Skip to main content

Begroting 2023

By 09-11-2022Nieuws

Fractievoorzitter Daisy Vliegenthart hield haar bijdrage over de begroting. Het CDA diende een moties in die oproept tot een stikstofloket waar ondernemers en agrariërs terecht kunnen met al hun vragen rondom stikstof.

Een weergave van haar spreektekst treft u hieronder aan.

Spreektekst Daisy Vliegenthart – CDA fractie Gelderland – Begroting 2023

Voorzitter, We staan voor de laatste begroting van deze coalitieperiode. En hoewel we bij een begroting vooruitkijken. Past het bij een laatste begroting om ook een blik terug te werpen. Want het zijn 4 jaren om nooit te vergeten. De samenleving wordt getekend door crisissen waar wij als provincie een rol in spelen. Stikstof, Corona, wonen, energie, droogte. We zien de situaties die op wereldniveau gebeuren keihard bij ons binnenkomen met als gevolg hoge inflatie en energieprijzen. En toch is het ons gelukt om samen met een aanpak te komen. Zo hebben we met onze Corona aanpak een bijdrage kunnen leveren aan ondersteuning van maatschappelijke organisaties en het versterken van sociale verbinding in Gelderland. Werken we inmiddels al meer dan 3 jaar samen met vele partijen aan het Gelderse Maatregelen Stikstof Hebben we samen met de gemeenten als doel gesteld om 100.000 woningen te bouwen.

Samen. Dat komt telkens terug in de aanpak van de afgelopen jaren. En we zien, hoe beter we samen werken, hoe intensiever participatie is opgepakt, des te meer resultaat we boeken. Als provincie samen met onze inwoners en ondernemers, onderwijs, belangenorganisaties, met gemeenten, waterschappen en het Rijk

En dat zien we niet alleen in ons beleid maar ook in de samenwerking in de staten: het besef dat als je echt iets wil bereiken we dit niet als 1 partij alleen kunnen doen.

En voorzitter, ook de komende jaren zullen niet eenvoudig worden.

Daisy Vliegenthart: Vele vraagstukken vragen langjarige zorg en aandacht. Bij die vraagstukken zal bij het CDA niet het ‘ik’, maar het ‘samen’ centraal staan. Er is nog altijd meer dat ons bindt dan wat ons scheidt.

Wij willen dat als CDA blijven doen door te luisteren naar wat er speelt in de samenleving en vervolgens te kijken hoe wij daar als provincie een rol bij kunnen spelen. Toch voorzitter wil ik niet te veel op de zaken vooruitlopen. In maart zijn er verkiezingen en dan bepaalt de kiezer de koers voor de komende jaren. Wij zijn dan ook blij dat de herijking en de begroting uit elkaar zijn getrokken. Ik zal mij dan ook verder richten op de begroting voor 2023.

We zijn positief over de begroting die er nu ligt. De beschikbaarheidstellingen passen in het kader van de perspectiefnota die we in juli hebben vastgesteld.

We zijn blij met de betere en meer inzichtelijke indeling waar we als CDA toch al lang en vaak om hebben gevraagd, we zien nu echt de resultaten. Ook zijn we blij dat GS meer inzicht heeft kunnen geven in de onderdelen met deelbedragen van alle reserves. Dat is heel erg nodig.  Want zo krijgen we als staten een veel beter inzicht in onze reserves en kunnen we daar ook op sturen. Voor ons is nu de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we dit actueel houden? Is GS bereid jaarlijks via de planning en control documenten te rapporteren over de reserves?

Energieprijzen en ondernemers
Voorzitter, de energieprijzen zijn voor bijna elke inwoner en ondernemer van Gelderland een grote zorg. Wij zijn blij met de quickscan die GS heeft gedaan over de hoge energieprijzen en de inflatie. Wel willen wij aan GS vragen om dit te blijven monitoren en luisteren en in gesprek te blijven gaan naar wat speelt bij onze inwoners en ondernemers, want de situatie verandert, en ons daar actief over te informeren. Is GS daartoe bereid?

Daisy Vliegenthart: En dat luisteren voorzitter dat vindt het CDA heel belangrijk. Vorige week hoorden we van ondernemers en brancheorganisaties een heel heldere oproep om meer met hen te praten en minder over hen.

Die oproep was aan GS gericht maar ook wij als PS kunnen die ons aantrekken. De Coronajaren hebben het contact niet makkelijk gemaakt en het is nu echt tijd om die contacten weer aan te halen. Want alleen als we echt weten wat er speelt kunnen we samen kijken naar oplossingen.

We zullen dit signaal vanuit onze rol oppakken maar we gaan er vanuit dat GS deze oproep kent, en horen graag een reactie.

Verkeersveiligheid
De afgelopen jaren hebben we als CDA veelvuldig opgeroepen om de verkeersveiligheid te verbeteren en we zijn blij dat daar ook veel stappen toe gezet zijn. Toch maakt de toename van het aantal ernstige verkeersslachtoffers ons ongerust. Daarom willen we doorgaan met de aanpak van onveilige situaties.

Daarnaast zien we dat een deel van de maatregelen die we nemen, gericht zijn op de korte termijn. Wij willen dat nu ingezet wordt op structurele maatregelen te nemen en zo langjarig te werken aan het verlagen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers. En dit te doen samen met andere partijen zoals gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Van GS kregen wij een toezegging dat er een plan wordt uitgewerkt om de stijgende trend van het aantal ernstige verkeersslachtoffers met meer structurele maatregelen van blijvende aard te doorbreken.

Leefbaarheid en stikstof
De komende jaren wordt er veel gevraagd op het gebied van ruimte in Gelderland. De uitdaging blijft hoe we keuzes maken waardoor we goed kunnen blijven wonen, werken, recreëren, ondernemen en leven in Gelderland. Kortom: hoe zorgen we dat Gelderland leefbaar blijft. Dat mensen zich thuis blijven voelen. Dat we een provincie zijn en blijven met krachtige steden, mooie dorpen en een vitaal buiten gebied.

Dit vraagstuk speelt ook een grote rol in het stikstofbeleid.

Voorzitter we hebben al grote stappen gezet op het gebied van stikstof maar we zijn er niet. De onduidelijkheid die er is door het nog steeds ontbreken van plannen van het Rijk zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. In alle sectoren: de bouw, industrie en landbouw en ook bij natuurorganisaties. Wij worden als statenleden veel benaderd door ondernemers met vragen. Velen willen al stappen zetten, maar weten niet waar ze aan toe zijn of waar ze moeten aankloppen. Het CDA wil graag dat we naar deze ondernemers luisteren en ze ondersteunen waar dat kan, want dit zijn ondernemers die iets willen.  Maar laten we dan ook zorgen voor een laagdrempelig en vooral herkenbare plek (digitaal) waar zij terecht kunnen met hun vragen en geholpen worden. Vandaar dat het CDA komt met een motie die GS op roept om:

  • Om zo spoedig mogelijk met één duidelijk en herkenbaar loket te komen waar iedereen met vragen over stikstof in Gelderland terecht kan.
  • Hierover breed te communiceren.
  • Om zowel de inrichting als communicatie van dit loket samen te doen met gemeenten, waterschappen en andere betrokken organisaties en brancheorganisaties.
  • Te borgen dat ondernemers één contactpersoon hebben waar ze terecht kunnen gedurende de looptijd van vragen of verzoeken.

Voorzitter ik sluit af. Voor het CDA is het essentieel om goed te blijven luisteren naar wat er leeft in Gelderland en daarbij aan te sluiten. Alleen samen kunnen we de grote uitdagingen die er nu liggen én die nog op ons afkomen, aanpakken.

Meer samen, minder ik.

Dank u wel.

Fractievoorzitter Daisy Vliegenthart hield haar bijdrage over de begroting. Een weergave van haar spreektekst treft u hieronder aan.

Spreektekst Daisy Vliegenthart – CDA fractie Gelderland – Begroting 2023

Voorzitter, We staan voor de laatste begroting van deze coalitieperiode. En hoewel we bij een begroting vooruitkijken. Past het bij een laatste begroting om ook een blik terug te werpen. Want het zijn 4 jaren om nooit te vergeten. De samenleving wordt getekend door crisissen waar wij als provincie een rol in spelen. Stikstof, Corona, wonen, energie, droogte. We zien de situaties die op wereldniveau gebeuren keihard bij ons binnenkomen met als gevolg hoge inflatie en energieprijzen. En toch is het ons gelukt om samen met een aanpak te komen. Zo hebben we met onze Corona aanpak een bijdrage kunnen leveren aan ondersteuning van maatschappelijke organisaties en het versterken van sociale verbinding in Gelderland. Werken we inmiddels al meer dan 3 jaar samen met vele partijen aan het Gelderse Maatregelen Stikstof Hebben we samen met de gemeenten als doel gesteld om 100.000 woningen te bouwen.

Samen. Dat komt telkens terug in de aanpak van de afgelopen jaren. En we zien, hoe beter we samen werken, hoe intensiever participatie is opgepakt, des te meer resultaat we boeken. Als provincie samen met onze inwoners en ondernemers, onderwijs, belangenorganisaties, met gemeenten, waterschappen en het Rijk

En dat zien we niet alleen in ons beleid maar ook in de samenwerking in de staten: het besef dat als je echt iets wil bereiken we dit niet als 1 partij alleen kunnen doen.

En voorzitter, ook de komende jaren zullen niet eenvoudig worden. Vele vraagstukken vragen langjarige zorg en aandacht. Bij die vraagstukken zal bij het CDA niet het ‘ik’, maar het ‘samen’ centraal. Er is nog altijd meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. Wij willen dat als CDA blijven doen door te luisteren naar wat er speelt in de samenleving en vervolgens te kijken hoe wij daar als provincie een rol bij kunnen spelen. Toch voorzitter wil ik niet te veel op de zaken vooruitlopen. In maart zijn er verkiezingen en dan bepaalt de kiezer de koers voor de komende jaren. Wij zijn dan ook blij dat de herijking en de begroting uit elkaar zijn getrokken. Ik zal mij dan ook verder richten op de begroting voor 2023.

We zijn positief over de begroting die er nu ligt. De beschikbaarheidstellingen passen in het kader van de perspectiefnota die we in juli hebben vastgesteld.

We zijn blij met de betere en meer inzichtelijke indeling waar we als CDA toch al lang en vaak om hebben gevraagd, we zien nu echt de resultaten. Ook zijn we blij dat GS meer inzicht heeft kunnen geven in de onderdelen met deelbedragen van alle reserves. Dat is heel erg nodig.  Want zo krijgen we als staten een veel beter inzicht in onze reserves en kunnen we daar ook op sturen. Voor ons is nu de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we dit actueel houden? Is GS bereid jaarlijks via de planning en control documenten te rapporteren over de reserves?

Energieprijzen en ondernemers
Voorzitter, de energieprijzen zijn voor bijna elke inwoner en ondernemer van Gelderland een grote zorg. Wij zijn blij met de quickscan die GS heeft gedaan over de hoge energieprijzen en de inflatie. Wel willen wij aan GS vragen om dit te blijven monitoren en luisteren en in gesprek te blijven gaan naar wat speelt bij onze inwoners en ondernemers, want de situatie verandert, en ons daar actief over te informeren. Is GS daartoe bereid?

En dat luisteren voorzitter dat vindt het CDA heel belangrijk. Vorige week hoorden we van ondernemers en brancheorganisaties een heel heldere oproep om meer met hen te praten en minder over hen. Die oproep was aan GS gericht maar ook wij als PS kunnen die ons aantrekken. De Coronajaren hebben het contact niet makkelijk gemaakt en het is nu echt tijd om die contacten weer aan te halen. Want alleen als we echt weten wat er speelt kunnen we samen kijken naar oplossingen.

We zullen dit signaal vanuit onze rol oppakken maar we gaan er vanuit dat GS deze oproep kent, en horen graag een reactie.

Verkeersveiligheid
De afgelopen jaren hebben we als CDA veelvuldig opgeroepen om de verkeersveiligheid te verbeteren en we zijn blij dat daar ook veel stappen toe gezet zijn. Toch maakt de toename van het aantal ernstige verkeersslachtoffers ons ongerust. Daarom willen we doorgaan met de aanpak van onveilige situaties.

Daarnaast zien we dat een deel van de maatregelen die we nemen, gericht zijn op de korte termijn. Wij willen dat nu ingezet wordt op structurele maatregelen te nemen en zo langjarig te werken aan het verlagen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers. En dit te doen samen met andere partijen zoals gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Vandaar dat wij komen met een motie die GS oproept om:
de stijgende trend van het aantal ernstige verkeersslachtoffers met meer structurele maatregelen van blijvende aard te doorbreken en daartoe een plan uit te werken.

Leefbaarheid en stikstof
De komende jaren wordt er veel gevraagd op het gebied van ruimte in Gelderland. De uitdaging blijft hoe we keuzes maken waardoor we goed kunnen blijven wonen, werken, recreëren, ondernemen en leven in Gelderland. Kortom: hoe zorgen we dat Gelderland leefbaar blijft. Dat mensen zich thuis blijven voelen. Dat we een provincie zijn en blijven met krachtige steden, mooie dorpen en een vitaal buiten gebied.

Dit vraagstuk speelt ook een grote rol in het stikstofbeleid.

Voorzitter we hebben al grote stappen gezet op het gebied van stikstof maar we zijn er niet. De onduidelijkheid die er is door het nog steeds ontbreken van plannen van het Rijk zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. In alle sectoren: de bouw, industrie en landbouw en ook bij natuurorganisaties. Wij worden als statenleden veel benaderd door ondernemers met vragen. Velen willen al stappen zetten, maar weten niet waar ze aan toe zijn of waar ze moeten aankloppen. Het CDA wil graag dat we naar deze ondernemers luisteren en ze ondersteunen waar dat kan, want dit zijn ondernemers die iets willen.  Maar laten we dan ook zorgen voor een laagdrempelig en vooral herkenbare plek (digitaal) waar zij terecht kunnen met hun vragen en geholpen worden. Vandaar dat het CDA komt met een motie die GS op roept om:

  • Om zo spoedig mogelijk met één duidelijk en herkenbaar loket te komen waar iedereen met vragen over stikstof in Gelderland terecht kan.
  • Hierover breed te communiceren.
  • Om zowel de inrichting als communicatie van dit loket samen te doen met gemeenten, waterschappen en andere betrokken organisaties en brancheorganisaties.
  • Te borgen dat ondernemers één contactpersoon hebben waar ze terecht kunnen gedurende de looptijd van vragen of verzoeken.

Voorzitter ik sluit af. Voor het CDA is het essentieel om goed te blijven luisteren naar wat er leeft in Gelderland en daarbij aan te sluiten. Alleen samen kunnen we de grote uitdagingen die er nu liggen én die nog op ons afkomen, aanpakken.

Meer samen, minder ik.

Dank u wel.

 

 

Nieuws