Skip to main content

Actualisatie omgevingsverordening

By 31-03-2021Nieuws

Wij spraken vandaag over een actualisatie van de omgevingsverordening. En daarmee zijn we op weg naar de invoering van de nieuwe omgevingsvisie landelijk. Bea Schouten benadrukte een aantal zaken namens het CDA.

Ze noemde twee casussen waarin ze de provincie vraagt op een andere manier een afweging te maken.

  1. De eerste casus betreft de rondweg Voorthuizen die daar die na zoveel jaar is aangelegd. Er ligt nog veel land rondom de weg dat niet is ingericht. Daar willen 2 grote kerken in Voorthuizen op stukjes land rondom de rondweg biologische moestuintjes maken waarvan de opbrengst bestemd is voor de voedselbank. De gemeente is positief, de provincie zegt nee. Dit is een voorbeeld van de huidige manier van werken: nee, het past niet binnen het kader. Wij vragen ons af: is dit ook een voorbeeld waarbij met het nieuwe kader anders gewogen wordt? Geeft dit dan andere kansen, een andere weging? En kan het dan wel? Kan de gedeputeerde dit voorbeeld eens bekijken vanuit het nieuwe kader?
  2. Een tweede voorbeeld betreft een ruil die niet tot stand komt vanuit de provincie. Dit concrete geval gaat over een perceel aan de Uilenburgsestraat in Valburg. Daar ligt een melkveehouderij. met een aantal gronden ter beweiding van deze koeien. Er is een principeverzoek ingediend om een deel van die percelen voor beweiding te verplaatsen naar een andere plek. Maar deze gronden zijn aangewezen als vogelweidegebied. Betrokkenen willen een ruil voorstellen, waardoor een betere situatie voor de weidevogels ontstaat en continuïteit voor het bedrijf waardoor meer weidegang mogelijk is.

Voor beide voorbeelden vraagt het CDA GS om dit te bekijken conform het nieuwe afweegkader, vanuit het nieuwe beeld. Kunnen dit soort dingen op de nieuwe manier nog eens bekeken worden?

Daarnaast is statenbreed een amendement ingediend. Dit amendement richt zich op de afwijkruimte die het ontwerpbesluit toevoegt aan de Omgevingsverordening. Het ontwerpbesluit legt het afwegen en het afwijken in handen van Gedeputeerde Staten. Het CDA en andere partijen hebben de behoefte om Provinciale Staten meer voeling te geven bij de mogelijkheden van deze afwijkruimte en dienden daarom dit amendement in.

Ook heeft het CDA een motie van GroenLinks mee ingediend dat gaat over het versterken van de natuur. Het CDA gaat voor behoud, maar het liefst voor versterken van de natuur. En dat mag in de verordening wat steviger. En dat versterken willen we via een motie benadrukken.

Daarbij hoort ook zorgvuldig kijken naar negatieve effecten op de natuur en milieu. De PvdD agendeerde het onderwerp wensballonnen. Wensballonnen hebben bewezen negatieve effecten op de natuur en milieu en zijn ook nog gevaarlijk: het kan leiden tot natuurbranden en rieten daken kunnen vlam vatten. Het CDA steunt het idee om te bekijken of deze ballonnen verboden kunnen worden en heeft de motie mede ingediend.

CDA heeft daarmee ingestemd met de actualisatie, maar we zijn wel benieuwd naar de betekenis van de nieuwe werkwijze voor de door ons genoemde voorbeelden en de reactie van GS op de mede door ons ingediende amendement en moties.

Nieuws