Skip to main content

Regionale Energie strategieën Gelderland staan in de startblokken.…

By 15-01-2020Nieuws

Regionale Energie strategieën Gelderland staan in de startblokken.…

door Bertine van Hooff-Nusselder

 

Op 28 juni 2019 is het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het opstellen van Regionale Energiestrategien (RES-en). Nederland is verdeeld in 30 regio’s en Gelderland in 6 regio’s. Dit betekent dat er startnotities zijn gemaakt voor deze regio’s.

 

Besluit ligt voor – naast de reeds vastgestelde startnotities Cleantech en Foodvalley d.d. 30 oktober jl. en de startnotitie regio Arnhem Nijmegen d.d. 27 november 2019 – nu ook de startnotities Noord-Veluwe en Rivierenland en de voortgangsnotitie van de Achterhoek vast te stellen. Dit zal zoals het nu er naar uitziet op 29 januari a.s. gaan gebeuren.

Op 15 januari jl. was er over de laatste drie notities nog een beeldvormende- en oordeelsvormende bijeenkomst.

 

Doel van de RES is drieledig:

  • Een product waarin regio beschrijft welke energiedoelstellingen moeten worden behaald, op welke termijn en met welke strategie;
  • Een instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke, regionale betrokkenheid te organiseren;
  • Een manier om langdurige samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren.

 

De Gelderse staten hebben gekozen voor een ambitieuzere doelstelling gekozen dan de nationale, nl. 55% CO2 reductie in 2030 in plaats van 49% CO2 reductie (t.o.v. jaar 1990).

De 30 RES-en gezamenlijk moeten optellen tot 35 THw grootschalige opwek, zijnde 3700 tot 5000 windmolens.

 

“Ja” zeggen op startnotities (en voortgangsnotitie) betekent instemming per regio op geschetst proces en als volwaardige partner met verantwoordelijkheid deelnemen.

 

Vandaag heb ik de volgende vragen gesteld aan de gedeputeerde Jan van der Meer over de laatste drie notities.

 

Meer algemeen:

  • Zijn er ervaringen met hybride energieparken in Gelderland (waar zowel sprake is van zonnepanelen, windmolens en opslagmogelijkheden voor bijv. waterstof)?
  • Noord-Veluwe en de Achterhoek geven aan dat er wanneer de concrete invulling gaat plaatsvinden, er snel meer capaciteit nodig is, ook in financiële zin. Rivierenland geeft geen knelpunten aan. Hoe verklaart u deze verschillen?
  • Het moet geen feestje van bestuurders worden. In hoeverre zitten de burgers echt aan tafel bij de ruimte-ateliers?

 

T.a.v. Noord Veluwe

  • Noord-Veluwe is in 2017 een van de zeven landelijke pilotregio’s voor de RES geweest. Kansrijke bouwstenen uit pilot: windweg, windbos, energielandgoed en biomassa en zonneweiden op natte grond.

Vervolgens wordt hierover gezegd dat er een heroverweging nodig is van het lokale en provinciale beleid om dit te bewerkstelligen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

 

T.a.v. Rivierenland

  • Zijn de ervaringen uit de ruimte-ateliers periode mei-december 2017 meegenomen in de startnotitie?
  • De stuurgroep Rivierenland heeft als leidend sturingsprincipe inclusiviteit en beperking van energie-armoede. Hoe zien we dit terug in de startnotitie?

 

T.a.v. Achterhoek

De voortgangsnotitie van de Achterhoek geef aan hoe de regio van het Akkoord van Groenlo (2009) en de Regionale energietransitienota (2015) naar een conceptres gaan komen. De Achterhoek geeft ook aan dat er fors zal moeten worden versneld om in de komende jaren maar enigszins in de buurt te komen van het doel. M.n. de opwekking van zon- en windenergie blijft achter. Een van de projecten die kan bijdragen aan de versnelling is de Agem (de Achterhoekse groene energie maatschappij).

In de voortgangsnotitie is niet ingegaan op de projectcapaciteit, de middelen, de begroting, de escalatie en het benutten van koppelkansen.

Bij de achterhoek staat bijv. dat de regio wel zoekt naar ruimtelijke-functionele meekoppelkansen om meerwaarde te creëren. Wat wordt hiermee bedoeld?

 

Nieuws