Skip to main content
Category

Nieuws

Oud-gedeputeerde Henk Bergamin overleden

Gisteren vernamen wij het bericht dat oud-gedeputeerde Henk Bergamin op 22 augustus na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd is overleden. De politieke loopbaan van Bergamin begon als wethouder ruimtelijke ordening in Nijmegen. In 1978 werd de geboren Amsterdammer gedeputeerde in Gelderland, met onder meer Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing in zijn portefeuille. In 1985 volgde het burgemeesterschap van de gemeente Bemmel, tot aan 2001 toen Bemmel op ging in de fusiegemeente Lingewaard. Bergamin was in de jaren tachtig tevens voorzitter van de sectie betaald voetbal van N.E.C.

CDA fractie en bestuur gedenken Henk Bergamin als een bestuurder met hart voor ruimtelijke ordening die veel voor het CDA en voor Gelderland betekent heeft. We wensen zijn nabestaanden sterkte toe met dit verlies.

Namens de fractie en het bestuur,

Gerhard Bos (fractievoorzitter)
Jeroen de Jong (voorzitter bestuur)

Nieuws

Blog: Wijk van de Toekomst in beeld

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Bertine van Hooff over de diverse maatregelen die worden genomen om wijken te verduurzamen op een zodanige manier dat mens en milieu profiteert.

Wijk van de toekomst Cranevelt Alteveer Arnhem in beeld
Als kersvers Statenlid en onder andere woordvoerder energietransitie, leek het mij goed een stukje van een energietransitie in beeld te brengen en wel in de wijk Cranevelt Alteveer in Arnhem, één van de Wijken van de Toekomst van Gelderland. De wijk heeft 3435 inwoners en 1692 woningen.

Werkgroep Duurzaam Craneveer
Daarom ben ik het gesprek aangegaan met David Berg en Erik Kaemingk, beiden initiatiefnemers van Duurzaam Craneveer en tevens inwoners van de wijk. Mijn vraag is in zijn algemeenheid: Wat betekent de energietransitie in de praktijk en hoe wordt deze concreet gerealiseerd? David Berg is in het dagelijks leven zelfstandig onderwijskundig consultant op het snijvlak tussen leren en ICT. Hij beweegt zich echter ook steeds meer in het veld van duurzame energie en de energietransitie. Tevens is hij medeoprichter en lid van de werkgroep (en coöperatie) Duurzaam Craneveer. Erik Kaemingk is zelfstandig consultant op het gebied van personeelsvraagstukken/HRM met als specialisatie de erkenning van werkervaring voor certificaten en diploma’s. Verder maakt hij onderdeel uit van het bestuur van de coöperatie Duurzaam Craneveer en de werkgroep Duurzaam Craneveer.

Waarom is de werkgroep eigenlijk destijds gestart? Het begon allemaal met de mogelijkheid van bewoners uit de wijk om zonnepanelen op ziekenhuis Rijnstate te kunnen kopen en gebruiken voor energie. Hier is de kiem gelegd bij een aantal mensen om de handschoen op te pakken. Welke kansen liggen er in de buurt en hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat buurten en bedrijven samen initiatieven kunnen oppakken?

Wijk van de toekomst
Sinds begin 2019 is de wijk officieel een Wijk van de Toekomst. Het aanmelden bij Wijken van de Toekomst is volgens de heren relatief makkelijk. Het is een platform waar  een wijk zich bij kan aansluiten. Er worden kennisbijeenkomsten georganiseerd en het is de bedoeling dat er van elkaar wordt geleerd. De gemeente heeft voor de wijk een aanvraag ingediend bij de provincie om een bijdrage te krijgen voor een wijktransitieplan. De wijk heeft deze subsidie van in totaal 100.000 euro gekregen. De helft komt van de provincie, de andere helft van de gemeente.

Wat deze toekenning bijzonder maakt, is dat het geld direct terecht komt bij de bewoners zelf, namelijk bij de werkgroep. De werkgroep kan geld besteden aan ontwikkeling van het plan samen met de bewoners. Er wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van een extern adviesbureau.

Concrete maatregelen
De werkgroep Craneveer is met warmtecamera’s van Buurkracht de afgelopen twee winters bij ruim 100 huizen geweest en heeft daarmee veel bewoners bereikt. De warmtecamera’s laten beelden zien van waar warmtelekken kunnen zijn in huis. Het bleek dat vooral jaren ’30 woningen minder warmtelekken hadden i.t.t. bijvoorbeeld jaren ’60 woningen. Incidenteel kwam een bewoner voor een onaangename verrassing te staan. Een nieuw venster in de kamer met dubbel glas bleek een groot warmtelek te vertonen. Wat bleek: het glas was niet goed geplaatst.

Na isoleren

Een andere bewoner kwam er achter dat de spouwmuren ingezakt waren of niet goed waren aangebracht. Het bleek duidelijk dat bewoners behoefte hebben aan praktische handreikingen. Via het AANjaagfonds van de gemeente Arnhem is daarom geld gevraagd om een preciezer beeld te krijgen van de uitdagingen waar bewoners van de huizen in deze wijk voor staan.

Op de website van Duurzaam Craneveer zijn alle rapporten, adviezen én interviews met de bewoners terug te vinden. In het najaar komt de werkgroep nog met een brochure met adviezen voor de meest voorkomende huistypes in deze wijk. Op de website kan je ook teruglezen wat een thermografisch onderzoek is. Er is een mogelijkheid voor bewoners om op een slimme manier isolatiemaatregelen aangeboden te krijgen via “Winst uit je Woning” (aanbod via gemeente) door een commerciële partij. De conversierate is 2 keer zo groot t.o.v. andere delen in Arnhem. Ook is de werkgroep op straat bezig geweest om mensen te informeren.

Wijktransitieplan
De werkgroep benadrukt het wijktransitieplan te willen uitvoeren met de inwoners. Het moet een inhoudelijk goed rapport worden welke samen met de bewoners wordt geschreven. Dialoog met bewoners en het in gesprek gaan met bewoners is erg belangrijk en onderdeel van het gehele proces.

Zonnepark bij Nederlands Openluchtmuseum
Een ander initiatief vanuit de wijk dat aan de horizon gloort, is het zonnepark bij het Nederlands Openluchtmuseum (NOM). Het plan is een carport te bouwen bij het NOM waar bewoners zonnepanelen op kunnen leggen. Ruim 10% van het aantal benodigde inschrijvingen is al binnen, nl. 50 van de 400. Een gemiddeld huis heeft 13 panelen van 300 euro nodig, een investering van 3900 euro met een financieel rendement van 4,7% over 15 jaar. Per paneel zou het de bedoeling zijn om 502 euro per paneel over 15 jaar terug te krijgen.

Een kanttekening bij het rendementspercentage: het nieuwe klimaatplan heeft de energiebelasting op elektriciteit verlaagd. Daarmee zou zomaar de reeds berekende businesscase van collectieve zonneparken in gevaar kunnen komen omdat die gebaseerd is op teruggave van de energiebelasting. Een lagere energiebelasting zou betekenen dat bewoners ook een lager rendement op hun investering in zonnepanelen behalen. Er wordt in Den Haag nog nagedacht hoe dit ongewenste effect van het klimaatakkoord kan worden gecompenseerd.

De energietransitie is van ons allemaal
Boodschap van beide heren aan ons is dat belangrijk is dat de politiek niet te hectisch meebeweegt met de waan van alle dag. Bedrijfsleven en burgers moet wel ergens op kunnen varen. Waar is de continuïteit en langetermijnvisie gebleven?

Al met al een leerzaam gesprek waarbij mij wel een aantal zaken zeer duidelijk werden:

  • De energietransitie is van ons allemaal. Het is van belang dat bewoners c.q. burgers worden betrokken in de energietransitie, dat er van elkaar wordt geleerd en de middelen zo concreet mogelijk ter plekke worden ingezet.
  • Er is nog een lange weg te gaan, zeker gezien het recent verschenen rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) dat dringend pleit voor efficiënter watergebruik, duurzaam bosbeheer, het tegengaan van verkwisting van voedsel en verandering van ons dieet.
  • Thuis kunt u, wat betreft efficiënt watergebruik, direct beginnen met hergebruik van water, minder water gebruiken bij doorspoelen van het toilet, duurzamer douchen en het opsporen van warmte- en waterlekken.

Doet u mee? Naar aanleiding van deze blog kunt u ook hier eens kijken en wellicht kunt u uw wijkbewoners mobiliseren om initiatieven te ontwikkelen. Het programma Wijk van de Toekomst richt zich – zoals u al heeft kunnen lezen – op de stapsgewijze

aardgas

afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Inmiddels zijn er meer dan 15 wijken van de toekomst in Gelderland. Tevens stelt de Rijksoverheid in het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 voor de periode 2019 tot en met 2021 150 miljoen euro extra ter beschikking voor onder meer ondersteuning van gemeenten bij het realiseren van transitievisies warmte. Als Statenlid van het CDA van de Provincie Gelderland zal ik mij de komende jaren gaan inzetten voor een werkbare energietransitie, welke realiseerbaar en betaalbaar is.

Bertine van Hooff, Statenlid

 

Nieuws

Blog: De mooiste rivier van Nederland

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Hans van Ark over (het gebrek aan) regie over een rivier.

De mooiste rivier van Nederland
Toegegeven, een beetje chauvinistisch is het wel, maar ik vind de IJssel echt de mooiste rivier van Nederland. De kronkelige loop, de uiterwaarden waar veel kunstschilders zich al op uitgeleefd hebben, het gevarieerde landschap met het Veluwemassief als continue achtergrond, en de dijk, waar je door alle bochten bijna van afrolt….

Bol van activiteiten
De IJsselvallei staat bol van vrijwilligers-activiteiten. Niet alleen rondom de natuur, maar er zijn ook héél véél culturele activiteiten. Er is cultuurhistorie te vinden en prachtig historisch erfgoed, zowel aan de Overijsselse als aan de Gelderse kant. Denk bijvoorbeeld aan de IJsselbiënnale met een kunstroute aan weerszijden van de rivier of de herontdekking van de Moderne Devotie met meerdere kloosters aan beide zijden.

De kneep
Maar daar zit ‘m nou ook net de kneep. Er zijn allerlei overleggroepjes waaraan gemeenten, andere overheidsinstanties en al die vrijwilligersgroepen dan weer eens wel en dan weer eens niet deelnemen. Maar het ontbreekt echt aan centrale regie, ook tussen de beide provincies.

Een zomers gesprek
Een klein groepje vrijwilligers nodigde CDA statenlid Karin van de Toorn (Overijssel) en mij uit voor een gesprek. Midden in de zomer kwamen we bij elkaar in de molen van Veessen. Na anderhalf uur praten duizelde het me van wat er in dit gebied allemaal ondernomen wordt. Maar elke keer kwam diezelfde opmerking terug: er is meer regie nodig. We worden voortdurend van het Overijsselse kastje naar het Gelderse muurtje gestuurd en vice versa. De beide provincies moeten hun beleid op elkaar afstemmen. Kan er een gebiedsregisseur komen? Misschien kunnen we de hele IJsselvallei wel tot nieuw nationaal park verklaren onder goed bestuurlijk toezicht.

Aan de slag
Daarover gaan Karin en ik na de zomer met de verantwoordelijke gedeputeerden aan de slag. Want één ding is voor mij zeker: de IJssel moet ook de mooiste rivier van Nederland blijven!

Hans van Ark, Statenlid

Nieuws

CDA Vallei en Veluwe stelt vragen over vrijwilligersbeleid Waterschap

Vanuit de achterban van het CDA komen signalen binnen over onvrede op het vrijwilligersbeleid van het waterschap. Vrijwilligers voelen te weinig aandacht en waardering, wat het enthousiasme voor inzet van de vrijwilligers intoomt.

De fractie van CDA Vallei en Veluwe vindt dat er nadrukkelijk en positief aandacht moet zijn voor de positie (en het werk) van vrijwilligers. Vrijwilligers zijn de ambassadeurs van het waterschap, onmisbaar en zorgen voor het vergroten van de betrokkenheid van inwoners. Zo geven zij bijvoorbeeld rondleidingen op waterzuiveringsinstallaties aan scholieren en tijdens  inburgeringscursussen.

CDA Vallei en Veluwe blijft zich de komende periode inzetten voor een goed vrijwilligersbeleid en zoekt naar oplossingen zodat vrijwilligers beter gehoord en gewaardeerd worden.

Nieuws

Blog: Pelgrimstocht in kurkdroge natuur

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Bea Schouten over haar pelgrimstocht rond Nijmegen en de droogte in onze provincie.

De Walk of Wisdom is een moderne pelgrimstocht, een wandel tocht van 136 km rondom Nijmegen. Een route door prachtige natuur met een grote diversiteit aan landschappen. Een route langs eeuwenoude plaatsen en plekken met een bewogen, soms zelfs lugubere geschiedenis. De oorlog en de vrede zijn hier tastbaar, net als hoop, de verandering de snelheid en de rust. Het doel is, zonder social media alleen de Walk of Wisdom te lopen, de tijd te nemen, te ervaren en te reflecteren. En daardoor wijzer te worden.

Zondag 21-7 begon mijn pelgrimstocht en met rugzak op liep ik vanaf station Nijmegen naar de Waal, door de Ooijpolder en Beek-Ubbergen naar Groesbeek. Ik sliep op een boerderij met B&B en dag twee vervolgde ik mijn route naar Kranenburg, door het uitgestrekte Reichswald naar Milsbeek, Plasmolen en sliep ik in Mook, bij enorm gastvrije mensen waar ik mee mocht eten. De derde dag ging over de Mookerheide, via zweefvliegveld Malden door de Haterse vennen naar Nederasselt, mijn volgende B&B. Een hele mooie, met weer erg aardige gastvrije mensen. En daarna een stukje Brabant, via Grave naar Ravenstein, met een voetveer de Maas over en via Niftrik naar Wijchen. Eenmaal thuis vond ik het welletjes. De route loopt nog door, de laatste twee dagen heb ik geparkeerd, vanwege de hitte, dikke rode benen en een, steeds minder relaxed, maar vooral warm, oververhit hoofd. Ik snap nu de betekenis van het gezegde  ‘de hitte zindert om je heen’!

Ik liep de route om me te bezinnen op mijn leven na een heel verdrietige periode. Onderweg gebeurt er veel. De stilte om je heen leidt tot reflectie, tot herinneren, tot herbeleven, tot genieten van wat er was en nu ook nog steeds wel is. Het was confronterend, soms verdrietig, maar ook vaak mooi, leuk en prettig. Alles tegelijk. Ik ben blij dat ik het gedaan heb.

Als je loopt is genieten van de natuur makkelijker. Je bent haast onderdeel van de natuur en je hebt voldoende tijd om het ook te ervaren. En dan kun je niet anders dan echt zien en voelen hoe lastig de natuur het heeft. Onze mooie natuur wordt bedreigd. Alles is werkelijk kurk- en kurkdroog. Ondanks een aantal grote buien een aantal weken geleden in deze omgeving is daar niets meer van te zien. Het ritselt in het bos, alle bladeren zijn kurkdroog, het gras is dor, planten verdrogen. Dit speelt overal, maar in sommige delen van Gelderland, bijvoorbeeld de Achterhoek, nog veel erger. Daar viel afgelopen maanden nauwelijks regen en gelden beperkende maatregelen voor de afname van oppervlaktewater.  

Waar gaan we heen? Hoeveel erger gaat het nog worden de komende jaren? Wordt water schaars in Nederland? In Europa? En we zijn altijd zo waterrijk geweest. Vorig jaar was de droogte nog erger dan nu, met ook laagwater in de rivieren, de scheepvaart had daar toen veel last van. De oogst van agrariërs was slecht. Koeien konden geen gras eten, er was geen gras. Nu speelt dit weer. Soms zijn er buien, maar te snel en te veel in een keer, waardoor het niet helpt tegen de droogte van het land. 

De mensen zuchten onder de hitte, m.n. in onze steden waar het wel vijfenveertig graden kan worden door de verstening. Wat voor ouderen nauwelijks meer te doen is.

Het klimaat verandert en dit is klaarblijkelijk het effect. Hoog tijd om beter na te denken over water beheer en omgaan met periodes van droogte en periodes van veel water. De provincie als overkoepelend orgaan kan hier een mooie rol in spelen, samen met de waterschappen en Vitens. Dit vraagt om een integraal plan, een aanpak om  water vast te houden in tijden van droogte, beschermende maatregelen tegen de zon in bewoonde gebieden, meer groen om hitte-effecten tegen te gaan,  daken en huizen wit maken of juist beplanten zodat het groen de warmte tegengaat en CO2 uit de lucht haalt. Vasthouden dat water en tegengaan die hitte. Maar aan de andere kant ook maatregelen voor omgaan met water overschotten, want ook enorme buien en grote hoeveelheden water in korte tijd zullen een steeds groter onderdeel van ons klimaat worden.

Dit vraagt om goed watermanagement.  Wat mij betreft tijd voor een provinciaal deltaplan!

Bea Schouten 

B

Nieuws

CDA verbaasd over plannen voor bomenkap A28

Rijkswaterstaat overweegt het groen in de middenberm van de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen omdat dat veiliger zou zijn voor het verkeer, zo blijkt uit een artikel in De Stentor (26 juli 2019).

Het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg doet Statenlid Hans van Ark de wenkbrauwen fronsen. “Dit idee van Rijkswaterstaat staat haaks op het provinciale beleid. Hierin worden zorgvuldig veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend tegen elkaar afgewogen. Wij vragen Gedeputeerde Staten dan ook in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om dit beleid onder de aandacht te brengen en zo onze prachtige groene A28 te behouden.”

Voor het CDA staat de verkeersveiligheid uiteraard voorop. Er gebeuren veel ongelukken op de A28 en de fractie wil dan ook graag onderzoek naar de veiligheid, maar dan wel op het hele traject tussen Hoevelaken en Zwolle. Het CDA wil dan ook graag onderzocht hebben of er andere maatregelen zijn om een veilige doorstroming op de weg te bevorderen en stelt hierover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Nieuws

Verbazing CDA Gelderland: provinciale ecoducten gesloten?

Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft alle verbinden wildpassages en ecoducten gesloten. Dit om te zorgen dat wolven het park niet betreden Met veel verbazing heeft het CDA Gelderland dit bericht in het Nederlands Dagblad (d.d. 3 juli 2019) gelezen.

“Wij zijn zeer verbaasd over dit bericht”, aldus Arjan Tolkamp woordvoerder natuur voor de Gelderse Statenfractie. “De ecoducten zijn gefinancierd door de provincie Gelderland. Het lijkt ons niet terecht dat deze zo door het Nationaal Park gesloten mag worden. We zien dat boeren flink in de buidel moeten tasten om hun dieren te beschermen tegen de wolf. Hoe verhoudt zich dat? Daarnaast dienen deze verbindingen voor vele andere dieren? Wat is het effect daarop?”

Verder wil het CDA graag weten welke afspraken het College van Gedeputeerde Staten gemaakt heeft met Nationaal Park de Hoge Veluwe. En hoe dit zich verhoudt met andere terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten. Een directe buur van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Tolkamp:”We kunnen ons niet voorstellen dat zij blij zijn met deze ingrepen en vragen ons dan ook af of dit zo kan.”

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de berichtgeving.

Portefeuilleverdeling CDA fractie

Hieronder kunt u lezen hoe de onderwerpen binnen de fractie zijn verdeeld:

Gerhard Bos
Fractievoorzitter
Woordvoerder: Algemeen bestuur, sport, cultuur en erfgoed
2e woordvoerder: Luchtvaart, bestuur, financiën en veiligheid

Daisy Vliegenthart- Goedhart
Vice-voorzitter en secretaris
Woordvoerder: Economie, Europa en luchtvaart
2e woordvoerder: Vitaal platteland, energie & klimaat en wonen

Bert Komdeur
Penningmeester
Woordvoerder: Bestuur, financiën en veiligheid
2e woordvoerder: Ruimtelijke ontwikkeling en water

Bea Schouten
Woordvoerder: Wonen, water en ruimtelijke ontwikkeling
2e woordvoerder: Cultuur en erfgoed

Hans van Ark
Woordvoerder: Mobiliteit; zowel wegen, fietspaden als openbaar vervoer
2e woordvoerder: Leefbaarheid en economie

Bertine van Hooff
Woordvoerder: Klimaat & energie en VTH beleid
2e woordvoerder: Sport

Arjan Tolkamp
Woordvoerder: Vitaal platteland, natuur, leefbaarheid
2e woordvoerder: Mobiliteit

Engelina van Steenbrugge
Fractievolger
Woordvoerder: Vitaal platteland, natuur en leefbaarheid

 

De gebiedsopgaven zijn als volgt verdeeld:
Veluwe, Zwolle: Hans & Daisy
FoodValley: Daisy & Bert
Rivierenland: Bert & Engelina
Achterhoek: Arjan & Gerhard
Arnhem/Nijmegen: Bertine & Arjan
Stedendriehoek: Gerhard & Hans

 

Nieuws

Peter Drenth over gevolgen uitspraak Raad van State over PAS

Bertine van Hooff stelde op 5 juni tijdens de vergadering van Provinciale Statn mondelinge vragen over de uitspraak van de Raad van State over de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS). Een onderwerp wat niet direct bij iedereen bellen doet rinkelen, maar wel van groot belang is voor velen. Het gaat om gevolgen voor biologische landbouw, natuur, aanleg van woonwijken enzovoort. Gedeputeerde Peter Drenth antwoordde op de vragen van het CDA:

Peter Drenth: “Op veel vragen kan ik nog geen antwoord geven en ik zal toelichten waarom. De uitspraak van de Raad van State heeft eigenlijk iedereen verrast. Want ze zijn in hun uitspraken veel verder gegaan dan degenen die beroep hadden aangetekend gevraagd hadden. En een voorbeeld daarvan is het het verbod op beweiden en bemesten. De consequentie daarvan is dermate groot dat we met elkaar nog niet kunnen zien wat daar aan moet gebeuren maar ook hoe dat zal moeten. En dat lijkt gunstig voor de natuur, maar dat betekent bijvoorbeeld dat alles wat in gang is gezet rond biologische melk, biologisch vlees, en ook de kringlooplandbouw waar we vandaag ook nog wel over zullen spreken, die in het coalitieakkoord staat en in de landbouwvisie van de minister staan, dat dat soort dingen dus ook niet kunnen want daar hoort beweiding bij. Dus dat deze uitspraak enkel goed is voor de natuur waag ik zeer te betwijfelen.

Dat deze uitspraak consequenties heeft voor heel veel meer dan alleen maar de intensieve veehouderij, wat de krant doet vermoeden, wil ik ook wel onder uw aandacht brengen. In Gelderland lopen op dit moment ongeveer 300 vergunningsaanvragen. Daarvan zijn er 240 gerelateerd aan de landbouw. Veelal voor bijvoorbeeld stallen om emissies terug te brengen, het vergroten van stallen ter vergroting van dierenwelzijn. Maar die overige 60 hebben te maken met zaken als een aanloophaven bij Lobith, woonwijken zoals in Putten, dijkversterkingsprojecten. Daarmee komt ook de importantie van deze uitspraak Nederlandbreed goed over tafel.

Wat is er nu gebeurd de afgelopen dagen? Er is veelvuldig gekeken door juristen van wat staat hier nu precies en wat is nu de oplossingsrichting? Duidelijk is dat de PAS zoals we dat in Nederland met elkaar bedacht hadden om zowel de doelen voor natuur als economische ontwikkeling te houden, dat die zo niet kan. Het PAS is daarmee gewoon eigenlijk exit. Maar wat dan wel? Want Nederland staat nu wel stil. Want elke vorm die stikstof uitstoot kan dus niet. Platweg gezegd: voor alles waar u een machientje voor gebruikt, produceert stikstof en zou op dit moment niet mogen. Dat kan natuurlijk niet. Dat is ook niet wat we beogen. En dat is ook wat niemand volgens mij wil. Een windmolen bouwen kan niet, want daar gebruik ik een kraan voor.

Wat is er nu gebeurd? Gisteren is er overleg geweest tussen het IPO en de ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen van hoe moeten we hier mee omgaan? Daarvoor is ook een route uitgezet om de komende twee, drie weken te kijken van wat er op korte termijn in Nederland gebeuren om niet alles vast en dicht te laten lopen. Want hoe ga ik om met beweiding? Wat doe ik dan met al die meldingen, 3300 in Nederland, die dus niet meer van kracht zijn. We hebben niet eens de mensen om dit op korte termijn te kunnen oppakken. Alle beesten uit de wei? De schaapskuddes van de Veluwe af? Dat zijn vragen waarvan je wel even goed moet bedenken: moet je dat willen? Hoe doe je dat dan? En we hebben niet de stallen waar ze in kunnen staan. En rucksichtlos beesten afmaken is ook niet aan de orde, los van de economische en emotionele gevolgen. Hiermee probeer ik te schetsen wat een enorm vraagstuk hier voor ligt. Ook de aanleg van natuurgebieden bijvoorbeeld, daar gebruik ik ook machines voor. Kan ik op dit moment ook niet doorzetten want het produceert stikstof. Bijna alles wat we doen produceert stikstof.

Waarom zeg ik dit nu en kan ik dus geen antwoord geven? We zijn in nauw overleg met verschillende ministeries. Het is ook een zaak waar het kabinet zich aanstaande vrijdag nog over gaat buigen van welke route moeten we gaan lopen. En ik denk dat we even de rust moeten bewaren om er goed over na te denken hoe we omgaan met onze waardevolle natuur, hoe we ook zorgen dat onze natuur goed blijft en dat we die stikstofdepositie ook naar beneden brengen zoals we hebben afgesproken en aan de andere kant ook kunnen leven, werken en wonen. Die route gaan we nu lopen. Ik kan u toezeggen dat wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als ook de kamerbrief uit gaat zal ik zorgen dat u die krijgt. Als dingen in het zomerreces gebeuren zal ik u doen toekomen. Maar dit is een verhaal wat volgens mij nog wel veelvuldig in deze zaal terug zal komen en hoe we dit op kunnen lossen.”

Nieuws

CDA wil maatregelen om verkeersveiligheid N302 te verbeteren

Op een relatief klein gedeelte van de N302, zo tussen de centuurbaan in Harderwijk en de Leuvenumseweg in Ermelo, is relatief veel overstekend verkeer te vinden: van recreanten, van mountainbikers, maar ook van wild. Een recept voor verkeersongevallen. CDA wil de cijfers over het aantal ongevallen op tafel om passende maatregelen te kunnen nemen.


Aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen zijn voor Statenleden Daisy Vliegenthart en Hans van Ark een brief van atletiekvereniging Athlos. Zij kruisen op hun trainingen geregeld de N302. Enkele maanden geleden namen verschillende CDA Statenleden ook al polshoogte bij de training van de jeugdleden van Athlos. Daisy Vliegenthart: “De trainers stelden zich bij die training op als verkeersregelaars om zo de jonge atleten veilig naar de overkant te brengen. Maar het was opvallend hoe weinig het verkeer op de N302 rekening hield met het overstekende verkeer.”

Het zijn juist dit soort verkeersdeelnemers, voetgangers, kinderen, fietsers en ouderen die volgens de CDA fractie extra risico lopen op de toch al gevaarlijke provinciale wegen. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten waarin zij verzoekt om cijfers over het aantal ongevallen, ook uitgesplitst naar type verkeersdeelnemer en om met omwonenden op zoek te gaan naar eventuele passende maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Nieuws