Skip to main content

De Gelderse Kijk op sturing

By 09-06-2021Nieuws

Bert Komdeur ging bij de Kijk op sturing in op de bestuurscultuur in Gelderland, over macht en tegenmacht en over dienstbaarheid. Of zoals kerkvader Augustinus het verwoordde:
Wie een overheidsfunctie heeft moet zijn geluk niet zoeken in de macht waarmee hij kan domineren, maar in de liefde waarmee hij dienstbaar kan zijn.

Bij de overheid gaat het ook om macht. En juist die macht verdient tegenmacht, anders wordt die absoluut. Ook in Gelderland, waar GS vooral gaan over  bestuur en beleid en uitvoering en PS de kaders stellen en controleren. Dat doen we dan in een goede samenspraak met duidelijk onderscheiden verantwoordelijkheden en rollen.

Bert Komdeur: Maar die samenspraak kan niet zonder tegenspraak, anders krijg je een monoloog.

Betrek daarom elkaar, en met name ook onze inwoners en organisaties op de beslissende momenten. Inzetten op participatie. Wij spreken in dit verband dan ook liever over samenwerken aan Gelderland in plaats van de “Gelderse kijk op sturing” .

Dit alles brengt het CDA tenslotte tot drie aanbevelingen voor het verdere vervolg:

Als het gaat om de Kijk op sturing:

  1. Houd de doelen c.q. beleidsprogramma’s a.u.b. zo simpel en zo concreet mogelijk in heldere taal en breng ze ook goed onder in onze begrotingsdocumenten.

Zo weten PS en GS en organisatie veel beter wat van elkaar verwacht wordt, en kunnen GS ook veel beter op resultaat verantwoorden en kunnen PS ook beter controleren. Dat versterkt het vertrouwen in elkaar, en uiteindelijk ook het vertrouwen bij onze inwoners en organisaties.

Als het daarbij gaat om participatie:

  1. Laat participatie niet het sluitstuk zijn van de nieuwe kijk op Gelderse sturing, maar juist het vertrekpunt.

Geef ruimte aan de burgersamenleving. Aan hun initiatieven en ideeën. Geen vertegenwoordigende democratie zonder maatschappelijke democratie. Dat hoort bij “jezelf kwetsbaar op willen stellen”. Dat betekent wat het CDA ook goed nadenken over onze eigen rollen. Hoeveel durven wij aan eigenlijk als PS, als GS en organisatie nu echt los te laten? Daar moeten wij echt over doorspreken in een aparte trialoog  als opmaat naar de vaststelling van de participatieverordening. De gedeputeerde heeft dit al bij de oordeelsvorming toegezegd. Graag nu ook een bevestiging daarvan bij deze finale bespreking.

Tot slot : Als het gaat om de Trialoog als hulpmiddel:

3. Laat het houden van een trialoog geen eenmalige gebeurtenis zijn, maar maak het onderdeel van een continue proces

Kijk op sturing is een eerste stap. Maar er is meer onderhoud nodig is in onze bestuurscultuur. Kijk daarbij ook naar de invoering van de wet open overheid. Hoe gaan wij dat doen? Hoe kunnen we onze informatievoorziening voor iedereen zo toegankelijk, zo raadpleegbaar en zo begrijpelijk mogelijk houden. Hierover komt is een aparte Statenbrief aangekondigd. Wanneer kunnen wij die verwachten? Wij stellen voor om ook hiervoor de trialoog te gebruiken om nieuwe piketpalen te slaan.

Nieuws