Skip to main content
Category

Nieuws

Recreatiezonering Veluwe: omarm participatie inwoners

Daisy Vliegenthart vroeg enkele weken geleden aandacht voor de bewonerparticipatie bij de plannen rond recreatiezonering op de Veluwe. Het thema leeft, want ze ontving bijna 1.500 inzendingen op haar enquête over dit onderwerp. Vandaag ging het in de tweede ronde over dit thema en benadrukte Daisy dat de stem van de inwoners en ondernemers nog niet voldoende meegenomen wordt in de plannen.

De rol van bewoners bij het besluitvormingsproces, dat is het centrale thema in deze bespreking. CDA is blij dat die boodschap is gehoord. Er komt nu een tussenfase waarin wordt gewerkt aan een volwaardige positie van inwoners. Die tussenfase is alleen voor een aantal gebieden (Kootwijkerzand, Beekhuizerzand en het Hulshorsterzand). Wij hebben nog wel vragen over de uitwerking. Verder staat beschreven dat het Plan van Aanpak gewoon wordt uitgewerkt.

Daisy Vliegenthart: “Dat is het probleem, want in dat plan is geen volwaardige rol voor inwoners. Er is een centrale rol voor terreineigenaren, gemeenten worden intensief betrokken maar voor de koepelorganisaties, ondernemers en inwoners staat dat ze geconsulteerd worden.”

En daarbij wordt nog gezocht naar een vorm, dus er is nog geen duidelijkheid hoe dat dat precies gebeurt. Daisy Vliegenthart: “Een volwaardige positie betekent voor ons participatie, actief deelnemen. Mensen willen ook graag actief meedoen en dat moeten we omarmen.”

De recreatiedruk aan de randen van de Veluwe zoals bij parkeerplaatsen is ook een aandachtspunt. In het najaar is een motie aangenomen om de eerder gebruikte druktemonitor weer in ere te herstellen. Met die monitor hebben we meer inzicht in drukke en minder drukke gebieden en kunnen mensen daar hun activiteiten op aanpassen. CDA zou de druktemonitor dan ook graag weer in werking zien.

Daisy vroeg verder aandacht voor problemen op het gebied van handhaving, bijvoorbeeld als het gaat om illegale motorcross, stroop en andere criminaliteit.

Nieuws

CDA heeft zorgen over financiële risico’s bij concessie IJssel-Vecht

Aan de orde was vandaag het Ontwerp-Programma van Eisen Aanbesteding IJssel-Vecht, oftewel het openbaar vervoer in het noordelijke deel van Gelderland.

Woordvoerder Hans van Ark benoemde vier punten:

1. Financiële risico’s
Uit de stukken blijkt dat de provincie zich mogelijk garant gaat stellen voor de bussen (ongeveer 1 miljoen per stuk). En ook garant gaat stellen voor de laadinfrastructuur. De financiële risico’s voor de provincie gaan daarmee wel pittig toenemen: het gaat om grote bedragen en om grote risico’s.

Wij willen daarom graag meer duidelijkheid over dat risico: hoe ziet dat er uit voor de provincie in het slechtste scenario?

2. Concessieperiode
De concessieperiode naar 15 jaar is voor het CDA akkoord. Maar wel wil het CDA weten of er tussentijds niet toch een evaluatie mogelijk is en of er voldoende ruimte is om bij te sturen.

3. Omvang van concessie
Uit marktconsultatie blijkt dat dit ideale omvang is. Hoe zit het met de samenwerking tussen die drie provincies? Kunnen we niet tot grotere concessies binnen de provinciegrenzen komen? Wat als provincies toch tot verschillende uitgangspunten komen?

4. Gevolgen van Covid
Net als iedereen heeft het CDA grote zorgen over de gevolgen. Wat als we er niet in slagen deze aanbesteding rond te krijgen? Hoe verhoudt zich dit tot de grotere discussie die nog komt over de uitgangspunten rond het openbaar vervoer in Oost-Nederland?

Nieuws

Mobiele bereikbaarheid 112 blijft uit

De problemen rond de mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112 in delen van Gelderland lijken al jarenlang te blijven bestaan. Klopt dit beeld en waarom duurt het zo lang dat dit wordt opgelost wil het CDA weten.

Niet kunnen bellen met je mobieltje. Dat is vaak niet handig, maar soms ook zelfs een groot drama. Want wat te doen als je het noodnummer 112 niet kan bereiken? Dit is geen nieuwe situatie, al in 2016 kaartte Statenlid Daisy Vliegenthart dit probleem aan.

“We hebben toentertijd breed aandacht gevraagd voor dit thema. Dat het dan nu nog steeds zo’n groot probleem lijkt te zijn, doet mij wel zuchten. Want ook in 2016 was het probleem niet nieuw: al twee jaar eerder trokken wij hierover aan de bel.[1]

Onlangs berichtte Omroep Gelderland dat de mobiele bereikbaarheid in Gelderland nog steeds slecht is[2].

Een goed bereik van het alarmnummer is essentieel. Niet alleen in de steden, maar juist ook in het buitengebied. Vliegenthart: “Ook in de natuurgebieden is een goed bereik van essentieel van belang. Denk daarbij aan het melden van natuurbranden, maar ook als er iets gebeurt op een plek waar niet veel mensen direct kunnen helpen.”

Daisy Vliegenthart vraagt daarom via Schriftelijke Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten nu naar de voortgang. Wat is er eigenlijk in de afgelopen jaren gedaan om dit probleem op te lossen? Het feit dat de toegezegde jaarlijkse informatie over de voortgang uit is gebleven is ook iets dat het CDA opgehelderd wil hebben.

[1] Gelderland moet met PPS helpen mobiele dekking te verbeteren – Binnenlands Bestuur

[2] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6804234/Mijn-dochtertje-stikte-bijna-en-ik-had-geen-mobiel-bereik

2021-04-01 SV bereikbaarheid 112

Nieuws

E-sports: niet alleen topsport, maar ook breedtesport

Provinciale Staten bespraken vandaag een initiatiefvoorstel van de VVD: de e-sportshub. Gerhard Bos vroeg namens het CDA nog wel aandacht voor verbreding. In Gelderland hebben we de gewoonte de topsport te omarmen en ook om verbinding te maken naar de breedtesport. Als we dit voorstel gaan indienen lopen we dan niet het risico de breedtesport te vergeten? Gerhard vroeg daarom aan het College van Gedeputeerde Staten hoe zij kijken naar de breedtesport, hoe houden we die aangehaakt? Dus niet alleen kijken naar de topsport, maar ook naar de breedtesport. De gedeputeerde gaf aan zich daar in te kunnen vinden en daar bij de begroting op terug te kunnen komen.

Nieuws

Actualisatie omgevingsverordening

Wij spraken vandaag over een actualisatie van de omgevingsverordening. En daarmee zijn we op weg naar de invoering van de nieuwe omgevingsvisie landelijk. Bea Schouten benadrukte een aantal zaken namens het CDA.

Ze noemde twee casussen waarin ze de provincie vraagt op een andere manier een afweging te maken.

  1. De eerste casus betreft de rondweg Voorthuizen die daar die na zoveel jaar is aangelegd. Er ligt nog veel land rondom de weg dat niet is ingericht. Daar willen 2 grote kerken in Voorthuizen op stukjes land rondom de rondweg biologische moestuintjes maken waarvan de opbrengst bestemd is voor de voedselbank. De gemeente is positief, de provincie zegt nee. Dit is een voorbeeld van de huidige manier van werken: nee, het past niet binnen het kader. Wij vragen ons af: is dit ook een voorbeeld waarbij met het nieuwe kader anders gewogen wordt? Geeft dit dan andere kansen, een andere weging? En kan het dan wel? Kan de gedeputeerde dit voorbeeld eens bekijken vanuit het nieuwe kader?
  2. Een tweede voorbeeld betreft een ruil die niet tot stand komt vanuit de provincie. Dit concrete geval gaat over een perceel aan de Uilenburgsestraat in Valburg. Daar ligt een melkveehouderij. met een aantal gronden ter beweiding van deze koeien. Er is een principeverzoek ingediend om een deel van die percelen voor beweiding te verplaatsen naar een andere plek. Maar deze gronden zijn aangewezen als vogelweidegebied. Betrokkenen willen een ruil voorstellen, waardoor een betere situatie voor de weidevogels ontstaat en continuïteit voor het bedrijf waardoor meer weidegang mogelijk is.

Voor beide voorbeelden vraagt het CDA GS om dit te bekijken conform het nieuwe afweegkader, vanuit het nieuwe beeld. Kunnen dit soort dingen op de nieuwe manier nog eens bekeken worden?

Daarnaast is statenbreed een amendement ingediend. Dit amendement richt zich op de afwijkruimte die het ontwerpbesluit toevoegt aan de Omgevingsverordening. Het ontwerpbesluit legt het afwegen en het afwijken in handen van Gedeputeerde Staten. Het CDA en andere partijen hebben de behoefte om Provinciale Staten meer voeling te geven bij de mogelijkheden van deze afwijkruimte en dienden daarom dit amendement in.

Ook heeft het CDA een motie van GroenLinks mee ingediend dat gaat over het versterken van de natuur. Het CDA gaat voor behoud, maar het liefst voor versterken van de natuur. En dat mag in de verordening wat steviger. En dat versterken willen we via een motie benadrukken.

Daarbij hoort ook zorgvuldig kijken naar negatieve effecten op de natuur en milieu. De PvdD agendeerde het onderwerp wensballonnen. Wensballonnen hebben bewezen negatieve effecten op de natuur en milieu en zijn ook nog gevaarlijk: het kan leiden tot natuurbranden en rieten daken kunnen vlam vatten. Het CDA steunt het idee om te bekijken of deze ballonnen verboden kunnen worden en heeft de motie mede ingediend.

CDA heeft daarmee ingestemd met de actualisatie, maar we zijn wel benieuwd naar de betekenis van de nieuwe werkwijze voor de door ons genoemde voorbeelden en de reactie van GS op de mede door ons ingediende amendement en moties.

Nieuws

Agrifood 2021-2030: toekomst voor de boer

Arjan Tolkamp sprak over de kadernota Agrifood, oftewel: hoe zien wij de toekomst voor agrariers in Gelderland. Hieronder is zijn spreektekst terug te vinden.  

Wij zijn als CDA trots op onze agrarische sector. Zij levert een belangrijke bijdrage aan onze Gelderse economie. Daarnaast zorgen onze boeren voor een deel van ons voedsel en is de agrarische sector in Gelderland een aanjager op het gebied van innovaties en kennisdeling. Zij zorgen direct en indirect voor een belangrijk aandeel in de Gelderse werkgelegenheid.

Onze agrariërs bevinden zich in een unieke positie. Zij kunnen significant bijdragen aan een oplossing voor een tal van uitdagingen die op ons afkomen. Denk hierbij aan onderhoud van ons kenmerkende landschap, wateropvang, CO2 vastlegging en energieopwekking. Maar ook inzake biodiversiteit, milieudoelstellingen en kwaliteit van natuurwaarden. Daarnaast verlangt de maatschappij naar een agrarische sector die meer met de natuur geïntegreerd is. Door agrariërs hier een belangrijke rol in te geven, geven we ons mooie Gelderlandse landschap en onze boeren een toekomst waarbij ze koploper kunnen worden in sociaal ondernemen.

Het CDA ziet dat de beloning voor de boer nu veel te vaak via de voedselprijs loopt. Wij vinden dat als agrariërs bijdragen aan maatschappelijke problemen ze ook via die as gefinancierd moet worden. Per opgave dient er een afweging gemaakt te worden of het onderdeel is van het primaire productieproces. Een voorbeeld hiervan is het landschapsbeheer, hierbij kun je bijvoorbeeld, denken aan onderhoud van houtwallen. De kosten hiervan dienen bijvoorbeeld niet via de melkprijs gefinancierd te worden. Het CDA Gelderland is voorstander om agrariërs en grondbezitters te ondersteunen die landschapsbeheer als inkomensmodel omarmen. Dus naar het succesvolle voorbeeld van de Ooijpolder, waarbij er langjarige afspraken gemaakt zijn met een kwalitatieve instandhoudingsdoelstelling. En is dus erg blij met de ambitie om voor 600 ha langjarige afspraken te maken met boeren over natuurbeheer. Waarbij we nog wel de vraag hebben: kan de gedeputeerde aangeven binnen welke termijn hij hoopt dit gerealiseerd te hebben?

De sleutel van het herstel van de biodiversiteit in agrarisch gebied, ongeveer 60% van ons grondgebied, ligt dan ook in samenwerking met agrariërs en andere grondbezitters.

Dan wil ik het graag even hebben over de kwaliteit van onze bodems.
De vitaliteit van onze bodems, ook in de landbouw, staat, ondanks alle inspanningen, onder druk. Een slechtere bodemkwaliteit maakt het moeilijker om water vast te houden en geeft ook problemen op het gebied van koolstofopslag, biodiversiteit en landbouwopbrengsten. Het CDA Gelderland is van mening dat sturing op vitaal bodembeleid een maatschappelijk belang is. Waar mogelijk moeten meerdere functies (land- en bosbouw, energie, natuur, water en koolstofopvang) gecombineerd worden. Daarin kan de bodem leidend zijn in het soort functiegebruik. Het CDA Gelderland komt daarom met de motie ‘stimuleren van verhoging van organische stof gehalte in de bodem’, mede ingediend door de SGP, VVD, Christenunie,SP en Pvda. Het verhogen van het organische stof gehalte in de bodem levert namelijk een essentiële bijdrage aan de realisatie van doelen als klimaatadaptatie, kringlooplandbouw en biodiversiteit. Het dictum van deze motie luidt:

verzoeken het College van Gedeputeerde Staten om:

Te inventariseren hoe de stand van zaken is ten aanzien van resultaten uit reeds bestaande regelingen ten behoeve van bodemverbetering en met een voorstel te komen hoe dit thema breder benaderd en opgepakt kan worden, en gaan over tot de orde van de dag.

Het CDA zal dus instemmen met het voorstel van GS om de kadernota Agrifood vast te stellen en het investeringskrediet strategische grondaankopen kavelruil te verlengen binnen de kaders van de kadernota Agrifood. Waarbij met de 4 elementen: richting geven, inzet op kennis en innovatie, transitie financieel en juridisch mogelijk maken en belonen van maatschappelijke diensten, mits bedrijfseconomisch verantwoord ingezet wordt op een economische gezonde, ecologisch duurzame en maatschappelijk gewenst land- en tuinbouwsector.

Hierdoor geven we jonge boeren in Gelderland een lange termijn toekomstperspectief en Gelderland een gezonde, toekomstbestendige agrarische sector.

20210331 Motie CDA SGP VVD Stimuleren van verhoging Organische stofgehalte in de bodem8405

Nieuws

Interpellatiedebat Scherpenzeel

Er is al verschillende keren gesproken over de bestuurskracht en de toekomst van Scherpenzeel. Vandaag gebeurde dat in een interpellatiedebat van Provinciale Staten. Fractievoorzitter Gerhard Bos sprak van een ingewikkeld traject waarbij rationaliteit in het maken van keuzes van belang is. Het lijkt heel helder te zijn dat in dit dossier de feiten op verschillende manier geduid worden: hoe de een naar een feit kijkt kan anders zijn dan hoe een ander ernaar kijkt. Wat zijn de argumenten om een keuze te maken? Daar gaan Provinciale Staten voor de zomer zich over uitspreken.

Nieuws

CDA wil steun voor drie Gelderse WOII musea

Fractievoorzitter Gerhard Bos heeft samen met andere partijen bij GS aangedrongen op financiële steun voor Gelderse musea als het Airborne museum en het Vrijheidsmuseum. 2020 had het jaar moeten zijn waarin 75 jaar bevrijding stond, maar door Covid hebben de musea het zwaar.

Gelderland beschikt over drie landelijk toonaangevende musea als het gaat om het levend houden van het verhaal va de Tweede Wereldoorlog: Airborne museum at Hartenstein, Nationaal Onderduikmuseum Aalten en het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Vanwege COVID-19 zijn de deuren niet alleen gesloten geweest in een groot deel van 2020, maar ook in 2021 zijn de deuren tot op heden gesloten gebleven.

De drie musea zijn in de kern financieel gezond en niet afhankelijk van een structurele subsidie van overheden. Door het noodgedwongen gesloten houden van de deuren zijn de (bezoekers)inkomsten dramatisch gedaald. Toen in 2020 noodsteun werd toegekend was de verwachting dat in 2021 de deuren weer snel zouden openen.  De drie musea krijgen hierdoor een aanzienlijk liquiditeitstekort waardoor het gevaar bestaat dat zij hun deuren permanent moeten sluiten.

Gerhard Bos: “Wij willen deze musea niet laten omvallen zodat ze hun verhaal over vrijheid en dat dat niet vanzelfsprekend is blijven vertellen aan huidige en toekomstige generaties.”

CDA stelde daarom samen met andere partijen Schriftelijke Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten:

1. Is het college van GS het met ons eens dat Airborne museum at Hartenstein, Nationaal
Onderduikmuseum Aalten en Vrijheidsmuseum Groesbeek, een wezenlijk onderdeel vormen van
de WO2-herinneringsinfrastructuur in Gelderland?
2. Is het college van GS bekend met de penibele financiële situatie van de drie genoemde oorlogs- en verzetsmusea in Gelderland?
3. Hebben de gemeenten Renkum, Berg en Dal en Aalten de bereidheid getoond om ook een
bijdrage te leveren aan het wegwerken van een liquiditeitstekort bij de drie musea. (temeer daar
door het Rijk in het najaar 2020 aan gemeenten extra middelen zijn toegekend teneinde de
cultuursector te redden.)
4. Is het college van GS voornemens om op korte termijn een bijdrage te leveren aan het oplossen
van de penibele financiële situatie bij deze drie instellingen, om zo te voorkomen dat deze drie
musea hun deuren voorgoed moeten sluiten?

2021-03-26 SV Steun Gelderse oorlogsmusea

Nieuws

Kom met wolfvrije gebieden

Het CDA wil weten hoe het staat met de mogelijkheden wolvenvrije gebieden te creëren. De noodzaak is hoog. Dit jaar is een recordaantal schapen gedood.

De wolf blijft een veelbesproken dier in de Gelderse media. Vorige week verscheen in De Gelderlander een overzicht van door wolven gedode schapen[1]. CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten naar aanleiding van dit artikel en over de eerder gedane toezegging om Provinciale Staten te informeren over nulstand gebieden en corridors.

Het lijken vooral rondtrekkende wolven te zijn die de meeste slachtoffers maken. Statenlid en woordvoerder natuur en landbouw Arjan Tolkamp: “We zouden in december 2020 geïnformeerd worden over de mogelijkheden van nulstanden. En ook wil ik graag weten wat er binnen het IPO gedaan is met de aanbevelingen van het rapport van de Wolvencommissie (Commissie Van Geel).” Het CDA denkt dat door het beschermen van de wolf in vestigingsgebied en het creëren van nulstand gebieden er een balans is tussen natuur en agrarische activiteit.

[1] https://www.gelderlander.nl/binnenland/wolven-doden-recordaantal-schapen-in-nederland-deze-zeven-waren-de-boosdoeners~a26b24f6/

2021-03-22 SV wolf

Nieuws

CDA verbijsterd over ineenstortende prefab-huizen

Nog geen twee jaar oud zijn de Ermelose prefab-huizen en ze staan al op omvallen. Omdat deze huizen mede zijn gebouwd met subsidie van de provincie wil het CDA opheldering.

Met ongeloof heeft de CDA fractie de berichten gelezen over de abominabele kwaliteit van nieuwe huizen bij de Driesprong in Ermelo. Bewoners zijn wanhopig en durven amper nog in hun huis te slapen. Omdat de huizen mede ontwikkeld zijn met hulp van subsidie vanuit het programma Steengoed Benutten en er middelen in het Actieplan Wonen zijn opgenomen voor prefab woningen willen Statenleden Daisy Vliegenthart en Bea Schouten hier meer over weten.

Daisy Vliegenthart: “We willen nu weten wat de voorwaarden aan de subsidieverstrekking is. De huizen zouden ‘nul op de meter woningen’ zijn: energieneutraal dus. Het tegendeel lijkt waar te zijn: bewoners stoken zich blauw. Hoe kan dat?”

De huizen zijn prefab gebouwd: voor het grootste deel in de fabriek in elkaar gezet en op de bouwplaats in 1 dag afgemonteerd. Een prachtige mogelijkheid om het enorme woningtekort aan te kunnen pakken.

Bea Schouten: “Wij zijn voor prefab woningen, dat geeft kansen voor verduurzaming en versnelling maar hier lijkt wel iets mis te zijn gegaan. Ik zou graag willen weten op welke manier we kwalitatief goede prefab-woningen ook elders kunnen plaatsen.”

Nieuws