Skip to main content

CDA: Financiele participatie en draagvlak essentieel in energietransitie

By 03-03-2021Nieuws

Bertine van Hooff-Nusselder onderstreepte vandaag nogmaals het belang van de energietransitie en wat daarvoor nodig is: lokaal eigendom en breed draagvlak. Met een motie pleitte ze voor het instellen van een burgerpanel bij de (her)ijking van het Gelders Klimaatplan 2021-2030.

Vandaag stonden twee items op de agenda die direct met de energietransitie te maken hebben: een rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over draagvlak hernieuwbare energie en als tweede het Beleidsprogramma Klimaat samen met het Gelders Klimaatplan.

Allereerst het rapport van de Rekenkamer. Zij doen een aantal aanbevelingen, een daarvan gaat over het streven naar 50% lokaal eigendom. Op 11 november jl. kregen wij van GS de toezegging dat er een onderzoek zou komen naar financiële participatie in de energietransitie én naar het stimuleren van deze financiële participatie.  Woordvoerder Klimaat Bertine van Hooff vroeg daarom vandaag naar de stand van zaken met betrekking tot die toezegging.

Ook vroeg zij aandacht voor draagvlak. De provincie zou daar nog meer aandacht aan moeten besteden door het begrip draagvlak uit te werken in beleid en door aan te geven wat er van initiatiefnemers wordt verwacht om draagvlak te vergroten. Dit schept duidelijkheid voor onze inwoners.

Bij het Beleidsprogramma Klimaat en het Gelders Klimaatplan benadrukte Bertine het belang van participatie van onderop. CDA nam daarom het initiatief tot een motie. Deze werd mede ingediend door PvdA, GroenLinks, 50+ en D66. De motie kreeg daarnaast steun van VVD en SGP en haalde daarmee een meerderheid. De motie heeft het volgende dictum:

‘Verzoeken Gedeputeerde Staten:
– daadwerkelijk conform de succesvolle pilot in Food Valley een representatief Gelders burgerpanel in te zetten voor de herijking(en) van het Gelders klimaatplan 2021-2030
– rol en opzet van dit representatieve Gelders burgerpanel nog aan PS voor te leggen inclusief een voorstel van evaluatie van dit Gelders burgerpanel’

Motie Inzetten Gelders burgerpanel herijkingen Gelders Klimaatplan provincie 20212030 nieuw2

Nieuws