Skip to main content

Nieuwsbericht voor CDA bestuurders over Corona

By 03-04-2020Nieuws

Corona-nieuwsbericht nr.1 van de CDA-Statenfractie aan de CDA-bestuurders In Gelderland op alle niveau’s en in alle geledingen

 1. Samen bestrijden we Corona 

Allereerst hoop ik dat het goed met u gaat. We zijn in een onwerkelijke situatie terechtgekomen, waarin niets meer vanzelfsprekend is. De maatregelen, die door de overheid zijn genomen om dit virus in te dammen, raken iedereen. Het zijn spannende tijden.
Gelukkig zien we op rijks- en gemeentelijk niveau dat er veel maatregelen worden genomen om de gevolgen voor mensen te beperken. Wat we ook mooi vinden om te zien, zijn alle maatschappelijke initiatieven. Een bloemetje bij verzorgingshuizen, extra steun voor de voedselbanken en een kaartenactie voor eenzame ouderen zijn een paar voorbeelden. En ik heb, net als vele anderen, ook een knuffel voor mijn raam voor kinderen die op berenjacht gaan.

In dit eerste Corona-nieuwsbericht voor CDA-bestuurders in Gelderland informeren wij u over de rol van de provincie. Die is nu, in het bestrijden van de crisis klein, maar juist in het vervolg kunnen we wel een belangrijke rol spelen. Binnen de CDA-Statenfractie fractie is Bert Komdeur de woordvoerder Corona. Omdat deze crisis vele portefeuilles raakt hebben we hem aangewezen om hier het voortouw in te nemen en waar nodig de woordvoerders op de andere terreinen te betrekken. Hij neemt u hierover verder mee in dit nieuwsbericht.

Zorg goed voor elkaar!

Gerhard Bos, fractievoorzitter CDA-Statenfractie

 1. Wij helpen u in de verbinding

De COVID-19-crisis (hierna te noemen: Corona-crisis) raakt iedereen. Heel persoonlijk, maar ook in het politieke werk Van het een op andere moment zijn we in een geheel onwerkelijke situatie beland. Niet eerder vertoond en de meest diepe crisis buiten oorlogstijd, zoals premier Rutte beschreef.
We moeten weliswaar 1.5 meter afstand houden van elkaar, maar tegelijk laten we in deze dagen ook zien dat we dicht bij elkaar staan.

Dat geldt ook voor ons als CDA-ers op alle niveau’s in onze provincie Gelderland. Vanuit de CDA-Statenfractie helpen wij u graag in de verbinding. Dat doe ik binnen de Statenfractie. Corona raakt alle woordvoerderschappen binnen de fractie. Maar ook naar u toe wil ik graag de verbindende schakel zijn. Voor al die CDA-ers, die nauw betrokken zijn bij de crisisbestrijding Corona. Daarbij sta ik ook verbinding met onze Tweede Kamerfractie via Evert Jan Slootweg, dan wel Joba van den Berg en de Eerste Kamerfractie via Hugo Doornhof. En niet op de laatste plaats ook met de CDA-geledingen waaronder BSV-Gelderland en BSV-landelijk.

Het gaat dan om:

 • Het communiceren van de provinciale Corona-ondersteuningsmaatregelen en initiatieven en het terugleggen van signalen, vragen naar de woordvoerders binnen de fractie voor hun portefeuille. We doen het samen;
 • Het signaleren, attenderen, verbinden en waar nodig doorverbinden richting de bestuurlijk verantwoordelijken in de besluitvormingsprocessen rondom Corona. Op alle bestuurlijke niveau’s Zo worden bijvoorbeeld in diverse gemeenten mooie creatieve initiatieven genomen gericht op het verlichten van de getroffen Corona-maatregelen voor de getroffen doelgroepen genomen. Goede voorbeelden kunnen we met elkaar delen via de uit te brengen nieuwsberichten;

 

Let wel:

 • Het gaat primair om het leggen van de verbinding. Geen directe inhoudelijke advisering richting getroffen doelgroepen of anderszins. Hiervoor zijn met name de rijksoverheid, lokale overheden, brancheorganisaties etc. aan zet en de veiligheidsregio’s. Daar worden de kritische processen overeind gehouden, waaronder de ondersteuning van de getroffen doelgroepen. We hopen dat u met ons meedoet in deze periode.

Hoe vinden we elkaar?

U kunt mij voor dit moment benaderen via mail: b.komdeur@upcmail.nl en via telefoon: 06-11392594. We denken verder na hoe dit verder zo goed mogelijk kunnen inrichten.

 1. Provinciale ondersteuning voor gemeenten i.v.m. de Corona-crisis

De Rijksoverheid heeft de afgelopen periode een indrukwekkend pakket aan maatregelen de getroffen doelgroepen/sectoren te ondersteunen Dat gebeurt over een breed terrein. Daarnaast staan met name de gemeenten in de “frontlinie”. Daar gebeurt de eerste opvang van (aan)vragen, wordt geadviseerd en ook doorverwezen. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de handhaving. Een intensieve taak deze dagen.

De provincie Gelderland biedt gemeenten ondersteuning aan om te doen wat nodig is, in aanvulling op de Rijksmaatregelen. De provincie is op dit moment bezig alle gemeente te benaderen met als doel: monitoren en verkennen welke ondersteuning vanuit de provincie passend is.

Daarvoor heeft het college van Gedeputeerde Staten 24 maart jl. een brief gestuurd naar alle Gelderse gemeenten met daarin aangegeven het eerste pakket aan acties, die genomen zijn door GS als ondersteuning richting de gemeenten. In de brief worden gemeenten nadrukkelijk uitgenodigd zich te melden met wat zij nodig hebben passend bij de door GS uitgezette acties.

De acties van het college van GS heb ik voor u samengevat in een apart document dat u verderop in dit Nieuwsbericht kunt raadplegen.

Dan gaat het onder andere om :

 • Ruimhartige ondersteuning bieden aan gemeenten;
 • Opzetten van maatregelen voor na de crisis gericht op hersteld van de Gelderse economie;
 • Tegemoetkoming bij financiële gevolgen afgelasten van evenementen op gebied van; cultuur,sport en Gelderland herdenkt;
 • Ondersteuning van maatschappelijke Corona-initiatieven;
 • Hoe om te gaan met provinciaal toezicht;
 • Nogmaals onder de aandacht brengen van de gemeentefinanciën bij het kabinet;
 • Nagaan hoe gevolgen van de Corona-crisis zo beperkt mogelijk kunnen blijven voor de lopende opgaven in Gelderland.

Het is zaak om op met name lokaal niveau goed kennis te nemen van deze handreiking vanuit de provincie en daarop in te spelen via aangegeven contactpersonen. Maar ook door de CDA-Statenleden via mij te voeden met ideeën, suggesties en daarover via de Corona-appgroep met elkaar in gesprek te gaan de komende tijd.

Het maatregelen-pakket zal komende tijd zeker worden geactualiseerd. Ik zal u via de uit te brengen nieuwsberichten op de hoogte houden.

Bert Komdeur
Woordvoerder Corona CDA-Statenfractie Gelderland

Nieuws