Skip to main content

Fietstunnel Reeth bij RailTerminal Gelderland

By 23-06-2021Nieuws

Vandaag stond het inpassingsplan van de RailTerminal Gelderland op de planning. Dit plan maakt de komst van de Railterminal bij Valburg/Reeth mogelijk, maar gaat ook over de aansluiting op de wegen er omheen. Hans van Ark voerde het woord en was blij met de komst van de fietstunnel bij Reeth en de monitoring van het geluid van de RTG.

Veilig verkeer
Veiligere kruispunten is een van de speerpunten van het CDA Gelderland. We zijn daarom blij met het voornemen van de gemeente Over Betuwe om ook aan de kant van het buurtschap Reeth het fietsverkeer niet gelijkvloers te laten kruisen met het vrachtverkeer.  Nu dit ook nog vastleggen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zou betekenen, dat de hele procedure over moet, dus daar wordt niet voor gekozen, maar de uitspraak van de gedeputeerde dat dit voornemen royaal omarmd wordt, staat.

Monitoren van geluid
Toegezegd is dat er opnieuw een nulmeting gedaan zal worden, evenzo halverwege en uiteraard wordt het geluid ook gemonitord tijdens de exploitatie straks. Aan de exploitant (zo is nu toegezegd) wordt opgelegd, dat de exploitant regelmatig een geluidsmonitoring zal laten plegen, uit te voeren door een gecertificeerd bureau. Die uitkomsten worden vervolgens getoetst door de Provincie zelf, zijnde de vergunningverlener. Dit geldt zowel voor de reguliere geluidsbelasting als ook voor de piekbelastingsnormen. De gestelde geluidsnormen in deze PIP blijven binnen de landelijk vast gestelde geluidsnormen. Wanneer de exploitant zou afwijken van de in de vergunning vastgelegde normen, kan dat in uiterste instantie consequenties hebben voor de vergunning zelf, op de wijze zoals dat in alle gevallen gaat, wanneer een vergunninghouder zich niet houdt aan de afspraken, vastgelegd in een provinciale vergunning.

CDA is content met deze aanpassingen in de plannen rond de RTG en kan instemmen met het inpassingsplan.

(foto: werkbezoek CDA fracties Gelderland en Overbetuwe aan RTG gebied)

Nieuws