Skip to main content

Kap of geen kap van de groene bermen van de A28: het vervolg

By 26-09-2019Nieuws

Woensdag 25 september spraken Provinciale Staten over de mogelijke kap van het groen in de bermen van een gedeelte van de A28. Hieronder een korte reconstructie van het probleem en de wijze waarop Statenlid Hans van Ark dit onderwerp afgelopen zomer wist te agenderen. 

Eind juli blijkt uit een artikel in De Stentor dat Rijkswaterstaat overweegt het groen in de bermen van de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen omdat dat veiliger zou zijn voor het verkeer.

Het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg deed Statenlid Hans van Ark toen de wenkbrauwen fronsen. “Dit idee van Rijkswaterstaat staat haaks op het provinciale beleid. Hierin worden zorgvuldig veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend tegen elkaar afgewogen.” CDA stelde daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. Eind augustus ontvingen wij de antwoorden op deze vragen. Deze riepen wat ons betreft vooral nieuwe vragen op.

Woensdag 25 september, stond daarom een hoorzitting gepland met ambtenaren van de provincie en Rijkswaterstaat om vooral technische vragen beantwoord te krijgen. Hans van Ark stelde daarin de volgende vragen.

1. Hoeveelheid bomen
Hoeveel bomen worden nu gekapt? Even voor het beeld: het gaat om een strook van 80 meter breed en 30 kilometer lang. Hoeveel bomen worden in het gebied heringeplant? En hoeveel bomen worden gekapt die ouder zijn dan 50 jaar?

2. Verkeersveiligheid
Op gedeelten van die 30 kilometer is maar vangrail geplaatst. Als er overal vangrail komt en daarnaast een veiligheidsstrook van 2 meter is het probleem van verkeersveiligheid toch opgelost?

3. Brandveiligheid
Wat betreft brandveiligheid baseert men zich op een rapport uit 2006. CDA wil graag weten of er geen nieuwe inzichten sinds die tijd zijn op dit gebied want de lezingen over de kwaliteit van dit rapport zijn niet al te positief.

4. Geluidsoverlast als gevolg van de kap
Eerder dit jaar is de middenberm van de A1 gekapt. Daar is nu wel sprake van een grote woestenij en het ziet er heel kaal uit. Er zijn veel klachten uit die omgeving over toegenomen geluidsoverlast. CDA heeft daarom gevraagd naar gegevens over de gevolgen van bomenkap op de toename van de geluidsoverlast.

Antwoorden
Niet op al deze vragen kon al antwoord worden gegeven door de aanwezige ambtenaren. Het aantal te kappen bomen wordt nog uitgezocht, het gaat in ieder geval om alle bomen met een diameter groter dan 8 centimeter. Wanneer het gaat om de geluidsoverlast zijn er geen klachten bekend bij de provincie en Rijkswaterstaat, maar wel bij het CDA.

En nu?
Besloten is dat er over twee weken een oordeelsvormende bijeenkomst zal volgen. Hierin worden de politieke afwegingen gemaakt en zal de gedeputeerde nader ingaan op vragen vanuit de verschillende partijen. Voor die tijd hopen we al antwoord te krijgen op onze technische vragen. CDA zal in ieder geval voor drie zaken pleiten:
-waarom komt er geen herinplant van loofbomen (die minder brandbaar zijn)?
-meer maatwerk op die strook van 30 kilometer
-een aantal bomen ligt in het Gelders Natuur Netwerk. Daar gelden aanvullende eisen over de kap. Daar willen wij graag meer informatie over.
-veiligheid staat voorop, maar met meer maatwerk. Laten we leren van de kaalslag op de A1.

Hans van Ark, Statenlid

Nieuws