Skip to main content

Statenvergadering 20 december 2023

20 december 2023 | 11:00 18:00
Huis der Provincie Gelderland, Arnhem, Nederland

Op woensdag 20 december 2023 is de laatste Statenvergadering van dit jaar. Op de agenda staat o.a. het Ruimtelijk voorstel ‘Stad en Land in balans’. De vergaderstukken zijn te raadplegen via: https://gelderland.notubiz.nl.

Lijkt het je leuk om een dag met de Statenfractie mee te lopen? Laat het ons weten via info@cdagelderland.nl en we nemen contact met je op.

Agenda

Fijne zomer!


We sluiten ons eerste statenjaar van deze periode af. Een jaar waar we als fractie vol aan de slag zijn gegaan met het verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord. Een intensief jaar waarin we prachtige stappen hebben gezet en piket paaltjes hebben geslagen. Niemand kan onze fractie heen. We werken hard aan onze speerpunten: verkeerveiligheid, leefbaarheid, economie van het platteland en aanpak Veluwe. Maar ook op andere onderwerpen blijven we stappen zetten.

Zo blijven we aandacht vragen voor vergunningverlening. Dit gaat op dit moment namelijk erg traag. En dit zorgt er voor dat essentiële projecten op het gebied van woningbouw, uitbreiding van bedrijven en energie stilliggen. En dan zijn we erg vasthouden: We stelden meerdere keren schriftelijke vragen, schrijven een opiniestuk en hebben ook een debatverzoek gedaan.

We willen er in ieder dorp een straatje bij en in iedere stad een wijk. Weet u het nog? Deze zin is in campagnetijd regelmatig voorbijgekomen en is ook in het coalitieakkoord terecht gekomen. Maar nu moet het ook gebeuren. En daar zien we nog wat terughoudendheid.

De dorpen- en wijkendeals gaan langzaam lopen. Daar houden dus ook strak vinger aan de pols want de 100 deals moet gehaald worden deze periode. Dat vraagt dus een extra inspanning van de provincie om dit breed binnen onze provincie onder de aandacht te brengen.

Wat we ook erg belangrijk vinden is om contact te komen met zo veel mogelijk mensen, ondernemers en organisatie. We hebben onze manier van werken omgegooid omdat voor elkaar te krijgen. Zo hebben we een keer per maand fractievergadering bij een lokale afdeling. Brengen we heel veel werkbezoeken af. En we nodigen ook graag gast uit om bij ons langs te komen op het Huis der Provincie.

Wilt u het komende jaar een keer langskomen? Van harte welkom! We vertellen graag wat we doen, hoe we werken en laten u ons monumentale provinciehuis zien. Maar horen vooral graag naar wat u bezig houdt.

Maar met evenveel liefde komen we bij u langs. Gewoon om een kopje koffie te drinken en te horen wat er speelt of een werkbezoek af te leggen. We doen het graag!

Nieuws

Perspectiefnota 2025: “Investeren in Gelderland”


CDA Blikt Vooruit op Toekomst van Gelderland tijdens Bespreking Perspectiefnota 2025

Op woensdag 3 juli vond de behandeling van de Perspectiefnota 2025 plaats tijdens de Statenvergadering. Dit uitgebreide document bevat vele plannen voor het komende jaar.

In haar toespraak benadrukte Diede haar persoonlijke band met de provincie Gelderland. “Ongeveer 30 jaar geleden werd deze trotse Gelderse geboren in het streekziekenhuis in Zevenaar. Ik groeide op in een dorp met voldoende voorzieningen, een bruisend verenigingsleven, goede scholen en in een buurt waar men naar elkaar omkijkt,” vertelde ze. Ze merkte op hoe belangrijk deze factoren zijn voor een gelukkig leven en benadrukte dat deze voorzieningen niet vanzelfsprekend zijn.

Diede stond stil bij het komende jubileum: 80 jaar vrijheid. Ze wees op het belang van gemeenschapszin en de waarde van het opgroeien in een veilige en zorgzame omgeving. “Hoe mooi het is om in een provincie, een regio, een dorp, een buurt op te groeien waar we omzien naar elkaar. Waar mensen zich thuis voelen en onderdeel zijn van een sterke gemeenschap,” aldus Diede. Ze gaf aan dat het CDA zich blijft inzetten voor een leefbaar Gelderland met voldoende voorzieningen zoals treinen, bibliotheken, scholen en gemeenschapsgebouwen.

De CDA-fractie kijkt uit naar de resultaten van gedeputeerde Vreugdenhil, die het voorzieningenniveau in de provincie in kaart zal brengen. “Wij horen dan ook graag wanneer wij deze resultaten als Staten mogen ontvangen,” zei Diede. Ze sprak ook haar enthousiasme uit over de dorpen- en wijkendeals, met als doelstelling om 100 deals te sluiten in de komende jaren. Ze benadrukte dat er al ruim 40 deals in de maak zijn en gaf voorbeelden van succesvolle projecten zoals de herontwikkeling van de openbare ruimte in Mosterdhof en de ombouw van de kerk in Etten tot een dorpshuis.

De CDA-fractie kaartte ook het woningtekort aan. “Het woningtekort in Gelderland bedroeg in 2023 5,1%, wat neerkomt op een tekort van 48 duizend woningen,” aldus Diede. Ondanks de inspanningen blijft de woningmarkt krap. De CDA-fractie pleit voor uitbreiding van woongebieden en dient een motie in om gemeenten te ondersteunen bij de bouw van woningen aan de randen van dorpskernen. “Wij roepen daarom al een lange tijd ‘Iedere stad een wijk erbij en ieder dorp een straat erbij’,” zei Diede.

Daarnaast blijft verkeersveiligheid een topprioriteit voor de CDA-fractie. “Ieder verkeersslachtoffer is er één te veel en het is dan ook een van onze grootste prioriteiten om ook het komende jaar ons in te zetten voor veiligere wegen voor fietsers, wandelaars en automobilisten,” benadrukte Diede. Ze kondigde aan de stappen van gedeputeerde Ruitenberg, gericht op de aanpak van de 20 gevaarlijkste punten, nauwlettend te volgen.

Ten slotte besprak Diede het programma Veluwe, waarin een integrale aanpak noodzakelijk is om een balans te vinden tussen natuur, landbouw, wonen, economische ontwikkelingen, cultuur, erfgoed en energietransitie. “Wij kijken dan ook uit naar een integrale aanpak want een balans tussen natuur, landbouw, wonen, economische ontwikkelingen, cultuur, erfgoed en energietransitie is,” aldus Diede. Ze vroeg bevestiging van het college dat deze aanpak in september gepresenteerd zal worden, zodat de uitvoering in 2025 kan starten.

De CDA-fractie ziet uit naar de gezamenlijke stappen die gezet zullen worden om Gelderland nog mooier te maken.

Nieuws

Motie: ‘Straatje Erbij’


De Provinciale Staten van Gelderland hebben een motie van de CDA-fractie aangenomen om gemeenten meer flexibiliteit te bieden bij de bouw van woningen aan de rand van dorpskernen in het buitengebied.

De aangenomen motie onderstreept dat veel gemeenten behoefte hebben aan flexibelere bouwkaders en opzien tegen de complexe ruimtelijke procedures die momenteel vereist zijn voor bouwen in het buitengebied. Hoewel de provinciale ruimtelijke kaders al mogelijkheden bieden, blijkt in de praktijk dat gemeenten vaak vastlopen.

Diverse overwegingen werden voor deze motie aangevoerd: de leefbaarheid in dorpskernen staat onder druk door een tekort aan woningen voor zowel jongeren als senioren, wat leidt tot een negatieve impact op verenigingen en scholen. De inbreidingslocaties worden steeds complexer en duurder door schaarste en stijgende kosten. Ook Europese natuurherstelwetgeving stelt eisen aan de kwaliteit van groen binnen de bebouwde kom.

De aangenomen motie roept de Gedeputeerde Staten (GS) op om gemeenten actief te informeren over de huidige mogelijkheden binnen de ruimtelijke kaders om woningen aan de rand van dorpskernen te bouwen in het kader van ‘straatje erbij’. Daarnaast verzoekt de motie GS een flexibele houding aan te nemen en samen met gemeenten te werken aan haalbare plannen wanneer deze binnen de huidige kaders niet tot stand kunnen komen.

Met de aanneming van deze motie zet de CDA-fractie een belangrijke stap richting het oplossen van het woningtekort en het verbeteren van de leefbaarheid in Gelderland.

Nieuws

CDA: Zo snel mogelijk maatregelen bij gevaarlijk oversteekpunt N325 Nieuwe Ubergseweg


CDA: Zo snel mogelijk maatregelen bij gevaarlijk oversteekpunt N325 Nieuwe Ubergseweg 
 

Zaterdag 22 juni heeft er dodelijk ongeluk plaatsgevonden bij de fietsoversteekplaats Nieuwe Ubbergseweg (N325) – Ubbergseweg in de gemeente Nijmegen, dichtbij de gemeentelijke grens met Berg en Dal. Het CDA wil zo snel mogelijk maatregelen. 

 

De beruchte oversteekplaats is al jaren een gevaarlijk verkeerspunt. Iedere dag steken scholieren deze oversteek over wanneer ze vanuit de Ooijpolder naar school in Nijmegen gaan of andersom vanuit Nijmegen naar de HAVO-school Notre Dame in Ubbergen gaan. Al jaren wordt er gevraagd om maatregelen, vanuit de scholen, vanuit de ouders, vanuit de gemeenteraden van Nijmegen en Berg en Dal en vanuit Provinciale Staten, door onder andere oud Statenlid Hans van Ark. 

 

Gedeputeerde Staten stellen in de perspectiefnota voor om geld beschikbaar te stellen voor het verkeersveiliger maken van dit fiets oversteekpunt. Het dodelijke ongeluk op 22 juni laat zien hoeveel noodzaak deze maatregelen hebben. Het CDA heeft mondelinge vragen ingediend voor beantwoording tijdens de Statenvergadering van 2 juli. Daarin wordt ook stilgestaan bij het gevaarlijke oversteekpunt verderop op de weg richting Duitsland waar de rijksstraatweg uitmondt op de N325. In mei is daar nog iemand zwaar gewond geraakt bij een ongeluk.  

 

Het CDA vindt dat het hele traject integraal bekeken moet worden. Door toenemend verkeer uit alle richtingen wordt de weg steeds drukker. Is een middengeleider waar fietsers tussen het oversteken van beide banen kunnen wachten nog wel veilig? Nick Bakker: ”ik zie gelijkenissen tussen de gevaarlijke fietsoversteekplaats Oude Rijksweg (N798) – Hoofdlaan in Putten. Zijn de middengeleiders op drukke wegen nog wel een veilig middel om over te steken?”  

 

Ook vraagt het CDA of de gedeputeerde bereidt is om samen met de gemeenten Nijmegen en Berg en Dal te bekijken hoe deze steeds drukker wordende weg veiliger ingericht kan worden en de doorstroming verbeterd kan worden. Nick Bakker: ”in de spits staat er al een file op de helft van de weg richting Nijmegen, het verkeer loopt vast bij het Keizer Trajanusplein. Steeds vaker zijn er botsingen tussen auto’s die moeten remmen en het achteropkomende verkeer”.  

Nieuws

Vijf windmolens voor Horst en Telgt


Vorige week hebben we voor de 5 windmolens gestemd bij Horst & Telgt.

Een van de kernwaarden van het CDA Gelderland is rentmeesterschap, daarmee bedoelen wij dat wij de aarde van onze voorouders hebben geërfd en te leen hebben van de volgende generatie. Wij voelen dan ook een verantwoordelijkheid om goed voor onze aarde te zorgen.

Om een betere samenleving achter te laten is het maken van moeilijke keuzes soms nodig. De steeds schaarser wordende grondstoffen dwingen ons om op korte termijn keuzes te maken en om stappen te zetten naar andere vormen van energie opwek, zoals windenergie.

Het toekomstige windpark Horst en Telgt voorziet in een behoefte naar duurzame stroom zodat de gemeente Ermelo weer verder kan. En dat is belangrijk. Dankzij dit toekomstig windpark is een nieuwe bedrijventerrein mogelijk en kan er binnen de gemeente ruimte gemaakt worden voor woningbouw. En ook dat is ook hard nodig. Dit zijn juist ontwikkelingen waar de gemeente, de inwoners en de ondernemers van Ermelo behoefte aan hebben.

Daarnaast dragen de windmolens bij aan de oplossing van netcongestie. En zowel de gemeenteraad als het college van Gemeente Ermelo is positief over het voorstel van GS.

Diede Balduk verwoordde het erg mooi: “de keuze voor windenergie, waar dan ook in onze Provincie Gelderland, is nooit de gemakkelijkste beslissing die we hier als Staten maken. Er zijn altijd grote voorstanders maar ook mensen die zich zorgen maken of deze vorm van stroom opwek wel het beste is.”

Nieuws

Vaststelling inpassingsplan N318 Varsseveld-Winterswijk


Provinciale Staten hebben ingestemd met het inpassingsplan N318 Varsseveld-Winterswijk. Dit inpassingplan ziet erop toe dat er op twee plekken in totaal vier landbouwpasseerhavens worden gerealiseerd op het traject Aalten-Varsseveld. Het CDA is blij met dit inpassingplan omdat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Landbouwverkeer kan in de toekomst veilig gepasseerd worden terwijl de doorstroming verbeterd wordt. Daarnaast zal landbouwverkeer niet meer over B wegen of door kernen hoeven te rijden. Dat levert namelijk onveilige situaties op tussen het steeds groter wordende landbouwverkeer en de kwetsbare verkeersgroepen die zich daar ook verplaatsen. Op de N wegen kan in de toekomst landbpouwverkeer veilig samen met het autoverkeer. Door de landbouwpasseerhavens zullen er minder gevaarlijke inhaalmanoeuvres gestart worden.
Nieuws

Goed rentmeesterschap betekent dat we de aarde goed willen doorgeven aan de generaties na ons.


Klimaatverandering is één van de grote maatschappelijke vraagstukken voor de komende decennia. Goed rentmeesterschap betekent dat we de aarde goed willen doorgeven aan de generaties na ons. 

En laat goed rentmeesterschap nu net een van de grondbeginselen zijn onze partij zijn, de comeback-democraten, grapje: Christendemocraten.

Deze verantwoordelijkheid om goed voor onze aarde te zorgen dienen we met z’n allen te dragen, wij als CDA-ers maar ook de inwoners en ondernemers in onze provincie. Voor de Gelderlanders van nu en voor de volgende generatie.  

We hebben grote uitdagingen en worden bijna dagelijks met nieuwe hobbels op de weg geconfronteerd. Maar we moeten ook niet gaan doemdenken en met een zwaar gemoed de toekomst in gaan. We zetten met elkaar de schouders onder onze klimaatopgaven en kunnen op die manier stappen zetten naar een realistisch klimaat beleid. Wij bieden zekerheid door keer op keer te kiezen voor een realistisch maar ambities klimaatbeleid. Dit doen wij als CDA-ers op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Als we dat maar blijven doen, dan ben ik hoopvol gestemd.

In 2050 is heel Gelderland klimaatneutraal en van alle sectoren en op alle terreinen wordt een extra bijdrage gevraagd. Voor deze gezamenlijke verantwoordelijkheid is de Kadernotitie Klimaat en het Klimaatplan van de provincie noodzakelijk. Uiteraard staan wij als CDA dan ook achter de plannen van de provincie. Waar ik nog wel extra aandacht voor blijf vragen zijn de energie coöperaties in onze provincie. 

Gelderland loopt namelijk voorop in het aantal energie coöperaties voor zon- en wind.  Dat betekent dat bewoners zelf proactief bezig zijn met verduurzaming van hun gebied. 

Vanuit onze visie op een sterke samenleving zien we een belangrijke rol voor energie coöperaties, niet alleen voor de opwekking van energie maar bijvoorbeeld ook voor de onderzoeken naar een buurtbatterij. Daarnaast hebben wethouders namens de RES-regio’s aangegeven de voorfinanciering nodig te hebben om lokaal eigenschap te borgen. 

En zoals in ons coalitieakkoord Gewoon Doen staat omschreven willen wij dat de opbrengsten van energieprojecten meer terugvloeien naar de directe omgeving. Hierbij kunnen de coöperaties juist een cruciale rol spelen.

Tot slot kijken wij als CDA verder uit naar de verdere plannen van de gedeputeerde als het gaat om de aanpak van netcongestie en naar het onderzoek naar een SMR (een kleine kerncentrale). Maar wij zijn ook benieuwd naar de stappen die verder gezet worden om het bedrijfsleven te ondersteunen. De Gelderse industrie van de toekomst is een groene industrie.

Ons verzoek aan de gedeputeerde is daarbij wel om bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen uit het Klimaatplan altijd rekening te houden met de haalbaarheid, betaalbaarheid. Maar ook dat initiatieven met draagvlak worden gerealiseerd.

 

Diede Balduk 

Woordvoerder Klimaat en Energie 

Nieuws

Agenda ALV 25 mei 2024


Locatie: De Fietser, Akulaan 2, Ede

Inloop 9:30-10:00 uur 

 1. Opening en vaststelling agenda 10:00 uur
 2. Omgevingsvisie 10:10 uur

Onder leiding van Nick Bakker gaan we op een interactieve wijze in
gesprek over de omgevingsvisie voor de Provincie Gelderland

 1. Pauze                                                                                                                  30 uur
 2. Huishoudelijk deel 50 uur
  • Vaststellen verslag ALV 27 januari 2024
  • Vaststellen Jaarverslag
  • Kennisnemen van rooster van aftreden
  • Vaststellen Begrotingswijziging CDA Familiedag
  • Save the date ALV
  • Dag van afdeling op 15 juni
  • Werkbezoek Henri Bontebal aan de Provincie Gelderland op 18 oktober
 1. Bestuursaangelegenheden 10 uur
 • Afscheid vicevoorzitter Anita Sörensen en Myrthe Kuiper
 • Voorstellen Floris de Niet, nieuw bestuurslid AB namens CDJA Gld

 

 1. Sluiting 12:30 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws

Provinciale Staten stemt in met inpassingsplan N825


Provinciale Staten Gelderland heeft met steun van het CDA het inpassingsplan voor de N825 vastgesteld. In de ogen van het CDA is het inpassingsplan de juiste manier om het landbouwverkeer veilig over deze weg te laten gaan. Dat komt door de geplande passeerhavens. Daardoor hoeft het landbouwverkeer niet meer door de dorpen en over B-wegen waar zich ook kwetsbare groepen begeven. De passeerhavens zorgen ervoor dat andere gebruikers van de provinciale weg geen gevaarlijke inhaalmanoeuvres gaan uitvoeren. Dit plan past in de lijn van het CDA omdat we hier eerder ook al vragen over hebben gesteld. Het CDA is blij dat Gedeputeerde Staten hier in de praktijk nu aandacht aan geeft.

Nieuws