Skip to main content
Category

Nieuws

Perspectiefnota 2021

“Mensen zijn in de kern sociale wezens.  Als we dat in ogenschouw nemen, dan is het ook direct duidelijk waarom de Covid maatregelen  mensen zo zwaar vallen. Ouderen die geen bezoek mogen ontvangen kwijnen weg, kinderen die niet naar de middelbare school mogen en hun vrienden en leraren niet mogen ontmoeten worden onverschillig. Mensen komen tot hun recht in relatie tot anderen. Dat persoonlijke contact, dat de afgelopen tijd sterk beperkt werd zo niet zelfs onmogelijk werd, maakt dit meer dan duidelijk.”

Gerhard Bos stond bij de behandeling van de perspectiefnota stil bij de effecten van Covid op mensen en op onze maatschappij en benadrukte nogmaals dat het goed is dat wij ook als provincie steun bieden aan dorpshuizen, musea, MKB-bedrijven en tal van andere organisaties en hen in deze moeilijke tijd tot steun te zijn. Ook stond hij stil bij 75 jaar vrijheid. Geen vanzelfsprekendheid!

“Er leven steeds minder veteranen, mensen die de oorlogsjaren zelf hebben meegemaakt. Mede daarom moeten we steeds blijven zoeken naar manieren om het verhaal van de oorlog te vertellen, om waakzaam te blijven. Goed dat wij onze Gelderse activiteiten hiervoor volgend jaar samen met onze inwoners alsnog gestalte gaan geven.”

Daarnaast stond hij stil bij tal van andere zaken: hoe zorgen we voor zorgvuldige en snelle afwikkeling van subsidieaanvragen, hoe kunnen we nog integraler werken, maar ook hoe houden we als Provinciale Staten zicht op wat er allemaal gebeurt? Hij eindigde zijn betoog met een oproep tot blijvende saamhorigheid.

Voorzitter, tot slot ik zei het al aan het begin van mijn betoog: een mens komt tot zijn recht in relatie tot anderen. Daarom ben ik blij dat het ons gelukt is om nu weer samen te kunnen vergaderen. Dank aan degenen die daarvoor inspanningen leverden.

De saamhorigheid die we dit voorjaar zagen als gevolg van de Covid laat zien hoe zeer wij sociale wezens zijn.

Als we dan één ding mogen leren van deze buitengewoon ingewikkelde periode dan zou ik hopen dat we die saamhorigheid en dat omzien naar elkaar vasthouden. Dan wonen we echt, dan leven we echt en dan zijn we echt Samen in Gelderland.

Bijdrage Gerhard Bos bij Perspectiefnota 2021 – 8 juli 2020(gesproken tekst geldt)

Nieuws

Stikstofdebat: Gelderland is de stikstofproblematiek in het groot

Woensdag 8 juli debatteren we over stikstof. Hieronder de spreektekst van onze fractievoorzitter Gerhard Bos die woordvoerder Daisy Vliegenthart verving.

Voorzitter,
Gelderland is niet Nederland in het klein. We zijn de stikstofproblematiek in het groot. Vijfentwintig procent van de Nederlandse agrarische activiteit vindt binnen onze provinciegrenzen plaats. Bijna 25% van onze provincie is natura2000 gebieden. We zijn de vierde industrie provincie van Nederland.

Voorzitter,
We zijn de stikstofproblematiek in het groot. De uitdagingen zijn groot.
Hoe bieden we jonge boeren een toekomstperspectief?
Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor onze kinderen?
Hoe beschermen wij onze natuur voor de generaties na ons?
Hoe zorgen we dat onze economie niet stil komt liggen?

65 partijen in Gelderland hebben de afgelopen periode hun nek uitgestoken. De handschoen opgepakt. Over deze opgaven gesproken. Samen. En zijn met een eerste set maatregelen gekomen. Maatregelen die gedragen worden.

Daarmee zijn we de eerste provincie die zo ver is. De nek heeft uitgestoken.

Al eerder hebben we aangekondigd dat het CDA zal toetsen langs de drie D’s. De drie D’s van Daisy. Duidelijk, duurzaam en draagvlak. Het draagvlak zien we terug. Voor duurzame oplossingen is nog onvoldoende duidelijk. En dat is een hele grote zorg.

We kunnen dit niet alleen. Dit is geen probleem van de boeren, geen probleem van woningzoekenden. Dit is ook geen probleem van de provincie Gelderland. Dit is een probleem van Nederland. En van iedere Nederlander. En de oplossing moet dus ook gezamenlijk gevonden worden. Ongeveer elk project in Nederland heeft effect op onze Veluwe.

We kunnen het dus niet alleen oplossen binnen onze provinciegrenzen.

Op het gebied van extern salderen lijkt nu wel een ieder voor zich mentaliteit te ontstaan. Provincies, bedrijven, makelaars….ze zoeken binnen onze provincie naar stikstofruimte die ze nu kunnen opkopen zodat op het moment dat extern salderen wordt toegestaan zij die claims kunnen incasseren.

Nou voorzitter. IK dacht het niet. Het CDA dacht het niet.

Als we samen een probleem hebben dan moeten we dat ook samen oplossen. Dan wordt dit niet een terrein van slimme jongens (of meisjes) die sneaky manieren vinden om hier mee om te gaan.

Nee, dan moeten de provincies samen alles in het werk stellen om te voorkomen dat er een handel ontstaat die verstoort. Die niet past bij onze gebiedsprocessen. Dat is een signaal wat we hier vandaag willen afgeven.

En we kijken uit om hier direct na de zomer met het college verder over te praten aan de hand van een statenbrief waarin scenario’s en consequenties voor extern salderen worden geschetst.

Voorzitter, met een draagvlak in het gebiedsproces, duidelijkheid in de regels zullen we uiteindelijk ook komen tot een duurzame oplossing die toekomstperspectief biedt voor mensen die een huis zoeken, ondernemers met innovatie ideeën en jonge boeren.

Daar zijn we nog niet.

Dank u wel.

Nieuws

CDA: bereikbaarheid buitengebied moet beter

De situatie in het buitengebied vraagt om een andere aanpak dan die in stedelijk gebied en verdient daarom meer aandacht in de nieuwe Visie voor een bereikbaar Gelderland.

In de bereikbaarheidsvisie staat letterlijk dat de focus vooral komt te liggen op stedelijke netwerken. Statenlid Hans van Ark: “Juist buiten die stedelijke netwerken, in dorpen, in buitengebieden moet je niet kijken naar kwantiteit maar naar kwaliteit. Iemand die mantelzorg wil verlenen of een oudere die één keer per week één kilometer verderop moet worden gebracht voor een bezoekje. Iedereen verdient een goede o.v.-verbinding.”

Een eigenstandige benadering van het buitengebied is voor het CDA vooral van belang om de leefbaarheid daar op niveau te houden. “We moeten echt voorkomen dat dorpen leeglopen bijvoorbeeld omdat ze niet goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer.” CDA denkt dan ook aan maatwerk, bijvoorbeeld in de vorm van elektrische auto’s die op afroep beschikbaar zijn voor kleine afstanden. Het CDA diende hiertoe dan ook een motie in die werd aangenomen.

Nieuws

CDA: meer geld voor verkeersveiligheid

Het aantal verkeersongevallen is stijgende. Provincie Gelderland moet daarom meer doen om gevaarlijke situaties aan te pakken.

Vandaag bespraken Provinciale Staten de bereikbaarheidsvisie. Verkeersveiligheid is daarin een belangrijk aandachtspunt. Ook voor het CDA is dit een belangrijk punt en daarom diende Statenlid Hans van Ark een motie in: “wij willen graag dat gemeenten aanvullende provinciale financiering kunnen krijgen om maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid bevorderen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan gevaarlijke kruispunten waar provinciale en gemeentelijke wegen samenkomen.”

De aanpak van verkeersonveilige situaties zijn vaak grote kostenposten voor gemeenten. Door een vorm van co-financiering wil het CDA voorkomen dat belangrijke projecten blijven liggen en juist zorgen voor een stimulans in de aanpak van gevaarlijke situaties. Hans van Ark: “vooral de veiligheid van fietsers is iets waar we ons zorgen over maken, zeker met de hogere snelheden door e-bikes en speed pedelecs”. Van Ark riep ook op om in Gelderland tot een norm te komen dat een helm hoort voor kinderen tot 12 jaar en voor ouderen boven 67 jaar met een e-bike. Dat scheelt meer dan 40 doden op jaarbasis. De motie, die werd overgenomen door gedeputeerde Christianne van de Wal, roept op te komen tot een provinciaal financieel instrument. Het CDA wacht de uitwerking hiervan af.

Nieuws

CDA: zorg voor wolfvrije gebieden en compenseer ruimhartig

Arjan Tolkamp sprak namens de CDA-fractie over het preventieplan wolvenschade Veluwe. Hij heeft er daarbij op aangedrongen om mogelijkheden te onderzoeken om gebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van de wolf ongewenst is. Zeker nu er wolven worden gesignaleerd in de gemeente Ede en er wederom welpen zijn.

Het CDA is blij dat GS de adviezen die betrekking hebben op de vergoedingen voor wolfwerende afrasteringen volledig over neemt en zo snel mogelijk wil verwerken in de subsidieregels. Het CDA pleit er voor dat GS alle adviezen uit het rapport van de Gebiedscommissie Preventie Wolvenschade Gelderland overneemt, dus ook het onderzoek naar de mogelijkheden om de gebieden aan te wijzen waar de aanwezigheid van de wolf ongewenst is en het onderzoek naar het bestaan van corridors. Gelderland moet, na het aanwijzen van een vestigingsgebied, ook haar verantwoordelijkheid nemen voor de adolescente wolven, geboren op de Veluwe, die gaan rondzwerven.

Het plaatsen en onderhouden van de afrasteringen is een tijdrovende werkzaamheid. CDA is dan ook nieuwgierig naar het standpunt van GS als het gaat om vergoeding van kosten die men maakt voor het plaatsen en onderhouden van deze afrasteringen.

Ook hebben we als CDA al eerder aangegeven dat we ons zorgen maken over de ruimtelijke uitvoeringsaspecten, aangezien de maatregelen zoveel mogelijk oppervlaktedekkend moeten zijn. Stel dat iedere dierhouder kiest voor de voorgeschreven afrastering, wat betekent dit dan voor het landschappelijk aanzicht? Wat voor consequenties heeft dit bijvoorbeeld voor reeën? En staat iedere gemeente deze afrastering toe?

In Ede zijn daarnaast de laatste tijd veel meldingen van waarnemingen van een wolf gedaan. Arjan Tolkamp stelde daarom de vraag wat de voorwaarden zijn om te worden aangemerkt als vestigingsgebied. Ook vroeg hij of er mogelijkheden zijn om wolfwerende maatregelen buiten het vestigingsgebied te faciliteren.

Nieuws

CDA vraagt aandacht voor dorpshuizen

Woensdag 24 juni spraken Provinciale Staten over het beleidsprogramma leefbaarheid. Arjan Tolkamp vroeg namens het CDA aandacht voor de positie van dorpshuizen en ontmoetingsplekken die het extra lastig hebben in deze tijden van Corona. Hieronder vindt u de spreektekst van Arjan.

Voor ons ligt het beleidsprogramma leefbaarheid, met als titel: verbonden met je buurt. In Gelderland werken we aan een samenleving waar we omzien naar elkaar, met als doel het versterken van de sociale verbondenheid. Noaberschop noemen we dat in de Achterhoek. Velen van u zullen dat woord kennen, ik hoop dat u allen ook het woord noaberplicht kent. Dat is de verplichting om de andere noabers desgewenst met raad en daad bij te staan, in goede en in slechte tijden.

Je hebt niet alleen het recht op een schone, veilige en welvarende leefomgeving, maar ook de plicht om daar samen naar te streven. Want als je alleen voor jezelf leeft, zonder iets met elkaar te delen dan brokkelt “onze noaberschop” langzaam af.

Een belangrijk uitgangspunt in dit beleidsprogramma is dan ook inclusie: Iedereen moet mee kunnen doen. In mijn eerdere bijdragen heb ik iedere keer aandacht gevraagd voor het thema armoede. Uit de vorige week verschenen studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CPB, bleek wederom dat Nederland internationaal slecht scoort als het over bestrijding van kinderarmoede gaat. Ik herhaal, zeker met de moeilijke economische tijd in het vooruitzicht mijn oproep, wees als provincie alstublieft die actief, stimulerende partner zonder op de stoel van de gemeente te gaan zitten.

Wij ondersteunen dus ook van harte de, in licht van acute hulp, gekozen maatregel om de voedselbank Arnhem en omstreken te ondersteunen.

Maar ik wil bij deze ook aandacht vragen voor de ontmoetingsplekken en dorpshuizen in onze provincie. Deze ontmoetingsplekken zijn, naast inwonersinitiatieven, van groot belang om de groeiende eenzaamheid  te bestrijden. Maar juist nu in deze tijd hebben ontmoetingsplekken en dorpshuizen uw noaberplicht nodig om zelf te kunnen overleven.

Tenslotte voor de volledigheid, het CDA zal instemmen met het beleidsprogramma, met de aansprekende titel, verbonden met je buurt.

Nieuws

Wegvallen buslijn Ugchelen isoleert minder validen en ouderen

In Apeldoorn zijn zorgen geuit over het nieuwe vervoerplan van busmaatschappij Keolis dat op 1 december a.s. in zal gaan. De gehele stadslijn in Ugchelen wordt opgeheven. Ook op andere plekken in de gemeente verdwijnen bushaltes. Mensen moeten daardoor grotere afstanden afleggen tot een bushalte. Vooral voor visueel beperkten, mensen die slecht ter been zijn en ouderen is dit een reden om vaker thuis te blijven. Voor het CDA een ongewenste situatie en reden om navraag te doen bij Gedeputeerde Staten.

Delen van wijken waarbij de halte verder weg ligt dan 10 minuten lopen worden in het nieuwe vervoerplan gemarkeerd als zogeheten ‘witte vlekken’. De provincie verwijst voor dit soort locaties naar vervangend vervoer zoals Mobuur of het OV Vangnet. Statenlid Hans van Ark wil graag weten hoe de provincie hiermee omgaat “Dat er nu nieuwe plekken ontstaan die erg ver van bushaltes afleggen vinden wij niet echt gewenst. Ik wil dan ook weten of de provincie voor continuïteit van buslijnen nu structureel van buurtinitiatieven als Mobuur uit gaat en of ze dit soort initiatieven dan ook financieel gaat ondersteunen.”

2020-06-16 SV Witte vlekken Apeldoorn Rrreis vervoerplan 2021

Nieuws

Van ‘Gelderse kop’ tot flitssubsidies

Bert Komdeur, Statenlid en woordvoerder financiën, diende twee jaar geleden een motie in om Gelderse subsidieregels te verbeteren. Wat de concrete verbeteringen zijn? Lees het hier! 

Bert, waarom spreken we over de Algemene Subsidieregeling Gelderland (ASG). Wat is er aan de hand?
Bert Komdeur: “Toen wij als coalitie vorig jaar aan de slag gingen was één van onze CDA-speerpunten om de subsidieaanvragen te versimpelen. In de oude situatie moest je als inwoners of organisatie soms bijna een jurist in dienst nemen om het hele subsidietraject goed te kunnen doorlopen. Veel kleinere organisaties of particulieren wierpen in dat proces voortijdig de handdoek in de ring. Ook duurde het heel vaak ontzettend lang voordat er duidelijkheid kwam. Gelukkig zijn heel veel subsidieregels doorgelicht op uitvoerbaarheid en is het aanvraagproces een stuk aantrekkelijker geworden.”

Wat is er veranderd dan ten opzichte van vorig jaar?
Bert Komdeur: “alle regels van de (ASG) zijn doorgelicht. Daarbij kom je al veel, zoals ik het noem ‘dood hout’ tegen: regels die eigenlijk niet meer nodig zijn omdat ze overbodig of dubbelop zijn. Ook zal Gedeputeerde Staten voortaan zelf kunnen beslissen over incidentele subsidies, zonder tussenkomst van Provinciale Staten. Dat bevordert natuurlijk de snelheid. En niet onbelangrijk te vermelden is het toevoegen van een zogenaamde “hardheidsclausule” aan de AsG waardoor het college nu veel meer de mogelijkheid heeft om samen met een aanvrager echt maatwerk te leveren. Met name ook voor de incidentele subsidies voor een bepaalde tijd. Kortom; de Gelderse kop is er gelukkig af.”

Dat zijn goede concrete veranderingen. Maar wat is dat, die Gelderse kop?Bert Komdeur: “De Gelderse kop was een extra set aan regels hier in de provincie, bovenop de gewone regels die er gelden bij aanvragen voor subsidies. Eén van die regels was de bepaling dat Provinciale Staten tot ver in de uitvoering nog toestemming moesten geven, terwijl de kaders aan de voorkant al lang duidelijk waren gesteld. Ooit in 2003 bedacht om fraude buiten de deur te houden, maar inmiddels zijn de regels zodanig aangepast dat we anno 2020 ook zonder die Gelderse kop fraudeurs weten te weren. Feit blijft dat we wel meer op afstand staan en meer uitgaan van vertrouwen, maar het levert tegelijk een snelle en slagvaardige subsidieverlening met meer uitvoeringskracht, die beter aansluit op initiatieven vanuit de samenleving.

En nu spreek je over flitssubsidies?
Bert Komdeur: “Ja, vorig jaar pleitten wij voor subsidies die simpel aan te vragen zijn, waarbij de doorlooptijd zo kort mogelijk is, zodat de aanvrager er vlot mee aan de slag kan. Het verstrekken van subsidies tot een bepaald plafond kan nu een stuk sneller dus we krijgen nu echte flitssubsidies tot een maximumbedrag van 3 miljoen. Het gaat hier om het verstrekken van incidentele subsidies voor enkelvoudige initiatieven voor een bepaalde periode. Daar zijn er een hele hoop van.

Klinkt goed. Niks te wensen dus meer?
Komdeur: “Jawel! Het CDA zou ook graag de reeds bestaande structurele provinciale subsidieregels doorlichten want ook daar is snelheid en vereenvoudiging gewenst. Ik houd op dat punt vinger aan de pols. Ook blijf ik bij Gedeputeerde Staten een snelle digitale intake afhandeling van subsidieaanvragen benadrukken. Maar, niet alles kan digitaal. Soms is het veel prettiger of praktischer om bij een provinciaal loket even aan te kunnen kloppen met je vragen rondom een subsidie. Mooi om te zien dat hierin het afgelopen jaar ook stappen gezet zijn. Simpel, snel en slagvaardig dus.!”

Nieuws

Snel wolfvrije gebieden in Gelderland

Er moeten wolfvrije gebieden komen in Gelderland. Nu de wolf zich definitief gevestigd heeft op de Veluwe, vindt het CDA Gelderland dat de provincie duidelijkheid moet creëren over waar de wolf wel en niet gewenst is. En dan ook over moet gaan op actief beheer in de gebieden die niet geschikt zijn voor het dier, zoals Rivierenland en de Achterhoek.

De afgelopen tijd zijn meerdere schapen, lammeren en zelfs een ponyveulen ten prooi gevallen aan een rondzwervende wolf in het Rivierengebied en de Achterhoek. Een drama voor de (hobby)boer en voor de dieren. Op de Veluwe kunnen (hobby)boeren met steun van de provincie preventieve maatregelen nemen om de wolf buiten de hekken te houden. In andere Gelderse regio’s geldt die regeling echter niet omdat de wolf zich daar niet zo snel zal gaan vestigen. Het landschap in die regio is daar simpelweg niet geschikt voor. Door het nachtelijke zwerfgedrag kan een wolf echter flinke schade aan brengen in dit soort gebieden, zoals de afgelopen tijd is gebleken.

Statenlid Arjan Tolkamp: “Het is niet te doen om heel Gelderland af te rasteren. Wij pleiten daarom voor duidelijkheid: bepaalde gebieden zijn voor de wolf en andere zijn wolfvrij.” Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om tot wolfvrije gebieden in Nederland te komen. Tolkamp: “Als (hobby)boer in de Achterhoek of het Rivierengebied sta je nu machteloos. Dat willen wij niet langer.”

Schriftelijke vragen Wolf (02-06-2020)

Nieuws