Skip to main content

Gelderse Grondbank helpt bij woningbouw en halen klimaatdoelstellingen

By 24-03-2022Nieuws

Een eigen Gelderse grondbank is een steun in de rug bij het versnellen van onze provinciale speerpunten vindt het CDA Gelderland.

Afgelopen week bespraken Statenleden het voorstel van Gedeputeerde Staten om een grondbank in te stellen die proactief is, maar wel onder bepaalde voorwaarden gronden mag aankopen met een werkkapitaal van 20 miljoen euro. Het CDA heeft bij monde van woordvoerder financiën Bert Komdeur enthousiast op dit voorstel gereageerd. CDA heeft dan ook de afgelopen jaren steeds gepleit voor een meer actieve grondpolitiek. We hebben als Gelderland een behoorlijke reservepositie. Door vroegtijdig bepaalde gronden aan te kopen kan de provincie meer en wellicht beter de regie voeren in bepaalde dossiers en kunnen we onze provinciale doelen sneller bereiken.

Meer regie is nu echt nodig, zie de uitrol van de woningbouwopgave in Gelderland, zie de klimaatdoelen, mobiliteitsvraagstukken, natuur- en landbouwtransitie etc. Juist dan is het goed als we als provincie voortvarend en vroegtijdig grond kunnen verwerven en het niet aan anderen over laten om vervolgens in een later stadium het via lange procedures duur te verwerven.

Op deze manier laten wij met dit nieuwe meer proactieve grondbeleid de Gelderse miljoenen maatschappelijk renderen vanuit onze provinciale taken.  Wel hanteren we als CDA paar duidelijke spelregels aan deze grondaankopen, te weten:

  • Het aankopen van gronden is geen doel op zich. Elke potentiële aankoop moet vooraf zijn voorzien van een duidelijk doel en uitvoeringsplan. Het moet direct voortvloeien uit een provinciale ambitie/thema/taak.
  • Gronden moeten binnen 5 jaar tot ontwikkeling worden gebracht. Als dat er niet inzit, dan niet.
  • Het gaat om strategische aankopen, waarbij de beoogde bestemming altijd gekoppeld is aan het provinciale ruimtelijke beleid via de Omgevingsvisie en -verordening
  • Aankopen worden nauwgezet geadministreerd en er wordt via de P&C-cyclus ook gerapporteerd aan PS, die vervolgens ook kan controleren.

Tot slot, meer regie mogelijk op basis van duidelijke spelregels, waardoor versnelling kan worden behaald in tal van projecten. Eerder realiseren van woningen etc. Kortom, dit gaat onze Gelderse inwoners dus meer maatschappelijk rendement geven van ons Gelders NUON-kapitaal.

Nieuws