Category

Nieuws

CDA: zorg voor wolfvrije gebieden en compenseer ruimhartig

Arjan Tolkamp sprak namens de CDA-fractie over het preventieplan wolvenschade Veluwe. Hij heeft er daarbij op aangedrongen om mogelijkheden te onderzoeken om gebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van de wolf ongewenst is. Zeker nu er wolven worden gesignaleerd in de gemeente Ede en er wederom welpen zijn.

Het CDA is blij dat GS de adviezen die betrekking hebben op de vergoedingen voor wolfwerende afrasteringen volledig over neemt en zo snel mogelijk wil verwerken in de subsidieregels. Het CDA pleit er voor dat GS alle adviezen uit het rapport van de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland overneemt, dus ook het onderzoek naar de mogelijkheden om de gebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van de wolf ongewenst is en het onderzoek naar het bestaan van corridors. Gelderland moet, na het aanwijzen van een vestigingsgebied, ook haar verantwoordelijkheid nemen voor de adolescente wolven, geboren op de Veluwe, die gaan rondzwerven.

Het plaatsen en onderhouden van de afrasteringen is een tijdrovende werkzaamheid. CDA is dan ook nieuwgierig naar het standpunt van GS als het gaat om vergoeding van kosten die men maakt voor het plaatsen en onderhouden van deze afrasteringen.

Ook hebben we als CDA al eerder aangegeven dat we ons zorgen maken over de ruimtelijke uitvoeringsaspecten, aangezien de maatregelen zoveel mogelijk oppervlaktedekkend moeten zijn. Stel dat iedere dierhouder kiest voor de voorgeschreven afrastering, wat betekent dit dan voor het landschappelijk aanzicht? Wat voor consequenties heeft dit bijvoorbeeld voor reeën? En staat iedere gemeente deze afrastering toe?

In Ede zijn daarnaast de laatste tijd veel meldingen van waarnemingen van een wolf gedaan. Arjan Tolkamp stelde daarom de vraag wat de voorwaarden zijn om te worden aangemerkt als vestigingsgebied. Ook vroeg hij of er mogelijkheden zijn om wolfwerende maatregelen buiten het vestigingsgebied te faciliteren.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

CDA vraagt aandacht voor dorpshuizen

Woensdag 24 juni spraken Provinciale Staten over het beleidsprogramma leefbaarheid. Arjan Tolkamp vroeg namens het CDA aandacht voor de positie van dorpshuizen en ontmoetingsplekken die het extra lastig hebben in deze tijden van Corona. Hieronder vindt u de spreektekst van Arjan.

Voor ons ligt het beleidsprogramma leefbaarheid, met als titel: verbonden met je buurt. In Gelderland werken we aan een samenleving waar we omzien naar elkaar, met als doel het versterken van de sociale verbondenheid. Noaberschop noemen we dat in de Achterhoek. Velen van u zullen dat woord kennen, ik hoop dat u allen ook het woord noaberplicht kent. Dat is de verplichting om de andere noabers desgewenst met raad en daad bij te staan, in goede en in slechte tijden.

Je hebt niet alleen het recht op een schone, veilige en welvarende leefomgeving, maar ook de plicht om daar samen naar te streven. Want als je alleen voor jezelf leeft, zonder iets met elkaar te delen dan brokkelt “onze noaberschop” langzaam af.

Een belangrijk uitgangspunt in dit beleidsprogramma is dan ook inclusie: Iedereen moet mee kunnen doen. In mijn eerdere bijdragen heb ik iedere keer aandacht gevraagd voor het thema armoede. Uit de vorige week verschenen studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CPB, bleek wederom dat Nederland internationaal slecht scoort als het over bestrijding van kinderarmoede gaat. Ik herhaal, zeker met de moeilijke economische tijd in het vooruitzicht mijn oproep, wees als provincie alstublieft die actief, stimulerende partner zonder op de stoel van de gemeente te gaan zitten.

Wij ondersteunen dus ook van harte de, in licht van acute hulp, gekozen maatregel om de voedselbank Arnhem en omstreken te ondersteunen.

Maar ik wil bij deze ook aandacht vragen voor de ontmoetingsplekken en dorpshuizen in onze provincie. Deze ontmoetingsplekken zijn, naast inwonersinitiatieven, van groot belang om de groeiende eenzaamheid  te bestrijden. Maar juist nu in deze tijd hebben ontmoetingsplekken en dorpshuizen uw noaberplicht nodig om zelf te kunnen overleven.

Tenslotte voor de volledigheid, het CDA zal instemmen met het beleidsprogramma, met de aansprekende titel, verbonden met je buurt.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Lockdown geldt niet voor drugscriminelen

Vandaag spreken we over de Gelderse aanpak van drugscriminaliteit en ondermijning. Statenlid Bert Komdeur schreef afgelopen zaterdag een opinie-artikel over dit onderwerp.

 

 

 

 

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Wegvallen buslijn Ugchelen isoleert minder validen en ouderen

In Apeldoorn zijn zorgen geuit over het nieuwe vervoerplan van busmaatschappij Keolis dat op 1 december a.s. in zal gaan. De gehele stadslijn in Ugchelen wordt opgeheven. Ook op andere plekken in de gemeente verdwijnen bushaltes. Mensen moeten daardoor grotere afstanden afleggen tot een bushalte. Vooral voor visueel beperkten, mensen die slecht ter been zijn en ouderen is dit een reden om vaker thuis te blijven. Voor het CDA een ongewenste situatie en reden om navraag te doen bij Gedeputeerde Staten.

Delen van wijken waarbij de halte verder weg ligt dan 10 minuten lopen worden in het nieuwe vervoerplan gemarkeerd als zogeheten ‘witte vlekken’. De provincie verwijst voor dit soort locaties naar vervangend vervoer zoals Mobuur of het OV Vangnet. Statenlid Hans van Ark wil graag weten hoe de provincie hiermee omgaat “Dat er nu nieuwe plekken ontstaan die erg ver van bushaltes afleggen vinden wij niet echt gewenst. Ik wil dan ook weten of de provincie voor continuïteit van buslijnen nu structureel van buurtinitiatieven als Mobuur uit gaat en of ze dit soort initiatieven dan ook financieel gaat ondersteunen.”

2020-06-16 SV Witte vlekken Apeldoorn Rrreis vervoerplan 2021

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Van ‘Gelderse kop’ tot flitssubsidies

Bert Komdeur, Statenlid en woordvoerder financiën, diende twee jaar geleden een motie in om Gelderse subsidieregels te verbeteren. Wat de concrete verbeteringen zijn? Lees het hier! 

Bert, waarom spreken we over de Algemene Subsidieregeling Gelderland (ASG). Wat is er aan de hand?
Bert Komdeur: “Toen wij als coalitie vorig jaar aan de slag gingen was één van onze CDA-speerpunten om de subsidieaanvragen te versimpelen. In de oude situatie moest je als inwoners of organisatie soms bijna een jurist in dienst nemen om het hele subsidietraject goed te kunnen doorlopen. Veel kleinere organisaties of particulieren wierpen in dat proces voortijdig de handdoek in de ring. Ook duurde het heel vaak ontzettend lang voordat er duidelijkheid kwam. Gelukkig zijn heel veel subsidieregels doorgelicht op uitvoerbaarheid en is het aanvraagproces een stuk aantrekkelijker geworden.”

Wat is er veranderd dan ten opzichte van vorig jaar?
Bert Komdeur: “alle regels van de (ASG) zijn doorgelicht. Daarbij kom je al veel, zoals ik het noem ‘dood hout’ tegen: regels die eigenlijk niet meer nodig zijn omdat ze overbodig of dubbelop zijn. Ook zal Gedeputeerde Staten voortaan zelf kunnen beslissen over incidentele subsidies, zonder tussenkomst van Provinciale Staten. Dat bevordert natuurlijk de snelheid. En niet onbelangrijk te vermelden is het toevoegen van een zogenaamde “hardheidsclausule” aan de AsG waardoor het college nu veel meer de mogelijkheid heeft om samen met een aanvrager echt maatwerk te leveren. Met name ook voor de incidentele subsidies voor een bepaalde tijd. Kortom; de Gelderse kop is er gelukkig af.”

Dat zijn goede concrete veranderingen. Maar wat is dat, die Gelderse kop?Bert Komdeur: “De Gelderse kop was een extra set aan regels hier in de provincie, bovenop de gewone regels die er gelden bij aanvragen voor subsidies. Eén van die regels was de bepaling dat Provinciale Staten tot ver in de uitvoering nog toestemming moesten geven, terwijl de kaders aan de voorkant al lang duidelijk waren gesteld. Ooit in 2003 bedacht om fraude buiten de deur te houden, maar inmiddels zijn de regels zodanig aangepast dat we anno 2020 ook zonder die Gelderse kop fraudeurs weten te weren. Feit blijft dat we wel meer op afstand staan en meer uitgaan van vertrouwen, maar het levert tegelijk een snelle en slagvaardige subsidieverlening met meer uitvoeringskracht, die beter aansluit op initiatieven vanuit de samenleving.

En nu spreek je over flitssubsidies?
Bert Komdeur: “Ja, vorig jaar pleitten wij voor subsidies die simpel aan te vragen zijn, waarbij de doorlooptijd zo kort mogelijk is, zodat de aanvrager er vlot mee aan de slag kan. Het verstrekken van subsidies tot een bepaald plafond kan nu een stuk sneller dus we krijgen nu echte flitssubsidies tot een maximumbedrag van 3 miljoen. Het gaat hier om het verstrekken van incidentele subsidies voor enkelvoudige initiatieven voor een bepaalde periode. Daar zijn er een hele hoop van.

Klinkt goed. Niks te wensen dus meer?
Komdeur: “Jawel! Het CDA zou ook graag de reeds bestaande structurele provinciale subsidieregels doorlichten want ook daar is snelheid en vereenvoudiging gewenst. Ik houd op dat punt vinger aan de pols. Ook blijf ik bij Gedeputeerde Staten een snelle digitale intake afhandeling van subsidieaanvragen benadrukken. Maar, niet alles kan digitaal. Soms is het veel prettiger of praktischer om bij een provinciaal loket even aan te kunnen kloppen met je vragen rondom een subsidie. Mooi om te zien dat hierin het afgelopen jaar ook stappen gezet zijn. Simpel, snel en slagvaardig dus.!”

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Snel wolfvrije gebieden in Gelderland

Er moeten wolfvrije gebieden komen in Gelderland. Nu de wolf zich definitief gevestigd heeft op de Veluwe, vindt het CDA Gelderland dat de provincie duidelijkheid moet creëren over waar de wolf wel en niet gewenst is. En dan ook over moet gaan op actief beheer in de gebieden die niet geschikt zijn voor het dier, zoals Rivierenland en de Achterhoek.

De afgelopen tijd zijn meerdere schapen, lammeren en zelfs een ponyveulen ten prooi gevallen aan een rondzwervende wolf in het Rivierengebied en de Achterhoek. Een drama voor de (hobby)boer en voor de dieren. Op de Veluwe kunnen (hobby)boeren met steun van de provincie preventieve maatregelen nemen om de wolf buiten de hekken te houden. In andere Gelderse regio’s geldt die regeling echter niet omdat de wolf zich daar niet zo snel zal gaan vestigen. Het landschap in die regio is daar simpelweg niet geschikt voor. Door het nachtelijke zwerfgedrag kan een wolf echter flinke schade aan brengen in dit soort gebieden, zoals de afgelopen tijd is gebleken.

Statenlid Arjan Tolkamp: “Het is niet te doen om heel Gelderland af te rasteren. Wij pleiten daarom voor duidelijkheid: bepaalde gebieden zijn voor de wolf en andere zijn wolfvrij.” Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om tot wolfvrije gebieden in Nederland te komen. Tolkamp: “Als (hobby)boer in de Achterhoek of het Rivierengebied sta je nu machteloos. Dat willen wij niet langer.”

Schriftelijke vragen Wolf (02-06-2020)

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

CDA: Kom tot een regionale luchtvaartvisie

De belangen van Gelderse inwoners en ondernemers moeten meer worden meegenomen als er gesproken wordt over de toekomst van de luchtvaart. Ook moet duidelijk zijn welke richting wordt gekozen als het gaat om luchtvaart. Daarom pleit het CDA Gelderland voor een regionale luchtvaartvisie. 

Op 15 mei 2020 verscheen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050[1]. Deze nota schetst de koers voor de luchtvaart de komende jaren. De luchtvaart is een belangrijke economische drager in Nederland en zorgt voor veel werkgelegenheid. Aan de andere kant heeft luchtvaart impact op onze leefomgeving en ervaren mensen hinder van onder andere het geluid en de uitstoot. Deze Luchtvaartnota raakt Gelderland en is dan ook van belang voor inwoners en ondernemers van Gelderland.

In de Luchtvaartnota wordt aangegeven dat Lelystad Airport eind 2021 opengaat, en dat het luchtruim eind 2023 is heringedeeld. Statenlid Daisy Vliegenthart is verbaasd: “Dit is niet conform diverse moties die in de afgelopen jaren zijn aangenomen door Provinciale Staten.[2] Wij willen dan ook van GS weten of ze bereid zijn om dit signaal nogmaals door te geven aan het kabinet.”

GS heeft samen met onze Gelderse partners een document opgesteld met de titel: “Woon- en leefkwaliteit centraal: Gelderse inbreng Luchtvaartnota 2020-2050”[3]. Daisy Vliegenthart: “Ik wil graag weten of de inbreng van Gelderse partners en inwoners wel voldoende terugkomt in de Luchtvaartnota, zeker omdat deze zo afwijkend lijkt te zijn van de eerder genoemde moties.”

CDA is blij met de instelling van een periodiek bestuurlijk overleg luchtvaart waarbij provincies een adviserende rol hebben. Daarnaast heeft de provincie ook een belangrijke rol bij de kleinere luchthavens in Gelderland, zoals Teuge, helikopterhavens en zweefvliegterreinen. Het CDA wil graag weten hoe de provincie denkt invulling te geven aan deze rol en zien dat er een provinciale luchtvaartvisie wordt opgesteld.
—————————————————

2020-05-29 SV Toekomst van de luchtvaart Gelderland
—————————————————-
[1]https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/15/perspectief-voor-de-luchtvaart

[2] Het betreft motie 17M77, 18M101 en 19M22.

[3] https://gelderland.notubiz.nl/document/7529364/1#search=%22PS2019-325%22

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Actieplan wonen: huizen voor starters en ouderen

45.000 woningen worden de komende vijf jaren versneld gebouwd. CDA is blij met het actieplan wonen dat woensdag 27 mei wordt besproken in Provinciale Staten. Een mooi en concreet plan waarmee echt versnelling tot stand komt.

 Acties speciaal voor jongeren:
• Meer betaalbare nieuwe woningen voor starters bouwen
Flexibele of tijdelijke woningen voor starters beschikbaar maken
• De oprichting van een koopgarantfonds verkennen, zodat betaalbare koopwoningen beter behouden blijven voor starters
• Bijdragen aan gemeentelijke startersleningen om de positie van starters op de markt te verbeteren.

Acties speciaal voor ouderen:
• Meer betaalbare nieuwe woningen (vooral appartementen in de sociale huur) voor ouderen bouwen.
Flexibele of tijdelijke woningen beschikbaar maken voor ouderen
Doorstroommakelaars aanstellen om ouderen die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen meer op elkaar af te stemmen
• De SCB CPO regeling uitbreiden, zodat het ook voor groepen ouderen interessant is om samen (huur)woningen te bouwen.

Statenlid en woordvoerder wonen Bea Schouten vroeg daarnaast nog naar de termijn voor onherroepelijke vergunningen. Gemeenten mogen elke drie jaar een besluit nemen over onherroepelijke vergunningen. CDA stelt voor deze termijn terug te brengen naar twee jaar om zo ruimte te creëren om de markt vrij te maken en te komen tot versnelling. Daarnaast vroeg het CDA aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarbij hoort ook ruimte voor uitbreiden en meer groen in de stedelijke delen.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Vacature: bestuurssecretaris CDA Gelderland (16u per week)

CDA Gelderland is een politieke vereniging met ruim 6000 leden. Het bestuur van CDA Gelderland heeft drie taken: het ondersteunen van de 50 Gelderse lokale afdelingen, het zorgdragen voor het goed functioneren van de provinciale afdeling en de Statenfractie en ten slotte het bewaken van de verbinding naar het landelijk bestuur.

 

Het bestuur van CDA Gelderland, bestaande uit 15 personen, heeft drie uitgangspunten: verantwoordelijk, bereikbaar en daadkrachtig. Met hulp van vele vrijwilligers en in samenwerking met haar leden en kiezers, wil het bestuur op basis van deze uitgangspunten invulling geven aan de genoemde taken.

 

 

Ter ondersteuning van deze taken is het bestuur van CDA Gelderland per 15 augustus 2020 op zoek naar een nieuwe:

 

BESTUURSSECRETARIS

 

Het betreft een functie voor (gemiddeld) 16 uur per week.

Jouw taken

Als bestuurssecretaris verricht je werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur van CDA Gelderland. Je faciliteert de Gelderse lokale afdelingen waar je kunt en je ben het eerste aanspreekpunt voor hun vragen en verzoeken. In verkiezingsjaren ben je de spin in het web: je neemt proactief werkzaamheden m.b.t. de kandidaatstelling op je en je ondersteunt de campagne. In deze tijd zal ook extra inzet van je gevraagd worden.

Resultaatgebieden:

 • Secretarieel-administratieve ondersteuning;
 • Logistieke voorbereiding van bijeenkomsten;
 • Eerste aanspreekpunt voor lokale afdelingen en leden;
 • Ondersteunen van door het bestuur geïnitieerde en/of geaccordeerde projecten, commissies en campagnes.

 

Daarnaast wordt van de bestuurssecretaris de volgende (inhoudelijke) ondersteuning verwacht:

 • Opstellen van en/of geven van (inhoudelijke) feedback op stukken voor bestuursvergadering CDA Gelderland;
 • Inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van de jaarlijkse Heidag;
 • Inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van de ALV;
 • Advisering lokale afdelingsbesturen;
 • Bewaking procedures rondom verkiezingen;
 • Opstellen bestuursagenda en verzorgen onderliggende notities, in samenwerking met de voorzitter, secretaris en/of andere bestuursleden;
 • Onderhouden van met aan CDA Gelderland gelieerde organisaties zoals CDAV Gelderland, CDJA, CDAS, de bestuurdersvereniging (BSV) en de CDA Statenfractie.

Wat heb je daarvoor nodig

De bestuurssecretaris:

 • Heeft een relevante HBO(+) opleiding;
 • Begrijpt de politiek-bestuurlijke context waarin de werkzaamheden plaatsvinden en handelt daar ook naar;
 • Heeft een duidelijke affiniteit met het CDA-gedachtegoed;
 • Kan goed zelfstandig werken maar weet wanneer aan de bel te trekken;
 • Weet hoe te plannen, te prioriteren en (eigen werk) te organiseren;
 • Spreekt en schrijft uitstekend Nederlands;
 • Heeft een flexibele instelling en is bereid om regelmatig ’s avonds en incidenteel op zaterdagen te werken.

Ons aanbod

De bestuurssecretaris van CDA Gelderland komt in dienst van de Stichting Personeelsdiensten CDA en wordt met een payroll-overeenkomst ingehuurd door de Stichting CDA Gelderland. Hiermee valt de functie onder de CAO van de Stichting Personeelsdiensten met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een goede reiskostenregeling. Ook wordt je uitgenodigd voor het jaarlijkse CDA-etentje in de Tweede Kamer. We bieden een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring binnen schaal 8 (2882 – 3889 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek). Een pensioenregeling is onderdeel van de CAO. Het betreft een tijdelijk arbeidscontract van 1 jaar met uitzicht op een vervolgcontract bij goed functioneren. De werkzaamheden vinden in principe plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. De uren en werkdagen worden in overleg afgestemd. De bestuurssecretaris wordt aangestuurd door de secretaris van het bestuur van CDA Gelderland.

Inlichtingen en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liza Kozlowska (secretaris) op telefoonnummer 06-41495514 of per e-mail: liza@cdagelderland.nl.

Heb je interesse in deze vacature en herken je jezelf in dit profiel? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie (motivatiebrief en curriculum vitae) vóór 25 juni 2020 via e-mailadres liza@cdagelderland.nl.

 

Wij werven onze eigen mensen. Acquisitie wordt dan ook niet op prijs gesteld.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Overbrugging naar de toekomst: provinciale aanpak Covid-19

CDA pleitte vandaag bij de behandeling van de provinciale aanpak van Covid-19 niet alleen voor steun voor onze Gelderse economie en het MKB maar ook voor steun aan de culturele sector, sport en dorps- en buurthuizen.

Provinciale Staten spraken vandaag over de inzet van 50 miljoen van de provincie aan Gelderse bedrijven en instellingen. Centrale vraag is natuurlijk wat de afwegingen zijn bij besteding van deze 50 miljoen. Uitgangspunt voor het CDA blijven daarvoor de ambities uit het coalitieakkoord. Daarbij benadrukte Bert Komdeur namens het CDA wel dat steeds ook de feiten en signalen vanuit de COVID-impactmonitor van de provincie betrokken moeten worden. Steun zal uitgaan naar de Gelderse economie, waarbij CDA speciaal aandacht vraagt voor het MKB. Maar, zoals Bert Komdeur het verwoordde: “De mens leeft niet bij brood alleen. Laten we in deze overbruggingsfae juist ook de hand reiken naar gemeenschapsvoorzieningen zoals de dorps- en buurthuizen: het sociale hart van onze gemeenten. Door de Covid-crisis dreigen zij – evenals diverse culturele pareltjes – de deuren te moeten sluiten. Heb daar oog voor bij uw verdere afwegingen.”

Bert Komdeur deed daarnaast een aantal andere aanbevelingen: “Zorg voor een doordachte aanpak, die wendbaar is als dat nodig is zodat je kan bijsturen als de situatie daar om vraagt.” Hij deed daarbij een beroep op GS om in verbinding te blijven met gemeenten, inwoners en partners en tussenschakels zoveel mogelijk te beperken zodat hulp snel op gang kan komen.
PS stelt in deze aanpak de kaders vast, het college van GS bereidt voor en voert uit. Bert Komdeur: “GS is in deze fase van de crisis zeg maar onze brandweerploeg, die wij samen met de andere overheden in staat moeten stellen om te blussen.” Het CDA heeft daarbij wel nadrukkelijk gevraagd om als PS betrokken te worden in de uitwerking van het overbruggingspakket van 50 miljoen.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws