Skip to main content

CDA: informeer PS actief rond aanbevelingen rekenkamerrapport

By 27-01-2021Nieuws

CDA staat achter de zeven aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over warmtenetten. Ook zijn we blij dat GS de hoofdconclusie uit het rapport en de aanbevelingen onderschrijven. In de Statenvergadering heeft woordvoerder energie Bertine van Hooff benadrukt dat we als Provinciale Staten structureler geïnformeerd willen worden. Concreet betekent dat voor het CDA:

  1. een terugkoppeling van GS over de aanbevelingen in het rapport.
  2. het structureel periodiek informeren van PS over de resultaten van warmtenetten gekoppeld aan rol en doelen van de provincie.
  3. over 1 jaar een stand van zaken van GS aan PS over de implementatie en aanbevelingen uit het rapport.
  4. wij willen dat GS PS actief betrekken bij de kaders (al dan niet in de vorm van een investeringsinstructie) die gaan over een (minimaal) financieel en milieurendement maar ook aan een voor ons acceptabel vollooprisico.

Stand van zaken zonneladder
Daarnaast vroeg Bertine van Hooff ook nog naar de stand van zaken rond een notitie over de zonneladder waar wij enkele maanden geleden naar gevraagd hadden:

In oktober 2020 hebben wij vragen gesteld met betrekking tot het opnemen van een zonneladder in de omgevingsverordening. Wij zijn als CDA nog steeds van mening dat er een zonneladder dient te worden opgenomen in de omgevingsverordening. Op 11 november jl. heeft de gedeputeerde ons via een toezegging een notitie over de zonneladder in het vooruitzicht gesteld, maar die hebben wij nog niet ontvangen. Wij zien die nog steeds graag tegemoet.

De gedeputeerde antwoordde daarop dat er een brief naar gemeenten is gegaan om goed te werken volgens de zonneladder. En hij gaf aan dat er nog een brief komt ten behoeve van de rondetafelconferentie die PS gaat organiseren in maart. In die brief zullen een aantal varianten verwoord staan hoe je om kunt gaan met die zonneladder in relatie tot de omgevingsverordening.

Wordt vervolgd dus!

Nieuws