Skip to main content

RES van strategie naar uitvoering & provinciale rol bij windenergie

By 15-12-2021Nieuws

Het laatste stuk van de laatste Statenvergadering van 2021 had ook zo ongeveer de langste titel: RES van strategie naar uitvoering en de rol van de provincie bij windenergieprojecten. Een heel belangrijk dossier dat het verdient in de Staten te worden besproken zoals het CDA en VVD wilde. Woordvoerder energie Bertine van Hooff noemde vier aandachtspunten: 

  1. De lokale autonomie dient te worden gerespecteerd
    CDA wil dat we de gemeenten en de regio’s hun werk laten doen. Dat is ten slotte ook de bedoeling van het gehele RES-proces. Het kan niet zo zijn dat bij voorbaat gemeenten hiervoor al worden uitgenodigd. Ook niet als Gemeenten verzoeken om een inpassingsplan door Provincie te laten uitvoeren. Ook dan kan de gemeente kennis en expertise bij de provincie krijgen maar dat betekent nog niet dat de provincie de rol overneemt.

Bertine van Hooff: “De provincie is niet het grote broertje dat de klus moet klaren als het wellicht lastig wordt.”

Uitgangspunt: wat in de RES staat, is maatgevend. Nu is de RES 1.0 nog niet verankerd in de omgevingsverordening. Dit betekent dat het CDA zeer zeer terughoudend is en ook zal zijn ten aanzien van locaties die niet in de 1.0 staan en waar eventueel plannen zijn om met gebruik van de elektriciteitswet alsnog windmolens te bouwen. Laten we duidelijk zijn over wie nu waar voor aan de lat staat. Dat is vandaag al op een ander vlak aan de orde geweest.

Daarnaast heeft PS een eigenstandige bevoegdheid en dat betekent dat ook straks, mocht het wel tot een inpassingsplan komen tijdens de periode dat er nog geen RES 2.0 is, PS en dus ook het CDA hierin een eigenstandige weging zal maken.

2. RES 1.0 biedt onvoldoende basis voor inpassingsplannen
We hebben eigenlijk  RES 2.0 nodig als basis. Deze is er nog niet. Dus wachten met inpassingsplannen tot RES 2.0 er is.

GS noemt het: tijdens de verbouwing houden we de winkel wel open. CDA is ook voor haalbaar, betaalbaar en meters maken maar ook voor draagvlak.

PS heeft een motie ingediend met betrekking tot de disbalans wind-zon, deze zag niet alleen op de disbalans tussen wind en zon maar ook op de disbalans tussen zon op dak en zon op land. Verder heeft PS ook een motie ingediend met betrekking tot draagvlak.

Dus dat kan betekenen dat er tijdens de verbouwing toch net een bepaalde route in die winkel niet bewandeld kan worden.

CDA ondersteunt het beleid, wil niet vertragen maar beter nu een pas op plaats en straks een stap vooruit, dan nu 1 stap vooruit en straks twee stappen achteruit. Bovendien komt er nog een verkenning naar aanleiding van het interbestuurlijk programma en harmonisatie windbeleid en deze is pas in het voorjaar van 2022 klaar.

3. Uitlegbaarheid naar onze burgers van Gelderland
We zijn met elkaar bezig een proces RES op te tuigen en dat kan door een marktpartij zomaar doorkruist worden met een principeverzoek. Het is belangrijk dat er een heldere en aan burgers uitlegbare besluitvorming plaatsvindt bij de overheid en de bevestiging dat het RES proces ook daadwerkelijke waarde heeft.

4. Provincie moet niet al te makkelijk voor het karretje worden gespannen van initiatiefnemers

CDA heeft nog twee vragen:

Wie bedoelt u eigenlijk met de gemeenten? Kunt u dat nog wat nader duiden? Is dat college B&W, is dat de gemeenteraad of beiden?

Als 2.0 klaar is, dan kunnen projecten die buiten de zoekzones komen on hold worden gezet als de ambitie al gehaald wordt. Kunt u mij uitleggen waarom dit wel kan als de 2.0 klaar is maar voor komende 1,5 jaar nog niet? Heeft dat puur met de juridische verankering te maken van de RES 2.0?

Nieuws