Skip to main content

RES van strategie naar uitvoering

By 02-12-2021Nieuws

De Staten spraken vandaag over de provinciale rol bij windprojecten. Bertine van Hooff voerde het woord. CDA heeft als standpunt dat de lokale autonomie dient te worden gerespecteerd. Laat gemeente en regio’s hun werk doen. Dat is uiteindelijk ook het doel van het RES-proces.

Verantwoordelijkheden worden belegd bij gemeenten en regio’s en niet bij de provincie. Het kan ook niet zo zijn dat gemeenten hier bij voorbaat al voor worden uitgenodigd. De taak ligt onzes inziens bij de gemeente en regio. Ook niet als gemeenten verzoeken om een inpassingsplan door de provincie te laten uitvoeren.

Vervolgens stelde Van Hooff een aantal vragen:

  1. Tijdens de beeldvorming werd aangegeven wat een goede reden zou zijn voor een gemeente om een plan niet over te nemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van grensoverschrijdende effecten. Wat wordt daarmee bedoeld en waarom kan dat niet door de regio worden opgelost?
  2. Binnen de zoekzone stelt de provincie een provinciaal inpassingsplan (PIP) op als de gemeente dat wil. Waarom zou de gemeenten dat willen? Gemeenten hebben, zoals eerder gezegd, een eigen verantwoordelijkheid en wij willen niet op hun stoel gaan zitten.
  3. Per 1 juli 2022 gaat de omgevingswet in. PS wordt dan alleen geïnformeerd over een inpassingsplan en is het verder een GS-besluit. Wat is dan eigenlijk nog de rol van de Staten hierin?
  4. In de Statenbrief staat dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) voor heel Gelderland komt. Hoe ziet dat er uit ten opzichte van de 6 RES-regio’s en de regionale MER’s die daar gemaakt worden?

Gedeputeerde Jan van der Meer antwoordde dat de provincie de lokale autonomie ook respecteert, maar dat de provincie wel het bevoegd gezag is. Als een gemeente ‘niet goed in de wedstrijd zit’, zal de provincie wel moeten acteren. Provincie kijkt samen met gemeenten wat de beste route is. Soms gaat het om grensoverschrijdende windparken. Dan is het soms gewoon handiger als een provincie dat doet. Grensoverschrijdend dat kan bijvoorbeeld zijn als het gaat om overlast zoals in Zutphen. Een windmolenpark in gemeente A kan tot overlast leiden in aanliggende gemeente B. Dan is het misschien handiger als de provincie de taak op zich neemt om alle belangen goed en evenwichtig te wegen.

De vraag over de taak van PS vanaf 1 juli legde de gedeputeerde terug bij PS: hoe vinden zij dat hun rol moet zijn?

Op het punt van de MER antwoordde de gedeputeerde dat niet alle regio’s een MER doen. Daarom doen we dat nu wel, om een goede afweging te kunnen maken.

Nieuws