Skip to main content
Category

Nieuws

Meldpunt onveilige verkeerssituaties succes

We ontvingen in de afgelopen weken 60 meldingen van onveilige verkeerssituaties. De gemeenten Heerde en Oude IJsselstreek waren koploper in het melden van dit soort situaties. Maar ook uit andere regio’s kwamen diverse meldingen. Woordvoerder Hans van Ark ging in veel gevallen ter plaatse met de lokale CDA kandidaten. 

Er was een diversiteit aan inzendingen. Het ging soms om provinciale wegen, maar ook vaak om lokale, gemeentelijke wegen, knelpunten bij basisscholen, dijken waar motoren hard overheen scheuren enzovoort.

Op dit moment zijn we bezig met een terugkoppeling naar de inzenders, al dan niet via de lokale CDA fractie. Dank aan alle inzenders en dank aan alle lokale CDA fracties en campagneteams die meegeholpen en meegedacht hebben bij het aanreiken van onveilige punten. We blijven graag met jullie in contact over oplossingen.

Het meldpunt wordt hierbij beëindigd, maar wij blijven natuurlijk altijd bereikbaar voor vragen rondom mobiliteit. Ons Statenlid Hans van Ark komt graag kijken in uw gemeente of regio.

Nieuws

25 februari – bijeenkomst wonen, nu en in de toekomst

UITNODIGING 25 februari 14.00 u – 16.00 u
Themabijeenkomst over wonen nu en in de toekomst in Bronckhorst.
Locatie: Dorpshuis De Horst, St.Jansstraat 6,Keijenborg

Hoe gaat u / wilt u wonen als senior in Bronckhorst? In uw eigen woning, in een seniorenwoning, aanleunwoning, mantelzorgwoning? En kan dat wel bij de huidige “woningnood”?

Al deze vragen komen aan de orde bij de volgende sprekers:
De heren M.Nijhof en W.Veenendaal van Zlimthuis in Doetinchem, die informatie geven over hoe pas ik mijn huis aan, hoe veilig is mijn huis, wat kan er in mijn huis. Zowel voor uw eigen huis, als een huurwoning.
Mevr.Bea Schouten, CDA Statenlid vertelt hoe u gebruik kunt maken van de provinciale subsidie regeling “Toekomstbestendig wonen in Gelderland.”
De heer Wilko Pelgrom, lijsttrekker CDA Bronckhorst geeft aan wat het CDA wil op gebied van wonen in de komende Raadsperiode

Maar meest belangrijk misschien wel: u kunt uw vragen stellen, ervaringen en opmerkingen aan ons kwijt.

Wij hopen u te zien op 25 februari, de koffie/thee staat klaar!
Hartelijke groet CDA Bronckhorst.
PS Hebt u nog vragen? Bel (0575 551427) of mail( r.aartsen@hetnet.nl) dan met Ria Aartsen – den Harder.

Nieuws

RegioExpress: binnen 1 uur van Utrecht naar Doetinchem (en v.v.!)

De RegioExpress zorgt voor een snellere verbinding tussen de Achterhoek en Arnhem/Utrecht. Vanaf Arnhem rijdt dan een keer per uur een rechtstreekse trein naar Doetinchem centraal en verder door als stoptrein naar Winterswijk. Dat betekent dat je vanaf Utrecht binnen een uur in Doetinchem bent, dat is tot 13 minuten sneller dan voorheen.  CDA heeft ingestemd om de eerste fase van de planuitwerking hiervoor te starten. 

Hans van Ark maakte tevens complimenten voor de stevige kostenreductie die is gemaakt. Hij had ook nog enkele kanttekeningen.

 1. Medefinanciering Rijk nodig
  Er is medefinanciering van het Rijk nodig want het gaat om dermate grote budgetten. Er moet dus stevig worden ingezet om die rijksfinanciering rond te krijgen. De RegioExpres gaat 1 keer per uur rijden. Dat is wel weinig, 2 keer per uur zou mooi zijn. Maar dat geeft problemen, bijvoorbeeld bij een ongelijkvloerse kruising in Oost-Arnhem. En zou dus ook weer tot forse extra kosten leiden.
 2. Dieseltreinen
  Hans van Ark noemde het pijnlijk dat we met dieseltreinen blijven rijden. Bij veel projecten alles op alles om van het aardgas af te gaan, te electrificeren, enzovoort.
 3. Verschil in risicofactoren 
  in dit project wordt met risicofactor P-50 gewerkt (gemiddeld risico). Bij Rijnbrug met P-85 (kans dat de kosten worden overschreden is 15%). Bij verschillende infrastructurele projecten werkt de provincie dus met verschillende risciobenaderingen. Graag ziet het CDA daarom een notitie wanneer met welke factor wordt gewerkt.
Nieuws

Aardgasloze wijken in Gelderland

Vandaag spraken de Staten over nieuwe voorstellen Gelderse proeftuin aardgasloze wijken. CDA is positief. De gasloze wijken in Didam, Arnhem en Ermelo zijn goede voorbeelden wat het CDA betreft. We kunnen veel deze projecten en gemeenten leren. Laten we die kennis ook delen binnen Gelderland zo betoogde onze woordvoerder energie Bertine van Hooff.

Bertine stelde daarnaast nog een tweetal vragen:

1) Hoe staat het met de aanvraag Montferland 2022 met betrekking tot de vragen over de businesscase voor de particulieren en over het participatieplan. In de bijlage staat dat met ondersteuning van het expertteam warmte van de provincie deze onderwerpen nu verder zijn uitgewerkt. Hoe is dit nu dan verder uitgewerkt? En waar kunnen we dit vinden?

2) Weet de gedeputeerde al meer over de derde ronde aardgasvrije wijken? Een aantal Gelderse gemeenten heeft zich hier voor aangemeld, o.a. Apeldoorn, Arnhem, Ede, Veenendaal, Berg en Dal etc. Ook al gaat het Rijk erover, hoe ziet GS deze kansen?

Het CDA heeft een positieve grondhouding ten aanzien van de 3 besluiten. Wel wachten we de statenbrief nog af waarin nader zal worden ingegaan op zaken, zoals een update over de huidige 11 projecten, over het specifieke project in Ermelo, een nadere duiding van subsidies/kosten qua beeld maar ook een reactie op de motie die in de staten is aangenomen.

Volgende week gaat dit onderwerp als een bespreekstuk naar de staten.

Nieuws

Rijnbrug Rhenen: houd geld gereserveerd en stel taskforce in

De verbreding van de Rijnbrug tussen Rhenen en Neder-Betuwe/Buren is al enkele weken in het nieuws. Door kostenstijgingen en indexaties zijn de kosten fors gestegen wat betekent dat nog eens 30 miljoen van de provincie nodig is. Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben dit najaar aangegeven niet meer geld uit te willen trekken voor de verbreding naar 2×2 rijstroken. Maar het probleem rond de verstopte Rijnbrug blijft natuurlijk. Hoe verder?

Vandaag spraken de Staten hierover in Oordeelsvorming. Volgende week volgt de besluitvorming. Hans van Ark kondigde vandaag samen met andere partijen een motie aan om de al gereserveerde 40 miljoen beschikbaar te houden. Daarnaast roept de motie op om een taskforce te starten waarin de hele regio vertegenwoordigd is om te kijken naar een oplossing voor dit probleem.

Hans van Ark  gaf aan dat het CDA van mening is dat het probleem rond de Rijnbrug moet worden opgelost en dat we daar geen jaren mee moeten wachten. Het bijzondere van de Rijnbrug is dat het vooral een rijksbrug is: het onderstel en het wegdek zijn van het Rijk.

Hans van Ark: Alleen het asfalt van de Rijnbrug is van de provincie. Dat geeft ook een goed argument om het gesprek met het Rijk aan te gaan.

Volgens het Rijk kan de brug nog tientallen jaren mee. Maar het Rijk is ook verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van het gebied. Er worden komende jaren duizenden woningen in het gebied gebouwd, dus dan moet er ook iets aan het wegennet gebeuren.

CDA steunt daarom de motie die oproept tot de taskforce, te meer omdat de regio daar om vraagt. Van Ark wil dat die taskforce dan ook na gaat of er naast de bestaande brug, binnen het beschikbare budget, een fietsbrug gemaakt kan worden. Dat geeft extra ruimte op de Rijnbrug voor het autoverkeer. Ook roept hij op om niet alleen op de brug te focussen, maar ook op de ontsluiting in en om Rhenen. Anders krijg je een waterbed-effect.

Nieuws

CDA: verbeteringen nodig in Gelders vestigingsklimaat

Mede door Corona hebben veel ondernemers het lastig en zijn er veel zaken blijvend veranderd. Heeft de provincie voldoende beeld van deze ontwikkelingen en hoe springt de provincie daar op in wil het CDA weten.

Het CDA wil een beter inzicht in de knelpunten én vervolgens ook een aanpak om dat vestigingsklimaat te versterken. Daisy Vliegenthart: “We willen bijvoorbeeld weten hoe toegankelijk onze gemeenten zijn voor MKB-bedrijven.” MKB-Nederland doet iedere twee jaar een uitgebreid onderzoek waarbij ze ondernemers vraagt hoe tevreden zij zijn over hun eigen gemeente, hoe de lokale lasten ervaren worden en of de communicatie adequaat is. Ook maken ze overzichten per provincie. Het CDA wil meer inzicht en wil graag dat die uitkomsten, maar ook van andere relevante onderzoeken, met de Staten gedeeld worden.

Daisy Vliegenthart: “Wij willen dat Gelderland een provincie is en blijft waar nieuwe ondernemers zich willen vestigen. Waar bestaande ondernemers zich welkom voelen, kansen hebben om uit te breiden en voldoende personeel aan zich willen binden. Dan is het goed om te weten waar de belemmeringen zitten. Ik mis een uitgebreid onderzoek naar wat de effecten van Corona op het vestigingsklimaat per sector en per regio zijn. De afgelopen twee jaar hebben zulke uiteenlopende effecten gehad daar moeten we meer beeld van krijgen.”

Om ook in de toekomst een gezonde regionale economie te hebben, moet de provincie zich daar meer op richten vindt het CDA. De CDA fractie stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten: wat zijn de grootste risico’s per regio en is de huidige aanpak daarvoor voldoende?

2022-01 22 SV Een MKB vriendelijke provincie

Nieuws

Gelders Warmte Infra Bedrijf

De warmtetransitie is een grote en complexe opgave waar we met z’n allen voor aan de lat staan. Daarbij is urgentie van belang, maar ook zorgvuldigheid. Fractievoorzitter Gerhard Bos benadrukte vandaag dat het vooral de gemeenten zijn die aan zet zijn.

CDA vindt het van belang dat Provinciale Staten ook bij de warmtetransitie, de warmtestrategie en bij de inzet op alternatieve warmtebronnen meer betrokken wordt door GS. De CDA fractie zal dan ook de komende tijd komen met agendaverzoeken en/of voorstellen met betrekking tot het stimuleren warmtepompen en waterstof omdat daarmee ook voor veel huishoudens op een prima manier de noodzakelijke warmte kan worden geleverd.

Gerhard Bos vroeg tevens om extra duiding over een aantal zaken.

 1. Integrale warmtebedrijven
  Houden de integrale warmtebedrijven (productie, levering en infrastructuur) nu de toegang tot de zogenaamde warmtekavels die gemeenten uit kunnen geven? Anders gezegd kan het GWIB als een blokkade gaan werken waardoor integrale warmtebedrijven de pas wordt afgesneden? Is er keuzevrijheid?
 2. Wat gaat het GWIB nu wel of niet doen?
  Op bladzijde 6 van de bijlage bij de statenbrief van december vorig jaar staat “De basis is dat de publieke partijen alleen een rol pakken in de warmte-infrastructuur (transport- en distributienetten). Daarmee beperkt de rol van het GWIB zich tot het ontwikkelen, realiseren en exploiteren van collectieve warmteleidingen. Open warmtenetten staan hierin centraal. Deze laatste zin in combinatie met de naam GWIB vraagt om verheldering. Met welke bril moeten we dit lezen. Gaat het GWIB nu zelf infrastructuur aanleggen en exploiteren of niet? In de stukken lijkt het zo te zijn dat het LWIB de aanleg en exploitatie gaat doen.

CDA heeft op een aantal punten een meer scherpte gewenst. Daarover hebben we een Motie ingediend.
GWIB CDA e.a. Haalbaar betaalbaar realistisch en met draagvlak warm blijven

Nieuws

Landschapsbeleid

Arjan Tolkamp is onze woordvoerder natuur en landbouw. Hij hield woensdag een mooi betoog over hoe het Gelders landschap invloed op ons heeft. Het ervaren van ons landschap geeft ons een gevoel van ’thuis komen’. Of zoals Arjan zegt ’thuus komen’. En agrariërs die meewerken om dat landschap te onderhouden moeten voor die diensten beloond worden. Een motie met die strekking werd aangenomen. Hieronder het verhaal dat Arjan hield.
———-
Spreektekst Arjan Tolkamp

Ons landschap is een resultante van eeuwenlange wisselwerking tussen de natuur en mens. Menselijk ingrijpen heeft gezorgd voor de prachtige Veluwe, de uiterwaarden en het waardevolle coulissenlandschap in de Achterhoek. Het CDA ziet het landschap niet als iets statisch. Klimaat- en weersinvloeden, maar ook menselijke ingrepen hebben het landschap gevormd tot wat het nu is.

De afgelopen bijeenkomsten heb ik namens het CDA regelmatig de focus gelegd op het verdrag van Florence. Dat verdrag bindt ons om landschap te integreren in onze provinciale plannen. Maar wat verstaat dit verdrag nou onder landschap? Landschap is een gebied zoals waargenomen door mensen, dat het resultaat is van de wisselwerking tussen menselijke en natuurlijke factoren.

Waargenomen Landschap is dus niet het domein van wetenschappers, politici, maar van inwoners, van u en mij. Landschap is wat je ervaart, beleeft, wat je verbindt en waar je thuis komt.

Complimenten aan de opstellers van de streekgidsen. Ik heb het met plezier gelezen, al was het maar omdat daar waar ik woon gewoon een aantal keren genoemd word. IJzerlo is een kleine buurtschap gelegen in een prachtig open essen landschap ontstaan door menselijk handelen, op een dekzandrug, 200.000 jaar geleden is die ontstaan, dat is ‘waor ik thuus kom’.

Landschap is dus van ons allemaal, maar we moeten wel voorkomen, dat het daardoor ook van niemand is. Dus wat moeten wij als provincie doen? Zorgen voor goede borging van landschap, dat doen wij via de omgevingsverordening. Door het onderdeel te maken van andere beleidsvelden. Daarom dienen wij mede met de VVD de motie “Landschap is overal” in. Bewustwording, betrokkenheid en monitoring, daar trekken wij samen op met de ChristenUnie in een motie. En in de al genoemde streekgidsen en de koepelgids zijn het karakter van het landschap en de kwaliteitsdoelen beschreven. En daarmee wordt het verdrag van Florence onderdeel van ons beleid.

Landschap is natuurlijk niet alleen natuur, maar ook de waterlinie en bijvoorbeeld het aanzicht van Zutphen. Toch associëren we landschap vaak met het buitengebied. En bijna 60% van dat buitengebied word beheerd door onze Gelderse boeren. Samen met overheden, TBO’s en particulieren zijn deze landeigenaren verantwoordelijk voor het gevoel van ‘thuus komen’. Het CDA heeft de afgelopen periode in diverse dossiers gepleit voor een landschapsfonds, na het voorbeeld van de Ooijpolder. Kortom, een fonds dat maatschappelijke diensten beloont. De gedeputeerde heeft ons toegezegd om rond de zomer met een statenbrief te komen over het door ons gewenste landschapsfonds. Samen met de SGP doen wij een voorstel om deze Statenbrief ook concreter te maken voor het landschapsbeleid.

Daarnaast dienen wij nu zelf een motie in, mede ingediend door VVD, SGP, ChristenUnie en 50plus. Waarin wij GS verzoeken:

Om zich in IPO verband in te zetten voor de realisatie, binnen het toekomstig Gemeenschappelijk Landbouw Beleid, van een rechtvaardige vergoeding voor groene diensten, die tevens een bijdrage levert aan het verdienmodel voor deze maatschappelijke diensten.

Landschap is iets wat je ervaart, wat je beleeft. Als ik naar een museum of de Zwarte Cross ga, moet ik entree betalen om te kunnen ervaren, beleven. Het CDA vindt dat iedereen landschap gratis moet kunnen ervaren, beleven, maar dat betekent niet dat de kosten voor het beheer bij enkelen moeten worden neergelegd. Daarom pleiten wij voor een landschapsfonds, daarom pleiten wij voor een rechtvaardige vergoeding voor groene diensten. En hopen wij uiteraard op brede steun uit de Staten voor deze motie.

De afgelopen jaren hebben mensen ons landschap herontdekt, al was het maar met ommetjes. Het CDA verwacht dat dit door dit landschapsbeleid de waardering nog meer toeneemt voor onze mooie Gelderse Streken. Zodat iedereen zich ‘thuus voelt’ in Gelderland.

Nieuws

CDA blij met pilots voor betaalbare woningen

De Staten besloten vandaag over een nieuwe methode om iets aan het grote woningtekort te doen. Het gaat om twee pilots om woningbouwprojecten die vast lopen op de betaalbaarheid weer vlot te trekken. Hierbij koopt een aparte stichting de grond onder de woning. En woningbezitters kopen dus wel het huis, maar niet de grond. Waardoor een huis betaalbaarder en bereikbaarder wordt. De provincie staat hierbij alleen garant en is dus niet zelf een investeerder.

Statenlid en woordvoerder wonen Bea Schouten: “Wonen willen we allemaal, en dat valt niet mee. Onze  jonge mensen kunnen geen huis vinden, of kunnen de huizen die er eventueel wel zijn niet betalen. Onze gezinnen lukt het na lang zoeken en veel overbieden soms wel. Onze ouderen willen vaak wel verhuizen, maar vinden niets geschikts of komen op erg hoge lasten uit. We weten dit allemaal, maar oplossingen zijn lastig.”

Woensdag ging het dus over die twee pilots om meer betaalbare woningen voor starters te krijgen. CDA heeft volmondig ingestemd met dit voorstel.

Bea Schouten: “Natuurlijk moeten we dit doen, we moeten aan alle knoppen draaien om te zorgen voor woningen voor onze starters, het CDA voelt die verantwoordelijkheid.”

Het CDA heeft nog wel het volgende meegegeven.

1: Let op de verhoudingen tussen garantstellingen gemeente en provincie en werk uit wat de stichting op enig moment zelf aan kan.

2: Neem in de pilots de interesse mee bij starters ten aanzien van erfpacht. Daar zit soms nog twijfel ten aanzien van dit instrument. Willen starters dit en dus in hoeverre gaat dit helpen om huizen bereikbaar te maken voor starters? Ook in relatie tot de hypotheken, wellicht kan dat meegenomen in de pilot.

3: neem de tijd voor de pilots, voor ons is belangrijk om goed beeld te krijgen van de effecten dan dat er eind dit jaar een nieuw plan ligt. We willen vooral weten of dit instrument de kansen voor starters echt vergroot en de betaalbare woningmarkt vlottrekt. Dat moet helder worden.

4: de evaluatie is belangrijk om goed besproken te worden, alvorens verdere besluiten te nemen. De wens bestaat bij ons om einde jaar bij de pilots te gaan kijken, zodat we zelf ook een beeld kunnen vormen.

Nieuws

Campagne verkeersveiligheid

De CDA fractie Gelderland is samen met de lokale CDA fracties een campagne begonnen om de verkeersveiligheid in Gelderland te verbeteren. Jaarlijks vallen er alleen al in onze mooie provincie 85 verkeersdoden. Dat kan en moet echt omlaag. Help jij mee? Meld onveilige verkeerssituaties!

 • een kruispunt in jouw wijk waar het hartstikke onoverzichtelijk is
 • die provinciale weg waar veel te hard gereden wordt
 • dat fietspad dat veel te smal is voor al het verkeer
 • of welke andere verkeerssituatie bij jou in de buurt dan ook

Wij willen het weten! Geef het door via deze link. Dan gaan wij als CDA Gelderland samen met jouw lokale CDA fractie kijken wat we hier aan kunnen doen! Zodat jouw gemeente een stukje veiliger wordt.

Nieuws