Skip to main content

De paradox van de jaarstukken: veel bezuinigen en toch ieder jaar over houden.

By 25-05-2022Nieuws

De jaarstukken van de provincie. Een taai maar belangrijk stuk. Onze woordvoerder financiën Bert Komdeur bijt zich hier jaarlijks in vast en ziet een paradox: we bezuinigen veel en krijgen tegelijkertijd veel geld niet uitgegeven.

De provincie krijgt het geld niet goed weg gezet. Van de 900 miljoen die de provincie zich op 1 januari 2021 voornam om uit te geven is 164 miljoen op de planken blijven liggen. Een onderbesteding dus, van zo’n 18%! Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt en als CDA hebben we hier dan ook al heel vaak vragen over gesteld. Steeds weer dringen we aan op meer beheersing, betere sturing en informatiewaarde. Op enig moment hebben wij zelfs gesproken van “financiële obesitas”. We nemen ons veel voor, we labelen diverse verplichtingen, maar krijgen het niet weggezet. Vaak overigens ook om begrijpelijke redenen als capaciteit, procedures of COVID.

Maar een dermate grote onderbesteding is wel heel lastig te accepteren. We buigen ingrijpend om via taakstellingen en vragen meer van onze inwoners. Tegelijk hebben we onvoldoende inzicht in onze verplichtingen en reserves, geven we minder uit dan voorgenomen. En nemen de reserves dus minder af dan begroot.

Bert Komdeur noemde dit de grote paradox.

“We weten dat we de begroting op orde moeten brengen en structurele zaken met structurele middelen moeten dekken. Tegelijk wordt er veel minder uitgegeven dan dat we begroten en constateren we gebrek aan inzicht in de lopende geldstromen voor PS om de goede keuzes te kunnen maken.”

Inzet CDA bij behandeling Jaarstukken 2021 de komende weken:

  • Inzetten op versterking realiteitsgehalte begroting en dit te betrekken bij de lopende Herijking van de begroting Gelderland
  • Inzetten op kwaliteitsimpuls en informatiewaarde van P&C-stukken, met name betreffende de reserves om zo als PS en GS beter te kunnen sturen
  • Bij dit alles moet PS meer in de lead komen, meer inzicht krijgen , om zo ook betere keuzes te kunnen maken en om aan juiste knoppen te kunnen draaien. Daarvoor naar herijking van de financiële spelregels over en weer en die te betrekken bij algemene herijking rollen PS en GS.
  • Alleen zo krijgen we echt een goede en scherpe foto, en weten we (nog) beter wat we de komende jaren nu echt moet ombuigen. Hebben we ook beter zicht op afgesproken verplichtingen en kunnen we daar ook waar mogelijk “een houdbaarheidsdatum “op zetten.
Nieuws