Skip to main content

Goed rentmeesterschap betekent dat we de aarde goed willen doorgeven aan de generaties na ons.

By 12-06-2024Nieuws

Klimaatverandering is één van de grote maatschappelijke vraagstukken voor de komende decennia. Goed rentmeesterschap betekent dat we de aarde goed willen doorgeven aan de generaties na ons. 

En laat goed rentmeesterschap nu net een van de grondbeginselen zijn onze partij zijn, de comeback-democraten, grapje: Christendemocraten.

Deze verantwoordelijkheid om goed voor onze aarde te zorgen dienen we met z’n allen te dragen, wij als CDA-ers maar ook de inwoners en ondernemers in onze provincie. Voor de Gelderlanders van nu en voor de volgende generatie.  

We hebben grote uitdagingen en worden bijna dagelijks met nieuwe hobbels op de weg geconfronteerd. Maar we moeten ook niet gaan doemdenken en met een zwaar gemoed de toekomst in gaan. We zetten met elkaar de schouders onder onze klimaatopgaven en kunnen op die manier stappen zetten naar een realistisch klimaat beleid. Wij bieden zekerheid door keer op keer te kiezen voor een realistisch maar ambities klimaatbeleid. Dit doen wij als CDA-ers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Als we dat maar blijven doen, dan ben ik hoopvol gestemd.

In 2050 is heel Gelderland klimaatneutraal en van alle sectoren en op alle terreinen wordt een extra bijdrage gevraagd. Voor deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is de Kadernotitie Klimaat en het Klimaatplan van de provincie noodzakelijk. Uiteraard staan wij als CDA dan ook achter de plannen van de provincie. Waar ik nog wel extra aandacht voor blijf vragen zijn de energie coöperaties in onze provincie. 

Gelderland loopt namelijk voorop in het aantal energie coöperaties voor zon- en wind.  Dat betekent dat bewoners zelf proactief bezig zijn met verduurzaming van hun gebied. 

Vanuit onze visie op een sterke samenleving zien we een belangrijke rol voor energie coöperaties, niet alleen voor de opwekking van energie maar bijvoorbeeld ook voor de onderzoeken naar een buurtbatterij. Daarnaast hebben wethouders namens de RES-regio’s aangegeven de voorfinanciering nodig te hebben om lokaal eigenschap te borgen. 

En zoals in ons coalitieakkoord Gewoon Doen staat omschreven willen wij dat de opbrengsten van energieprojecten meer terugvloeien naar de directe omgeving. Hierbij kunnen de coöperaties juist een cruciale rol spelen.

Tot slot kijken wij als CDA verder uit naar de verdere plannen van de gedeputeerde als het gaat om de aanpak van netcongestie en naar het onderzoek naar een SMR (een kleine kerncentrale). Maar wij zijn ook benieuwd naar de stappen die verder gezet worden om het bedrijfsleven te ondersteunen. De Gelderse industrie van de toekomst is een groene industrie.

Ons verzoek aan de gedeputeerde is daarbij wel om bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen uit het Klimaatplan altijd rekening te houden met de haalbaarheid, betaalbaarheid. Maar ook dat initiatieven met draagvlak worden gerealiseerd.

 

Diede Balduk 

Woordvoerder Klimaat en Energie 

Nieuws