Categorie

Nieuws

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

door Bertine van Hooff-Nusselder

 

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

    

Op 29 januari 2020 vond de oordeelsvorming plaats ten aanzien van de bedrijventerreinenprognose XXL en RPW’s (regionale programma’s werklocaties).

Het standpunt van het CDA is dat daar waar regio vraagt om ruimte en aantoonbaar is dat ruimte nodig is, dan als provincie faciliteren. Als tweede woordvoerder mocht ik dit van Daisy/Gerhard overnemen.

 

In de statenbrief en bijlagen wordt een invulling gegeven van de:

 • de door ons vastgestelde nieuwe langjarige prognose van de ruimtevraag van bedrijventerreinen voor Gelderland en hoe we daarmee omgaan
 • visie GS op XXL logistiek (logistieke bedrijfshallen groter dan 25.000 m2 en kavel groter dan 4 ha)
 • de vastgestelde regionale programma’s werklocaties (RPW’s)’s van de regio’s Noord Veluwe, Achterhoek, Clean Tech Regio en Food Valley en de hierbij gemaakte aanvullende afspraken

 

Aanleiding voor genomen besluiten:

 • Update langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen nodig
 • Maatschappelijke discussie “verdozing” landschap
 • Enkele regio ’s hebben RPW’s ter vaststelling aangeboden

 

Omgevingsvisie en omgevingsverordening

“In de Omgevingsvisie en -verordening staat dat wij zorgen voor een gevarieerd aanbod aan goed ontsloten, kwalitatief hoogwaardige duurzame werklocaties. Ons doel is om voldoende, maar niet teveel bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit te kunnen aanbieden, zodat bedrijven goed kunnen ondernemen en er zorgvuldig wordt omgegaan met de schaarse ruimte. Verder willen wij bedrijven de ruimte geven, maar wel op voorwaarde dat ook bijgedragen wordt aan het duurzaamheidsvraagstuk. Want schoon en groen is ons uitgangspunt.

 

Dit beleid is verder uitgewerkt in de Omgevingsverordening. Hierin verplichten wij dat elke regio een RPW opstelt waarin minimaal afspraken worden gemaakt over bedrijventerreinen. Het doel van de RPW’s is om op basis van een goede analyse tot heldere afspraken te komen over de gewenste toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van werklocaties, zodat het beschikbare aanbod aan werklocaties kwalitatief en kwantitatief goed aansluit bij de marktvraag, de regionale economische ambities en kracht van het gebied. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening, omgevingskwaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid dient nadrukkelijk een integraal onderdeel uit te maken van het afsprakenkader.

 

Rapport ‘Langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen provincie Gelderland’

In de prognose wordt in zowel het hoge als lage scenario uitgegaan van extra ruimtevraag van bedrijventerreinen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de eerdere prognose uit 2015 waarin uitgegaan werd van een eerdere afvlakking en dalende behoefte na 2025.

De voornaamste verschillen ontstaan door een groeiende bevolkingsontwikkeling en het beter duiden van de groeiende ruimtebehoefte van de sectoren industrie en logistiek.

 

Vervolgens stelde ik namens het CDA –met dank aan Gerhard Bos-  de volgende vragen:

 

XXL logistiek

Maatschappelijke discussie verdozing landschap, o.a. rapport Rijksbouwmeester.

 

 1. Moeten we het landschap langs snelwegen wel dicht laten groeien met forse bebouwing?
 2. Is extra toevoegingen XXL ook vanuit arbeidsmarktperspectief gezien van toegevoegde waarde?
 3. Leidt de gekozen lijn ook tot kwalitatieve en kwantitatieve verrijking van de arbeidsmarkt? M.a.w. leidt het tot de banen waaraan behoefte is in regio?
 4. Leidt extra vraag naar arbeid, zo niet op arbeidsmarkt in regio/gld beschikbaar niet tot een extra en daarmee onwenselijke vergroting van de vraag naar woningen?

 

Clustering op de corridors

Brief van Cleantechregio:

 • Sterke transsportsector in regio cleantech
 • Groei transport sector verwacht
 • Nu XXL locaties al aanwezig in regio
 • Ook in toekomst bedrijven kunnen blijven faciliteren.

Cleantech herkent zich niet in gemaakte afspraken zoals in statenbrief is aangegeven

 

 1. Hoe kan het verschil van inzicht over gemaakte afspraken worden verklaard?
 2. Wat gaat GS doen om de redelijke vraag vanuit de regio te faciliteren?
 3. Benutten A1 en knoop A1/A50 bij Apeldoorn: wat is daar mis mee? Waarom zou je dat niet moeten willen?
 4. In rapport van Stec wordt transportas A1 en A50 niet genoemd, waarom niet?

 

Vastgestelde RPW’s en aanvullende afspraken

GS zegt in statenbrief dat in basis goede afspraken liggen. Wel is nodig om aanvullende afspraken te maken:

“ Er zijn tot nu toe slechts in zeer beperkte mate afspraken gemaakt over duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit).

Wij zien geen bewuste integrale afweging ten aanzien van de locatiekeuze ten opzichte van andere ruimteclaims, zoals energietransitie, wonen en klimaatadaptatie.”

 

 1. Hoe gaat GS om met alle daken van de bedrijven in kader van duurzaamheid? Komen hier zonnepanelen op?

 

 1. Wat is juiste kwaliteit? Vanuit wiens perspectief/normenkader? Bepalen wij of laten we van subsidiariteit gedachte omgevingswet de ruimte aan regio? Hoe kijkt GS naar de kwaliteitsperikelen?

 

Werkwijze langjarige prognose

 1. Is nu voor regio’s echt helder waaraan met moet werken?
 2. Wat is bv een “brede set indicatoren”?

 

Al met al belangrijk om deze wensen en bedenkingen mee te geven, zodat deze mee kunnen mee worden genomen in de nadere afspraken die GS met de regio’s gaat maken.

Tot slot worden alle vragen die nog leven schriftelijk beantwoord en heeft CDA (met steun van alle partijen) verzocht om een extra oordeelsvormende bijeenkomst, zodat ons standpunt obv de antwoorden van de gedeputeerde beter kan worden bepaald. Hier worden belangrijke keuzes gemaakt, voor de economie van Gelderland maar ook over duurzaamheid en leefbaarheid. We moeten niet over 1 nacht ijs gaan.

 

Ga Terug
Nieuws

Met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid

Met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid

door Bea Schouten statenlid CDA Gelderland voor ruimtelijke ordening, wonen en water.

Legaliseer wonen op vakantieparken zonder toekomst, dat was grofweg de essentie van de oproep van Daniel Koershuis (VVD kamerlid) en Jessica van Eijs (D66 kamerlid) vorig weekend. Koershuis en van Eijs geven aan dat we in Nederland 300.000 woningen tekort komen en elke oplossing moeten aangrijpen. Ze willen daar 40% van de parken voor benutten.

Vooropgesteld: ik ben blij met hun aandacht voor het probleem van woningtekorten, want dat is terecht. In Gelderland zijn er overal tekorten aan woningen, veel mensen hebben de grootste moeite om een geschikte woning te vinden. En dan is er ook nog de stikstof crisis, met vertragingen in de bouw als gevolg. Dus alle reden voor zorg.

Voldoende huizen voor iedereen is een belangrijk speerpunt voor het CDA Gelderland. Wij willen betaalbare woningen voor jong en oud, in de dorpen en steden en indien nodig rond de randen. We willen ruimte voor nieuwe woonvormen en flexibele concepten. De kamerleden roepen op tot het toelaten van wonen op recreatieparken. Erg onverstandig. Gelderland heeft nogal wat vakantieparken. Wij zijn niet voor niets recreatieprovincie nummer 1 van Nederland. De laatste cijfers over 2019: een groei met 6,1%, met name door overnachtingen in gehuurde accommodaties. En daar willen de kamerleden nu juist woningen van maken. Gaat dit plan de recreatie sector nekken?

Sinds 2013 draait het programma ‘Vitale Vakantie Parken’ op de Veluwe. Een samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en provincie waarbij het hoofddoel is om een vitale vakantie sector te houden. Een deel van de 500 parken op de Veluwe is verouderd en moet gesaneerd, dit betreft naar verwachting 10-15% van de parken.  Binnen de aanpak is geen ruimte voor wonen, tenzij de gemeenten dit passend vinden. En daar zit ook de crux: gemeenten staan aan de lat om te bekijken wat lokaal passend is. En soms zijn dat omzettingen van parken naar woningen. Dat kan via een bestemmingsplan wijziging, of tijdelijk in de vorm van ‘pauze’ parken. Maar dit kan zeker niet bij 40% van de parken!.

Ook buiten de Veluwe wordt er soms gewoond op vakantieparken. De laatste jaren accepteren gemeenten dit niet langer. Recreatieparken zijn geen woonwijken. Daarom zijn veel burgemeesters handhavingstrajecten opgestart. Deze legaliseer oproep helpt daar niet bij. Er ontstaat nieuwe twijfel bij toch al onzekere bewoners en de burgemeesters staan straks met lege handen. Ga deze weg niet in. Recreatie moet recreatie blijven en wonen moet je op woonlocaties.

De problemen binnen de woningbouw zijn veel complexer dan de pleiters voor woningen op recreatieparken suggereren. We zijn gebaat bij duidelijkheid en doorpakken waarbij het initiatief moet liggen bij de gemeenten. Daar ligt de sleutel voor versnelling en voor maatwerk. CDA Gelderland wil gemeenten ondersteunen om volop op woningbouw in te zetten.

Pieter Heerma zei het recent: ‘De huidige wooncrisis vraagt om goed volkshuisvestingsbeleid’. Het bouwen van betaalbare woningen voor alle doelgroepen is een belangrijke overheidstaak. Wij als CDA Gelderland gaan daarvoor. En dan moet je niet met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid stormen en moet je ons recreatie beleid met rust laten!

Ga Terug
Nieuws

“Ondermijning is een veenbrand; waar je gaat wroeten, daar wordt het gelijk heel groot”

“Ondermijning is een veenbrand; waar je gaat wroeten, daar wordt het gelijk heel groot”

 

door Bert Komdeur, Statenlid CDA Gelderland

 

Deze metafoor haalde de directeur van de regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) Oost aan om te illustreren hoe weerbarstig deze materie is. Hij informeerde onlangs de leden van Provinciale Staten over de rode draden die kunnen worden opgemaakt naar aanleiding van de door het RIEC opgestelde ondermijningsbeelden per gemeente voor Oost Nederland.

Zonder hier in detail te treden, maar deze beelden geven veel goede informatie en geven ook inzicht in hoe zaken lopen en op welke terreinen er snel en vooral ook door alle veiligheidspartners gezamenlijk moet worden opgetreden.

Hij gaf aan blij te zijn met de samenwerking en ook met de ondersteuning die de provincie geeft bij de aanpak van ondermijnende activiteiten. Zo noemde hij het provinciale project Vitale vakantieparken onder de naam Ariadne. Door bundeling van alle krachten en met (financiële ) steun van de provincie kunnen we hier echt optreden tegen criminaliteit, mensenhandel, misstanden met betrekking tot arbeidsmigranten etc. Juist daar kunnen wij vanuit onze provinciale rol een bedrage leveren aan de bestrijding van ondermijning. Door nog veel meer de samenleving bewust te maken van alle gevaren van ondermijning, die rechtstreeks onze rechtstaat bedreigen. Tegelijk nog veel meer projecten als Ariadne opzetten en faciliteren. Projecten die als vliegwiel fungeren in de aanpak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanpak van ondermijningprocessen in het agrarisch buitengebied. Bij alles gaat het om de gezamenlijke aanpak. Capaciteit is er helaas nooit voldoende, maar we kunnen het verdienen door gerichte en slimme samen werking op grond van de informatie die wij vanuit de ondermijningsbeelden beschikbaar hebben. Mede gevoed door deze informatie gaan wij als Provinciale Staten de komende tijd onze verdere prioriteiten bepalen. Niet om het wiel uit te vinden , maar wel om het vliegwiel van onze veiligheidspartners in de bestrijding van de criminaliteit op volle toeren te laten draaien. Wordt vervolgd.

Ga Terug
Nieuws

Het Gelderse subsidiehuis in de steigers voor een grondige verbouwing. Helpt u mee?

door Bert Komdeur, Statenlid CDA Gelderland

Het vereenvoudigen van de Gelderse provinciale subsidieverlening is een hot item. Niet in de laatste plaats door de aandacht die het CDA bij voortduring vraagt voor een simpele, snelle slagvaardige subsidieverlening. Al eerder bereikten ons veel signalen dat het aanvragen van subsidies zeer moeizaam gaat en bovendien ook voorzien is van allerlei complexe controle regels.

Ons speerpunt wordt inmiddels breed gedragen. Het college van gedeputeerde staten heeft reeds diverse verbeteracties ondernomen om aanvragen simpeler en sneller aan te pakken en af te handelen. Er is sprake van een heuse verbouwing van ons Gelderse subsidiehuis. Subsidieverlening is binnen de provincie Gelderland een heel belangrijk instrument om bepaalde doelen gerealiseerd te krijgen. 35 %, oftewel ca 237 miljoen van onze Gelderse provinciale uitgaven , worden gedaan door middel van het vertrekken van subsidies

We hebben het dus wel ergens over! Bij de verbouwing van het subsidiehuis gaat het onder andere over het makkelijk digitaal aanvragen van subsidies. Iets wat wij als CDA van harte ondersteunen. Maar je kunt nog zo mooi een digitaal loket maken, als de aanvraag procedure is voorzien van allerlei ingewikkelde en vaak ook overbodige regels, dan helpt de digitalisering ook niet echt, maar kan het meer als “window dressing” worden gezien. Dat zal ook niet gebeuren. Daarom dat de provincie Gelderland momenteel bezig is het totale subsidiehuis door te lichten en aan te passen gericht op vereenvoudiging van de aanvraag aan de voorkant en minder overbodige controle aan de achterkant.

We moeten ook naar onze eigen rol als Provinciale Staten durven kijken. Als wij onduidelijke doelen stellen, dan nemen de regels toe alsook de nodige al dan niet overbodige controles. Durf ook meer uit te gaan van vertrouwen. Met name ook bij de kleinere subsidies. Juist daar kunnen we op korte termijn de eerste concrete resultaten boeken gericht op versimpeling en versnelling.

De verbouwing van het subsidiehuis is sowieso urgent, aangezien de Rekenkamer Gelderland Oost nogal wat gebreken constateerde. Met name de doeltreffendheid van onze subsidieverlening kan niet goed worden gemeten. Dat komt ondermeer door de complexe en vaak ook onduidelijke kaderstelling aan de voorkant.
De verbouwing is in volle gang. Als CDA-Statenfractie bewaken wij dit speerpunt, zodat onze inwoners en onze partners in Gelderland in de komende tijd simpel, slagvaardig en snel de subsidies op eigentijdse wijze kunnen aanvragen, waarvan we tegelijkertijd kunnen vaststellen dat die daadwerkelijk bijdragen aan onze provinciale doelen. Help ons mee bij deze verbouwing en geef ons uw tips of zaken waar u tegen aanloopt!

Tenslotte, we willen een subsidiedienstverlening dichtbij mensen. Digitaal is prima, maar naast de andere gangbare aanvraagkanalen. Toegankelijk voor iedereen.

Ga Terug
Nieuws

Regionale Energie strategieën Gelderland staan in de startblokken.…

Regionale Energie strategieën Gelderland staan in de startblokken.…

door Bertine van Hooff-Nusselder

 

Op 28 juni 2019 is het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het opstellen van Regionale Energiestrategien (RES-en). Nederland is verdeeld in 30 regio’s en Gelderland in 6 regio’s. Dit betekent dat er startnotities zijn gemaakt voor deze regio’s.

 

Besluit ligt voor – naast de reeds vastgestelde startnotities Cleantech en Foodvalley d.d. 30 oktober jl. en de startnotitie regio Arnhem Nijmegen d.d. 27 november 2019 – nu ook de startnotities Noord-Veluwe en Rivierenland en de voortgangsnotitie van de Achterhoek vast te stellen. Dit zal zoals het nu er naar uitziet op 29 januari a.s. gaan gebeuren.

Op 15 januari jl. was er over de laatste drie notities nog een beeldvormende- en oordeelsvormende bijeenkomst.

 

Doel van de RES is drieledig:

 • Een product waarin regio beschrijft welke energiedoelstellingen moeten worden behaald, op welke termijn en met welke strategie;
 • Een instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke, regionale betrokkenheid te organiseren;
 • Een manier om langdurige samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren.

 

De Gelderse staten hebben gekozen voor een ambitieuzere doelstelling gekozen dan de nationale, nl. 55% CO2 reductie in 2030 in plaats van 49% CO2 reductie (t.o.v. jaar 1990).

De 30 RES-en gezamenlijk moeten optellen tot 35 THw grootschalige opwek, zijnde 3700 tot 5000 windmolens.

 

“Ja” zeggen op startnotities (en voortgangsnotitie) betekent instemming per regio op geschetst proces en als volwaardige partner met verantwoordelijkheid deelnemen.

 

Vandaag heb ik de volgende vragen gesteld aan de gedeputeerde Jan van der Meer over de laatste drie notities.

 

Meer algemeen:

 • Zijn er ervaringen met hybride energieparken in Gelderland (waar zowel sprake is van zonnepanelen, windmolens en opslagmogelijkheden voor bijv. waterstof)?
 • Noord-Veluwe en de Achterhoek geven aan dat er wanneer de concrete invulling gaat plaatsvinden, er snel meer capaciteit nodig is, ook in financiële zin. Rivierenland geeft geen knelpunten aan. Hoe verklaart u deze verschillen?
 • Het moet geen feestje van bestuurders worden. In hoeverre zitten de burgers echt aan tafel bij de ruimte-ateliers?

 

T.a.v. Noord Veluwe

 • Noord-Veluwe is in 2017 een van de zeven landelijke pilotregio’s voor de RES geweest. Kansrijke bouwstenen uit pilot: windweg, windbos, energielandgoed en biomassa en zonneweiden op natte grond.

Vervolgens wordt hierover gezegd dat er een heroverweging nodig is van het lokale en provinciale beleid om dit te bewerkstelligen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

 

T.a.v. Rivierenland

 • Zijn de ervaringen uit de ruimte-ateliers periode mei-december 2017 meegenomen in de startnotitie?
 • De stuurgroep Rivierenland heeft als leidend sturingsprincipe inclusiviteit en beperking van energie-armoede. Hoe zien we dit terug in de startnotitie?

 

T.a.v. Achterhoek

De voortgangsnotitie van de Achterhoek geef aan hoe de regio van het Akkoord van Groenlo (2009) en de Regionale energietransitienota (2015) naar een conceptres gaan komen. De Achterhoek geeft ook aan dat er fors zal moeten worden versneld om in de komende jaren maar enigszins in de buurt te komen van het doel. M.n. de opwekking van zon- en windenergie blijft achter. Een van de projecten die kan bijdragen aan de versnelling is de Agem (de Achterhoekse groene energie maatschappij).

In de voortgangsnotitie is niet ingegaan op de projectcapaciteit, de middelen, de begroting, de escalatie en het benutten van koppelkansen.

Bij de achterhoek staat bijv. dat de regio wel zoekt naar ruimtelijke-functionele meekoppelkansen om meerwaarde te creëren. Wat wordt hiermee bedoeld?

 

Ga Terug
Nieuws

Economie: terug naar de basis!

Economie, terug naar de basis

door Daisy Vliegenthart

Tijdens de Statendag van 15 januari 2020 spraken we over het regionale economisch beleid. Welke accenten leggen we? Als we zo fundamenteel over economie spreken dan is het ook goed om aan te geven hoe wij als CDA naar economie kijken.

Economie draait voor het CDA om waarden en het creëren
van waarden. Waarden voor mensen, voor bedrijven maar uiteindelijk voor de
gehele samenleving. Mensen doen dit vaak vanuit een diepe overtuiging en
motivatie. Dit is iets waar wij als overheid geen rol in moeten hebben en ook
niet moeten beïnvloeden. De overheid moet ervoor zorgen dat we de
omstandigheden kunnen creëren dat dit zo optimaal mogelijk gebeurd. Door goed
onderwijs, een basiszekerheid, ruimte om te ondernemen; fysiek door een goed
vestigingsklimaat maar bijvoorbeeld ook in regelgeving.

Bedrijven zorgen voor waarden op hele verschillende
niveaus denk bijvoorbeeld aan inkomen, een zinvolle dagbesteding, het willen
bijdragen aan de samenleving.

Daarom was de CDA fractie niet enthousiast over de eerste
doelstelling die in de statenbrief werd genoemd. Hier staat het woord
verdienvermogen centraal. Verdienvermogen is een woord dat vooral wordt
gebruikt als het gaat om arbeidsparticipatie en letselschade en is dan een
financiële term. Of het wordt gelezen als een synoniem voor winst. Het gaat in
de economie voor het CDA niet alleen om geld verdienen en winst. Wij moeten als
overheid de juiste omstandigheden creëren die nodig zijn om waarde te kunnen
creëren.

Op voorstel van het CDA is waardecreatie toegevoegde aan
de doelstelling voor het economisch beleid.

Ga Terug
Nieuws

Prettige kerstdagen en tot in 2020!

Fractie, bestuur en gedeputeerde wensen u hele fijne kerstdagen en een prachtig nieuwjaar. Het kerstreces duurt van zaterdag 21 december tot en met zondag 5 januari. Tijdens die periode is de fractie minder goed bereikbaar.

Ga Terug
Nieuws

Engelina stopt als fractievolger

Engelina van Steenbrugge stopt als fractievolger van de CDA fractie. Dat heeft ze aangegeven tijdens de ALV van CDA Gelderland, op 9 december.

Fractievoorzitter Gerhard Bos dankt Engelina voor haar inzet voor het CDA. Gerhard Bos: “Engelina was een echte volksvertegenwoordiger. Ze heeft een enorm netwerk, vooral in haar rivierengebied en was een spreekbuis voor velen.”

Naast haar fractievolgerschap was ze hiervoor ook vier jaar Statenlid. Toen viel ze vooral op door haar inzet voor agrariërs en hobbyboeren. Zo stelde ze schriftelijke vragen over de vergoeding van mezenschade voor fruittelers en zette ze zich in voor pluimveehouders tijdens de fipronilcrisis. Gerhard Bos: “De fractie bedankt Engelina voor haar inzet voor het CDA maar ook voor haar rol binnen de fractie. Engelina is iemand die altijd klaar staat voor de ander en we vinden het dan ook jammer dat ze nu besloten heeft te stoppen als fractievolger.”

De fractie neemt op een later moment afscheid van Engelina, op de ALV ontving ze van provinciaal voorzitter Jeroen de Jong al bloemen voor haar werk.

Ga Terug
Nieuws

CDA zet naoberschap centraal in Leefbaarheid

Wat het CDA betreft is onze provincie een actieve stimulerende partner van de inwoners en gemeenten in Gelderland. Wij willen dat mensen hun leefomgeving als “gaaf” ervaren en wij willen werken naar een samenleving waarin wij omzien naar elkaar, “naoberschap”.

Op dit moment ligt er een proces voorstel voor om leefbaarheid en inclusiviteit in de provincie verder te ontwikkelen. Dat is een prima voorstel waarin de provincie als aanvulling op de gemeentes een mooie rol pakt. Namens het CDA legt woordvoerder Arjan Tolkamp de nadruk op armoede en ontmoetingsplekken.

Arjan: ‘Armoede overkomt je vaak en ja, ik weet wij wonen in Nederland en kennen geen extreme armoede. Des te meer schaam ik mij dat er in Nederland nog steeds kinderen zijn die zonder een warm avondmaal naar bed gaan. Armoede leidt tot vindingrijkheid, maar vaker tot stress, eenzaamheid, schaamte en depressies’. Ik weet dat wij moeten oppassen dat wij niet op de stoel van de gemeente gaan zitten, maar wij roepen het college op om op dit thema een actieve, stimulerende partner van gemeenten te zijn.

Ook dit jaar wordt mede dankzij de provincie het dorpshuis van het jaar georganiseerd. Op dit moment staat op nummer 1 (tussenstand) een dorpshuis dat is gerenoveerd en gedeeltelijk gerestaureerd met een bijdrage van de provincie en de gemeente, maar met ook heel veel eigen middelen. Jaarlijks, nu al voor het 6de jaar, halen 220 gezinnen 20.000 euro op voor het dorpshuis. Hier is echt sprake van een gedragen ontmoetingsplek. Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk ontmoetingsplekken zijn voor onze gemeenschappen. Wij als CDA hechten veel belang aan de instandhouding van dit soort ontmoetingsplekken.

Arjan Tolkamp
Statenlid

Ga Terug
Nieuws

Stikstof, onrust en ontwikkelingen: een update

U kunt er elke dag over in de krant lezen: stikstof. En ook binnen de staten hebben we het er nu elke week over. Want het gaat wel echt ergens over. U heeft al eerder in deze nieuwsbrief kunnen lezen over wat er gebeurt en hoe wij daar als CDA Gelderland tegenaan kijken. Vandaag weer een update.

Dinsdag heeft GS in Gelderland, net als de GS’sen in de andere provincies de beleidsregels aangenomen. Een kleine maar belangrijke stap, want deze beleidsregels zijn bedoeld om de vergunningverlening in alle sectoren op gang te helpen. Een eerste kleine stap, want de volgende vraag is hoe we de stikstofdepositie gaan reduceren.

In het debat van woensdag heeft Daisy Vliegenthart gevraagd om de voorgestelde maatregelen die het Landbouw Collectief in hun eigen stikstofplan heeft gedaan, mee te nemen in de verdere uitwerking.  Want daar is wel iets bijzonders gebeurd. De agrarische sector wordt al lang niet door een belangenorganisatie vertegenwoordigd. Nee, dat zijn er vele. Een groot aantal heeft samengewerkt aan een plan. En dat verdient complimenten.

We moeten niet vergeten dat dit niet alleen gaat over de landbouw. Zeker niet! We gaan de komende tijd nog spannende debatten voeren over de industrie, de luchtvaart en de mobiliteit. Juist over deze sectoren weten we feitelijk nog heel weinig. We hebben daarom nogmaals benadrukt dat wij uit kijken uit naar de feiten en cijfers. En hebben GS dan ook gevraagd hier spoed achter te zetten. Want voordat we naar de oplossingen gaan kijken is het erg belangrijk om nu goed te weten waar we het over hebben.

Heeft u vragen of opmerkingen over stikstof? Neem contact op met woordvoerder Daisy Vliegenthart (daisy.vliegenthart[at]gmail.com)

Ga Terug
Nieuws