Skip to main content

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

By 29-01-2020Nieuws

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

door Bertine van Hooff-Nusselder

 

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

    

Op 29 januari 2020 vond de oordeelsvorming plaats ten aanzien van de bedrijventerreinenprognose XXL en RPW’s (regionale programma’s werklocaties).

Het standpunt van het CDA is dat daar waar regio vraagt om ruimte en aantoonbaar is dat ruimte nodig is, dan als provincie faciliteren. Als tweede woordvoerder mocht ik dit van Daisy/Gerhard overnemen.

 

In de statenbrief en bijlagen wordt een invulling gegeven van de:

 • de door ons vastgestelde nieuwe langjarige prognose van de ruimtevraag van bedrijventerreinen voor Gelderland en hoe we daarmee omgaan
 • visie GS op XXL logistiek (logistieke bedrijfshallen groter dan 25.000 m2 en kavel groter dan 4 ha)
 • de vastgestelde regionale programma’s werklocaties (RPW’s)’s van de regio’s Noord Veluwe, Achterhoek, Clean Tech Regio en Food Valley en de hierbij gemaakte aanvullende afspraken

 

Aanleiding voor genomen besluiten:

 • Update langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen nodig
 • Maatschappelijke discussie “verdozing” landschap
 • Enkele regio ’s hebben RPW’s ter vaststelling aangeboden

 

Omgevingsvisie en omgevingsverordening

“In de Omgevingsvisie en -verordening staat dat wij zorgen voor een gevarieerd aanbod aan goed ontsloten, kwalitatief hoogwaardige duurzame werklocaties. Ons doel is om voldoende, maar niet teveel bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit te kunnen aanbieden, zodat bedrijven goed kunnen ondernemen en er zorgvuldig wordt omgegaan met de schaarse ruimte. Verder willen wij bedrijven de ruimte geven, maar wel op voorwaarde dat ook bijgedragen wordt aan het duurzaamheidsvraagstuk. Want schoon en groen is ons uitgangspunt.

 

Dit beleid is verder uitgewerkt in de Omgevingsverordening. Hierin verplichten wij dat elke regio een RPW opstelt waarin minimaal afspraken worden gemaakt over bedrijventerreinen. Het doel van de RPW’s is om op basis van een goede analyse tot heldere afspraken te komen over de gewenste toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van werklocaties, zodat het beschikbare aanbod aan werklocaties kwalitatief en kwantitatief goed aansluit bij de marktvraag, de regionale economische ambities en kracht van het gebied. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening, omgevingskwaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid dient nadrukkelijk een integraal onderdeel uit te maken van het afsprakenkader.

 

Rapport ‘Langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen provincie Gelderland’

In de prognose wordt in zowel het hoge als lage scenario uitgegaan van extra ruimtevraag van bedrijventerreinen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de eerdere prognose uit 2015 waarin uitgegaan werd van een eerdere afvlakking en dalende behoefte na 2025.

De voornaamste verschillen ontstaan door een groeiende bevolkingsontwikkeling en het beter duiden van de groeiende ruimtebehoefte van de sectoren industrie en logistiek.

 

Vervolgens stelde ik namens het CDA –met dank aan Gerhard Bos-  de volgende vragen:

 

XXL logistiek

Maatschappelijke discussie verdozing landschap, o.a. rapport Rijksbouwmeester.

 

 1. Moeten we het landschap langs snelwegen wel dicht laten groeien met forse bebouwing?
 2. Is extra toevoegingen XXL ook vanuit arbeidsmarktperspectief gezien van toegevoegde waarde?
 3. Leidt de gekozen lijn ook tot kwalitatieve en kwantitatieve verrijking van de arbeidsmarkt? M.a.w. leidt het tot de banen waaraan behoefte is in regio?
 4. Leidt extra vraag naar arbeid, zo niet op arbeidsmarkt in regio/gld beschikbaar niet tot een extra en daarmee onwenselijke vergroting van de vraag naar woningen?

 

Clustering op de corridors

Brief van Cleantechregio:

 • Sterke transsportsector in regio cleantech
 • Groei transport sector verwacht
 • Nu XXL locaties al aanwezig in regio
 • Ook in toekomst bedrijven kunnen blijven faciliteren.

Cleantech herkent zich niet in gemaakte afspraken zoals in statenbrief is aangegeven

 

 1. Hoe kan het verschil van inzicht over gemaakte afspraken worden verklaard?
 2. Wat gaat GS doen om de redelijke vraag vanuit de regio te faciliteren?
 3. Benutten A1 en knoop A1/A50 bij Apeldoorn: wat is daar mis mee? Waarom zou je dat niet moeten willen?
 4. In rapport van Stec wordt transportas A1 en A50 niet genoemd, waarom niet?

 

Vastgestelde RPW’s en aanvullende afspraken

GS zegt in statenbrief dat in basis goede afspraken liggen. Wel is nodig om aanvullende afspraken te maken:

“ Er zijn tot nu toe slechts in zeer beperkte mate afspraken gemaakt over duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit).

Wij zien geen bewuste integrale afweging ten aanzien van de locatiekeuze ten opzichte van andere ruimteclaims, zoals energietransitie, wonen en klimaatadaptatie.”

 

 1. Hoe gaat GS om met alle daken van de bedrijven in kader van duurzaamheid? Komen hier zonnepanelen op?

 

 1. Wat is juiste kwaliteit? Vanuit wiens perspectief/normenkader? Bepalen wij of laten we van subsidiariteit gedachte omgevingswet de ruimte aan regio? Hoe kijkt GS naar de kwaliteitsperikelen?

 

Werkwijze langjarige prognose

 1. Is nu voor regio’s echt helder waaraan met moet werken?
 2. Wat is bv een “brede set indicatoren”?

 

Al met al belangrijk om deze wensen en bedenkingen mee te geven, zodat deze mee kunnen mee worden genomen in de nadere afspraken die GS met de regio’s gaat maken.

Tot slot worden alle vragen die nog leven schriftelijk beantwoord en heeft CDA (met steun van alle partijen) verzocht om een extra oordeelsvormende bijeenkomst, zodat ons standpunt obv de antwoorden van de gedeputeerde beter kan worden bepaald. Hier worden belangrijke keuzes gemaakt, voor de economie van Gelderland maar ook over duurzaamheid en leefbaarheid. We moeten niet over 1 nacht ijs gaan.

 

Nieuws