Skip to main content

Jaarstukken: meer inzicht in reserves gewenst

By 09-06-2021Nieuws

Aandacht voor de lange termijn gevolgen van Covid-19, meer rendement op ons stamkapitaal en beter inzicht in onze reserves. Dat is de korte versie van de inbreng van Bert Komdeur bij de behandeling van de jaarstukken van 2020.

Woensdag 9 juni werd de Jaarrekening 2020 besproken. Bert Komdeur heeft drie punten:

Covid-19: bespreek lange termijn gevolgen
In de afgelopen maanden hebben we als Gelderland laten zien dat we ondanks dat we ‘moesten varen met beperkt zicht’, heel snel konden schakelen met noodhulp en overbruggingssteun. CDA vraagt wel aandacht voor de lange termijn gevolgen van de COVID-19 crisis. Die zijn er, bijvoorbeeld bij het OV, de sociaal – culturele sector , de binnensteden en bepaalde economische sectoren. Wij stellen voor om bij de behandeling van de Perspectiefnota dit verder bespreken en te kijken wat er nodig is in het kader van herstel.

Onze financiële positie: zorg voor rendement op ons stamkapitaal
Onze financiële positie is robuust en de reserves zijn hoog Maar het rendement op ons vermogen loopt hard terug. En de dividend-inkomsten nemen ook snel af.

Bert Komdeur: Kortom , het Gelderse verdienmodel van jaarlijks extra investeringen doen vanuit het rendement en dividend boven op de reguliere inkomsten droogt in rap tempo op. We moeten iets doen!

Daarom heeft het CDA in januari al ervoor heeft gepleit om te zoeken naar het halen van meer rendement uit ons vermogen op een andere manier, maar wel vanuit onze publieke taken.  Investeer bijvoorbeeld – net als pensioenfondsen dat doen – vanuit de publieke taak in  volkshuisvesting: meer rendement en meer woningen.

De gedeputeerde kondigde een aparte statenbrief aan over “investeren vanuit publieke taak”. Ook al temperde hij de verwachtingen, we gaan als CDA graag met elkaar het gesprek hierover aan. Laten we dit goed doen en besluitvorming over toekomstscenario’s  Stamkapitaal niet overhaasten.

Inzicht en overzicht in reserves van de provincie gewenst
Het CDA wil een meer uitgewerkt overzicht hebben van onze reserves. Welke verplichtingen zijn er per reserves aangegaan, wat is er nog aan vrije ruimte? Dat  integraal overzicht per reserve is er nu niet, maar zal komende tijd wellicht nodig zijn. Uiteraard met respect voor wat is toegezegd, maar de “nieuw voor oud-discussies” komen mogelijk sneller op ons af dan wij denken, nu het rendement en dividend sneller opdrogen dan was verwacht. Juist dan moeten we goed beslagen ten ijs komen met de goede overzichten. En dat missen wij nu.

De gedeputeerde heeft toegezegd hierover met een aparte Statenbrief te komen. Kunt u ons toezeggen dat het gevraagde inzicht bij de begroting 2022 zal worden gegeven?

Nieuws