Skip to main content
Category

Nieuws

CDA: verbeteringen nodig in Gelders vestigingsklimaat

Mede door Corona hebben veel ondernemers het lastig en zijn er veel zaken blijvend veranderd. Heeft de provincie voldoende beeld van deze ontwikkelingen en hoe springt de provincie daar op in wil het CDA weten.

Het CDA wil een beter inzicht in de knelpunten én vervolgens ook een aanpak om dat vestigingsklimaat te versterken. Daisy Vliegenthart: “We willen bijvoorbeeld weten hoe toegankelijk onze gemeenten zijn voor MKB-bedrijven.” MKB-Nederland doet iedere twee jaar een uitgebreid onderzoek waarbij ze ondernemers vraagt hoe tevreden zij zijn over hun eigen gemeente, hoe de lokale lasten ervaren worden en of de communicatie adequaat is. Ook maken ze overzichten per provincie. Het CDA wil meer inzicht en wil graag dat die uitkomsten, maar ook van andere relevante onderzoeken, met de Staten gedeeld worden.

Daisy Vliegenthart: “Wij willen dat Gelderland een provincie is en blijft waar nieuwe ondernemers zich willen vestigen. Waar bestaande ondernemers zich welkom voelen, kansen hebben om uit te breiden en voldoende personeel aan zich willen binden. Dan is het goed om te weten waar de belemmeringen zitten. Ik mis een uitgebreid onderzoek naar wat de effecten van Corona op het vestigingsklimaat per sector en per regio zijn. De afgelopen twee jaar hebben zulke uiteenlopende effecten gehad daar moeten we meer beeld van krijgen.”

Om ook in de toekomst een gezonde regionale economie te hebben, moet de provincie zich daar meer op richten vindt het CDA. De CDA fractie stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten: wat zijn de grootste risico’s per regio en is de huidige aanpak daarvoor voldoende?

2022-01 22 SV Een MKB vriendelijke provincie

Nieuws

Gelders Warmte Infra Bedrijf

De warmtetransitie is een grote en complexe opgave waar we met z’n allen voor aan de lat staan. Daarbij is urgentie van belang, maar ook zorgvuldigheid. Fractievoorzitter Gerhard Bos benadrukte vandaag dat het vooral de gemeenten zijn die aan zet zijn.

CDA vindt het van belang dat Provinciale Staten ook bij de warmtetransitie, de warmtestrategie en bij de inzet op alternatieve warmtebronnen meer betrokken wordt door GS. De CDA fractie zal dan ook de komende tijd komen met agendaverzoeken en/of voorstellen met betrekking tot het stimuleren warmtepompen en waterstof omdat daarmee ook voor veel huishoudens op een prima manier de noodzakelijke warmte kan worden geleverd.

Gerhard Bos vroeg tevens om extra duiding over een aantal zaken.

 1. Integrale warmtebedrijven
  Houden de integrale warmtebedrijven (productie, levering en infrastructuur) nu de toegang tot de zogenaamde warmtekavels die gemeenten uit kunnen geven? Anders gezegd kan het GWIB als een blokkade gaan werken waardoor integrale warmtebedrijven de pas wordt afgesneden? Is er keuzevrijheid?
 2. Wat gaat het GWIB nu wel of niet doen?
  Op bladzijde 6 van de bijlage bij de statenbrief van december vorig jaar staat “De basis is dat de publieke partijen alleen een rol pakken in de warmte-infrastructuur (transport- en distributienetten). Daarmee beperkt de rol van het GWIB zich tot het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van collectieve warmteleidingen. Open warmtenetten staan hierin centraal. Deze laatste zin in combinatie met de naam GWIB vraagt om verheldering. Met welke bril moeten we dit lezen. Gaat het GWIB nu zelf infrastructuur aanleggen en exploiteren of niet? In de stukken lijkt het zo te zijn dat het LWIB de aanleg en exploitatie gaat doen.

CDA heeft op een aantal punten een meer scherpte gewenst. Daarover hebben we een Motie ingediend.
GWIB CDA e.a. Haalbaar betaalbaar realistisch en met draagvlak warm blijven

Nieuws

Landschapsbeleid

Arjan Tolkamp is onze woordvoerder natuur en landbouw. Hij hield woensdag een mooi betoog over hoe het Gelders landschap invloed op ons heeft. Het ervaren van ons landschap geeft ons een gevoel van ’thuis komen’. Of zoals Arjan zegt ’thuus komen’. En agrariërs die meewerken om dat landschap te onderhouden moeten voor die diensten beloond worden. Een motie met die strekking werd aangenomen. Hieronder het verhaal dat Arjan hield.
———-
Spreektekst Arjan Tolkamp

Ons landschap is een resultante van eeuwenlange wisselwerking tussen de natuur en mens. Menselijk ingrijpen heeft gezorgd voor de prachtige Veluwe, de uiterwaarden en het waardevolle coulissenlandschap in de Achterhoek. Het CDA ziet het landschap niet als iets statisch. Klimaat- en weersinvloeden, maar ook menselijke ingrepen hebben het landschap gevormd tot wat het nu is.

De afgelopen bijeenkomsten heb ik namens het CDA regelmatig de focus gelegd op het verdrag van Florence. Dat verdrag bindt ons om landschap te integreren in onze provinciale plannen. Maar wat verstaat dit verdrag nou onder landschap? Landschap is een gebied zoals waargenomen door mensen, dat het resultaat is van de wisselwerking tussen menselijke en natuurlijke factoren.

Waargenomen Landschap is dus niet het domein van wetenschappers, politici, maar van inwoners, van u en mij. Landschap is wat je ervaart, beleeft, wat je verbindt en waar je thuis komt.

Complimenten aan de opstellers van de streekgidsen. Ik heb het met plezier gelezen, al was het maar omdat daar waar ik woon gewoon een aantal keren genoemd word. IJzerlo is een kleine buurtschap gelegen in een prachtig open essen landschap ontstaan door menselijk handelen, op een dekzandrug, 200.000 jaar geleden is die ontstaan, dat is ‘waor ik thuus kom’.

Landschap is dus van ons allemaal, maar we moeten wel voorkomen, dat het daardoor ook van niemand is. Dus wat moeten wij als provincie doen? Zorgen voor goede borging van landschap, dat doen wij via de omgevingsverordening. Door het onderdeel te maken van andere beleidsvelden. Daarom dienen wij mede met de VVD de motie “Landschap is overal” in. Bewustwording, betrokkenheid en monitoring, daar trekken wij samen op met de ChristenUnie in een motie. En in de al genoemde streekgidsen en de koepelgids zijn het karakter van het landschap en de kwaliteitsdoelen beschreven. En daarmee wordt het verdrag van Florence onderdeel van ons beleid.

Landschap is natuurlijk niet alleen natuur, maar ook de waterlinie en bijvoorbeeld het aanzicht van Zutphen. Toch associëren we landschap vaak met het buitengebied. En bijna 60% van dat buitengebied word beheerd door onze Gelderse boeren. Samen met overheden, TBO’s en particulieren zijn deze landeigenaren verantwoordelijk voor het gevoel van ‘thuus komen’. Het CDA heeft de afgelopen periode in diverse dossiers gepleit voor een landschapsfonds, na het voorbeeld van de Ooijpolder. Kortom, een fonds dat maatschappelijke diensten beloont. De gedeputeerde heeft ons toegezegd om rond de zomer met een statenbrief te komen over het door ons gewenste landschapsfonds. Samen met de SGP doen wij een voorstel om deze Statenbrief ook concreter te maken voor het landschapsbeleid.

Daarnaast dienen wij nu zelf een motie in, mede ingediend door VVD, SGP, ChristenUnie en 50plus. Waarin wij GS verzoeken:

Om zich in IPO verband in te zetten voor de realisatie, binnen het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, van een rechtvaardige vergoeding voor groene diensten, die tevens een bijdrage levert aan het verdienmodel voor deze maatschappelijke diensten.

Landschap is iets wat je ervaart, wat je beleeft. Als ik naar een museum of de Zwarte Cross ga, moet ik entree betalen om te kunnen ervaren, beleven. Het CDA vindt dat iedereen landschap gratis moet kunnen ervaren, beleven, maar dat betekent niet dat de kosten voor het beheer bij enkelen moeten worden neergelegd. Daarom pleiten wij voor een landschapsfonds, daarom pleiten wij voor een rechtvaardige vergoeding voor groene diensten. En hopen wij uiteraard op brede steun uit de Staten voor deze motie.

De afgelopen jaren hebben mensen ons landschap herontdekt, al was het maar met ommetjes. Het CDA verwacht dat dit door dit landschapsbeleid de waardering nog meer toeneemt voor onze mooie Gelderse Streken. Zodat iedereen zich ‘thuus voelt’ in Gelderland.

Nieuws

CDA blij met pilots voor betaalbare woningen

De Staten besloten vandaag over een nieuwe methode om iets aan het grote woningtekort te doen. Het gaat om twee pilots om woningbouwprojecten die vast lopen op de betaalbaarheid weer vlot te trekken. Hierbij koopt een aparte stichting de grond onder de woning. En woningbezitters kopen dus wel het huis, maar niet de grond. Waardoor een huis betaalbaarder en bereikbaarder wordt. De provincie staat hierbij alleen garant en is dus niet zelf een investeerder.

Statenlid en woordvoerder wonen Bea Schouten: “Wonen willen we allemaal, en dat valt niet mee. Onze  jonge mensen kunnen geen huis vinden, of kunnen de huizen die er eventueel wel zijn niet betalen. Onze gezinnen lukt het na lang zoeken en veel overbieden soms wel. Onze ouderen willen vaak wel verhuizen, maar vinden niets geschikts of komen op erg hoge lasten uit. We weten dit allemaal, maar oplossingen zijn lastig.”

Woensdag ging het dus over die twee pilots om meer betaalbare woningen voor starters te krijgen. CDA heeft volmondig ingestemd met dit voorstel.

Bea Schouten: “Natuurlijk moeten we dit doen, we moeten aan alle knoppen draaien om te zorgen voor woningen voor onze starters, het CDA voelt die verantwoordelijkheid.”

Het CDA heeft nog wel het volgende meegegeven.

1: Let op de verhoudingen tussen garantstellingen gemeente en provincie en werk uit wat de stichting op enig moment zelf aan kan.

2: Neem in de pilots de interesse mee bij starters ten aanzien van erfpacht. Daar zit soms nog twijfel ten aanzien van dit instrument. Willen starters dit en dus in hoeverre gaat dit helpen om huizen bereikbaar te maken voor starters? Ook in relatie tot de hypotheken, wellicht kan dat meegenomen in de pilot.

3: neem de tijd voor de pilots, voor ons is belangrijk om goed beeld te krijgen van de effecten dan dat er eind dit jaar een nieuw plan ligt. We willen vooral weten of dit instrument de kansen voor starters echt vergroot en de betaalbare woningmarkt vlottrekt. Dat moet helder worden.

4: de evaluatie is belangrijk om goed besproken te worden, alvorens verdere besluiten te nemen. De wens bestaat bij ons om einde jaar bij de pilots te gaan kijken, zodat we zelf ook een beeld kunnen vormen.

Nieuws

Campagne verkeersveiligheid

De CDA fractie Gelderland is samen met de lokale CDA fracties een campagne begonnen om de verkeersveiligheid in Gelderland te verbeteren. Jaarlijks vallen er alleen al in onze mooie provincie 85 verkeersdoden. Dat kan en moet echt omlaag. Help jij mee? Meld onveilige verkeerssituaties!

 • een kruispunt in jouw wijk waar het hartstikke onoverzichtelijk is
 • die provinciale weg waar veel te hard gereden wordt
 • dat fietspad dat veel te smal is voor al het verkeer
 • of welke andere verkeerssituatie bij jou in de buurt dan ook

Wij willen het weten! Geef het door via deze link. Dan gaan wij als CDA Gelderland samen met jouw lokale CDA fractie kijken wat we hier aan kunnen doen! Zodat jouw gemeente een stukje veiliger wordt.

Nieuws

CDA: werk samen in lobby tegen laagvliegen

Samenwerking tussen provincies en gemeenten is essentieel voor een goede lobby naar Den Haag. Toch lijkt het erop dat die samenwerking minder wordt gezicht. Onbegrijpelijk vindt het CDA, dat samen met de andere coalitiepartijen, hier vragen over heeft gesteld.

De provincie Overijssel stuurde vorige week een brief richting het kabinet. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Waarom is Gelderland niet bij deze brief aangehaakt? Juist met een lobby naar Den Haag is het belangrijk om zoveel mogelijk samen op te trekken. Eerder is afgesproken dat we in dit dossier, dat zoveel mensen in Gelderland raakt, samen zouden optrekken met onze buren in Overijssel.”  CDA is dan ook verbaasd over het feit dat een geluid vanuit Gelderland uit blijft.

CDA wil daarom nu van Gedeputeerde Staten weten of ze vooraf op de hoogte waren van de brief van Overijssel. De fractie dringt er op aan in de toekomst gezamenlijk op te komen voor de belangen van de bewoners in het gebied. Tevens wil het CDA dat alsnog een signaal wordt gegeven vanuit Gelderland. Het CDA heeft altijd het standpunt gehad: Lelystad Airport kan pas open nadat het luchtruim is heringedeeld en de laagvliegroutes zijn verdwenen. Ook in het coalitieakkoord van Gelderland staat dat Lelystad Airport pas open kan als er een oplossing is gevonden voor laagvliegen boven Gelderland. Het is belangrijk dat dit signaal ook duidelijk wordt neergelegd bij het nieuwe kabinet en de nieuwe minister.

2022-01-24 SV Lobby Lelystad airport

Nieuws

Recreatiezonering Veluwe

Woensdag spraken de Staten wederom, op verzoek van CDA en PvdA, over de recreatiezonering. Nu staan nu voor het moment dat GS een ontwerpbesluit neemt en de plannen ter inzage worden gelegd.  Voor Daisy Vliegenthart, die zich hard maakt voor participatie een goede gelegenheid om terug te kijken op dit proces en nog 7 aandachtspunten mee te geven.

Uitgangspunt van het CDA is steeds geweest: De Veluwe is van ons. Van ons allemaal. En als we dan een beslissing willen nemen die de hele Veluwe raakt dan is dat een grote uitdaging. Want dan moet je ons allemaal betrekken. Wij inwoners, bezoekers, ondernemers, grondeigenaren. Allemaal belangrijke stakeholders.

1.Doe wat moet gebeuren. Niet meer.
a.Wees daarbij creatief in oplossingen
b. Straf onze inwoners niet voor het gedrag van anderen.

2.Werk vanaf nu dan ook echt integraal.
Daar hebben we de insprekers over gehoord. In alle teksten wordt gesproken over raakvlakken met bijvoorbeeld mobiliteit en stikstof. Maar in de huidige plannen wordt dit niet zichtbaar. Een voorbeeld. Er wordt gesproken over het dichtgooien van parkeerplaatsen. Hiermee worden de andere parkeerplaatsen drukker. Hierbij kun je niet alleen naar de natuur kijken maar moet je ook naar de verkeersveiligheid kijken. Veel parkeerplaatsen liggen aan provinciale wegen, wegen die al zeer druk zijn. We zien in de stukken geen verkeersveiligheidsafweging terug.

3.Defensie
Defensie heeft al jaren delen van de Veluwe in bezit en oefent in en boven grote delen van de Veluwe. En dat is belangrijk. Maar waar dit vroeger een vanzelfsprekendheid was zien we dat door de toenemende drukte en het ruimtegebruik ook hier vragen over worden gesteld. We zagen dit in de raadsvergaderingen over recreatiezonering maar ook in de vragen die tijdens openbare bijeenkomsten zijn gesteld.

4.Heb aandacht voor de voor- en tegenstanders van diverse groepen.
Ook in dit onderwerp zien we dat de discussie zich verhardt. We willen GS vragen om oog te houden van de stille meerderheid in dit debat die zich niet zal laten horen. Maar ook stille minderheden.
Het nare beeld dat nu ontstaat bijvoorbeeld gericht op mountainbikers of mensen met honden moeten we voorkomen. Zorg dat er voldoende ruimte blijft.

CDA is heel blij met de aanpassingen die erin bij het hulshortserzand hebben plaatsgevonden. Het verlengde broedseizoen was niet goed onderbouwd, het was raar dat het afweek van de rest van het Veluwe en het zorgde dat dit mooie gebied wel erg kort toegankelijk zou zijn. Wel valt op dat mensen in Hulshorst en Nunspeet wel eerst heel hard moesten protesteren. Kan dat niet anders?
Vandaar onze oproep luister ook naar groepen die media en politiek minder goed kunnen vinden.

5.Betrokkenheid nu niet meer loslaten.
Wat wel positief is: er is veel betrokkenheid, laat deze betrokkenheid niet meer los. Zet de bevolking niet meer buiten spel. Voor het eerst zijn mensen zo massaal betrokken. Laat dit nu niet los. Wij vragen GS daarom met de gemeenten en terreineigenaren in gesprek te gaan om te kijken hoe deze betrokkenheid geborgd kan worden.

6.Monitoring
De recreatiezonering draait nu rond 7 vogels in Nederland die het moeilijk hebben. En verder vooral op modellen, beelden en meningen. Zou GS met de gedeputeerde willen nadenken over een monitoringsysteem wat verder gaat dan alleen die 7 vogels? Om zo ook een beter een duidelijker onderbouwd verhaal te hebben.

7. Lessen te leren?
Wij vinden we zorgvuldig met participatieprocessen om moeten gaan en vinden dat dit proces geen schoonheidsprijs verdient. Laat dit proces helemaal aan het eind grondig extern evalueren. Nog steeds geven mensen aan niet betrokken zijn geweest. Er blijven dus belangrijke stakeholders die niet gevraagd zijn. Wat kunt u nu leren zodat het de volgende keer niet zo gaat lopen. Hoe kunnen we inwoners en belanghebbende beter betrekken en dan op een manier dat ze ook echt gehoord worden. Dat we niet als PS een pauze moeten eisen in dit proces?

De Veluwe is en blijft een van de mooiste gebieden van Nederland en dat moeten we koesteren. Maar dan wel op zo’n manier dat inwoners en toeristen hier ten volle van kunnen genieten. Juist nu zien we hoe waardevol de natuur is en dat deze een positief effect heeft op onze gezondheid en welbevinden.
We moeten samen blijven kijken hoe alle belangen zo goed mogelijk geborgd worden met respect voor elkaar en de natuur.

Daisy Vliegenthart

Nieuws

Landschapsbeleid Gelderland

Woensdag hebben de Staten gesproken over landschapsbeleid voor geheel Gelderland. Het CDA Gelderland is van mening dat de provincie verantwoordelijkheid moet nemen voor het Gelderse cultuurlandschap in zijn geheel en niet alleen voor bepaalde gebieden. Landschapskwaliteit is wat ons betreft integraal onderdeel van de provinciale programma’s. Wat het CDA betreft zijn regels nodig, maar wij zijn voorstander om ander aanvullende instrumenten in te zetten.

Ons landschap is een resultante van eeuwenlange wisselwerking tussen de natuur en mens. Het CDA ziet het landschap niet als iets statisch. Ook in de toekomst zal ons landschap veranderen. Dat betekent ook dat de waardevolle elementen beschermd moeten worden. Zo geven we invulling aan het rentmeesterschap.

Om onze landschapbeheerders te belonen heeft het CDA een motie omtrent vergoedingen aangekondigd en zullen we samen met anderen een motie omtrent ontlasten van gemeenten indienen.

Arjan Tolkamp

Nieuws

Actieplan wonen raakt op stoom

De provincie zet volop in op versnellen van de woningbouw, meer betaalbare en meer flexibele woningen. Vandaag is een tussenrapportage van het actieplan wonen besproken en het CDA is tevreden met de aanpak, die heel praktisch is en tot mooie resultaten leidt:

 • Betrokken bij 27.000 woningen.
 • 5000 woningen zijn daadwerkelijk versneld door een of meerdere knelpunten weg te nemen
 • Veel voortgang op het onderdeel betaalbaar
 • Aangehaakt bij 15 lokale flexwonen initiatieven met ca 1500 eenheden

Maar op een paar punten moet er meer gebeuren. Daarom heb ik aandacht gevraagd voor:

 • Woningen voor ouderen, mantelzorg woningen en woningsplitsing. Daar zit een grote nood, van de week is het onderzoek van ABN Amro gepresenteerd waarin een pleidooi wordt gedaan voor een half miljoen woningen voor ouderen te bouwen. Daarmee komen evenzoveel woningen vrij voor gezinnen en starters en hoeft er in de breedte minder gebouwd te worden. Het CDA wil dat mantelzorg woningen, woningsplitsing en bouwen voor ouderen een extra thema wordt bij de gesprekken in de regio’s over de woningagenda’s.
 • Er is 4 miljoen voor startersleningen gereserveerd en daarmee kunnen naar verwachting 250 starters een lening krijgen. Het gemiddelde leenbedrag is €30.000. Een hele mooie mogelijkheid voor startende woningkopers om in de huidige moeilijke markt, toch een huis te kunnen betalen. De provincie biedt deze mogelijkheid aanvullend op gemeenten, op dit moment bieden 36 gemeenten startersleningen aan. Er blijkt veel behoefte aan, het geld is al bijna op. Daarom heb ik gevraagd om naar manieren te zoeken om het bedrag aan te vullen.
 • Stikstof is op dit moment bij bestaande plannen door bijschaven, en aanpassen op te lossen waardoor veel plannen door kunnen gaan. Voor de nieuwe plannen wordt het erg lastig en moet het rijk met oplossingen komen. Een grote uitdaging voor minister van der Wal.

Al met al is er goede voortgang en doet Gelderland alles wat zij kan om meer woningen, duurzaam en voor alle doelgroepen voor elkaar te krijgen.

Nieuws

Nu actie nodig voor slechte bussen Keolis

Een jaar geleden ging de noodconcessie IJssel-Vecht van start. De plannen voor duurzaam en kwalitatief hoogwaardig busvervoer lijken helaas niet zo uit te pakken. Wat is hier aan de hand vraagt het CDA zich af?

Gestrande bussen langs de snelweg, busonderdelen die weg waaien, dieselbussen in plaats van electrische. Het gaat nog niet zoals was gepland bij Keolis zo blijkt uit diverse mediaberichten.

Statenlid Hans van Ark: “Bij een of twee incidenten kun je nog spreken van kinderziektes, maar dit zou ik toch wel een patroon willen noemen.”

CDA stelt daarom met andere partijen vragen aan Gedeputeerde Staten over de gevolgen voor het personeel en de passagiers als gevolg van de ontregelde dienstregeling. Naast de eerder genoemde problemen blijkt er ook sprake te zijn van scheefhangende chauffeursstoelen en problemen met de remmen van de bussen. Van Ark: “En als een bus strandt langs een snelweg, zoals dit jaar al diverse malen gebeurde , is dat ook nog gevaarlijk voor de chauffeurs en reizigers.” Van Ark vindt dat GS zich actiever met deze zaak moet bemoeien. Daarom vraagt hij GS naar de gemaakte afspraken met Keolis over de kwaliteit van de bussen. Tevens wil hij weten of er afspraken gemaakt zijn over de duurzaamheidsdoelstellingen in relatie tot het vervangend vervoer (nu veelal diesel- en aardgasbussen).

Schriftelijke vragen:

2021-12-30 Kwaliteit bussen Keolis BYD

Nieuws