Skip to main content

Maidenspeech Hans van Ark

By 11-12-2019Nieuws

Hans hield vandaag zijn maidenspeech in Provinciale Staten. Hij ging onder andere in op wat dat nu eigenlijk is: een maidenspeech. Het woord maiden betekent niet ‘meisje’ of ‘keukenmeid’ maar maag. Je maidenspeech kun je dus maar 1 keer houden.

Ook roept hij op om vooral te blijven kijken naar lange termijn oplossingen. Op vele onderstroomgevoelens passen niet altijd makkelijke antwoorden, die leiden immers al snel tot populisme en populisme leidt uiteindelijk altijd tot verval van de rechtstaat. Hans maakte dit duidelijk aan de hand van de casus N825 waar burgers vroegen om stil asfalt over een lengte van 4 kilometer.

Hans zei daarover het volgende:
“Dat klinkt niet gek, maar als de door ons zelf vastgestelde normering voor geluidshinder daar geen aanleiding toe geeft, waarom zouden we dan van de door onszelf vastgestelde uitgangspunten afwijken? Daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Er moeten dan hele bijzondere uitzonderingsgronden zijn om dat te rechtvaardigen, wij zien ze in dit geval niet. Maar er ligt natuurlijk wel een vraag achter deze vraag. En dat is natuurlijk zo’n trend, dat mensen gewoon weg zo min mogelijk lawaai aan de kop willen hebben en gelijk hebben ze. Hoe maken we Gelderland stiller, op allerlei terrein, welke mogelijkheden zijn er, wat kunnen we wel en wat kan niet?”Om die reden diende het CDA een motie van de VVD mee in, die unaniem werd aangenomen.De motie had het volgende dictum:
Roept het college op:
– Te onderzoeken welke maatregelen het college van Gedeputeerde Staten kan nemen voor geluid reducerende maatregelen voor de eerste vier kilometer van de N825;
– Om samen met de lokale overheden in gesprek te blijven met bedrijven, die veel gebruik maken van de N825, in het kader van een bijdrage in de geluid reducerende maatregelen;
– De bevindingen hiervan terug te koppelen naar de leden van Provinciale Staten.
Nieuws