Skip to main content
Category

Nieuws

CDA wil weten wat provincie echt doet met Right to challenge

In het coalitieakkoord van Gelderland uit 2019 staat dat de provincie een ‘right to challenge’ invoert. Als een groep inwoners denkt iets beter of slimmer te kunnen dan de provincie moeten zij die taak over kunnen nemen. Maar de praktijk is een stuk weerbarstiger, zo blijkt.

In september stelde Statenlid Bea Schouten namens de CDA fractie vragen aan Gedeputeerde Staten. Een groep inwoners uit Voorthuizen had een mooi initiatief bedacht: maak moestuintjes op de braakliggende grond naast de rondweg Voorthuizen. Door er vrijwilligers in te laten tuinieren, werk je aan eenzaamheid. En de opbrengst gaat naar de voedselbank. Maar de provincie was tegen: de grond zou dienstbaar moeten zijn aan de rondweg, en door beperkende regels werd het initiatief vroegtijdig naar de zijdeur verwezen.

Statenlid Daisy Vliegenthart: “In het coalitieakkoord staan zulke mooie woorden over dit soort initiatieven, maar als er dan zo’n idee is dan lijken die woorden wel holle frasen”.

“Wij gaan er vanuit dat de provincie denkt vanuit kansen en mogelijkheden en niet alleen maar vanuit onmogelijkheden. Is er eigenlijk wel gesproken met deze initiatiefnemers?”, wil Vliegenthart daarom weten. De CDA fractie refereert ook aan het rapport van de Commissie-Huijbregts waarin staat ‘zorg dat er ruimte is voor variëteit en creatieve oplossingen, voor ‘tegendraadse ideeën.’’

Statenlid en woordvoerder leefbaarheid Arjan Tolkamp: “Dat een idee van de kerken van Voorthuizen voor een maatschappelijke moestuin in de categorie ‘tegendraads’ zou vallen is op zich grappig te noemen. Maar het geeft vooral aan dat als zo’n aaibaar idee al op zoveel weerstand stuit, wij ons afvragen wat dan nog wel mogelijk is voor de provincie.”

De CDA fractie wil daarom weten welke rol de provincie nu eigenlijk voor zich ziet bij die ‘right to challenge’ en hoe deze in de afgelopen jaren vorm heeft gekregen en stelt daarom schriftelijke vragen aan GS. Tevens wil het CDA weten hoeveel initiatieven er zijn aangedragen door groepen inwoners en welke daarvan ook daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

Nieuws

CDA pleit voor nieuwe oplossingen rond Rijnbrug

Nu het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland heeft besloten niet nog eens dertig miljoen euro extra uit te trekken voor de Rijnbrug, pleit het CDA Gelderland voor alternatieven die de grote verkeersproblematiek structureel verbeteren. De huidige situatie is voor de regio immers een onhoudbare situatie.

Zo bepleit het CDA de al gereserveerde 40 miljoen aan Gelderse zijde voor dit project beschikbaar te houden en roept de andere partners op hetzelfde te doen. Met 90 miljoen aan middelen zou opnieuw gekeken moeten worden wat er met dat forse budget wel mogelijk is.

Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: Is het bijvoorbeeld mogelijk om de fietsers van de brug te halen? Met het beschikbare budget kan dan een aparte fietsbrug gerealiseerd worden en de vrijkomende ruimte op de Rijnbrug kan dan worden gebruikt voor invoeg- of uitvoegstroken.

Ook het MER advies waarin gesteld wordt dat, los van de Rijnbrug, apart gekeken moet worden naar de vastlopende verkeerssituatie aan de Rhenense kant, moet nu serieus worden opgepakt. Het CDA wil weten hoe we, ook binnen die 90 miljoen, toch een forse verbetering in de bereikbaarheid kunnen krijgen. Die bereikbaarheid komt door  woningbouwplannen in het gebied, die we van harte ondersteunen, nog eens extra onder druk te staan.

Van Ark: Samen met aan de Rijnbrug grenzende gemeenten, de provincie Utrecht en het Rijk willen we ons blijven inzetten voor oplossingen die hout snijden.

Hierover heeft de Gelderse CDA fractie inmiddels contact gezocht met de CDA Tweede Kamer fractie. Dit kan de regio niet alleen oplossen. Daarom pleit het Gelderse CDA voor meer bestuurlijke activiteit en creativiteit om gezamenlijk dit probleem snel aan te pakken en niet op de lange baan te schuiven.

Nieuws

RES van strategie naar uitvoering & provinciale rol bij windenergie

Het laatste stuk van de laatste Statenvergadering van 2021 had ook zo ongeveer de langste titel: RES van strategie naar uitvoering en de rol van de provincie bij windenergieprojecten. Een heel belangrijk dossier dat het verdient in de Staten te worden besproken zoals het CDA en VVD wilde. Woordvoerder energie Bertine van Hooff noemde vier aandachtspunten: 

  1. De lokale autonomie dient te worden gerespecteerd
    CDA wil dat we de gemeenten en de regio’s hun werk laten doen. Dat is ten slotte ook de bedoeling van het gehele RES-proces. Het kan niet zo zijn dat bij voorbaat gemeenten hiervoor al worden uitgenodigd. Ook niet als Gemeenten verzoeken om een inpassingsplan door Provincie te laten uitvoeren. Ook dan kan de gemeente kennis en expertise bij de provincie krijgen maar dat betekent nog niet dat de provincie de rol overneemt.

Bertine van Hooff: “De provincie is niet het grote broertje dat de klus moet klaren als het wellicht lastig wordt.”

Uitgangspunt: wat in de RES staat, is maatgevend. Nu is de RES 1.0 nog niet verankerd in de omgevingsverordening. Dit betekent dat het CDA zeer zeer terughoudend is en ook zal zijn ten aanzien van locaties die niet in de 1.0 staan en waar eventueel plannen zijn om met gebruik van de elektriciteitswet alsnog windmolens te bouwen. Laten we duidelijk zijn over wie nu waar voor aan de lat staat. Dat is vandaag al op een ander vlak aan de orde geweest.

Daarnaast heeft PS een eigenstandige bevoegdheid en dat betekent dat ook straks, mocht het wel tot een inpassingsplan komen tijdens de periode dat er nog geen RES 2.0 is, PS en dus ook het CDA hierin een eigenstandige weging zal maken.

2. RES 1.0 biedt onvoldoende basis voor inpassingsplannen
We hebben eigenlijk  RES 2.0 nodig als basis. Deze is er nog niet. Dus wachten met inpassingsplannen tot RES 2.0 er is.

GS noemt het: tijdens de verbouwing houden we de winkel wel open. CDA is ook voor haalbaar, betaalbaar en meters maken maar ook voor draagvlak.

PS heeft een motie ingediend met betrekking tot de disbalans wind-zon, deze zag niet alleen op de disbalans tussen wind en zon maar ook op de disbalans tussen zon op dak en zon op land. Verder heeft PS ook een motie ingediend met betrekking tot draagvlak.

Dus dat kan betekenen dat er tijdens de verbouwing toch net een bepaalde route in die winkel niet bewandeld kan worden.

CDA ondersteunt het beleid, wil niet vertragen maar beter nu een pas op plaats en straks een stap vooruit, dan nu 1 stap vooruit en straks twee stappen achteruit. Bovendien komt er nog een verkenning naar aanleiding van het interbestuurlijk programma en harmonisatie windbeleid en deze is pas in het voorjaar van 2022 klaar.

3. Uitlegbaarheid naar onze burgers van Gelderland
We zijn met elkaar bezig een proces RES op te tuigen en dat kan door een marktpartij zomaar doorkruist worden met een principeverzoek. Het is belangrijk dat er een heldere en aan burgers uitlegbare besluitvorming plaatsvindt bij de overheid en de bevestiging dat het RES proces ook daadwerkelijke waarde heeft.

4. Provincie moet niet al te makkelijk voor het karretje worden gespannen van initiatiefnemers

CDA heeft nog twee vragen:

Wie bedoelt u eigenlijk met de gemeenten? Kunt u dat nog wat nader duiden? Is dat college B&W, is dat de gemeenteraad of beiden?

Als 2.0 klaar is, dan kunnen projecten die buiten de zoekzones komen on hold worden gezet als de ambitie al gehaald wordt. Kunt u mij uitleggen waarom dit wel kan als de 2.0 klaar is maar voor komende 1,5 jaar nog niet? Heeft dat puur met de juridische verankering te maken van de RES 2.0?

Nieuws

Actualisatie 8 omgevingsverordening

Ter bespreking in de Staten was ook ‘Actualisatie nummer 8 van de omgevingsverordening’. Een ingewikkeld onderwerp, die omgevingsverordening zo gaf woordvoerder Bea Schouten aan. Maar ook een onderwerp dat heel erg ingrijpt in onze leefwereld. Een gezonde, veilige en groene leefomgeving is van groot belang. In zo’n verordening zitten altijd veel besluiten die inwerken op onze omgeving, bijvoorbeeld als het gaat om windmolens, zonneparken.

Woordvoerder Ruimtelijke Ordening Bea Schouten ging in op een aantal punten.

Zonneladder
In de verordening is een zonneladder verwerkt. CDA Statenlid Bertine van Hooff heeft zich hier steeds hard voor gemaakt. CDA hecht er veel waarde aan dat deze altijd door gemeenten gebruikt wordt voor ruimtelijke afwegingen ten aanzien van zon. Mocht de provincie gaan denken dit onvoldoende gevolgd wordt wil het CDA dat GS doorpakt en gemeentes aanspreekt.

Windmolen verkenningsgebieden
Kaartjes die al sinds 2017 in de verordening staan gaan nu een extra betekenis krijgen door het RES proces. Initiatiefnemers doen ineens een beroep op deze kaartjes, ook als het niet in een RES staat. Daarom wil het CDA aandringen op vaart in de vervolggesprekken naar RES 2.0. Voor ons is het erg belangrijk dat we proberen te voorkomen dat overheden tegenover elkaar komen te staan. En dat dreigt mede door deze kaart te gebeuren, bijvoorbeeld in Zutphen en Wijchen, waar de voltallige raad een brief heeft gestuurd naar aanleiding van initiatieven binnen die kaartjes.

Onrust rond waterwingebieden
Er is op het laatste moment een wijziging in de maandagsmail aangekondigd over agrarische bedrijven in waterwingebieden. Die kunnen wij nog niet goed duiden, zeker nu er ook onrust is van fruittelers over de waterwingebieden zoals ik al aangaf. Wat is de impact van deze wijziging vroeg Bea Schouten aan GS.

Woonagenda: maak mantelzorgwoningen en woningsplitsen mogelijk
Als laatste heeft het CDA de aandacht gevestigd op de woonagenda in de verordening. Opgenomen zijn de provinciale doelstellingen ten aanzien van wonen waar afspraken over gemaakt moeten worden. CDA krijgt steeds meer signalen dat er weinig mogelijkheden zijn voor mantelzorgwoningen en woningsplitsing bij gemeenten. Door als provincie in de gesprekken over de woonagenda’s te bekijken of dit thema voldoende meegenomen wordt krijgen we een beeld of dit ook serieus genomen wordt door de gemeenten. Dit vergroot de kans op daadwerkelijk afspraken en meer mantelzorg woningen en meer splitsingen. We zullen hier binnenkort op terug komen bij de bespreking van de woonagenda’s.

Nieuws

CDA: zet in op waterbesparing én hergebruik

Bea Schouten is woordvoerder water. Samen met andere partijen diende het CDA vandaag een motie in om meer in te zetten op waterbesparing en op hergebruik van water. Hieronder de bijdrage van Bea. 

Water is onontbeerlijk voor ons leven en daarmee van grote waarde om goed te beschermen, het vast te houden en er zuinig op te zijn. En toch zijn we ons er veelal niet van bewust, omdat het ook zo vanzelfsprekend lijkt dat er bij ons altijd genoeg, schoon en veilig water is voor alle doeleinden: voor consumptie, voor industrieel gebruik, voor agrarisch gebruik, om op te varen en voor de natuur. Helaas is inmiddels wel duidelijk dat dit niet het geval is. Droogte in de natuur, schaars water, en lage waterstanden is er allemaal de laatste jaren. We moeten ons aanpassen en voor het CDA is het goed en beschikbaar houden van ons water van groot belang.

Daarom zijn wij tevreden met het regionaal waterprogramma (inclusief bijbehorende Kaderrichtlijn water onderdelen) waar we nu over besluiten.  Met dit waterprogramma bereiken we een duurzaam water systeem, dat nu en in de toekomst voldoende en schoon water biedt, de waterveiligheid geborgd is en klimaat adaptatie goed vorm krijgt. Daarnaast is alles in goed overleg met onze partners tot stand gekomen. En het komende traject zal ook in gemeenschappelijkheid gaan, via gebiedsprocessen bv de droogteaanpak in de Achterhoek en de dijk verhogingstrajecten.

Een aantal aandachtspunten vanuit onze kant:

  • We gaan de Europese Kader Richtlijn Water doelstellingen waarschijnlijk niet halen, daar maakt het CDA zich zorgen over. Belangrijke vraag is: hoe gaat GS ervoor zorgen dat het wel gehaald wordt? Uit een nagekomen statenvoorstel is duidelijk geworden dat een essentieel onderzoek van de WUR hierover medio 2022 afgerond is, en naar ons wordt gestuurd, op basis hiervan wordt bekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn. Wij zien uit naar het rapport en eventuele vervolg maatregelen.
  • Wij zien daarnaast het besparen van water als belangrijk. Om dat goed te kunnen doen is er meer bewustzijn daarvan nodig. De CU heeft een motie gemaakt gericht op gedragsverandering particulieren. Deze wil het CDA graag mee indienen.

Bea Schouten: wij vinden dat er ook veel kansen zitten in het hergebruik van water.  Hoe kijkt GS daarnaar en kan dat element niet ook meegenomen als het gaat om een publiekscampagne?

  • Vorige week bereikte ons een zienswijze van agrariërs over drinkwater bronnen onder hun grond en gisteren bereikte ons appjes met dezelfde zorgen. Dit slaat op de ASV, wat is de stand van zaken daarvan en wanneer kunnen we daarover spreken?
Nieuws

Een solide financiele toekomst voor de provincie Gelderland

“De tijden zijn veranderd: de zilvervloot die de provincie Gelderland ooit had is er nog, maar levert geen of weinig rendement meer op” zo verwoordde financieel woordvoerder Bert Komdeur het. Hij doelt daarmee op de miljarden die de provincie over hield aan de verkoop van NUON-aandelen, het zogeheten stamkapitaal.  En dat is jammer, want met dat jaarlijkse rendement konden we lang veel mooie dingen doen voor onze provincie.

Het schip moet dus een nieuwe koers krijgen. CDA heeft zich altijd hard gemaakt voor een solide financieel beleid, voor toekomstgerichtheid en voor een integrale afweging. Dat komt samen in deze punten:

Nieuwe vormen van rendement
We moeten gaan zoeken naar nieuwe vormen van rendement. Daar deden we eerder al een oproep toe en we blijven dit dan ook volgen.

Financiële helderheid
Structurele uitgaven dek je door structurele inkomsten. Incidentele uitgaven via incidentele inkomsten. Want incidentele inkomsten kunnen snel wegvallen, waardoor structurele programma’s in gevaar kunnen komen.  Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar is het niet. Goed dat dit nader onderzocht gaat worden, ook op verzoek van het CDA.

Geen heilige huisjes
Bij het bezuinigen moet er integraal worden gekeken. Dus ook naar de eigen bedrijfsvoering. We moeten kijken naar de rollen en taken van de provincie. Niet alleen ingrijpen op subsidieverlening, maar ook en wellicht ook als eerste  kijken naar  onze eigen provinciale huishouding; Kortom een echte totaalafweging en geen stukjes eruit halen.

Rollen en taken van PS en GS
Tenslotte, Bij de herijking op de provinciale rol hoort wat ons betreft ook een nadere bezinning en verfijning op de taakverdeling tussen PS en GS. Denk alleen al bijvoorbeeld aan de uitdaging die de nieuwe Omgevingswet stelt 2022. Juist dan is het nodig om als GS en PS volstrekt helder te hebben wat we wel of niet  van elkaar mogen verwachten. Goed om dat eveneens te laten onderzoeken. Als medeopsteller en mede-indiener steunt het CDA daarom graag het amendement hierover dat eerder door de heer De Looff van de VVD-fractie  is ingediend.

Nieuws

CDA wil drastische aanpak N798 (Putten) en N786 (Laag Soeren)

Woordvoerder mobiliteit Hans van Ark stelde schriftelijke vragen over twee gevaarlijke verkeerspunten in onze provincie. Het betreft de N786 bij Laag Soeren en een fietsoversteekplaats op de N798 bij Putten. 

CDA: maximum 60 kilometer per uur op N786 bij Laag Soeren
Twee verkeersongelukken met dodelijke afloop op de Kanaalweg (N786) in Laag Soeren. Ondanks maatregelen die genomen zijn door de provincie Gelderland. CDA wil nu drastische maatregelen om de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te vergroten.

De Kanaalweg is een veel gebruikte weg. En de verwachting is dat het verkeer op dit traject alleen maar toe zal nemen komende jaren. Gemeente Apeldoorn heeft daarom op een gedeelte van de weg de maximumsnelheid al naar 60 teruggebracht. Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: “Wij vinden dat ieder verkeersslachtoffer er een teveel is. En als je dat vindt, moet je ook drastische maatregelen nemen. En daarom moet de maximumsnelheid op het hele wegvak van de N786 terug naar 60.”

N798 bij Putten: drastische aanpak nodig
Afgelopen week was het weer raak op het gevaarlijke kruispunt op de N798 bij Putten . Dit is een tweede ernstig ongeval sinds de oversteekplaats deze zomer is aangepast. Hoewel er door de provincie aanpassingen zijn gedaan is de maximumsnelheid nog steeds 80 kilometer per uur. En dat is niet langer houdbaar volgens het CDA.

Afgelopen zomer zijn er aanpassingen gedaan aan de oude Rijksweg en de oversteekplaats tussen de Hoofdlaan en de Schoonderbeeklaan. De maximumsnelheid is ongewijzigd gebleven ondanks de oproep vanuit de Gemeente Putten en de inwoners om de snelheid permanent te verlagen. CDA wil van de gedeputeerde weten of het ongeval van afgelopen week aanleiding is voor de provincie om nog eens te kijken hoe de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeterd kan worden. “Een lagere maximumsnelheid bij het wegdeel direct rond de fietsoversteekplaats kan bijdragen aan de oplossing” zegt Statenlid Hans van Ark.

Daarnaast wil het CDA meer weten over de achtergronden van de ongelukken op zowel het punt op de N786 als bij de N798. Statenlid en regiovertegenwoordiger Daisy Vliegenthart: “Er gebeuren hier te vaak ernstige ongelukken met fietsers. De politie maakt analyses van dit soort ongevallen en daar willen wij graag inzicht in. Wat ligt nu toch ten grondslag aan het feit dat er juist op deze plek steeds weer grote ongelukken gebeuren?” De CDA fractie stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten om te horen hoe zij hier over denken en welke maateregelen zij gaan nemen.

Nieuws

CDA: meer informatie over Eerbeek-Loenen gewenst

Er moet snel duidelijkheid komen over de ontwikkeling van Eerbeek-Loenen 2030. Er is veel onrust bij omwonenden. CDA wil daarom weten hoe het proces tot nu toe is verlopen en op welke manier betrokken partijen en inwoners hebben kunnen participeren in dit proces.

In het verleden is de papierindustrie in Eerbeek uitgegroeid tot een groot papiercluster. Die economische ontwikkelingen staan deels op gespannen voet met de leefbaarheid in het gebied. Daarom is een toekomstvisie gemaakt: Eerbeek-Loenen 2030. CDA heeft met verschillende andere partijen een verzoek ingediend om in januari een beeldvormende vergadering en een werkbezoek op locatie af te leggen. Recent vroegen inwoners van Eerbeek via diverse media aandacht voor met name de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek. Specifiek vraagt de CDA fractie om meer inzicht in dat Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in Bedrijventerrein Kieveen en de N786 (met name in en rond Loenen).

Fractievoorzitter Gerhard Bos: “In het projectenboek Eerbeek-Loenen is te lezen dat participatie met stakeholders in dit proces een belangrijke plaats zou innemen. Er is veel onrust onder inwoners. Omdat er nu zoveel reuring is wil ik weten hoe die participatie plaatsvindt. Voor draagvlak is het essentieel om mensen continu te betrekken bij een project dat zo veel impact heeft op de woon- en leefomgeving.”[1] De CDA fractie vraagt daarnaast naar de drie pijlers van het project: economie, leefbaarheid en energie. Alle drie de pijlers zijn belangrijk, maar een goede balans tussen lijkt nu te ontbreken. “Het lijkt er op dat leefbaarheid ondersneeuwt. Hoe kunnen we zorgen voor zowel een leefbare omgeving voor inwoners, als een florerende economie en een energieneutraal Eerbeek-Loenen in 2050?” wil Bos weten.

[1] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6863344/1/Bijlage_1_Projectenboek_Eerbeek-Loenen_2030

Nieuws

RES van strategie naar uitvoering

De Staten spraken vandaag over de provinciale rol bij windprojecten. Bertine van Hooff voerde het woord. CDA heeft als standpunt dat de lokale autonomie dient te worden gerespecteerd. Laat gemeente en regio’s hun werk doen. Dat is uiteindelijk ook het doel van het RES-proces.

Verantwoordelijkheden worden belegd bij gemeenten en regio’s en niet bij de provincie. Het kan ook niet zo zijn dat gemeenten hier bij voorbaat al voor worden uitgenodigd. De taak ligt onzes inziens bij de gemeente en regio. Ook niet als gemeenten verzoeken om een inpassingsplan door de provincie te laten uitvoeren.

Vervolgens stelde Van Hooff een aantal vragen:

  1. Tijdens de beeldvorming werd aangegeven wat een goede reden zou zijn voor een gemeente om een plan niet over te nemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van grensoverschrijdende effecten. Wat wordt daarmee bedoeld en waarom kan dat niet door de regio worden opgelost?
  2. Binnen de zoekzone stelt de provincie een provinciaal inpassingsplan (PIP) op als de gemeente dat wil. Waarom zou de gemeenten dat willen? Gemeenten hebben, zoals eerder gezegd, een eigen verantwoordelijkheid en wij willen niet op hun stoel gaan zitten.
  3. Per 1 juli 2022 gaat de omgevingswet in. PS wordt dan alleen geïnformeerd over een inpassingsplan en is het verder een GS-besluit. Wat is dan eigenlijk nog de rol van de Staten hierin?
  4. In de Statenbrief staat dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) voor heel Gelderland komt. Hoe ziet dat er uit ten opzichte van de 6 RES-regio’s en de regionale MER’s die daar gemaakt worden?

Gedeputeerde Jan van der Meer antwoordde dat de provincie de lokale autonomie ook respecteert, maar dat de provincie wel het bevoegd gezag is. Als een gemeente ‘niet goed in de wedstrijd zit’, zal de provincie wel moeten acteren. Provincie kijkt samen met gemeenten wat de beste route is. Soms gaat het om grensoverschrijdende windparken. Dan is het soms gewoon handiger als een provincie dat doet. Grensoverschrijdend dat kan bijvoorbeeld zijn als het gaat om overlast zoals in Zutphen. Een windmolenpark in gemeente A kan tot overlast leiden in aanliggende gemeente B. Dan is het misschien handiger als de provincie de taak op zich neemt om alle belangen goed en evenwichtig te wegen.

De vraag over de taak van PS vanaf 1 juli legde de gedeputeerde terug bij PS: hoe vinden zij dat hun rol moet zijn?

Op het punt van de MER antwoordde de gedeputeerde dat niet alle regio’s een MER doen. Daarom doen we dat nu wel, om een goede afweging te kunnen maken.

Nieuws

17, 18, 19 en 20 december: campagnesessies CDA Land van Cuijk

Wat een fantastische uitslag bij de herindelingsverkiezingen van 24 november jl. in Land van Cuijk. Het CDA scoorde met 13 zetels een klinkende overwinning. Dat geeft energie. Het CDA doet ertoe!

Graag deelt CDA Land van Cuijk haar campagne ideeën met jou.

Geïnteresseerd in alle tips & tricks?

We organiseren samen met campagneleider Mark Jansen – van Gaal, campagnebooster Erik van Gerwen en lijsttrekker Bouke de Bruin maar liefst 4 zoomsessies op:

• 17 dec 19.00-20.30 uur
• 18 dec 9.30 – 11.00 uur
• 20 dec 19.00-20.30 uur
• 21 dec 19.00-20.30 uur

Laat je inspireren en meld je hier aan!

Nieuws