Skip to main content
Category

Nieuws

Enquête recreatiezonering: De Veluwe is van ons

1.400 reacties kreeg het CDA op een enquête wat inwoners vinden van de voorgenomen recreatiezonering op de Veluwe. Vandaag biedt Statenlid Daisy Vliegenthart de reacties aan de gedeputeerde aan. Wat is de bottomline van de reacties vroegen we aan Daisy?

Waarom een enquête?
Wij wilden graag weten hoe inwoners en recreanten aankijken tegen de plannen om de Veluwe in zones op te delen. Van zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Tot zones waar mensen niet meer mogen komen omdat de natuur meer bescherming nodig heeft. Vanwege Covid hebben we dat eens aangepakt via een enquête. En daar reageerden heel veel mensen op: 1.400!

Dat zal heel wat leeswerk zijn geweest. En het geeft aan dat het thema leeft. Wat is de kern van de reacties?
Dat is heel duidelijk: De Veluwe is van ons. Punt. Het grote deel van de mensen dat reageert  is niet positief tegenover het afsluiten van delen van de Veluwe. Zeker in deze tijd is recreëren in de natuur belangrijker dan ooit. Er is qua kaders nu vooral gekeken naar effecten op de natuur en niet naar recreatie, toerisme en economie. Je moet bij zo’n afweging alle kaders meenemen want nu leidt het alleen maar tot polarisatie.

Duidelijk. En het proces rond de recreatiezonering, hoe is dat gegaan?
Dat is niet goed gegaan. Er is met veel partijen gesproken, maar niet met inwoners, niet met recreanten. Dat had wel gemoeten, en ook in een eerder stadium. Niet nu er al een kaart met gekleurde zones op tafel ligt.

En hoe nu verder?
Woensdag 17 maart spreken we in Provinciale Staten over de recreatiezonering. Ik zal daar de 1.400 reacties aanbieden aan de gedeputeerde, uiteraard geanonimiseerd. Onze inbreng is duidelijk, we zullen afwachten hoe Gedeputeerde Staten reageert.

De enquête is te vinden via deze link: https://forms.gle/Rjn6mais5pM9V7it6

Meer weten over de recreatiezonering? Dat kan via deze link:

Het statenvoorstel: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9707850/1

De concept kaart: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9707853/1

Nieuws

CDA positief én kritisch over nieuw systeem aanvullend openbaar vervoer

Vandaag spreken Provinciale Staten over het OV systeem HaltetaxiRRReis. CDA is positief over het systeem maar heeft ook vraagtekens. Reden voor Hans van Ark om dit plan te agenderen voor een oordeelsvormende bijeenkomst die vandaag plaats vond.

Maar eerst even terugschakelen, want wat is HaltetaxiRRReis? Een dergelijke taxi gaat niet van deur tot deur, maar van halte naar halte. De haltetaxi is te boeken via de gewone OV app (9292) en er komen ook haltes bij in Gelderland. De haltetaxi (allemaal elektrische auto’s) brengt de reiziger maximaal 15 km verderop naar de dichtstbijzijnde OV halte of HUB, waar wel een gewone bus of trein reist.

Hans van Ark gaf aan dat het CDA dit een goed plan vindt want het is aanvullend aan het reguliere OV. De provincie trekt hiermee deze vorm van aanvullend vervoer weer naar zich toe, weg van de 6 Gelderse vervoersregio’s. Maar ook wilde hij weten waarom het huidige aanvullend openbaar vervoer maar zo weinig mensen trekt. Ligt dat alleen aan gebrekkige promotie of zijn er aanvullende verklaringen?

Van Ark vroeg en kreeg de toezegging dat de zes Gelderse vervoersregio’s het right to challenge krijgen. Dat betekent dat mogen meebieden in het systeem Haltetaxi op basis van de uitgangspunten die er nu liggen. Zodat we niet twee systemen krijgen, maar e vervoersregio’s de kans krijgen het nieuwe haltertaxisysteem te integreren in hun huidige doelgroepenvervoer. Daarmee wordt de inclusieve samenleving gediend. Hiermee wordt ook het platteland beter bereikbaar gemaakt. Elke kern met meer dan 250 inwoners kan zo’n halte aanvragen en ook als je verder dan 1,5 km van een bestaande halte afwoont, kun je een halte aanvragen.

Nieuws

Dienstverlening provincie rond bezwaarschriften moet beter

De provincie moet meer in het werk stellen om eerder te reageren op bezwaarschriften van burgers op besluiten van PS en GS. Dat is een van de maatregelen die de CDA fractie stelt om de interne processen en de dienstverlening van de provincie te verbeteren.

Het jaarverslag 2019 van de Commissie Rechtsbescherming van de provincie Gelderland leidde bij fractievoorzitter Gerhard Bos tot nogal wat vragen. Iemand die een bezwaarschrift indient hoort binnen 12 weken een beslissing te krijgen. Het jaarverslag spreekt echter over een wettelijke maximale termijn van 18 weken (inclusief verlengingsperiode). Bos: “Zo’n verlengingstermijn zou een uitzondering moeten zijn. De inspanningsverplichting om binnen die 12 weken te reageren lijkt hier wel erg naar de achtergrond te zijn verdwenen.”

Daarnaast is de informatie over heroverwegingen van ingediende bezwaarschriften vrij summier. Het CDA wil daarom van het College van Gedeputeerde Staten weten op welke onderwerpen de bezwaarschriften betrekking hadden, hoeveel er gegrond dan wel ongegrond zijn verklaard en hoeveel beslissingen op bezwaar binnen de wettelijke termijn van 12 weken zijn genomen. Gerhard Bos: “En we willen natuurlijk van GS weten wat ze er aan gaan doen om de doorlooptijd van de behandeling van bezwaarschriften zoveel mogelijk te verkorten en op welke wijze Provinciale Staten hierover geïnformeerd worden.

2021-03-10 SV over rechtsbescherming

Nieuws

Tussenbalans Gelderland. Doe mee en laat je mening horen!

  • Meer geld voor de aanpak van die onveilige provinciale weg in jouw gemeente?
  • Extra inzet voor starterswoningen in de regio Arnhem/Nijmegen?
  • Meer aandacht voor het tegengaan van drugscriminaliteit en ondermijning?

Jij mag het zeggen op 24 maart! Die avond willen wij van jou horen waar wij als Gelderse CDA fractie op moeten inzetten. We zijn namelijk halverwege onze periode en dan maken we als Provinciale Staten een tussenbalans op, de zogeheten Midterm Review of MTR. Zo kunnen we kijken of wat we doen nog steeds het goede is. En ook inspringen op nieuwe ontwikkelingen als Covid, Stikstof en droogte. En natuurlijk willen we daarbij zo goed mogelijk geïnformeerd zijn en weten wat er leeft in jouw dorp, stad of regio. Na een korte presentatie van onze fractievoorzitter Gerhard Bos hebben we drie deelsessies waarin je met onze Statenleden over jouw ideeen kan spreken:

  1. Arjan & Gerhard: leefbaarheid, cultuur/sport, financiën, bestuur, landbouw en natuur
  2. Bertine & Daisy: energie(transitie), klimaat, economie, stikstof, luchtvaart
  3. Hans & Bea: wonen, mobiliteit, R.O., droogte

Even praktisch:

  • woensdag 24 maart, aanvang 19.30 uur, inloop v.a. 19.20 uur. Einde: 21.00 uur
  • aanmelden: maaike@cdagelderland.nl
  • aangemeld? Vlak voor 24 maart ontvang je van Maaike een link voor deze Zoom-meeting

Meer weten over de MTR?

Nieuws

Kan de energietransitie efficiënter?

Is draagvlak wel realistisch als niet naar de haalbaarheid en betaalbaarheid van maatregelen wordt gekeken? Dat is de vraag die het CDA het college van Gedeputeerde Staten stelt. Het gaat volgens het CDA over het totaal van de maatregelen die de komende tijd genomen worden. Daarbij moet ook naar de kosten en het ruimtebeslag worden gekeken.

Bij de publicatie van het jaarverslag van Alliander vroeg CEO Maarten Otto aandacht voor de uitvoerbaarheid van de energietransitie.[1]. Hij claimt dat door de focus op draagvlak de haalbaarheid en betaalbaarheid van de energietransitie uit het oog wordt verloren. Het zou leiden tot opties die veel meer ruimte in beslag nemen en met hogere kosten.

Het CDA heeft al langere tijd gepleit voor een energietransitie die haalbaar en betaalbaar is. De manier waarop nu naar draagvlak wordt gekeken is volgens het CDA te eng. Statenlid Bertine van Hooff-Nusselder: “Je ziet nu vaak dat draagvlak zich vooral focust op één concreet project zoals een zonnepark, maar dat is volgens ons maar een deel van de discussie. Ook haalbaarheid, realistische plannen en betaalbaarheid zouden moeten worden meegenomen in de discussie rond draagvlak.” Statenlid Daisy Vliegenthart vult aan: “We willen dan ook graag van GS weten hoe in de maatregelen in de RES-sen naast draagvlak haalbaarheid en betaalbaarheid is meegenomen.” Het CDA heeft daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten gesteld.

2021-03-03 SV energietransitie haalbaar en betaalbaar, mét draagvlak

[1] https://www.alliander.com/nl/nieuws/in-energietransitie-naast-draagvlak-ook-sturen-op-betaalbaarheid-en-haalbaarheid/

Nieuws

Debat natuurvergunning Lelystad Airport

Provinciale Staten debatteerden vandaag over de natuurvergunning Lelystad Airport. Doel van het debat was aan Gedeputeerde Staten punten mee te geven voor een zienswijze op de vergunning Wet natuurbescherming die ter inzage ligt bij het Rijk voor 10.000 vluchtbewegingen vanaf Lelystad Airport. De zienswijze kan tot 29 maart 2021 ingediend worden. Onze woordvoerder luchtvaart Daisy Vliegenthart over dit punt:

De provincie heeft een rol om op te komen voor de belangen van haar inwoners.

En daar gaat het bij onze discussie rond vliegveld Lelystad telkens om. EN dat zien we nu ook bij de vergunning die nu ter inzage ligt. Een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming. Een vergunning voor 10.000 vluchten.
En die vergunning raakt rechtstreeks Gelderland, raakt rechtstreeks de Veluwe.

Daisy Vliegenthart: Het kernwoord is hier een betrouwbare overheid.

Met alles wat er in het verleden is gebeurd, wat er gisteren heeft gespeeld in de Eerste Kamer, en waar de PvdA al een en ander over heeft gezet, laat het rijk telkens zien dat zij rond dit thema geen voorspelbare overheid is. Dat zorgt voor een steeds groter gebrek aan vertrouwen.

Onze inwoners en ondernemers voelen zich telkens overvallen door wat er gebeurt.

Wat wij hier vandaag vragen is dat de provincie wel een betrouwbare overheid blijft, die blijft opkomen voor de belangen van de Gelderlanders. En dus bij het Rijk blijft aandringen op een duidelijk proces en daarom ook deze zienswijze indienen.

Nieuws

Beleidsprogramma Biodiversiteit

Het CDA Gelderland heeft vandaag ingestemd met het beleidsprogramma biodiversiteit. In december 2018 heeft Provinciale Staten de doelen vastgesteld: 75% van de vogel en habitatrichtlijnen gehaald in 2030 en in 2050 gaat het goed met de biodiversiteit in Gelderland. Het behalen van deze doelen naast de Europese richtlijn vindt het CDA erg belangrijk. Niet alleen omdat biodiversiteit en gezonde ecosystemen van cruciaal belang zijn voor de mens, maar ook omdat dit noodzakelijk is om andere doelen omtrent woningbouw en landbouw te realiseren. Dus focus op habitattypen en habitatsoorten is van belang.

Wij zijn blij met de toezegging die door de gedeputeerde is gedaan in de oordeelsvorming over een nul-meting biodiversiteit en de wijze waarop kan worden gemonitord. Dan nog een opmerking naar aanleiding van het uitvoeringsprogramma biodiversiteit. De aandacht voor de karakteristieke landschapselementen van ons Gelders landschap zoals houtwallen spreken ons erg aan.

Nieuws

CDA: Financiele participatie en draagvlak essentieel in energietransitie

Bertine van Hooff-Nusselder onderstreepte vandaag nogmaals het belang van de energietransitie en wat daarvoor nodig is: lokaal eigendom en breed draagvlak. Met een motie pleitte ze voor het instellen van een burgerpanel bij de (her)ijking van het Gelders Klimaatplan 2021-2030.

Vandaag stonden twee items op de agenda die direct met de energietransitie te maken hebben: een rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over draagvlak hernieuwbare energie en als tweede het Beleidsprogramma Klimaat samen met het Gelders Klimaatplan.

Allereerst het rapport van de Rekenkamer. Zij doen een aantal aanbevelingen, een daarvan gaat over het streven naar 50% lokaal eigendom. Op 11 november jl. kregen wij van GS de toezegging dat er een onderzoek zou komen naar financiële participatie in de energietransitie én naar het stimuleren van deze financiële participatie.  Woordvoerder Klimaat Bertine van Hooff vroeg daarom vandaag naar de stand van zaken met betrekking tot die toezegging.

Ook vroeg zij aandacht voor draagvlak. De provincie zou daar nog meer aandacht aan moeten besteden door het begrip draagvlak uit te werken in beleid en door aan te geven wat er van initiatiefnemers wordt verwacht om draagvlak te vergroten. Dit schept duidelijkheid voor onze inwoners.

Bij het Beleidsprogramma Klimaat en het Gelders Klimaatplan benadrukte Bertine het belang van participatie van onderop. CDA nam daarom het initiatief tot een motie. Deze werd mede ingediend door PvdA, GroenLinks, 50+ en D66. De motie kreeg daarnaast steun van VVD en SGP en haalde daarmee een meerderheid. De motie heeft het volgende dictum:

‘Verzoeken Gedeputeerde Staten:
– daadwerkelijk conform de succesvolle pilot in Food Valley een representatief Gelders burgerpanel in te zetten voor de herijking(en) van het Gelders klimaatplan 2021-2030
– rol en opzet van dit representatieve Gelders burgerpanel nog aan PS voor te leggen inclusief een voorstel van evaluatie van dit Gelders burgerpanel’

Motie Inzetten Gelders burgerpanel herijkingen Gelders Klimaatplan provincie 20212030 nieuw2

Nieuws

Campagne update!

Beste CDA-vrienden,

Dit is alweer een nieuwe campagne-update. Fijn om weer iets te kunnen vertellen aan jullie. Nog 15 dagen en dan zijn er verkiezingen. Wat spannend allemaal.

Als we de peilingen mogen geloven zit winst erin maar het is natuurlijk altijd maar afwachten. We hopen op een mooi resultaat! Aan de campagne zal het zeker niet liggen. Iedereen doet stinkend zijn best😉 Ons landelijk CDA campagneteam stuurt de campagne zo goed mogelijk aan en wij zetten het e.e.a. door naar de afdelingen.

We zijn heel blij met jullie enthousiasme en initiatieven. Dank daarvoor! We zien veel content voorbijkomen op sociale media van de activiteiten van onze afdelingen. Heel mooi en ga zo door. Om de waarden van het CDA uit te dragen hebben we elkaar hard nodig. Samen bereiken we meer immers. En dat gaat goed zo.

Inmiddels hebben er al veel (werk)bezoeken van onze Gelderse kandidaat Evert Jan Slootweg plaatsgevonden en ook Jaco Geurts is erg druk met de debatten. Ook onze Pieters Omtzigt is in de Achterhoek geweest.

De hele agenda met activiteiten vind je op onze campagnenieuwsbrief welke maandagavond verzonden is via de mail en de app.

De komende week staat o.a. in het teken van webinars.

De eerste webinar over christenvervolging heeft maandagavond jl. plaatsgevonden. Te gast was o.a. Martijn van Helvert uit Limburg. Hij vertelde ons wat hij allemaal gedaan heeft en doet vanuit de Tweede Kamer om de positie van christenen te beschermen. Werk wat blijvend steun verdiend. Hopelijk kan hij dit belangrijke werk een vervolg geven na de verkiezingen. Wil je terugkijken? Dat kan via deze link: https://youtu.be/G12yp6uobSI.

12 maart komt Wopke Hoekstra onze provincie bezoeken. De inhoud van de dag zal met jullie nog gedeeld worden zodra er meer bekend is. Kortom: er staan nog mooie dingen op het programma!

Een ieder heel veel enthousiasme en succes toegewenst in alles wat je doet en onderneemt, met name voor de campagne. Samen op naar 17 maart a.s!

Veel gezondheid toegewenst.
Hartelijke groeten namens het Campagneteam CDA Gelderland

Clariska van Hoek
Campagneleider CDA Gelderland

Nieuws

Recreatiezonering: wat vindt u?

De Provincie Gelderland heeft verregaande plannen voor recreatiezonering. Met recreatiezonering wil de provincie samen met gemeenten en terreineigenaren de recreatie op de Veluwe in goede banen leiden.

 

Er worden zones voor verschillende vormen van gebruik aangewezen. Van zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Tot zones waar mensen niet meer mogen komen omdat de natuur meer bescherming nodig heeft.

Het CDA Gelderland wil heel graag weten hoe inwoners van de Veluwe én toeristen en recreanten hiernaar kijken. Wij hebben hiervoor een enquête opgesteld. Helpt u mee om deze in te vullen? Statenlid en woordvoerder recreatie en toerisme Daisy Vliegenthart: “We zijn heel erg benieuwd naar ieders mening hierover. In deze tijd van Corona-maatregelen is het moeilijk om contact met mensen te houden, vandaar dat we via een enquête de ideeën van mensen over de zonering willen horen.”

Het invullen van de enquête kan via deze link: https://forms.gle/Rjn6mais5pM9V7it6

Wilt u meer weten over de recreatiezonering? Dat kan via deze link:
Het statenvoorstel: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9707850/1
De concept kaart: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9707853/1

Nieuws