Skip to main content

Grondwateronttrekking en verdroging

By 21-12-2022Nieuws

De afgelopen jaren was er geregeld sprake van droogte in onze provincie. Aanleiding voor de Rekenkamer Oost-Nederland een rapport te schrijven over verdroging en het onttrekken van grondwater. Engelina van Steenbrugge voerde hierover het woord.

CDA is tevreden met het rapport van de Rekenkamer en de bijbehorende aanbevelingen, deze aanbevelingen worden dan ook overgenomen door GS. We hebben twee weken geleden in de oordeelsvorming ook al extra aandacht gevraagd voor een APK voor bestaande vergunningen, een soort periodieke keuring van de vergunning dus. Dit is een noodzaak want veel vergunningen zijn al oud, zelfs al meer dan 20 jaar en in al die jaren is er veel veranderd. De gedeputeerde heeft toegezegd de APK bij grote wateronttrekkers met een vergunning, beter te gaan gebruiken en te zorgen dat om de 5 jaar de vergunningen worden gecontroleerd.

Voor het CDA zit er nog wel een zorg omtrent het feit dat deze bedrijven, die grootverbruikers, veel water onttrekken waardoor er nu al gebieden ‘op slot’ zitten waar men in de toekomst naar water wil gaan zoeken, de zogenaamde waterwingebieden.

Er bestaat al een waterbesparingsplan, dit dient wel actief te worden betrokken bij de vergunningverlening en controle bij de APK. CDA kan zich voorstellen dat er speciaal aandacht is in het waterbesparingsplan door een paragraaf toe te voegen dat de wateronttrekker zich inzet om water te besparen, wellicht door afspraken te maken over de omvang van bezuinigen.

Grote wateronttrekkers gebruiken heel veel water. Met het waterbesparingsplan behorende bij de (bestaande en nieuwe) vergunning inclusief de 5-jaarlijkse APK kan gestuurd worden op waterbesparing. Immers, burgers moeten zich ook inzetten om op allerlei manieren water te besparen.

CDA heeft daarom gevraagd dit plan nog aan te scherpen: Gedeputeerde Staten gaat hierop nogmaals kijken wat de mogelijkheden zijn van aanscherping om de industriële grootverbruiker te activeren om water te gaan besparen.

Door andere partijen werd nog een motie ingediend. Deze behelst het gelijk trekken van de registratie van grondwateronttrekkingen over de drie Gelderse waterschappen. Het CDA begrijpt het voorstel om bij de Gelderse en Overijsselse waterschappen en de provincies de registratie van grondwateronttrekkingen op hoge zandgronden gelijk te trekken. Dit staat nu op 12.000 m3 bij diverse waterschappen en bij Rijn en IJssel op 50.000. We zijn het eens dat het goed is de grens gelijk te gaan maken bij diverse waterschappen.

Nieuws