Skip to main content
Category

Nieuws

Scherpere focus nodig binnen Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid

Daisy Vliegenthart drong bij GS aan op meer focus in het onderwijs en arbeidsmarktbeleid. 

Vliegenthart benadrukte het grote tekort aan personeel. Meer dan een kwart van de bedrijven kampt met een tekort aan personeel. In steeds meer sectoren, in alle regio’s in Gelderland.

En dat vraagt dan ook iets van ons onderwijs en arbeidsmarktbeleid. De rol van de provincie is klein en de financiën beperkt. Dus is het nu zaak om onze mensen, tijd en geld zeer gericht in te zetten. Daar waar de uitdaging het grootst is. Gedeputeerde Staten hebben al een aanscherping neergelegd in het voorliggende stuk, maar het CDA vindt, met een aantal andere partijen dat die focus nog wat scherper mag. Vandaar dat ook wij een motie mee indienen die hier toe oproept. De motie werd aangenomen.

Iedere partij heeft zijn eigen stokpaardjes, maar ook het CDA wil nu een focus. Dat we nu alleen nog doen wat bijdraagt aan de personeelstekorten op de arbeidsmarkt en wat ook echt past bij onze provinciale rol. Dat is spannend, maar wij denken dat deze tijd daar om vraagt en dat we zo een effectieve bijdrage kunnen leveren.

Nieuws

CDA content met aanbevelingen rond aanpak leegstand

Woensdag spraken de Staten over het Rekenkamerrapport Meer vitaliteit, minder leegstand. Bea Schouten voerde het woord.

Zij benadrukte dat het goed is dat er beleid bestaat in Gelderland tegen leegstand. Ook is het goed dat de Rekenkamer er kritisch naar gekeken heeft. Zeker met het oog op het huidige gebrek aan woningen.

Het CDA constateert dat het thema heel actueel blijft: er blijkt ook veel verborgen leegstand te bestaan. Het gaat dan om gebouwen die deels wel in gebruik zijn en deels niet. CDA is dat ook blij dat net een onderzoek gestart is om daar meer beeld van te krijgen. Ik kijk uit naar de resultaten daarvan.

Het CDA is akkoord met de aanbevelingen van de Rekenkamer, de leegstand aanpakken en wat ons betreft overal waar mogelijk die leegstand gebruiken  voor woningen, waar zoveel behoefte aan is.

Met andere partijen diende het CDA een amendement in.

Nieuws

Provinciale belastingen: nu al keuze is te kort door de bocht

Het CDA is zeer verbaasd door het bericht in media over een nieuwe Gelderse OZB Belasting. Door mogelijke afschaffing van de motorrijtuigenbelasting in 2025 moeten provincies op zoek naar een nieuwe vorm van inkomsten. Dat er nu al een keuze lijkt te zijn gemaakt, dat vindt CDA te kort door de bocht.

Financieel woordvoerder Bert Komdeur was verbaasd toen hij de kop van het artikel in De Gelderlander en Stentor las. Het artikel opende met de kop: “Nieuwe belasting in de maak, Gelderland denkt aan extra OZB”. De werkelijkheid is dat er in september 2021 een eerste bespreking was tussen de Staten en Gedeputeerde Staten over de veranderingen die de mogelijke afschaffing van de opcenten met zich mee brengen. Het artikel lijkt echter te suggereren dat er al een keuze is gemaakt: voor een provinciale OZB, naast de gemeentelijke OZB. Komdeur: “De afspraak is dat we als Provinciale Staten samen met GS verder zouden spreken over mogelijkheden om dit inkomstenverlies op te vangen. Dat is de juiste weg en die moeten we bewandelen.”

Los daarvan ziet het CDA weinig heil in een dubbele OZB. “Wij willen een belastingvorm die de lasten rechtvaardig spreidt over onze inwoners. Niet alleen bij huizenbezitters of autobezitters”, aldus Komdeur. CDA stelde daarom woensdag mondelinge vragen aan gedeputeerde Jan Markink. De gedeputeerde antwoordde daarop dat er inderdaad sprake was een foutieve kop boven het krantenartikel. Van een Gelderse OZB is op dit moment dus geen sprake.

Op 20 april zullen de Staten in een beeldvormende sessie nader spreken over de financieringssystematiek van de provinciale inkomsten na 2025.

Nieuws

CDA Gelderland over kernenergie

Onze woordvoerder energie Bertine van Hooff nam woensdag 23 maart namens het CDA deel aan de bijeenkomst “Kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030”. In januari vond eerder een beeldvormende bijeenkomst plaats, nu was het tijd aan de fracties om hun standpunt nader toe te lichten.

Bertine zette ons standpunt uiteen:

 1. Kernenergie kan, op lange termijn, een bijdrage leveren in de energievoorziening in de toekomst.
  Randvoorwaarden:
  *definitieve oplossing voor het afvalprobleem (niet meer afwentelen) en *verbetering veiligheid.
  Onderzoek is wenselijk om te komen tot een schoner en veiliger kernenergie-concept.
 2. Langer openblijven huidige kerncentrale in Borsele kan op korte termijn verlichting bieden (minder molens/ zonnepanelen).
 3. Nu op korte termijn kernenergie geen bijdrage kan leveren aan het energievraagstuk is het realiseren van een kerncentrale in Gelderland niet aan de orde.

Onze overwegingen hierbij zijn:

 • Grote opgave CO2 reductie c.q. energievraagstuk
 • Fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) willen we verder beperken
 • Kernenergie:
  • geen of nauwelijks CO2 uitstoot
  • minder aantasting landschap
  • maatschappelijke lading vanuit discussies verleden
  • afval: zekere spanning met beginselen duurzaamheid (niet afwentelen gevolgen beslissingen van nu op toekomstige generaties)
  • kans dat er wat fout gaat is niet groot maar effect is wel groot als er wat fout gaat. Daarmee is veiligheid punt van zorg.
 • Geen oplossing waarmee op korte termijn stappen kunnen worden gezet m.b.t. reductie CO2 en voorziening in energiebehoefte.
 • Waterstof biedt kansen: benutten huidig gasinfrastructuur, kan deel probleem ontoereikend netwerk helpen oplossen, schoon, relatief makkelijk verplaatsbaar, alternatief voor stekkerauto’s op termijn. )
 • In breder perspectief zien we ook dat kernenergie ook deel uit maakt van de CO2-reductieplannen van VS, VK en China en werd besproken tijdens de laatste klimaatconferentie van de VN in Glasgow (november 2021). Inmiddels gaan enkele Amerikaans kernenergie-startups de markt op. Daarnaast wordt er tevens gewerkt aan manieren om kernafval opnieuw te gebruiken (Elsevier d.d. 15 januari 2022).
Nieuws

Onderwijs en arbeidsmarktbeleid

Een van de actuele thema’s van dit moment is Onderwijs en arbeidsmarkt. Want in veel sectoren is er een tekort aan personeel. En tegelijk is het ook moeilijk om voor iedereen een passende baan te vinden. Wat kan de provincie hierin betekenen? De rol van de provincie in dit domein is klein. Alle reden voor het CDA om te zoeken naar de manier waarop we het meeste waarde toevoegen. Arjan Tolkamp verving Daisy Vliegenthart bij dit agendapunt.

Arjan gaf aan dat het CDA zich grotendeels herkent in de actielijnen zoals geformuleerd in het plan. Soms zijn ze echter te breed en algemeen geformuleerd. Wat het CDA betreft komt daar meer scherpte in.  Het probleem is het enorme tekort aan arbeidskrachten. Zet dus ook het probleem voorop. Welke instrumenten kunnen wij inzetten om daar een rol in te spelen?

We moeten af van het idee dat we meer banen moeten creëren. We moeten nu vooral de huidige vacatures invullen en mensen opleiden voor banen waar vraag en behoefte naar is.

CDA ziet graag een vervolgvoorstel waarbij GS aangeeft hoe zij invulling geven aan de controlerende taak van de staten en hoe uitwerking wordt gegeven aan de punten die wij hebben ingebracht.

Tot slot maakte Arjan nog een opmerking over de beperkte leesbaarheid van de stukken. Dat kan en moet beter.

foto: eigen foto. CDA werkbezoek Landstede MBO – jan. 2019

Nieuws

Gelderse Grondbank helpt bij woningbouw en halen klimaatdoelstellingen

Een eigen Gelderse grondbank is een steun in de rug bij het versnellen van onze provinciale speerpunten vindt het CDA Gelderland.

Afgelopen week bespraken Statenleden het voorstel van Gedeputeerde Staten om een grondbank in te stellen die proactief is, maar wel onder bepaalde voorwaarden gronden mag aankopen met een werkkapitaal van 20 miljoen euro. Het CDA heeft bij monde van woordvoerder financiën Bert Komdeur enthousiast op dit voorstel gereageerd. CDA heeft dan ook de afgelopen jaren steeds gepleit voor een meer actieve grondpolitiek. We hebben als Gelderland een behoorlijke reservepositie. Door vroegtijdig bepaalde gronden aan te kopen kan de provincie meer en wellicht beter de regie voeren in bepaalde dossiers en kunnen we onze provinciale doelen sneller bereiken.

Meer regie is nu echt nodig, zie de uitrol van de woningbouwopgave in Gelderland, zie de klimaatdoelen, mobiliteitsvraagstukken, natuur- en landbouwtransitie etc. Juist dan is het goed als we als provincie voortvarend en vroegtijdig grond kunnen verwerven en het niet aan anderen over laten om vervolgens in een later stadium het via lange procedures duur te verwerven.

Op deze manier laten wij met dit nieuwe meer proactieve grondbeleid de Gelderse miljoenen maatschappelijk renderen vanuit onze provinciale taken.  Wel hanteren we als CDA paar duidelijke spelregels aan deze grondaankopen, te weten:

 • Het aankopen van gronden is geen doel op zich. Elke potentiële aankoop moet vooraf zijn voorzien van een duidelijk doel en uitvoeringsplan. Het moet direct voortvloeien uit een provinciale ambitie/thema/taak.
 • Gronden moeten binnen 5 jaar tot ontwikkeling worden gebracht. Als dat er niet inzit, dan niet.
 • Het gaat om strategische aankopen, waarbij de beoogde bestemming altijd gekoppeld is aan het provinciale ruimtelijke beleid via de Omgevingsvisie en -verordening
 • Aankopen worden nauwgezet geadministreerd en er wordt via de P&C-cyclus ook gerapporteerd aan PS, die vervolgens ook kan controleren.

Tot slot, meer regie mogelijk op basis van duidelijke spelregels, waardoor versnelling kan worden behaald in tal van projecten. Eerder realiseren van woningen etc. Kortom, dit gaat onze Gelderse inwoners dus meer maatschappelijk rendement geven van ons Gelders NUON-kapitaal.

Nieuws

Snel duidelijkheid over drinkwaterreserveringsgebieden nodig

CDA Gelderland reageert op een bericht van CDA West Betuwe en CDA Rivierenland. Eerder deze week uitten zij hun zorgen over nieuwe drinkwatergebieden in Gelderland. Ook vanuit de Liemers ontving de CDA fractie dergelijke signalen. Door gebieden te reserveren als mogelijk nieuw winningsgebied komen agrariërs in onzekere situaties. De Gelderse fractie heeft daarom Gedeputeerde Staten in een brief om een reactie gevraagd.

Later dit jaar zal de provincie Gelderland een beslissing nemen over welke delen van Gelderland het stempel drinkwaterreserveringsgebied (DRWG) krijgen. Dat zal zijn wanneer de volgende actualisering van de Omgevingsverordening aan de orde is, omstreeks juni. Schoon en voldoende drinkwater is uiteraard voor alle Gelderlanders van groot belang. Gerhard Bos (fractievoorzitter CDA Gelderland): “Er moet een goede balans zijn en blijven tussen het benutten en het beschermen van de ondergrond, ook als het om drinkwater gaat.”

CDA wil dat belanghebbenden zoals fruittelers, maar ook het betreffende waterschap Rivierenland, betrokken worden bij het aanwijzen van de winningslocaties. Bos: “In een proces als dit moet je snel helderheid kunnen geven: wanneer wordt welk gebied een winningslocatie? En tot wat voor mogelijke beperkingen leidt dat bij betrokkenen in het gebied?” De Gelderse CDA fractie heeft daarom het Gelders College van GS opgeroepen om met betrokkenen om de tafel te gaan. CDA wil ook dat de termijn van reservering zo kort mogelijk is en dat eventuele waardedaling van de grond (schaduwwerking) voorkomen wordt. Daarnaast pleit de fractie voor één provinciaal loket waar inwoners met al hun vragen over grondwater en waterwinning terecht kunnen.

2022-03-03 oproep per brief aan GS

Nieuws

Aardgasvrije wijken: waardevolle ervaringen

Vandaag beslisten de Staten of we de proeftuinen aardgasvrije wijken in Didam, Arnhem en Ermelo doorgang kunnen laten vinden. Woordvoerder energie Bertine van Hooff benadrukte hierbij het belang om de gemeenten steeds te ondersteunen in de overschakeling naar duurzame warmte.

Bertine gaf daarnaast aan dat wij, zoals ook al eerder aangegeven, een positieve grondhouding  hebben tegenover deze projecten. CDA blijft graag op de hoogte van de ervaringen en de lessen die uit deze proeftuinen worden getrokken. En we hebben ons aangesloten bij het idee van D66 om ook spoedig als Staten een werkbezoek te willen brengen aan de proeftuinwijken.

Nieuws

Rijnbrug Rhenen: zoek medefinanciering bij Rijk en stel taskforce in

‘Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten’. Dat is de beginzin van een lied van Stef Bos waar wij deze week onze fractievergadering mee openden. Een mooie zin, zeker in verband met het dossier Rijnbrug. Hans van Ark voerde het woord. 

CDA Gelderland vindt dat het probleem Rijnbrug echt aangepakt moet worden. En wel in deze periode en niet pas over tien jaar. Want een oplossing blijft al lang uit. Hans van Ark noemde daarbij twee bijzondere aspecten aan dit dossier:

1. Rijk is voor een groot deel eigenaar, dus is medefinanciering gewenst
De Rijnbrug is van het Rijk, niet alleen het onderstel, maar ook het wegdek. Alleen het dunne laagje asfalt is van de provincie. Het CDA vindt dat de provincie hiermee ook een heel goed argument heeft om het gesprek met het Rijk over medefinanciering te voeren.

2. Pak ook de opstoppingen aan de Rhenense kant aan
Het probleem van de verkeersopstoppingen op de Rijnbrug wordt voor een heel belangrijk deel veroorzaakt door de ontsluitingsproblematiek aan de kant van Rhenen. Dat is te lezen in het advies van de onafhankelijke MER commissie. Ook daar moet naar gekeken worden, anders verschuiven we alleen het probleem.

Instellen taskforce
CDA steunt de oproep vanuit de regio om te komen tot een Taskforce met alle betrokkenen onder regie van de provincies Utrecht en Gelderland. Daarvoor dienden we dan ook, met andere partijen, een motie in.

Houd het geld beschikbaar voor verbreding van de brug
Tevens dienden we een amendement in waardoor de tekst in het voorstel aangepast wordt. Deze wijziging maakt het mogelijk de gereserveerde middelen alsnog toe te kunnen wijzen aan de verbreding van de brug en heft de beperking op dat het alleen aan andere oplossingen uitgegeven mag worden.

En wij steunen ook de gedachte om opnieuw met het Rijk in gesprek te gaan. Immers, er moeten zoveel woningen in dit gebied erbij komen, dat kan gewoon niet zonder goede infrastructurele maatregelen. En dat is ook een hele logische invalshoek om op basis daarvan het gesprek met het Rijk te heropenen.

Samengevat:
Het CDA vindt 40 miljoen Gelderse bijdrage veel geld. En steunt GS daarin dan ook dat de ontbrekende financiering van elders moet komen. Maar het gesprek daarover moet twee kanten op gevoerd worden. Enerzijds de kant van de regio en anderzijds naar de kant van het Rijk. Of om Stef Bos nog een keer te citeren: ‘Je moet van twee kanten komen om elkaar te ontmoeten’.

Kijk hier de bijdrage van Hans van Ark terug.

Nieuws