Skip to main content
Category

Nieuws

Gelderse Maatregelen Stikstof: houd het behapbaar!

Gelderland loopt voorop in de aanpak van stikstof, mede dankzij de voortvarende aanpak van onze gedeputeerde landbouw en natuur Peter Drenth. Hij heeft door overleg met vele belanghebbenden een agenda opgesteld om de stikstofemissie te verminderen: de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Woensdag stelden de Staten dit vast. Statenlid Daisy Vliegenthart is woordvoerder, maar wegens ziekte verving fractievoorzitter Gerhard Bos haar.

Gerhard Bos: ‘We mogen trots zijn op wat hier ligt. Samen met 70 Gelderse organisaties zijn plannen gemaakt. Zodat de stikstof emissies verminderen, natuur kan herstellen en economische activiteiten zoals het bouwen van woningen weer mogelijk wordt. Dat is een compliment waard, aan al die partijen die hier aan hebben gewerkt.’

Gerhard ging vervolgens in op de rol van de provincie. CDA heeft heel veel gesprekken gehad met betrokkenen. En daarbij mist volgens ons één essentieel punt in de kaders: Hoe zorgen we dat het voor al die partijen behapbaar blijft?

‘Mijn collega Daisy Vliegenthart sprak een boer die nu een vierde adviseur had, specifiek voor stikstof. Zo complex is het geworden.’ – Gerhard Bos

De advieswereld verdient enorm aan de stikstofproblematiek, en dat zegt volgens Bos gelijk iets over hoe we het als overheden doen. CDA riep dan ook op de regels eenvoudig en efficiënt te maken. En te zorgen voor ondersteuning voor ondernemers, zeker voor kleine ondernemers.

CDA hecht daarnaast veel waarde aan betrouwbare metingen. We kijken uit naar het moment dat we niet meer berekenen maar goed kunnen meten. Innovatie is hierbij cruciaal. Door de vele rechtszaken worden ondernemers terughoudender met het nemen van innovatieve maatregelen. Wij roepen de provincie dan ook op hulp te bieden bij deze onzekerheid.

Nieuws

Inbreng Gerhard Bos Begroting 2022

De begroting 2022 stond vandaag op de begroting. Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord. In het kort zijn inbreng:

  • neem de doorlooptijden van subsidieaanvragen, vergunningen en schriftelijke vragen van inwoners, ondernemers en statenleden onder de loep en kom met een plan deze te verkorten. Dit werd toegezegd door GS.
  • als het gaat om het oprichten van een provinciaal warmtebedrijf wil het CDA dat PS hier bij betrokken wordt. Ook hierop kregen wij een toezegging dat GS dit zal doen.
  • wat betreft het verkabelen van hoogspanningslijnen willen we dat er nu snel tot actie over gegaan wordt en er daadwerkelijk verkabeld gaat worden. Hierop kregen we een toezegging van GS.
  • de verkeersveiligheid is een van onze speerpunten. De Gelderse infrastructuur wordt getoetst op de criteria ‘sober’ en ‘doelmatig’. Wij willen dat daar een derde criterium aan toegevoegd wordt, te weten ‘veilig’. En dienden daarom een motie in. Deze werd aangenomen.

Hieronder treft u de spreektekst van Gerhard aan. Deze is niet letterlijk zo uitgesproken, maar is wel een goede weergave van de inbreng van het CDA.

———–

Begroting 2022

Inbreng Gerhard Bos (fractievoorzitter CDA)

Het CDA wil verbinden en verschillen overbruggen. Samen zullen we de antwoorden moeten vinden op de vraagstukken waarvoor we aan de lat staan.
– Hoe zorgen we ervoor dat elke Gelderlander een passende woning heeft?
– Hoe zorgen we ervoor dat iedereen in Gelderland kan meedoen?
– Hoe zorgen we ervoor dat iedere Gelderlander zich veilig voelt, in huis of in het verkeer?
– Hoe zorgen we voor een haalbare, betaalbare en gedragen energietransitie?

Voorzitter, Samen voor een beter Gelderland! Dat was en is de insteek van het CDA.

Het CDA is een partij die samen met anderen wil werken aan een veilig, leefbaar en duurzaam Gelderland.

Wij vertrouwen in de kracht van de samenleving. We vinden ook dat we meer vertrouwen mogen hebben in die samenleving. En dat we die kracht nog meer kunnen benutten.

En als je de kracht van de samenleving wil benutten dan is daar ruimte voor nodig zodat iedereen kan doen wat nodig is. Dan past het ook de provincie om bij de balans tussen vertrouwen en controle meer te kiezen voor vertrouwen en ook bij de verantwoording en aanvragen van subsidies de controledrang te beteugelen. Simpeler formulieren, minder administratief gedoe. En vooral sneller antwoorden geven op vragen van inwoners. En niet alleen op die maar ook op statenvragen.

De reactie van de provincie op formele vragen rond de flora en fauna moeten sneller worden afgehandeld. We horen tijdens werkbezoeken te vaak dat het lang duurt. Werkprocessen, ambtelijke capaciteit daar gaat GS over, zeker. Dat neemt niet weg dat we GS willen aansporen om de turbostand te zoeken en om te zorgen dat wij als provincie sneller reageren op de vraag, aanvraag, die inwoners, bedrijven, statenleden stellen. Afhandelen binnen de geldende termijn moet de norm zijn, daarover kan toch geen misverstand zijn

Voorzitter we zouden aan het college willen vragen om de Staten te informeren over de mogelijkheden om de doorlooptijden (subsidies, flora en fauna, statenvragen) aanmerkelijk te verkorten.

Voorzitter, de begroting voor het jaar 2022 is omvangrijk: het gaat om heel veel geld. Mooi dat we als PS vandaag een besluit over de begroting nemen en daarmee middelen vrijgeven om de goede dingen voor Gelderland te doen.

De Staten stellen kaders en controleren, GS bereiden voor en voeren uit. Om als staten antwoorden te kunnen geven moeten we scherp zijn en blijven als het gaat om onze rollen. We moeten afleiding voorkomen. Om te kunnen blijven focussen op de opgaven moeten we onze eigen setting op orde hebben en helder hebben en houden wie waar over gaat. Ik kom hier zo nog even op terug (warmtebedrijf).

Voorzitter al eerder hebben we als CDA aandacht gevraagd over de informatiepositie van de staten. De bijpraatdingetjes in de marge van de begroting vertroebelen het budgetrecht. Daarmee wordt aan de informatiepositie van de staten afbreuk gedaan. Informatie moet geen zoekplaatje worden.

Een paar weken terug spraken we in het kader van een trialoog over de kwaliteit van statenvoorstellen. De statenvoorstellen, kunnen beknopter zonder dat de informatiewaarde geweld aan wordt gedaan. De trialoog die in dit kader plaats heeft gevonden vraagt, nee schreeuwt om een vervolg.

Helderdere statenvoorstellen, geen impliciete besluiten, zijn essentieel om in deze arena met elkaar tot goede besluiten te kunnen komen.

Waarbij ieders rol, van PS en GS goed worden benoemd en niet worden overgeslagen. Omdat te illustreren kom ik voorzitter bij een onderdeel uit de begroting dat bij onze fractie verbazing, nou zeg maar gewoon irritatie wat dit betreft oproept. Ik heb het dan over de uitspraken over een warmtebedrijf.

Onder het kopje “Samenvattend Beeld” (blz 9 pdf):

“We zetten stappen voor de warmtetransitie met de ontwikkeling van een Gelders Warmte Infra bedrijf en ondersteunen gemeenten via het expertteam warmte. “

Onder het kopje “Verduurzamen van gebouwde omgeving” (blz 38 pdf):

“We werken samen met Alliander en het Innovatie en Energiefonds Gelderland verder aan de ontwikkeling van een Gelders Warmte Infra bedrijf”

Voorzitter, we hebben de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek dat in november 2020 is aangekondigd nog niet ontvangen, laat staan een besluit genomen als staten over de wenselijkheid van een warmtebedrijf. Er kan een gevoel ontstaan dat het college buiten de staten om een warmtebedrijf wil laten ontstaan. We hopen dat het college dat gevoel weg kan nemen.

Want voorzitter, wat de CDA fractie betreft is de vraag ‘gaan we wel of niet een warmtebedrijf oprichten en wat is de precies de rol van PS daarbij? (oprichten rechtspersoon, financiële gevolgen, risico ‘s) altijd een politieke vraag die in PS moet worden voorzien van een antwoord.

Ook al ligt de lead in het proces bij GS, dit neemt niet weg dat op essentiële punten, zoals risicoaanvaarding en financiële risico’s ook PS in beeld is. Aan het einde van de rit , in goede maar juist ook in slechte tijden, kom je uiteindelijk altijd weer bij PS, het hoogste bestuursorgaan van de provincie uit. Dan past het om een proces over het al dan niet oprichten van een provinciaal warmtebedrijf te allen tijde een co-productie te laten zijn van GS en PS met inachtneming van ieders rol ondersteund door de ambtelijke organisatie. Een trialoog dus.

Wij ervaren het proces tot nu toe meer als een monoloog. We zien dat er allerlei plannen worden ontwikkeld. En dat PS – zolang die plannen niet definitief zijn – eigenlijk buitenspel staat. En dat kan in de bestuurscultuur die wij nastreven, toch niet de bedoeling zijn , Meneer de Voorzitter. Voorzitter, de CDA fractie overweegt op dit punt een amendement. Maar wellicht is dat niet nodig als GS een nadere duiding geeft van de genoemde passages. Laat ik het zo zeggen, moeten de teksten worden gelezen als:

Het college zal zo spoedig mogelijk de opdracht en de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek met betrekking tot het al dan niet oprichten van een Gelders Warmte infra Bedrijf (GWIB) aan de staten voorleggen. Daarbij zullen de staten ook worden geïnformeerd over de resultaten van het tot dan toe gevoerde overleg met de betrokken gemeenten. Mogen we er dan ook op rekenen dat totdat PS een besluit heeft genomen over het al dan niet oprichten van het GWIB GS geen onomkeerbare handelingen verricht die een vrije beoordeling van het haalbaarheidsonderzoek in de weg zou kunnen staan.

Kan GS bevestigen dat deze uitleg juist is?

Voorzitter, nog 2 dingen.

Een half jaar geleden, bij de MidTerm Review dienden we de motie ‘Verkabelen hoogspanningslijnen: kwestie van doen’ in. Met als doel ook daadwerkelijk snel de schop in de grond te kunnen steken en op enkele locaties over te gaan tot verkabelen. Actie dus. Wij willen dat geld niet tot in lengte van dagen reserveren, wij willen dat er snel verkabeld gaat worden! En daarom dienen wij de motie ‘Hoogspanningslijnen: voortvarende actie gemeenten wenselijk!’ in. Met het volgende dictum:

 

 Verzoeken GS om:

  1. Bij het maken van afspraken met de betrokken gemeenten over de besteding van de -eenmalig- in de begroting 2022 opgenomen middelen met betrekking tot de verkabeling een tijdslot op te nemen.
  2. PS nader te informereren over de wijze waarop GS “concernbreed” wil omgaan met al dan niet hanteren van een tijdslot dwz dat bij de bestemming van middelen door PS ook wordt bepaald wanneer tot besteding moet zijn overgegaan.

 

Veilig, leefbaar en duurzaam. Dat is deze hele periode onze inzet als CDA. Veiligheid in het verkeer: we willen naar nul, maar de cijfers lopen stabiliseren en lopen zelfs weer op. Vooral het aantal fietsslachtoffers schiet omhoog. Onze wegen worden op dit moment getoetst op twee criteria: sober en doelmatig. Prima uitgangspunten, maar wij missen een derde criterium: veilig. Wij dienen daarom, met andere partijen de motie ‘Verkeersveiligheid breed aanpakken’ in.

Met het dictum:

 Verzoekt het college van GS:

  • Als derde bouwsteen –naast de bestaande bouwstenen SOBER en DOELMATIG- voor de toetsing van de wijze waarop het onderhoud en de realisatie van alle verkeerswerken in Gelderland met het oog op de verkeersveiligheid wordt toegevoegd: VEILIG

 

Daarmee ben ik aan het einde van onze eerste termijn gekomen.

Nieuws

Staten stemmen in met 300 miljoen voor Alliander

CDA heeft ingestemd met een kapitaalversterking van Alliander. Dat is goed want de huidige electriciteitsnetwerken schieten al tekort, het netwerk moet uitgebreid. Met dit geld kan Alliander de netwerken toekomstproof maken zodat we op tempo kunnen  blijven houden in de energietransitie. Bert Komdeur voerde het woord.

Stukje geschiedenis
Alliander ontstond in 2009 als zelfstandig netwerkbedrijf. In datzelfde jaar kreeg Gelderland zijn zogenaamde Nuon-reserve. 4,4 miljard in 2009.

Om hoeveel geld gaat het?
Het gaat om 300 miljoen in een lening, die later wordt omgezet naar aandelen. Daarnaast moeten we 80 miljoen in een risicoreserve houden. Komdeur vroeg nog naar die hoge risicoreserve. Is dat echt nodig bij zo’n solide bedrijf?

Waarom vindt CDA dit een goed idee?
Wij zijn hier voor vanuit drie perspectieven:

Rentmeesterschap
We investeren voor de generatie nu en komende generaties in de hoogst noodzakelijk verduurzaming van onze energievoorziening.

Aandeelhouderschap
We zijnde grootste aandeelhouder van Alliander (c.a. 45%). Het bedrijf Alliander staat voor gigantische uitdagingen en moet gekapitaliseerd worden. Daarvoor wordt juist ook een beroep gedaan de aandeelhouders. Dan moet je ook acteren. Als Gelderland zijn we ook in die positie en moeten we als aandeelhouder dat ook doen. Noblesse oblige, zou ik  zeggen.

Koopmanschap
De afgelopen jaren heeft Gelderland forse jaarlijkse dividend uitkeringen gehad (minimaal 25 miljoen). De kans dat we de komende jaren dividend blijven ontvangen met deze voorgenomen kapitaalsversterking is vele malen groter geworden. Alliander gaat meer omzet en winst maken. Doen we dit alles niet, dan komt het moment snel dichterbij dat er voorlopig sowieso geen dividend meer kan worden uitgekeerd met alle gevolgen ook voor onze eigen begroting.

Daarnaast krijgen we voorlopig – zolang het nog een lening is – in ieder geval ca 1,9% jaarlijks rendement (5 miljoen per jaar). Dat is meer dan 0% via verplichte schatkistbankieren.

Dus naast het maatschappelijke rendement krijgen we en behouden we ook een aanzienlijk financieel rendement. CDA stemt daarom van harte in met deze kapitaalversterking.

Nieuws

Ontheffingsaanvragen lokale kandidatenlijsten

Lokale CDA afdelingen moeten tijdig ontheffingen aanvragen voor hun kandidatenlijsten. Hieronder geven we graag wat uitleg over deze ontheffingen.

Er zijn twee soorten ontheffing:

  • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat ten minste 1 jaar CDA lid is
  • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat maximaal 3 termijnen zitting neemt in de raad

Hoe vraag je een ontheffing aan als lokale afdeling?

1. Vul dit formulier als lokaal bestuur volledig in en dien dit formulier in bij uw provinciale bestuur door het te sturen naar myrthe[at]cdagelderland.nl. Heeft u meer dan vier kandidaten waar ontheffing voor aangevraagd moet worden, gebruik een nieuw formulier.

2. Het provinciaal bestuur accordeert vervolgens dit formulier en retourneert het ondertekende formulier naar de afdeling met in cc het landelijk partijbureau: sandra.nieberg[at]cda.nl

3. Het lokale bestuur zendt dit formulier samen met het H3.1 formulier per mail sandra.nieberg[at]cda.nl of per post naar: CDA Partijbureau, t.a.v. Sandra Nieberg, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag.

Wat zijn de deadlines?

Bij het aanvragen van ontheffingen geldt het adagium ‘zo spoedig mogelijk’. Je hoeft niet te wachten op goedkeuring van de lijst door de lokale ALV, het mag al vooraf. Het hele proces kost even tijd (naar provinciaal bestuur sturen, beoordelen, terugsturen enzovoort) dus daarom is het advies dit tijdig te doen.

Belangrijke datum is de dag van kandidaatstelling. Dat is 31 januari 2022, dan moeten alle lijsten compleet zijn ingeleverd bij de Kiesraad. Maar nogmaals, aanvragen van ontheffingen dient dus ruim voor die tijd te gebeuren.

Vragen?

Bel of mail met Maaike van Deelen. Zij vervangt tijdelijk bestuurssecretaris Myrthe Kuiper. Maaike  is te bereiken op 0611832316 of myrthe@cdagelderland.nl

Ontheffingsformulier:
Ontheffingsverzoek_verkiezingen2022_015089

Nieuws

Woonfonds Gelderland: onderzoek alternatieven

Hoe kunnen we met een vaststaand bedrag zoveel mogelijk betaalbare woningen bouwen? Dat is de kernvraag rond het Woonfonds Gelderland. Idee van Gedeputeerde Staten was om voor 50 miljoen 1.000 goedkope woningen te kunnen bouwen. Het Woonfonds neemt de kosten voor grond van zo’n woning dan voor zijn rekening (€ 50.000,– per woning). De grond van zo’n woning is dan van het provinciale woonfonds. CDA wil dat er voor zo’n groot bedrag meer gedaan wordt. En dus dat er alternatieven onderzocht worden.

Bea Schouten: we steunen het doel van meer woningen voor starters, maar niet de manier waarop.

Woensdag spraken de Staten in oordeelsvorming over dit Woonfonds of het onderzoeken van alternatieven met als doel zoveel mogelijk betaalbare huizen.  De partijen zaten hier nogal verdeeld in. Als nadelen van het Woonfonds ziet Gelderland dat het veel mankracht kost en veel voorbereiding. In deze vorm maak je een woning voor de eerste aanschaf iets meer bereikbaar door grondkosten voor je rekening te nemen. Maar zodra de bewuste woning weer wordt doorverkocht, verdwijnt die op de markt en zal deze in waarde zeer waarschijnlijk stijgen en dus minder bereikbaar worden. Ook zijn leningverstrekkers terughoudender in het verlenen van hypotheken bij een erfpachtcontstructie, wat dit Woonfonds is, en zal er bij erfpachtwoningen sprake zijn van een hypotheekrenteopslag. Het CDA wil graag alternatieven onderzocht hebben.

Want er zijn alternatieven. Zo heeft de provincie Zuid-Holland ook een soort van Woonfonds. Alleen Zuid-Holland stimuleert een en ander via gericht knelpuntensubsidies. Zo kunnen gemeenten een beroep doen op dat fonds om bij projecten waar de grond te duur is toch het bouwen van midden huur woningen mogelijk te maken. CDA zou dit soort alternatieven graag nader onderzocht zien.

Conclusie
Ook aan het eind van de oordeelsvorming lagen de stemmen verdeeld. Uiteindelijk werd het volgende geconcludeerd:
Het is aan GS om het stuk in deze vorm of in een andere vorm aan te bieden. Daar is nog tijd voor, gedacht wordt aan agendering in PS van december.

Een tweede variant is dat GS na beraad aangeeft toch nog aanpassingen te willen doen.

En een derde variant werd door gedeputeerde Kerris aan de hand gedaan: wel aanbieden van het stuk, maar zonder een besluitvoorstel, om te peilen hoe PS er over denken.

Wordt vervolgd dus.

Nieuws

Investeren in Alliander geeft financieel en maatschappelijk rendement

Door 300 miljoen te investeren in Alliander krijgen we maatschappelijk en financieel rendement, betoogde Bert Komdeur woensdag bij het agendapunt ‘Kapitaalversterking Alliander’ tijdens de oordeelsvormende sessie van Provinciale Staten.

Waar gaat het over?
Netbeheerder Alliander staat de komende jaren – met name aangejaagd door de energietransitie – voor grote investeringen in het netwerk: vervangen, uitbreiden en verdubbelen. Het gaat om miljarden investeringen. Alliander zal dit geld zo goedkoop mogelijk op de kapitaalmarkt willen lenen. De aandeelhouders is gevraagd om een kapitaalinjectie. Gelderland bezit 45% van de aandelen en wordt om 275- 325 miljoen gevraagd. De Staten stemden hier woensdag mee in.

Hoe doen we dit?
We lenen aan Alliander tegen een jaarlijks rendement van ongeveer 1.9% jaarlijks voor Gelderland.

Hoe kijkt het CDA hier naar?
Vanuit het CDA principe van rentmeesterschap kiezen we voor investeren in Alliander. CDA vindt het van groot belang, voor de huidige én onze toekomstige generatie, om onze energievoorziening te verduurzamen. Onze netten zijn overbelast dus het is goed hier iets te doen. CDA zet daarom graag de voormalige NUON-middelen (het Stamkapitaal) daarvoor in. Financieel gezien krijgen we voor die 300 miljoen, zolang het nog een lening is, 1,9% rente, dus zo’n 5 miljoen per jaar. Een maatschappelijk én financieel rendement dus.

Nieuws

Interpellatiedebat Scherpenzeel

Op 6 juli nam Provinciale Staten van Gelderland een besluit over de herindeling van CDA Gelderland. Onze overwegingen toen hebben we met u gedeeld.

Begin oktober heeft de minister besloten om het herindelingsadvies van Gelderland niet over te nemen. En daarmee komt het herindelingsproces tot een einde.

Dinsdagavond 12 oktober was daar een extra Statenvergadering over: een interpellatiedebat van 5 oppositiepartijen over het besluit van de Minister. Een besluit wat ons als CDA Gelderland onverwacht is gekomen. Wij hadden een andere uitkomst voor ogen.

Maar nu moeten we vooruitkijken. De provincie en de betrokken gemeenten zullen een manier moeten vinden om de verhoudingen weer te normaliseren. Dat vraagt niet alleen tijd maar ook een wil van alle betrokken om dichterbij elkaar te komen. Wij hopen oprecht dat alle betrokkenen zich willen inspannen om vanuit het belang van de inwoners denkend en handelend een begaanbaar pad zullen vinden om verder te gaan met de versterking van de bestuurskracht. Of dat zal betekenen dat in de toekomst Scherpenzeel zelfstandig zal blijven ligt zal moeten blijken.

Voor de volledigheid hebben we de Spreektekst Gerhard Bos Interpellatiedebat Scherpenzeel toegevoegd. Hij heeft deze anders uitgesproken dan hier staat maar de lijn is ongewijzigd en geeft een beeld van de afwegingen die wij hebben gemaakt als fractie.

Nieuws

Cursusaanbod CDA SI

Het Steenkamp Instituut organiseert de komende maanden tal van cursussen en trainingen. Van debattrainingen, campagnevoeren tot college-onderhandelingen.

Op dit moment staan nog op de planning:

*kandidaat raadsledencursus. Start: 13 november in Westervoort.
*college-onderhandelingen. Op: 22 januari 2022 van 10.00-16.00 uur in Westervoort door fractievoorzitter CDA Gelderland Gerhard Bos. Kosten: 40 euro (inclusief lunch).

Voor contact met de regionale consulenten:
Christiaan van der Geld           Arnhemnijmegen.si@cda.nl
Niko Wiendels                           Achterhoek.si@cda.nl
Gerrit Rutgers                            Veluwe.si@cda.nl
Peter van Heumen                    Rivierenland.si@cda.nl

Nieuws

Oproep! Denk mee over provinciaal stikstofbeleid

**** Oproep! ****

Daisy Vliegenthart is woordvoerder stikstof namens de CDA fractie. Zij is op zoek naar mensen die de komende tijd bereid zijn mee te denken over het provinciale stikstofbeleid. Doel is om een kleine, actieve klankbordgroep te vormen van mensen die met kennis van zaken gevraagd en ongevraagd advies geven. We zijn daarbij op zoek naar mensen met kennis van zaken, uit de verschillende sectoren die een rol spelen. Naast de landbouw zijn dat ook de mobiliteit, industrie en natuur.

In Gelderland lopen we voorop in de aanpak van stikstof. De plannen worden steeds concreter en de discussies ook steeds intensiever. Binnenkort wordt de uitvoeringsagenda Gelderse Maatregelen Stikstof in Provinciale Staten besproken en ook worden voorbereidingen getroffen om het extern salderen open te zetten.

Interesse of wilt u meer weten? Stuur een mail naar daisy.vliegenthart[at]gmail.com of bel 06121 73508

En doe op 2 november mee aan onze Zoombijeenkomst over stikstof met Daisy en onze gedeputeerde Landbouw en Natuur Peter Drenth!

Nieuws

Zet vaart achter vergunningen voor aanpak fietspaden

De aanpak van onveilige fietspaden loopt ontzettend traag. De provincie moet een vergunning verlenen voordat de gemeente aan de slag kan met het fietspad. En dat duurt jaren zo blijkt.

In Ermelo wil men onveilige fietspaden aanpakken vertelde Nico van Harten van de Fietsersbond bij de Open Agenda van Provinciale Staten. Maar ze wachten al tijden op de verlening van een natuurvergunning door de provincie. De gemeente Ermelo heeft deze vergunningen nodig om de fietspaden rondom Ermelo een opknapbeurt te geven en de nodige verbredingen uit te voeren. Door het toegenomen fietsverkeer, met name ook de ontwikkeling van e-bikes is verbreding van die fietspaden vanuit veiligheidsoogpunt een must.

Statenlid Hans van Ark vindt het onbegrijpelijk dat deze vergunning zo lang op zich laat wachten. Vooral omdat de veiligheid van de fietsers in het geding is.

Hans van Ark: Nu het steeds drukker wordt op de fietspaden en het aantal fietsongelukken onrustbarend toeneemt, moeten overheden niet langs elkaar heen werken, maar samenwerken!.

CDA heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om te achterhalen waarom de vergunningverlening zo lang op zich laat wachten. En wat de provincie nu gaat doen om zo snel mogelijk tot een besluit te komen voor een vergunning voor de fietspaden rond Ermelo.

2021-10-04 SV fietsinfra Ermelo

Nieuws