Skip to main content

CDA: zet in op waterbesparing én hergebruik

By 15-12-2021Nieuws

Bea Schouten is woordvoerder water. Samen met andere partijen diende het CDA vandaag een motie in om meer in te zetten op waterbesparing en op hergebruik van water. Hieronder de bijdrage van Bea. 

Water is onontbeerlijk voor ons leven en daarmee van grote waarde om goed te beschermen, het vast te houden en er zuinig op te zijn. En toch zijn we ons er veelal niet van bewust, omdat het ook zo vanzelfsprekend lijkt dat er bij ons altijd genoeg, schoon en veilig water is voor alle doeleinden: voor consumptie, voor industrieel gebruik, voor agrarisch gebruik, om op te varen en voor de natuur. Helaas is inmiddels wel duidelijk dat dit niet het geval is. Droogte in de natuur, schaars water, en lage waterstanden is er allemaal de laatste jaren. We moeten ons aanpassen en voor het CDA is het goed en beschikbaar houden van ons water van groot belang.

Daarom zijn wij tevreden met het regionaal waterprogramma (inclusief bijbehorende Kaderrichtlijn water onderdelen) waar we nu over besluiten.  Met dit waterprogramma bereiken we een duurzaam water systeem, dat nu en in de toekomst voldoende en schoon water biedt, de waterveiligheid geborgd is en klimaat adaptatie goed vorm krijgt. Daarnaast is alles in goed overleg met onze partners tot stand gekomen. En het komende traject zal ook in gemeenschappelijkheid gaan, via gebiedsprocessen bv de droogteaanpak in de Achterhoek en de dijk verhogingstrajecten.

Een aantal aandachtspunten vanuit onze kant:

  • We gaan de Europese Kader Richtlijn Water doelstellingen waarschijnlijk niet halen, daar maakt het CDA zich zorgen over. Belangrijke vraag is: hoe gaat GS ervoor zorgen dat het wel gehaald wordt? Uit een nagekomen statenvoorstel is duidelijk geworden dat een essentieel onderzoek van de WUR hierover medio 2022 afgerond is, en naar ons wordt gestuurd, op basis hiervan wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij zien uit naar het rapport en eventuele vervolg maatregelen.
  • Wij zien daarnaast het besparen van water als belangrijk. Om dat goed te kunnen doen is er meer bewustzijn daarvan nodig. De CU heeft een motie gemaakt gericht op gedragsverandering particulieren. Deze wil het CDA graag mee indienen.

Bea Schouten: wij vinden dat er ook veel kansen zitten in het hergebruik van water.  Hoe kijkt GS daarnaar en kan dat element niet ook meegenomen als het gaat om een publiekscampagne?

  • Vorige week bereikte ons een zienswijze van agrariërs over drinkwater bronnen onder hun grond en gisteren bereikte ons appjes met dezelfde zorgen. Dit slaat op de ASV, wat is de stand van zaken daarvan en wanneer kunnen we daarover spreken?
Nieuws