45 db Lden in plaats van 47 db Lden.

Het feit dat wij ook “buikpijn” hebben van dit besluit, geeft aan dat ook wij als volksvertegenwoordigers mensen zijn, en dat niet alle besluiten die wij hier nemen makkelijk zijn. Aan de andere kant, de omwonenden hebben hier niet zoveel aan. Het is na 7 jaar wellicht ook goed dat er duidelijkheid gaat komen.

Gedeputeerde Staten gaf aan tijdens de laatste oordeelsvorming dat het goed is de planschade vast van te voren te regelen. Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Verzoeken tot planschade dienen te worden ingediend bij de provincie en de  provincie verhaalt de planschade op de initiatiefnemers. CDA benadrukt dat het belangrijk is dat de omwonenden hierin goed worden begeleid. In hoeverre worden straks de omwonenden geholpen door de provincie om de planschade goed in te dienen? Arjan Tolkamp vroeg de gedeputeerde dan ook een toezegging te doen hier voor zorg te zullen dragen.

CDA zal vandaag instemmen met het voorliggende inpassingsplan.

Nieuws