Skip to main content
Category

Nieuws

ALV CDA Gelderland op 9 december in Wijchen

Namens het bestuur van CDA Gelderland bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van CDA Gelderland op maandagavond 9 december 2019.

Huishoudelijk gedeelte Op de agenda staan het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2019, het afscheid van bestuursleden Anne-Marie Vreman (CDAV) en Jan Dirk van der Borg en de benoeming van een Ilse Bruls en Ingrid de Pagter (CDAV). Daarnaast bespreken we de begroting van 2020 en de verschillende jaarverslagen van 2018.

Inhoudelijk gedeelte Tijdens het inhoudelijk gedeelte van de vergadering bespreken we het evaluatierapport van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen van 20 maart jl. De evaluatiecommissie (bestaande uit: Ine van Burgsteden, Jan van den Bosch, Jannie van den Hul-Omta en Marijke van Haaren) heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en heeft haar bevindingen en aanbevelingen omschreven in het evaluatierapport. Vervolgens sluiten we de avond af onder het genot van het een hapje en een drankje.

Alle vergaderstukken zijn opvraagbaar bij de bestuurssecretaris, diede@cdagelderland.nl en via de volgende link te downloaden: https://we.tl/t-okASUcfgEk.

De Algemene Ledenvergadering is bij: De Sterrebosch, Kasteellaan 6, 6602 DE Wijchen

De agenda is als volgt:

Inloop (19.00 uur)
Start (19.30 uur)

Huishoudelijk gedeelte 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 juni 2019
 4. Fractie aan het woord: terugblik afgelopen half jaar
 5. Begroting 2020
 6. Jaarverslag Bestuur en Statenfractie
 7. Jaarverslagen gelieerde organisaties
 8. Afscheid bestuurslid (functie: Steden, Waterschappen) Jan Dirk van der Borg
 9. Afscheid bestuurslid functie: CDAV) Anne-Marie Vreman
 10. Benoeming nieuwe bestuursleden namens CDAV: Ilse Bruls en Ingrid de Pagter
 11. Rondvraag

Pauze

Inhoudelijk gedeelte 

 1. Presentatie evaluatierapport PS/WS 2019
 2. Special over Stikstof

Afsluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Graag tot ziens op 9 december in Wijchen!

Nieuws

Blog Bert Komdeur. Subsidieverstrekking: het kan en moet anders.

Wist u dat in 2018 ca 35% van de Gelderse uitgaven werd gedaan in de vorm van het verstrekken van subsidies richting de samenleving? Daarbij ging het om 237 miljoen, een enorm bedrag. Vandaag, woensdag 27 november, praten wij er als Gelderse Statenleden over met de onderzoekers van de Rekenkamer Oost-Nederland. Zij hebben onderzoek gedaan naar de inzet van subsidies en of deze ook op de juiste plaats zijn terecht gekomen met het beoogde resultaat. Er is nog veel te verbeteren als het gaat om geven van inzicht in de subsidieverstrekking en het registreren. Maar ook ten aanzien van het leren van subsidietrajecten. Met name de evaluatie verdient veel meer aandacht, aldus de onderzoekers.

Dit sluit aan bij de inzet van het CDA. Wij willen dat inwoners, instellingen, gemeenten en andere partners “simpel, slagvaardig en snel” een subsidie kunnen aanvragen. Evaluatie van de huidige subsidiepraktijk is daarvoor een eerste vereiste om tot verbeteringen te komen. Samen met het College van Gedeputeerde Staten gaan we komende tijd nu snel stappen zetten. Het rapport van de Rekenkamer helpt ons om ook de juiste stappen te zetten.

Nu dus eerst een nadere toelichting op het rapport. In december zullen we het rapport in Provinciale Staten bespreken. Bij woorden kan het echter niet bij blijven. Het CDA bewaakt dit onderwerp nauwgezet en zal aandringen op snelle verbeteracties. Het kan en moet anders. U hoort van mij

Bert Komdeur
CDA-Statenlid Gelderland

Nieuws

Keukentafelgesprekken steun in de rug voor agrariers

Met de keuze voor ervencoaches worden Gelderse agrariërs geholpen bij grote beslissingen als bedrijfsovername, asbestverwijdering, duurzaamheidsmaatregelen enzovoort. Het doel van de ervencoaches is door middel van keukentafelgesprekken mee te denken met boeren over hun toekomst in de breedste zin van het woord.

De ervencoaches komen er dankzij een aangenomen motie van onder andere het CDA. Deze motie is tot stand gekomen naar aanleiding van positieve ervaringen die opgedaan zijn in erfcoachingsgesprekken met agrariërs in onder andere de gemeente Aalten. Met deze motie wordt een belangrijke wens uit het CDA verkiezingsprogramma gerealiseerd.

CDA Statenlid Arjan Tolkamp: “Als boer krijg je tegenwoordig heel veel op je bord, niet alleen regelgeving, maar ook heel veel wensen vanuit de maatschappij. Er wordt tegelijkertijd veel van ze verwacht. Dan is het fijn om met iemand die kennis van zaken heeft te spreken die zo kan helpen bij het maken van keuzes.”

Motie keukentafelgesprekken

 

Nieuws

Provincie geeft geld voor onderhoud klompenpaden

De 800 vrijwilligers die de Gelderse klompenpaden onderhouden krijgen een steuntje in de rug van de provincie. Provinciale Staten stemden woensdag in met een motie van het CDA om voor 2020 middelen beschikbaar te stellen voor onderhoud aan de paden.

De Gelderse klompenpaden leiden recreanten en toeristen over jaagpaden, langs akkerranden en andere mooie plekken. Ook verlichten ze de druk op grote recreatiegebieden als de Hoge Veluwe door een heel ander aanbod aan wandelpaden te vormen. Fractievoorzitter Gerhard Bos: “Fantastisch dat er honderden vrijwilligers zijn die de paden nalopen en ze met hand- en spandiensten begaanbaar houden. Zij doen dit kosteloos. Voor het beheer en onderhoud is echter wel wat geld nodig. We zijn dan ook blij dat er in de Staten brede steun was voor ons voorstel.” De vrijwilligers worden hierbij ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Naast een eenmalig bedrag voor volgend jaar is afgesproken de samenwerking rondom klompenpaden verder vorm te geven als een vorm van maatschappelijke pilot voor 2021 tot 2023 en voor die periode hetzelfde bedrag te reserveren. De pilot zal geëvalueerd worden waarna een vervolg bepaald zal worden.

motie klompenpaden begroting 2020

Nieuws

Veilig sporten: De stilte verbroken

Grensoverschrijdend gedrag is in alle gevallen onacceptabel. In de sport blijkt dat dat er nog te veel taboe op dit onderwerp rust. Tijdens de begrotingsbehandeling diende het CDA een motie in om misbruik in de sport tegen te gaan. De motie, die werd aangenomen, roept Gedeputeerde Staten op om in het kader van het opstellen van het sportuitvoeringsprogramma in overleg te treden met stichting “De stilte verbroken” en de Gelderse Sport Federatie over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.

Fractievoorzitter Gerhard Bos diende de motie in na contact te hebben gehad met Renald Majoor. Deze oud-sporter en zelf slachtoffer van misbruik zette de stichting De stilte verbroken op om grensoverschrijdend gedrag in de sport bespreekbaar te maken en bewustwording op dit punt te stimuleren. Bos: “Ik ben onder de indruk van de moed van Renald en zijn inzet om een taboe als dit te doorbreken. Met de motie hoop ik dan ook dat in het sportuitvoeringsprogramma van de provincie een Gelderse aanpak wordt opgenomen waarmee grensoverschrijdend gedrag adequaat kan worden voorkomen.”

motie veilig sporten De stilte verbroken

Nieuws

Begroting 2020 – Vrijheid creëert verantwoordelijkheid

“De vrijheid die we na de Tweede Wereldoorlog hebben herwonnen en waar velen offers voor hebben gebracht vraagt van ons dat we zorgvuldig omgaan met onze vrijheid. Anders gezegd: vrijheden creëren ook verantwoordelijkheden.” Met deze woorden begon fractievoorzitter Gerhard Bos zijn inbreng bij de Algemene Beschouwingen.

Lees hier de hele spreektekst van Gerhard: Algemene beschouwingen CDA Gelderland 13 november 2019 – def webversie

Nieuws

Rijkswaterstaat bindt in: minder gekapte bomen bij A28

De rigoureuze bomenkap over een strook van 30 kilometer lang en 80 meter breed op de A28 is voor nu van de baan. Rijkswaterstaat heeft ingebonden, de kap van de 80 meter brede zone gaat voorlopig niet door.

Rijkswaterstaat gaat nu alleen tot kap over bij de delen waar zij bevoegd gezag is. Concreet betekent dit dat de middenberm niet gekapt gaat worden, op twee meter naast de vangrail na. De zijbermen moeten vanwege verkeersveiligheid 13 meter obstakelvrij zijn. Rijkswaterstaat moet voor kap buiten die 13 meter nog vergunning gaan aanvragen bij de provincie.

Statenlid Hans van Ark: “Heel mooi dat die enorme strook van 80 meter breed nu van de baan is. Er wordt gekozen voor maatwerk zodat verkeersveiligheid, brandveiligheid en landschappelijk belang hand in hand gaan. Mooi dat we dit hebben kunnen bereiken, mede dankzij de goede samenwerking met de Veluwse gemeenten en het CDA op lokaal, provinciaal en Tweede Kamerniveau.”

Nieuws

Ondermijning: Weg met de romantiek!

We moeten af van het romantische en vooral naïeve beeld dat drugs niet slecht zijn. Ze zijn verslavend, er zitten giftige stoffen in en ze hebben een schadelijk effect op het kortetermijngeheugen. Om maar niet te spreken van effecten als hogere schooluitval en psychische problematiek op latere leeftijd en de combinatie van druggebruik en alcohol in het verkeer. Drugsgebruik moeten we tegen gaan, maar ook de productie van drugs is een groot maatschappelijk probleem dat vraagt om een stevige aanpak.

Bijna iedere ochtend als ik De Gelderlander open sla of Radio Gelderland luister is er bijvoorbeeld wel weer een nieuwe vondst van gedumpte drugstonnen, lekkend in slootjes of gewoon op de stoep in een woonwijk. Maandag nog zag ik weer een foto met van die blauwe vaten die gevonden waren bij Rijkerswoerd, Arnhem. Alleen in onze Gelderse hoofdstad was het vorige maand al drie keer raak, een keer zelfs voor de deur van het gebouw van de Veiligheidsregio waar naast ook een kinderopvang zit. Een brutale uitdaging van het gezag en ook totaal geen rekening houdend met kwetsbare kinderen die in aanraking kunnen komen met deze giftige stoffen. Ik weet niet hoe u het vergaat, maar ik word er zelf “giftig” van.

Op het gebied van ondermijning zien we meer patronen. Afgelopen week waren er krantenberichten over groene BOA’s die zich onveilig voelen en hoorde ik een radio interview met een boswachter die het in zijn eentje moet opnemen tegen drugscriminelen en stropers. De politie heeft niet genoeg mankracht voor ons buitengebied, dus de druk op de BOA’s wordt alleen maar groter.

Dit is slechts een topje van de ijsberg. Al dit soort problematieken vatten we in de provincie samen onder de noemer ‘ondermijning’. Het gaat dan om keiharde criminaliteit, die daadwerkelijk onze leefwereld binnenkomt. Niet alleen in het buitengebied, maar ook midden in onze woonwijken.

Het CDA legt zich hier niet bij neer en wil dat de provincie onze burgemeesters, politie, BOA’s en andere veiligheidspartners in de gemeenten en regio op alle mogelijke manieren vierkant steunt. Als provincie sluiten wij aan bij de nieuwe taskforce-maatregelen van minister Grapperhaus gericht op een massieve en integrale aanpak van drugscriminaliteit samen met alle veiligheidspartners in de regio en gemeenten. Reden voor mijn fractievoorzitter Gerhard Bos om bij de begrotingsbehandeling op woensdag 13 november bij het college van Gedeputeerde Staten aan te dringen om zo spoedig mogelijk te komen met het al aangekondigde provinciale actieplan met betrekking tot Veiligheid, bestrijding van de ondermijning en het weerbaar maken van onze Gelderse samenleving.

Niet om als provincie zelf het wiel uit te vinden, maar om de inzet en projecten van onze mensen in het veld te ondersteunen met de broodnodige middelen.

Op lokaal, provinciaal en Rijksniveau trekken we samen aan één touw in de strijd tegen de ondermijning. Dat is er één van de lange adem, maar die gaan we winnen. Dat heeft voor het CDA topprioriteit.

Bert Komdeur, Statenlid

Nieuws

De 3 D’s in het stikstofdebat: duidelijk, duurzaam en draagvlak

Centraal in de Statenvergadering van woensdag stond het debat over de stikstofcrisis. Woordvoerder Daisy Vliegenthart verwoordde wat voor het CDA centraal stond bij de aanpak van dit probleem: duidelijkheid, duurzaamheid en draagvlak.

Duidelijkheid voor ondernemers en inwoners en eenduidigheid tussen rijk en provincies. In het buitengebied van Ermelo stond vandaag een bord met de tekst ‘de overheid verzint listen, maar wij laten ons niet kisten’. Boeren voelen zich niet gehoord door de overheid en zien steeds wisselende regels, fouten en duidelijkheid. Wij zijn niet van listen. Wij zijn van duidelijkheid, draagvlak en duurzame besluiten. Duidelijkheid ook over de feiten: als we niet weten waar we het over hebben, weten we ook niet welke maatregelen we moeten nemen om deze crisis aan te pakken. Duurzaamheid is van belang omdat we juridisch houdbare en toekomstbestendige maatregelen willen. En ten derde hechten wij aan draagvlak, bij voorkeur in de vorm van maatregelen die zijn vastgesteld door overheid en belanghebbenden samen.

Er zal de komende tijd nog veelvuldig over stikstof en oplossingsrichtingen worden gesproken. Er zullen veel maatregelen genomen moeten worden en dat gaat bij iedereen pijn doen. De lasten daarover moeten eerlijk verdeeld worden over alle sectoren. En dat betekent, zoals Remkes ook zei, dat niet alles meer kan. We zullen dit samen moeten doen.

Nieuws

Kap bomen A28 uitgesteld

De kapdatum van 1 november voor het groen in de bermen van de A28 is even van de baan. Er is meer uitzoekwerk nodig om de complexe vragen rondom de kap te kunnen beantwoorden. Statenlid Hans van Ark is blij met het uitstel: “Zorgvuldigheid gaat wat ons betreft boven snelheid. Voor ons blijft van belang antwoord te krijgen op de vraag waar het getal van 80 meter vandaan komt.” Van Ark verwijst hiermee naar de strook van 80 meter breed en 30 kilometer lang die gekapt zou gaan worden. CDA stelde eerder vragen aan de gedeputeerde of 80 meter echt nodig is en waar dat op gebaseerd is. De kap wordt nu zeker met twee weken uitgesteld.

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Bomenkap A28: onduidelijkheid troef (7 oktober 2019)
Kap of geen kap van de groene bermen van de A28: het vervolg (26 september 2019)
CDA verbaasd over plannen voor bomenkap A28 (29 juli 2019)

Nieuws