Skip to main content

Begroting 2021: Het gaat om samen

By 11-11-2020Nieuws

Vandaag spraken we over de begroting voor 2021. Lees hieronder een verkorte weergave van de bijdrage van onze fractievoorzitter Gerhard Bos terug. Het is ook mogelijk om de hele bijdrage van Gerhard terug te kijken en luisteren

Klimaat en energietransitie
Draagvlak voorzitter daar maken we ons zorgen over. Draagvlak is essentieel. Gebrek aan draagvlak leidt tot weerstand en vertraging in de uitvoering.

Wanneer mensen niet alleen straks kijken naar windmolens maar ook op hun bankrekening zien dat het lekker waait wordt het draagvlak voor windenergie groter.

Zonneladder
CDA fractie wil graag middels een agendaverzoek samen met andere fracties verder in gesprek om te kijken naar mogelijkheden om de zonneladder in de omgevingsverordening op te nemen. Met andere woorden invulling geven aan wat richtinggevend dan is.

Covid en de provinciale investeringsagenda
Is GS bereid om in aanloop naar de Midterm Review en Perspectiefnota in  2021 de opzet van een provinciale meerjarige investeringsagenda te onderzoeken aan de hand waarvan we juist die dingen gaan doen en faciliteren waar de nieuwe omstandigheden – ontstaan als gevolg van genoemde crises – om vragen en waarmee we Gelderland een toekomst perspectief bieden. Wellicht kunnen daarbij dan ook slimme koppelingen worden gemaakt met investeringen van onze partners, waarvan bekend is dat hun financiële slagkracht momenteel onder grote druk staat. Denk bijvoorbeeld aan investeringen die gemeenten doen en ook moeten doen in het kader van energiestrategie. Door te bundelen kan kracht worden gemaakt en waar nodig wellicht ook enige verlichting worden gegeven.

Maak van je kantoor jouw huis
In Gelderland is een enorme behoefte aan woningen. Voor ouderen, jongeren, starters maar ook voor ouderen moeten er snel en veel woningen gebouwd worden. Naast behoefte aan woningen zien we ook leegstaande kantoren en winkels. Leegstaande panden kunnen worden omgebouwd tot woningen.

CDA wil dat voor ombouwen van kantoren en winkels de provincie kijkt of en hoe we kunnen helpen bij deze transformaties.

 

 

Is GS bereid om te onderzoeken op welke manier via het programma Steengoed benutten de transformatie van leegstaande winkel- en kantoorpanden kan versnellen, aanjagen.

Druktemonitor
Voorzitter, de drukte-app was en is een prima instrument om bezoekers  inzicht te geven in drukke en minder drukke plekken. Hierdoor kunnen bezoekers beter gespreid worden en de kansen op verspreiding van Covid afnemen. Dit ten goede kan komen aan het toerisme en economie maar ook de natuur en het erfgoed in Gelderland. Kan GS toezeggen dat samen met betrokken partijen zal worden gekeken op welke wijze de drukte-app weer snel operationeel kan worden gemaakt.

Iedereen doet mee: Rookvrije bushaltes
Voorzitter, als we het dan hebben over het luisteren naar signalen vanuit de samenleving dan wil ik een heel concreet signaal op tafel leggen. Tijdens een van onze gesprekken bleek ons dat het meedoen voor sommige mensen onnodig wordt beperkt. Mensen met luchtwegklachten hebben er hinder van als ze met het OV willen reizen en anderen rokend staan te wachten op de bus bij de bushalte. Voorzitter, is het college bereid om in overleg te gaan met de OV-concessiehouders en met hen zo snel mogelijk alle haltes in de provincie te voorzien van heldere bebording waarmee wordt aangegeven dat de gehele bushalte een Rookvrije Zone is?

Tot slot
Voorzitter  tot slot…. Over tal van onderwerpen zullen we de komende tijd na vandaag nog spreken. De begroting is wat CDA betreft in hoofdlijnen een prima vertaling van hetgeen we bij de perspectievennota hebben meegegeven.

Voorzitter….Er is volop werk aan de winkel.

Samen kunnen we Gelderland mooier, beter, sterker maar ook veiliger maken!

Nieuws