Skip to main content

CDA: houd zorg in Zutphen overeind

By 01-06-2023Nieuws

Er moet een einde komen aan de onzekerheid waarin de regio met al haar inwoners, het personeel en de patiënten van het ziekenhuis van Zutphen al lange tijd verkeren. Dat is de kern van het betoog van Diede Balduk bij het spoeddebat over ziekenhuiszorg in Zutphen.

Duidelijke antwoorden op wat sluiting daadwerkelijk oplevert komen er niet. Onlangs gaf CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg al aan sluiting van acute zorg weinig oplevert. Hetzelfde bleek pas uit onderzoek in Denemarken. Het zorgt niet voor betere zorg en ook niet voor minder kosten.

Leefbaarheid staat voor het CDA hoog in het vaandel. Als CDA zetten we in op een goed basisvoorzieningen niveau in de gehele provincie. Wij zijn van mening dat de huidige spreiding van spoedeisende hulp en acute verloskunde noodzakelijk is voor de leefbaarheid van onze provincie.

Dit moet dan ook zeker niet verminderen.

En ook al hebben wij formeel geen rol als Staten van Gelderland, wij zijn er wel om de belangen van onze Gelderse inwoners te behartigen en te vertegenwoordigen. Onze Gelderse inwoners verdienen een basis voorzieningenniveau in de hele provincie.

Een duidelijk signaal richting het Rijk lijkt ons dan ook zeer gepast en daarom dienden wij dan ook, samen met de voltallige Staten, een motie in.

Wij dienen daarom de motie mede in en onderschrijven daarmee de dringende oproep aan GS om er bij de minister op aan te dringen dat hij maatregelen neemt zodat belangrijke regionale zorgvoorzieningen zoals die van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen niet achteruitgaan.

Zorg moet dichtbij EN bereikbaar zijn, in heel Gelderland.

De motie werd aangenomen. Dictum van de motie:

Verzoeken GS om
-Er bij de minister op aan te dringen dat deze maatregelen neemt zodat belangrijke regionale
zorgvoorzieningen zoals die van het Geire ziekenhuis in Zutphen niet achteruit gaan
-Provinciale Staten te informeren over de mogelijkheden om te voorzien in de behoefte aan
voldoende gespecialiseerd personeel voor de acute zorg
-Aansluiting te zoeken bij de gemeenten Zutphen, Brummen, Lochem, Brockhorst, Berkelland,
Voorst, en andere partners, in hun activiteiten om de (acute) ziekenhuiszorg in Zutphen te
behouden.
-Aan het Rijk kenbaar te maken de positie van gemeenten versterkt dient te worden bij de
uitvoering van artikel 8 A4 Uitvoeringsbesluit Wkkgz, om de regionale belangen bij het al dan
met beëindigen van acute zorgvoorzieningen te waarborgen
-Er bij het Rijk op aan te dringen dat de financiering van de zorg wordt ingericht op een manier dat volwaardige zorg in de regio overeind kan blijven, ten behoeve van een gezonde en
leefbare regio
en gaan over tot de orde van de dag

Nieuws