Skip to main content

Provinciale ondersteuning voor gemeenten (bij het Coronavirus)

By 03-04-2020Nieuws

In deze notitie beperk ik mij tot het geven van een korte opsomming van de provinciale ondersteuningmaatregelen, die staan beschreven in de brief van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 24-3-2020 aan de Gelderse gemeenten.

 1. Vertrekpunt van college van GS:

Provincie biedt gemeente ondersteuning aan om te doen wat nodig is, in aanvulling op de Rijksmaatregelen

Provincie wil : nauwgezet monitoren en verkennen welke ondersteuning vanuit provincie passend is.

 1. Volgende acties, die genomen zijn door college van GS, vanuit dit vertrekpunt
 • Ruimhartige ondersteuning bieden aan gemeenten bij afgekondigde ondersteuningspakket voor bedrijven

 

Wat:

 

 • Veel druk op capaciteit gemeenten

 

Hoe:

 

 • Waar nodig middelen en menskracht faciliteren voor gemeenten

 

 • Opzetten van maatregelen voor na de crisis gericht op herstel economie 

Wat:

 

 • Gelderse economie wordt hard geraakt..

Hoe:

 

 • In kaart brengen wat nodig is voor stimulering na de crisis.
 • Kijken welke investeringen naar voren kunnen worden gehaald
 • Primair nu onderzoeken hoe we z.s.m. de Gelderse economie kunnen stimuleren
 • Overleg met brancheverenigingen en het Rijk. Gedeputeerden Van der Wal en Kerris in contact met wethouders economie

 

 • Tegemoetkomen bij financiële gevolgen afgelasten van evenementen op gebied van cultuur, sport en Gelderland herdenkt

Wat:

 • Afgelasten van alle evenementen betekent direct grote financiële gevolgen in algemeen

Hoe:

 • Tegemoetkoming bij verstrekte provinciale subsidie voor culturele evenementen, Gelderland Herdenkt en Gelderland Sport.
 • Gelderland Herdenkt wordt met 1 jaar verlengd (31-12-2020).
 • Voor afgeblazen evenementen blijft verleende subsidie beschikbaar voor reeds gemaakte kosten en aangegane verplichtingen.
 • Niet gebruikte subsidies kunnen later worden ingezet. Bekeken wordt of meer acties nodig zijn.

Wat:

 • Liquiditeitsproblemen bij musea, theaters en andere culturele instellingen. Verzoeken om opschorten dan wel kwijtschelden van huur

Hoe:

 • GS wil graag in contact komen met gemeenten die tegen deze problemen aanlopen. Inventariseren nu. Verder nog geen concrete maatregel.

 

 • Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven

Wat:

 • diverse saamhorigheidsinitiatieven ontstaan nu.

Hoe:

 • Vanuit programma Leefbaarheid zijn er middelen beschikbaar om deze initiatieven vanuit Gelderse samenleving te ondersteunen. Contact opnemen via Leefbaarheidsalliantie (vraag@leefbaarheidgld.nl)

 

 

 

 

 

 • Provinciaal toezicht op gemeenten

Wat: gemeenten zitten nu in crisisorganisatie.

Hoe:

 • gemeenten nu zo veel mogelijk ontzien met onnodig belastende administratieve taken (rapportages e.d.)
 • meedenken in oplossingen over mogelijk overschrijden van wettelijke termijnen (voorbeeld bij zaken m.b.t. rechtmatigheid, denk aan indienen Jaarrekening). Provincie overlegt hierover met Rijk.

 

 • Nogmaals onder aandacht brengen van gemeentefinanciën bij kabinet

Wat:

 • De toch al lastige financiële positie van gemeenten wordt nu – als gevolg van Corona-crisis – nog complexer en extra kosten (o.a. minder gemeentelijke belastnginkomsten etc.) op bordje gemeente.

Hoe:

 • GS brengt dit onder aandacht van kabinet

 

 • Nagaan hoe gevolgen COVID-19-crisis voor bestaande lopende opgaven zo beperkt mogelijk zullen blijven

Wat:

 • Maatschappelijke opgaven staan niet stil: RES, aanpak Stikstof, opvang vluchtelingen, weerbare samenleving, actieplan wonen e.d.

Hoe:

 • College van GS in gesprek via VNG-GLD hoe samen met gemeenten te zorgen voor zo beperkt mogelijk blijven van de gevolgen COVID-19-crisis.
 • Nagaan wat dit voor extra inzet provincie vraagt.

 

 1. Hoe verder?

Het college van GS geeft aan contact op te nemen met de gemeenten om samen na te kijken naar de invulling van het maatregelen pakket provincie GLD of andere mogelijke acties.

Daarnaast 2 e-mail adressen en telefoonnummers opengesteld voor opmerkingen, vragen, suggesties om zo nog betere ondersteuning te kunnen bieden.:

Henrice Wittenhorst ( h.wittenhorst@gelderland.nl) 026-359 8713

Rudy Uwland (r.uwland@gelderland.nl) 026-359 8497

 

 

 

 

Nieuws