Skip to main content

Cultuur en erfgoed: nieuwe lente?

By 30-01-2020Nieuws

Deze week is tijdens de Statendag gesproken over een startnotitie voor het nieuwe cultuur beleid. Het cultuur- en erfgoedbeleid wordt aangepast, bij de tijd gebracht anders gezegd.

Wat moet vooral blijven zoals het nu al ging? Wat moet anders? Wat moeten we loslaten? Gaan we nieuwe accenten zetten? Kortom een veelheid aan vragen komen zomaar op tafel.

In ons verkiezingsprogramma en in het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” zijn een aantal heldere ijkpunten opgenomen.  Het komt er nu op aan om concreet handen en voeten te geven aan het cultuur en erfgoedbeleid van onze provincie.

In 10 punten wil ik meenemen in de gedachten van de CDA-fractie over het nieuwe Cultuur- en erfgoedbeleid.

  1. We willen dat cultuur met een grote C en een kleine c overal in Gelderland beleefbaar moet zijn.
  2. Uitgangspunten voor het beleid zijn bijvoorbeeld: toegankelijkheid, duurzame instandhouding, aantrekkelijkheid, aandacht voor de makers, integraliteit, gebiedsgericht, passend partnerschap. Naast deze uitgangspunten, die door GS zijn opgenomen in de startnotitie voor het nieuwe beleid, vinden wij als fractie dat ook flexibiliteit en klantvriendelijkheid tot de uitgangspunten moeten worden gerekend.
  3. Meedoen: zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om zelf cultuur te bedrijven. Of het nu gaat om bijvoorbeeld toneelspel, zingen, dansen we willen financiële drempels wegnemen en zoveel mogelijk jongeren in staat stellen om mee te kunnen doen.
  4. We willen een heldere lijn in het beleid. We willen instellingen voor meerdere jaren duidelijkheid geven over de financiële ondersteuning die men wel of niet kan verwachten. Introdans, Toneelgroep Oostpool, Nationaal Jeugdorkest, Orkest de Ereprijs, Go Short, Jeugdtheater Kwatta behoren wat het CDA betreft in ieder geval tot de vaste kern van het cultuur beleid.
  5. Naast de vaste kern komt het erop aan om voor bijvoorbeeld festivals en evenementen echt stimulerend te zijn als provincie. De provinciale subsidies moeten snel, soepel en slagvaardig kunnen worden toegekend. Minder papierwinkel voor het aanvragen van subsidies. Ook de verantwoording moet echt eenvoudiger. Er moet een provinciaal museumbeleid komen. De provincie kan musea helpen bij veranderingen die nodig zijn om het verhaal van het museum passend bij de eisen van deze tijd te kunnen vertellen en de komende jaren te kunne blijven vertellen.
  6. Erfgoed willen we in standhouden. Bij het toekennen van subsidies moeten we uitgaan van de restauratie-urgentie. Daarnaast willen we dat overal in Gelderland de provincie de helpende hand reikt bij het in stand houden van monumenten. Waar het kan willen we stimuleren om naast de instandhouding ook de monumenten te verduurzamen (bijv door aanpassingen die de energiekosten verlagen)
  7. Monumentenorganisaties zoals de Stichting Oude Gelderse Kerken en de Molenstichting i.o. willen we financieel helpen om “hun” monumenten in een goede conditie te houden.
  8. Immaterieel erfgoed, zoals de bloemencorso’s , de schutterijen verdienen een plaats in het Gelders Cultuur- en erfgoedbeleid.
  9. Veilig culturen. Jongeren, ouderen, iedereen moet veilig kunnen culturen. Met het oog daarop is het van belang dat er bewustwording en preventie wordt gestimuleerd als het gaat om het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
  10. Cultuur en erfgoed dragen bij aan de beleving van de identiteit van de verschillende regio’s, elke met hun eigen cultuurdragers. We moeten scherper krijgen wat de cultuurdragers zijn in de regio.

 

Er zijn middelen beschikbaar. De wensen zijn ook fors. Het maken van keuzes zal onvermijdelijk zijn.

In hoofdlijnen heb ik in 10 punten geschetst wat de CDA-fractie van belang vindt en waar we de komende maanden verder mee aan de slag gaan.

Ook binnen het CDA wil ik graag de komende maanden het gesprek voeren over het nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid van de provincie Gelderland.  Wilt u meedenken, laat het me weten.

Met groene cultuur en erfgoed groeten,

Gerhard Bos

Fractievoorzitter Statenfractie Gelderland

Woordvoerder Cultuur en erfgoed

Nieuws