Skip to main content

OV onder druk

By 01-06-2023Nieuws

Arjan Tolkamp was een van de indieners van de motie over openbaar vervoer. Het CDA gaat het OV aan het hart: we willen dat ieder dorp of dorpskern bereikbaar blijven. De kwaliteit van ons Gelderse openbaar vervoer staat momenteel onder druk als gevolg van verschillende oorzaken: hogere brandstofprijzen, gestegen lonen, lagere bezettingsgraad sinds Covid. 

Door landelijk gebied bereikbaar te houden blijven deze gebieden ook leefbaar en voorkomen we krimp. Zo kunnen jongeren hun school of opleiding bereiken en kunnen ouderen contacten onderhouden.

De leefbaarheid op het platteland, maar ook in de stad, valt en staat door het faciliteren van een goed openbaar vervoer en daarmee een goede bereikbaarheid voor iedereen.

Het CDA is daarom ook mede-indiener van de motie om in 2024 de middelen aan te vullen. Echter, het CDA wil een structurele oplossing voor de jaren die daarna komen.

Arjan Tolkamp: Het kan niet zo zijn dat door de inflatie de kosten van arbeid en brandstof stijgen maar de rijksbijdrage nagenoeg gelijk blijft. Samen met het Rijk moet naar een structurele oplossing gezocht worden voor de geraamde tekorten in de jaren na 2024.

De motie werd aangenomen en heeft het volgende dictum:

verzoeken GS om:
– Het huidige niveau van het Gelderse openbaar vervoer in stand te houden en niet af te
schalen
– Er alles aan te doen om het openbaar vervoer niet duurder te maken voor reizigers
– Daartoe de budgetten voor 2024 voor het openbaar vervoer aan te vullen tot een toereikend
niveau
– De dekking hiervoor te regelen in de Perspectiefnota

Nieuws