Skip to main content

Bijdrage Gerhard Bos bij Midterm Review

By 28-04-2021Nieuws

We zijn halverwege de coalitieperiode. Dat betekent terugblikken en vooruitkijken. En dat doen we in de vorm van de tussenbalans of ook wel de midterm review (MTR). Gerhard Bos benadrukte namens het CDA de volgende zaken.

De ontwikkelingen die zich inmiddels hebben voorgedaan zijn niet alleen onverwacht, maar ook zeer ingrijpend. Naast stikstof, droogte en Corona die ineens in volle omvang binnen kwamen in ons leven zijn er nog tal van zaken waar we mee aan de bak moeten. Het vraagt om alertheid, om mee te kunnen bewegen, vooruit kijken en wellicht zullen we ook ons beleid moeten aanpassen.

Een van die thema’s is de woningnood.

Woningbouw: de termen ‘hoogspanning en zelfs overspanning’ zijn inmiddels een understatement als het gaat om de woningmarkt. Jongeren moet jaren wachten op een woning, de nood is groot, en niet alleen voor jongeren. Een enorm tekort aan woningen, betaalbare woningen! Meer dan genoeg reden om te kijken wat we als provincie extra kunnen doen om de woningbouw te versnellen en als het kan ook meer woningen te bouwen. We hebben daar samen met de VVD een motie over opgesteld  “woningbouw: proeftuin en versnellen”.

Verkabelen van hoogspanningslijnen
Als het gaat om hoogspanningslijnen wil het Rijk dat er minder mensen onder hoogspanningslijnen wonen. Tijdens de consultatie op 10 april, maar ook al daarvoor, zijn er nadrukkelijk signalen vanuit o.a. Zutphen en Apeldoorn gekomen met als strekking: provincie: kunnen jullie helpen om de masten weg te halen en de kabels in de grond te krijgen? Het CDA wil dat de provincie de helpende hand gaat bieden. Samen met de PvdA hebben daarover we een motie opgesteld: “Hoogspanningslijnen: verkabelen kwestie van doen!”

Boost voor schutterijen, sportverenigingen en dorpshuizen
Tal van organisaties zijn in Gelderland actief. In heel veel organisaties in het maatschappelijke middenveld zijn het de vrijwilligers die het verschil maken, die activiteiten organiseren. Zoals de schutterij, het dorpshuis en de sportclub. Het zou echt zeer jammer zijn als organisaties, hun herstart niet voor elkaar kunnen krijgen omdat ze bijvoorbeeld daar geen geld voor hebben. We hebben hiervoor de motie boost maatschappelijke organisaties mtr opgesteld.

Dictum motie Boost maatschappelijke organisaties:
Verzoeken GS om:

  1. samen met de Gelderse Sport Federatie, Leefbaarheidsalliantie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Cultuur Oost en in overleg met de gemeenten te onderzoeken of en in hoeverre het nodig is om als provincie in het kader van de herstart van activiteiten een eenmalige boost te geven bij de herstart van de activiteiten van de maatschappelijke organisaties.
  2. Het onderzoek met name te richten op organisaties waarin vrijwilligers actief zijn of beter gezegd het verschil maken. 

Maak werk van & maatwerk bij verkeersveiligheid
In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een plan zal komen om de verkeersveiligheid in Gelderland te vergroten. Het is van belang is om bij verbetering van de verkeersveiligheid niet alleen te kijken naar de feiten (objectieve veiligheid) maar ook naar de beleving (subjectieve veiligheid). Verbetering van de verkeersveiligheid vraagt steeds om maatwerk.

CDA vroeg daarom of GS bereid is om als er aanpassingen aan wegen nodig zijn in het kader van verkeersveiligheid samen met de betrokken gemeente(n) te zoeken naar maatwerk als het gaat om de financiën, bv voorfinanciering?

Partnerschap van provincie
Worden we gezien als partner of worden we anders gezien? Staan we echt naast mensen? Verminderen we de papierwinkel echt en merkbaar?

Accounthouders voor gemeenten
Tijdens een van de gesprekken die we als CDA-fractie voerden kwam op tafel dat de provincie met accounthouders voor gemeenten zou kunnen werken. Gemeenten vinden het best lastig om uit te vinden waar ze moeten zijn bij de provincie. Iedere gemeente een eigen eerste aanspreekpunt.

  • Drempelverlagend
  • Snellere communicatie
  • Tempo antwoorden op vragen vanuit gemeenten kan hiermee wellicht ook omhoog.

Vraag: zou GS willen kijken of het werken met accounthouders voor Gelderland in het kader van het fenomeen partnerschap kunnen passen?

Stamkapitaal
Hoe gaan we om met ons stamkapitaal. Daar zullen we later nog verder over spreken. Een uitname uit het stamkapitaal is zeer acceptabel. Er is ruimte in dat kapitaal om voor Gelderland de goede dingen te doen. Er moet geen slot op komen, maar nu wel investeren in Gelderland. Geld inzetten voor Gelderland, een prima zaak!

Nieuws