Skip to main content
Category

Nieuws

Afscheid Bea, welkom Engelina!

Woensdag 11 mei nam onze Bea Schouten afscheid als lid van Provinciale Staten. Ze is in april benoemd tot wethouder in Wijchen.

Bea Schouten: “Het was heel mooi om ruim drie jaar Statenlid in Gelderland te mogen zijn. Dank voor alle ontmoetingen die ik in die jaren heb mogen hebben. Ik vind het fantastisch dat ik nu in mijn eigen woonplaats aan het werk kan om me inzetten voor de mensen in mijn gemeente.”

Bea krijgt de portefeuille klimaat en energie, welzijn en zorg en sport en vrije tijd. Bea is woensdag uitgebreid bedankt tijdens de Statenvergadering.

Door het afscheid van Bea komt er ook een plek vrij in de CDA fractie. Engelina van Steenbrugge zal deze, als eerste lijstopvolger, innemen. Engelina is woonachtig in het Rivierenland, is ambtelijk secretaris en heeft een aantal hobbyschapen op haar boerderij. Engelina zal de portefeuille van Bea overnemen, te weten Wonen, Water en Ruimtelijke Ordening. In de vorige periode zat Engelina ook al namens het CDA in Provinciale Staten dus het werk is niet nieuw voor haar. We wensen Engelina dan ook veel succes!

Nieuws

Openbaar Vervoer onder druk

Nog steeds rijden er te veel half lege bussen door Gelderland. De bezetting blijft steken op ongeveer 65% en gaat maar mondjesmaat omhoog. Niemand weet waar het de komende jaren eindigt. De scholieren zijn wel terug in de bus en trein, maar veel forensen laten het afweten. Ze werken meer thuis of zijn inmiddels gewend aan de auto.

De brandstofkosten rijzen ook voor het OV de pan uit, terwijl de loonkosten ook nog eens sterk stijgen. Dat betekent voor de provincie Gelderland dat de tekorten fors oplopen. Voor nieuwe aanbestedingen worden nauwelijks aanbieders gevonden. De treinverbinding Valleilijn is inmiddels met een noodconcessie aan de huidige vervoerder gegund, extra kosten provincie 2 miljoen op jaarbasis. De nieuwe concessie Arnhem-Nijmegen en Zuid-Veluwe kan onder deze omstandigheden niet in de markt gezet worden en zal ook via een noodconcessie gegund moeten worden. De extra kosten voor de Provincie kunnen hierdoor oplopen tot 46 miljoen euro.

In de vergadering van woensdag 20 april heeft onze woordvoerder mobiliteit Hans van Ark gepleit voor een nieuw aanvalsplan Openbaar Vervoer. Soms moeten we juist nu kiezen voor extra investeringen, om het OV aantrekkelijk te maken. Maar als er pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, verdeel die lasten dan eerlijk over alle betrokkenen. Er is juist nu creativiteit nodig, op het platteland en in de stadswijken met nieuwe duurzame arrangementen, waarbij verschillende vormen van OV beter op elkaar aansluiten. Deze lastige discussie zal de komende maanden gevoerd worden en eerlijk is eerlijk, bij zulke enorme tekorten is ook de provincie Gelderland niet bij machte dit blijvend te financieren.

De gedeputeerde heeft op aandringen van het CDA toegezegd, dat de resultaten van deze fundamentele discussie waar mogelijk ook verwerkt zullen worden in de nu startende noodconcessies, om daarmee de overbruggingstermijn, waarin zulke grote bedragen moeten worden bijgepast, zo mogelijk te verkorten.

Nieuws

Hoofdlijnenbrief kabinet stikstof wekt onrust en verwarring

De brief van minister Van der Wal (Stikstof) zou voor antwoorden moeten zorgen, maar roept juist veel nieuwe vragen op. De voorgestelde aanpak kan daarnaast grote gevolgen hebben voor de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS), de Gelderse aanpak waarin tientallen belanghebbenden samenwerken aan de problemen rond stikstof. De CDA fractie heeft dan ook veel vragen over het effect van het rijksbeleid op die GMS.

De brief van minister Christianne van der Wal, waarover veel beroering ontstond, verscheen op 1 april. Statenlid Daisy Vliegenthart verwijst naar de jarenlange onzekerheid waarin PAS-melders verkeren: “Als je zo lang in onzekerheid zit, dat vreet echt aan je. Voor deze groep moet in onze optiek daarom legalisering komen.” Vliegenthart wil weten wanneer de PAS-melders eindelijk duidelijkheid en daarmee ook zekerheid over hun toekomst krijgen. “En op welke manier de provincie die duidelijkheid nog sneller kan bieden” aldus Vliegenthart.

In april/mei gaat het Rijk met provincies richtinggevende doelen voor ruimtelijke verdeling van stikstofreductie afspreken. De rol van de volksvertegenwoordiging wordt hier echter niet genoemd. De CDA fractie vindt dat Provinciale Staten gepasseerd worden en wil weten hoe de gekozen Statenleden betrokken worden in dit proces.

De CDA fractie maakt zich tevens zorgen op de grote focus op de Kritische Depositie Waarden (KDW), vooral als het gaat om economische ontwikkelingen in Gelderland. Het Rijk heeft daarnaast een transitiefonds van 25 miljard euro ingesteld om de doelstellingen uit de brief van de minister te kunnen realiseren. Gelderland heeft een veel grotere opgave dan andere provincies. Daisy Vliegenthart wil daarom ook van GS weten of een evenredig deel van dat fonds voor Gelderland bedoeld is.

Schriftelijke Vragen Hoofdlijnenbrief kabinet Stikstof

Nieuws

CDA: zet druktemonitor niet de deur uit

Provincie Gelderland heeft de druktemonitor stop gezet. CDA is verbaasd en zag de monitor als een mooi middel om bezoekers te helpen drukke plekken te mijden. Hiermee kunnen mensen bewuste keuzes maken om op zoek te gaan naar een minder drukke plek en voorkom je file rijdende automobilisten op zoek naar een parkeerplaats.

De druktemonitor is in het leven geroepen ten tijden van de Corona-crisis. Doordat praktisch alles dicht zat gingen veel mensen naar de weinig beschikbare openbare plaatsen en trekken mensen de natuur in. Plekken als De Posbank liepen compleet over, tot irritatie van bezoekers en natuurorganisaties. Maar het CDA ziet ook nu nog meerwaarde in de druktemonitor.

Daisy Vliegenthart: “We zien dat sommige plekken steeds drukker worden maar andere mooie locaties in Gelderland nog onbekend zijn. Dat leidt tot overvolle parkeerplaatsen, gevaarlijke verkeerssituaties enzovoort. Met de druktemonitor kunnen mensen zien waar zij op dat moment beter wel of niet heen kunnen gaan.”

De CDA fractie is dan ook verbaasd dat de monitor is gestopt. Een doorontwikkeling had volgens het CDA meer voor de hand gelegen, bijvoorbeeld om de doelen zoals gesteld in de recreatiezonering of het stikstofbeleid te kunnen behalen. Vliegenthart stelt dan ook vragen om te achterhalen waarom een doorontwikkeling niet mogelijk was. Ook wil ze weten welke kosten met de monitor gemoeid zijn. “Het is een simpel en handig instrument waar je veel mee kan bereiken. En waar we volgens mij nog veel aan kunnen hebben. Afschaffen kan altijd nog.”

2022-04-09 SV druktemonitor en samenwerking

Nieuws

Scherpere focus nodig binnen Onderwijs en Arbeidsmarktbeleid

Daisy Vliegenthart drong bij GS aan op meer focus in het onderwijs en arbeidsmarktbeleid. 

Vliegenthart benadrukte het grote tekort aan personeel. Meer dan een kwart van de bedrijven kampt met een tekort aan personeel. In steeds meer sectoren, in alle regio’s in Gelderland.

En dat vraagt dan ook iets van ons onderwijs en arbeidsmarktbeleid. De rol van de provincie is klein en de financiën beperkt. Dus is het nu zaak om onze mensen, tijd en geld zeer gericht in te zetten. Daar waar de uitdaging het grootst is. Gedeputeerde Staten hebben al een aanscherping neergelegd in het voorliggende stuk, maar het CDA vindt, met een aantal andere partijen dat die focus nog wat scherper mag. Vandaar dat ook wij een motie mee indienen die hier toe oproept. De motie werd aangenomen.

Iedere partij heeft zijn eigen stokpaardjes, maar ook het CDA wil nu een focus. Dat we nu alleen nog doen wat bijdraagt aan de personeelstekorten op de arbeidsmarkt en wat ook echt past bij onze provinciale rol. Dat is spannend, maar wij denken dat deze tijd daar om vraagt en dat we zo een effectieve bijdrage kunnen leveren.

Nieuws

CDA content met aanbevelingen rond aanpak leegstand

Woensdag spraken de Staten over het Rekenkamerrapport Meer vitaliteit, minder leegstand. Bea Schouten voerde het woord.

Zij benadrukte dat het goed is dat er beleid bestaat in Gelderland tegen leegstand. Ook is het goed dat de Rekenkamer er kritisch naar gekeken heeft. Zeker met het oog op het huidige gebrek aan woningen.

Het CDA constateert dat het thema heel actueel blijft: er blijkt ook veel verborgen leegstand te bestaan. Het gaat dan om gebouwen die deels wel in gebruik zijn en deels niet. CDA is dat ook blij dat net een onderzoek gestart is om daar meer beeld van te krijgen. Ik kijk uit naar de resultaten daarvan.

Het CDA is akkoord met de aanbevelingen van de Rekenkamer, de leegstand aanpakken en wat ons betreft overal waar mogelijk die leegstand gebruiken  voor woningen, waar zoveel behoefte aan is.

Met andere partijen diende het CDA een amendement in.

Nieuws

Provinciale belastingen: nu al keuze is te kort door de bocht

Het CDA is zeer verbaasd door het bericht in media over een nieuwe Gelderse OZB Belasting. Door mogelijke afschaffing van de motorrijtuigenbelasting in 2025 moeten provincies op zoek naar een nieuwe vorm van inkomsten. Dat er nu al een keuze lijkt te zijn gemaakt, dat vindt CDA te kort door de bocht.

Financieel woordvoerder Bert Komdeur was verbaasd toen hij de kop van het artikel in De Gelderlander en Stentor las. Het artikel opende met de kop: “Nieuwe belasting in de maak, Gelderland denkt aan extra OZB”. De werkelijkheid is dat er in september 2021 een eerste bespreking was tussen de Staten en Gedeputeerde Staten over de veranderingen die de mogelijke afschaffing van de opcenten met zich mee brengen. Het artikel lijkt echter te suggereren dat er al een keuze is gemaakt: voor een provinciale OZB, naast de gemeentelijke OZB. Komdeur: “De afspraak is dat we als Provinciale Staten samen met GS verder zouden spreken over mogelijkheden om dit inkomstenverlies op te vangen. Dat is de juiste weg en die moeten we bewandelen.”

Los daarvan ziet het CDA weinig heil in een dubbele OZB. “Wij willen een belastingvorm die de lasten rechtvaardig spreidt over onze inwoners. Niet alleen bij huizenbezitters of autobezitters”, aldus Komdeur. CDA stelde daarom woensdag mondelinge vragen aan gedeputeerde Jan Markink. De gedeputeerde antwoordde daarop dat er inderdaad sprake was een foutieve kop boven het krantenartikel. Van een Gelderse OZB is op dit moment dus geen sprake.

Op 20 april zullen de Staten in een beeldvormende sessie nader spreken over de financieringssystematiek van de provinciale inkomsten na 2025.

Nieuws

CDA Gelderland over kernenergie

Onze woordvoerder energie Bertine van Hooff nam woensdag 23 maart namens het CDA deel aan de bijeenkomst “Kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030”. In januari vond eerder een beeldvormende bijeenkomst plaats, nu was het tijd aan de fracties om hun standpunt nader toe te lichten.

Bertine zette ons standpunt uiteen:

 1. Kernenergie kan, op lange termijn, een bijdrage leveren in de energievoorziening in de toekomst.
  Randvoorwaarden:
  *definitieve oplossing voor het afvalprobleem (niet meer afwentelen) en *verbetering veiligheid.
  Onderzoek is wenselijk om te komen tot een schoner en veiliger kernenergie-concept.
 2. Langer openblijven huidige kerncentrale in Borsele kan op korte termijn verlichting bieden (minder molens/ zonnepanelen).
 3. Nu op korte termijn kernenergie geen bijdrage kan leveren aan het energievraagstuk is het realiseren van een kerncentrale in Gelderland niet aan de orde.

Onze overwegingen hierbij zijn:

 • Grote opgave CO2 reductie c.q. energievraagstuk
 • Fossiele brandstoffen (olie, gas, kolen) willen we verder beperken
 • Kernenergie:
  • geen of nauwelijks CO2 uitstoot
  • minder aantasting landschap
  • maatschappelijke lading vanuit discussies verleden
  • afval: zekere spanning met beginselen duurzaamheid (niet afwentelen gevolgen beslissingen van nu op toekomstige generaties)
  • kans dat er wat fout gaat is niet groot maar effect is wel groot als er wat fout gaat. Daarmee is veiligheid punt van zorg.
 • Geen oplossing waarmee op korte termijn stappen kunnen worden gezet m.b.t. reductie CO2 en voorziening in energiebehoefte.
 • Waterstof biedt kansen: benutten huidig gasinfrastructuur, kan deel probleem ontoereikend netwerk helpen oplossen, schoon, relatief makkelijk verplaatsbaar, alternatief voor stekkerauto’s op termijn. )
 • In breder perspectief zien we ook dat kernenergie ook deel uit maakt van de CO2-reductieplannen van VS, VK en China en werd besproken tijdens de laatste klimaatconferentie van de VN in Glasgow (november 2021). Inmiddels gaan enkele Amerikaans kernenergie-startups de markt op. Daarnaast wordt er tevens gewerkt aan manieren om kernafval opnieuw te gebruiken (Elsevier d.d. 15 januari 2022).
Nieuws