Skip to main content

Motie: ‘Straatje Erbij’

By 10-07-2024juli 11th, 2024Nieuws

De Provinciale Staten van Gelderland hebben een motie van de CDA-fractie aangenomen om gemeenten meer flexibiliteit te bieden bij de bouw van woningen aan de rand van dorpskernen in het buitengebied.

De aangenomen motie onderstreept dat veel gemeenten behoefte hebben aan flexibelere bouwkaders en opzien tegen de complexe ruimtelijke procedures die momenteel vereist zijn voor bouwen in het buitengebied. Hoewel de provinciale ruimtelijke kaders al mogelijkheden bieden, blijkt in de praktijk dat gemeenten vaak vastlopen.

Diverse overwegingen werden voor deze motie aangevoerd: de leefbaarheid in dorpskernen staat onder druk door een tekort aan woningen voor zowel jongeren als senioren, wat leidt tot een negatieve impact op verenigingen en scholen. De inbreidingslocaties worden steeds complexer en duurder door schaarste en stijgende kosten. Ook Europese natuurherstelwetgeving stelt eisen aan de kwaliteit van groen binnen de bebouwde kom.

De aangenomen motie roept de Gedeputeerde Staten (GS) op om gemeenten actief te informeren over de huidige mogelijkheden binnen de ruimtelijke kaders om woningen aan de rand van dorpskernen te bouwen in het kader van ‘straatje erbij’. Daarnaast verzoekt de motie GS een flexibele houding aan te nemen en samen met gemeenten te werken aan haalbare plannen wanneer deze binnen de huidige kaders niet tot stand kunnen komen.

Met de aanneming van deze motie zet de CDA-fractie een belangrijke stap richting het oplossen van het woningtekort en het verbeteren van de leefbaarheid in Gelderland.

Nieuws