Skip to main content

Agrifood 2021-2030: toekomst voor de boer

By 31-03-2021Nieuws

Arjan Tolkamp sprak over de kadernota Agrifood, oftewel: hoe zien wij de toekomst voor agrariers in Gelderland. Hieronder is zijn spreektekst terug te vinden.  

Wij zijn als CDA trots op onze agrarische sector. Zij levert een belangrijke bijdrage aan onze Gelderse economie. Daarnaast zorgen onze boeren voor een deel van ons voedsel en is de agrarische sector in Gelderland een aanjager op het gebied van innovaties en kennisdeling. Zij zorgen direct en indirect voor een belangrijk aandeel in de Gelderse werkgelegenheid.

Onze agrariërs bevinden zich in een unieke positie. Zij kunnen significant bijdragen aan een oplossing voor een tal van uitdagingen die op ons afkomen. Denk hierbij aan onderhoud van ons kenmerkende landschap, wateropvang, CO2 vastlegging en energieopwekking. Maar ook inzake biodiversiteit, milieudoelstellingen en kwaliteit van natuurwaarden. Daarnaast verlangt de maatschappij naar een agrarische sector die meer met de natuur geïntegreerd is. Door agrariërs hier een belangrijke rol in te geven, geven we ons mooie Gelderlandse landschap en onze boeren een toekomst waarbij ze koploper kunnen worden in sociaal ondernemen.

Het CDA ziet dat de beloning voor de boer nu veel te vaak via de voedselprijs loopt. Wij vinden dat als agrariërs bijdragen aan maatschappelijke problemen ze ook via die as gefinancierd moet worden. Per opgave dient er een afweging gemaakt te worden of het onderdeel is van het primaire productieproces. Een voorbeeld hiervan is het landschapsbeheer, hierbij kun je bijvoorbeeld, denken aan onderhoud van houtwallen. De kosten hiervan dienen bijvoorbeeld niet via de melkprijs gefinancierd te worden. Het CDA Gelderland is voorstander om agrariërs en grondbezitters te ondersteunen die landschapsbeheer als inkomensmodel omarmen. Dus naar het succesvolle voorbeeld van de Ooijpolder, waarbij er langjarige afspraken gemaakt zijn met een kwalitatieve instandhoudingsdoelstelling. En is dus erg blij met de ambitie om voor 600 ha langjarige afspraken te maken met boeren over natuurbeheer. Waarbij we nog wel de vraag hebben: kan de gedeputeerde aangeven binnen welke termijn hij hoopt dit gerealiseerd te hebben?

De sleutel van het herstel van de biodiversiteit in agrarisch gebied, ongeveer 60% van ons grondgebied, ligt dan ook in samenwerking met agrariërs en andere grondbezitters.

Dan wil ik het graag even hebben over de kwaliteit van onze bodems.
De vitaliteit van onze bodems, ook in de landbouw, staat, ondanks alle inspanningen, onder druk. Een slechtere bodemkwaliteit maakt het moeilijker om water vast te houden en geeft ook problemen op het gebied van koolstofopslag, biodiversiteit en landbouwopbrengsten. Het CDA Gelderland is van mening dat sturing op vitaal bodembeleid een maatschappelijk belang is. Waar mogelijk moeten meerdere functies (land- en bosbouw, energie, natuur, water en koolstofopvang) gecombineerd worden. Daarin kan de bodem leidend zijn in het soort functiegebruik. Het CDA Gelderland komt daarom met de motie ‘stimuleren van verhoging van organische stof gehalte in de bodem’, mede ingediend door de SGP, VVD, Christenunie,SP en Pvda. Het verhogen van het organische stof gehalte in de bodem levert namelijk een essentiële bijdrage aan de realisatie van doelen als klimaatadaptatie, kringlooplandbouw en biodiversiteit. Het dictum van deze motie luidt:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

Te inventariseren hoe de stand van zaken is ten aanzien van resultaten uit reeds bestaande regelingen ten behoeve van bodemverbetering en met een voorstel te komen hoe dit thema breder benaderd en opgepakt kan worden, en gaan over tot de orde van de dag.

Het CDA zal dus instemmen met het voorstel van GS om de kadernota Agrifood vast te stellen en het investeringskrediet strategische grondaankopen kavelruil te verlengen binnen de kaders van de kadernota Agrifood. Waarbij met de 4 elementen: richting geven, inzet op kennis en innovatie, transitie financieel en juridisch mogelijk maken en belonen van maatschappelijke diensten, mits bedrijfseconomisch verantwoord ingezet wordt op een economische gezonde, ecologisch duurzame en maatschappelijk gewenst land- en tuinbouwsector.

Hierdoor geven we jonge boeren in Gelderland een lange termijn toekomstperspectief en Gelderland een gezonde, toekomstbestendige agrarische sector.

20210331 Motie CDA SGP VVD Stimuleren van verhoging Organische stofgehalte in de bodem8405

Nieuws