Skip to main content
Category

Nieuws

Begroting 2021: Het gaat om samen

Vandaag spraken we over de begroting voor 2021. Lees hieronder een verkorte weergave van de bijdrage van onze fractievoorzitter Gerhard Bos terug. Het is ook mogelijk om de hele bijdrage van Gerhard terug te kijken en luisteren

Klimaat en energietransitie
Draagvlak voorzitter daar maken we ons zorgen over. Draagvlak is essentieel. Gebrek aan draagvlak leidt tot weerstand en vertraging in de uitvoering.

Wanneer mensen niet alleen straks kijken naar windmolens maar ook op hun bankrekening zien dat het lekker waait wordt het draagvlak voor windenergie groter.

Zonneladder
CDA fractie wil graag middels een agendaverzoek samen met andere fracties verder in gesprek om te kijken naar mogelijkheden om de zonneladder in de omgevingsverordening op te nemen. Met andere woorden invulling geven aan wat richtinggevend dan is.

Covid en de provinciale investeringsagenda
Is GS bereid om in aanloop naar de Midterm Review en Perspectiefnota in  2021 de opzet van een provinciale meerjarige investeringsagenda te onderzoeken aan de hand waarvan we juist die dingen gaan doen en faciliteren waar de nieuwe omstandigheden – ontstaan als gevolg van genoemde crises – om vragen en waarmee we Gelderland een toekomst perspectief bieden. Wellicht kunnen daarbij dan ook slimme koppelingen worden gemaakt met investeringen van onze partners, waarvan bekend is dat hun financiële slagkracht momenteel onder grote druk staat. Denk bijvoorbeeld aan investeringen die gemeenten doen en ook moeten doen in het kader van energiestrategie. Door te bundelen kan kracht worden gemaakt en waar nodig wellicht ook enige verlichting worden gegeven.

Maak van je kantoor jouw huis
In Gelderland is een enorme behoefte aan woningen. Voor ouderen, jongeren, starters maar ook voor ouderen moeten er snel en veel woningen gebouwd worden. Naast behoefte aan woningen zien we ook leegstaande kantoren en winkels. Leegstaande panden kunnen worden omgebouwd tot woningen.

CDA wil dat voor ombouwen van kantoren en winkels de provincie kijkt of en hoe we kunnen helpen bij deze transformaties.

 

 

Is GS bereid om te onderzoeken op welke manier via het programma Steengoed benutten de transformatie van leegstaande winkel- en kantoorpanden kan versnellen, aanjagen.

Druktemonitor
Voorzitter, de drukte-app was en is een prima instrument om bezoekers  inzicht te geven in drukke en minder drukke plekken. Hierdoor kunnen bezoekers beter gespreid worden en de kansen op verspreiding van Covid afnemen. Dit ten goede kan komen aan het toerisme en economie maar ook de natuur en het erfgoed in Gelderland. Kan GS toezeggen dat samen met betrokken partijen zal worden gekeken op welke wijze de drukte-app weer snel operationeel kan worden gemaakt.

Iedereen doet mee: Rookvrije bushaltes
Voorzitter, als we het dan hebben over het luisteren naar signalen vanuit de samenleving dan wil ik een heel concreet signaal op tafel leggen. Tijdens een van onze gesprekken bleek ons dat het meedoen voor sommige mensen onnodig wordt beperkt. Mensen met luchtwegklachten hebben er hinder van als ze met het OV willen reizen en anderen rokend staan te wachten op de bus bij de bushalte. Voorzitter, is het college bereid om in overleg te gaan met de OV-concessiehouders en met hen zo snel mogelijk alle haltes in de provincie te voorzien van heldere bebording waarmee wordt aangegeven dat de gehele bushalte een Rookvrije Zone is?

Tot slot
Voorzitter  tot slot…. Over tal van onderwerpen zullen we de komende tijd na vandaag nog spreken. De begroting is wat CDA betreft in hoofdlijnen een prima vertaling van hetgeen we bij de perspectievennota hebben meegegeven.

Voorzitter….Er is volop werk aan de winkel.

Samen kunnen we Gelderland mooier, beter, sterker maar ook veiliger maken!

Nieuws

Najaarsnota

Bert Komdeur sprak namens het CDA over de Najaarsnota. Hij noemde vier punten, waaronder de Covid-aanpak en het vermogensbeheer.

Covid-aanpak
Lang niet alle middelen van de Covid-gelden zijn al besteed, maar met de tweede golf verwachten we nog meer aanvragen. Mocht er meer nodig zijn dan lezen we graag ook de voorstellen.

“Wij vinden het heel fijn om te horen dat er een gerichte regeling voor dorpshuizen is. Juist in deze tijden is verbinding heel belangrijk en moeten we zorgen dat die sociale structuur in Gelderland overeind blijft.”

Vermogensbeheer
De grenzen van het doen van investeringen vanuit het rendement, vanuit opbrengsten dus, zijn dik bereikt. We kunnen er niet onbeperkt uit uitlenen en ook niet onbeperkt uit uitnemen. Dus we zullen echt naar een nieuwe benadering moeten als provincie in de komende jaren.

Daarnaast hebben wij onze reserves doorgelicht en daar is een enorm bedrag uitgekomen. Het gemak waarmee, geeft aan dat er lucht zit in onze reserves. Die lucht moet je eruit halen. Dat doen mensen thuis ook met hun verwarmingssysteem. Dan houd je een comfortabel huis. Wij moeten een comfortabele begroting hebben door regelmatig onze reserves door te lichten. In het vervolgvoorstel is dan ook gezegd: we gaan continu monitoren en één keer per vier jaar doen we het nog een keer extra. Een goede toezegging! Laten we daar mee doorgaan. Hier zit voor de toekomst de knop waar we aan kunnen draaien om extra middelen te vinden voor nieuwe prioriteiten.

Toezicht
Dit is eigenlijk een kerntaak vanuit de provincie, met name op de gemeentefinanciën. In de najaarsnota stond een wat verontrustende zin die erop kon lijken alsof wij wat minder toezicht zouden gaan houden op de gemeentefinanciën. Gelukkig is dat nu aangepast. Het blijft zo dat gemeenten met een deugdelijke begroting moeten komen die structureel sluitend is. We staan als provincie naast de gemeenten, denken met ze mee. Leveren zelfs maatwerk waar dat nodig is, maar we moeten tegelijk niet wegkijken als gemeenten met slechte begrotingen komen. Als dat in beeld is kun je nagaan met elkaar wat nodig is.

CDA is blij met de stappen die gezet worden om de documenten van de P&C cyclus nog compacter te maken en de begroting door te ontwikkelen.

Wat betreft de motorrijtuigenbelasting en de opcenten: dit lijkt een soort jojo. De ene keer meer opbrengsten, dan valt het weer tegen. Kunnen we die jojo er uit halen?

CDA heeft ingestemd met de najaarsnota.

Nieuws

Begroting 2021: de eerste ronde

Vandaag spraken we in de oordeelsvorming over de begroting 2021. Hieronder een opsomming van de toezeggingen die we kregen van GS. Over twee weken het vervolg van de begroting bij de besluitvorming.

Onderzoek bevorderen verkeersveiligheid
Er komt een onderzoek per regio naar hoe de verkeersveiligheid verder kan worden bevorderd. Hierbij is geen enkele optie uitgezonderd, ook niet de mogelijkheid dat op sommige plekken op N-wegen de snelheid verlaagd wordt.

Aanpak onveilige oversteekpunten N-wegen
Er komt extra aandacht voor de veiligheid van de oversteekpunten tussen wandelpaden en de provinciale wegen (N-wegen). We willen als provincie dat we meer gaan wandelen. Looppaden kruisen ook vaak N-wegen en die zijn vaak gevaarlijk. De gedeputeerde heeft nu toegezegd extra aandacht aan dit soort gevaarlijke oversteekpunten te gaan besteden.

Betere dienstverlening
Er komt extra aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening van de provincie. Hoe willen wij de inwoners digitaal tegemoet treden, hoe bereikbaar is de provincie enz. Bert Komdeur vroeg om over dit onderwerp in een aparte sessie nader door te praten en kreeg die toezegging van de gedeputeerde.

Begroting: helderder en transparanter
De begrotingsdocumenten worden versneld verbeterd. Deze moet helderder en transparanter worden waarbij per ambitie duidelijk opgave, prestatie, doelen, activiteiten tijd en geld.

Nieuws

Tweede Kamerverkiezingen 2021

We hebben inmiddels een lijsttrekker en een running mate. De volgende stap op weg naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 is het vaststellen van de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Uw mening hierover telt! Op de ALV van uw lokale CDA-afdeling kunt u uw stem laten horen over de advies-kandidatenlijst en amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma. Vanwege de Corona-regels zal het organiseren van ALV’s anders zijn dan u gewend bent maar de insteek is en blijft om de partijdemocratie zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen.

Op 28 oktober wordt de advieslijst bekendgemaakt en op 2 november verschijnt het concept-verkiezingsprogramma. Uiterlijk 14 november om 10:00 uur dienen de amendementen van de gemeentelijke afdelingen te zijn ontvangen door het secretariaat van de provinciale afdeling. Op 18 november kunt u tijdens de provinciale ALV meebeslissen over de door Gelderland in te dienen amendementen.

Wij realiseren ons dat de periode om het concept-programma te bespreken en amenderen zeer krap is maar het is vanwege de gehanteerde termijnen helaas niet anders. Een ander punt is dat per provinciale afdeling maximaal 50 amendementen mogen worden ingediend. Indien we meer dan 50 amendementen ontvangen zijn we genoodzaakt het aantal via stemming terug te brengen. Daarom: zoek vooral samenwerking met andere leden en afdelingen en voorkom dubbelingen om de kansen op succesvolle amendering landelijk te vergroten.

Voor wat betreft de advies-kandidatenlijst is er meer tijd. De gemeentelijke afdeling moet het formulier uiterlijk 30 november rechtstreeks indienen bij het partijbureau.

U ontvangt binnenkort bericht hoe de lokale afdeling de ALV over de advieslijst en het verkiezingsprogramma zal organiseren. Daarbij vragen wij nogmaals uw begrip voor het feit dat dit misschien op een andere wijze zal plaatsvinden dan onder normale omstandigheden.

Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris (myrthe@cdagelderland.nl).

De ingediende amendementen en de staartlijst vindt u binnenkort hier.

Nieuws

CDA: Kom met een integraal plan voor de Veluwe!

Delen van de Veluwe afsluiten zonder alle belanghebbende worden gehoord en er een integraal plan ligt? Als het aan het CDA ligt wordt er eerst een net en zorgvuldig proces doorlopen waarbij ondernemers en inwoners worden betrokken. En waarbij Provinciale Staten de kaders stelt.

Onlangs werd een plan voor recreatiezonering gepresenteerd waarbij delen van de Veluwe vanaf 2022 gedeeltelijk afgesloten worden voor toeristen om de natuur tijdens bepaalde perioden in het jaar te ontlasten. CDA mist hierbij een totaalvisie op het gebied waarbij ook vanuit grote opgaven als de aanpak van stikstof naar de Veluwe wordt gekeken.

Het CDA begrijpt niet waarom alleen gekozen is voor een insteek vanuit recreatie en toerisme en zou graag zien dat ook ondernemers en inwoners uit het gebied betrokken worden.

Statenlid Daisy Vliegenthart: “Daarnaast hangt het stikstofprobleem als een donkere wolk boven de Veluwe. Als je een zonering aanbrengt bij dit prachtige gebied dan kun je niet om zo’n opgave heen. Er moet nu een integraal plan voor de Veluwe komen, waarin alle belangen en opgaven worden meegenomen. Geen snippertjesbeleid meer.”

Het CDA stelt daarom voor de zonering te verbreden en niet alleen vanuit natuur en recreatie te denken maar ook vanuit de landbouw, economie en energietransitie mee te nemen.

Het CDA stelt ook vraagtekens bij de betrokkenheid van belanghebbenden zoals ondernemers, inwoners en gemeenteraden, die vooralsnog zeer beperkt lijkt te zijn. “Daarnaast zijn de kaders voor deze zonering niet met Provinciale Staten besproken. Dat kan gewoon echt niet bij een plan wat zulke verregaande consequenties kan hebben voor ondernemers en inwoners!”

SV recreatiezonering

Foto: Animatie RZ Veluwe by Sander Lindenburg

Nieuws

Met Landschapsfonds Gelderland twee vliegen in één klap

Een fonds waaruit agrariërs een bijdrage krijgen als zij het landschap verzorgen en onderhouden. Dat is wat het CDA Gelderland voor ogen heeft.

De druk op onze ruimte is groot en neemt alleen maar toe. Daarom is het extra van belang zorgvuldig met deze ruimte om te gaan. Niet alleen saaie akkers langs rechte lijnen, maar een mooi en afwisselend boerenlandschap. Daarmee combineren we grote provinciale opgaven als de zorg voor biodiversiteit en de zorg voor voldoende voedselproductie. Het CDA wil daarom een publiek/privaat Gelderlandschapsfonds naar voorbeeld van de Ooijpolder en stelt daarover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Arjan Tolkamp raakte enthousiast toen hij hoorde over de aanpak in de Ooijpolder, waar agrariërs zich inzetten om karakteristieke landschapselementen als hagen en houtwallen te behouden. In ruil daarvoor ontvangen zij een vergoeding. “Hiermee sla je twee vliegen in één klap. Een landschap dat er aantrekkelijk uit ziet en een boer die hiervoor wat geld ontvangt.” In het voorbeeld in de Ooijpolder is het mogelijk te recreëren, maar is ook gezorgd voor poelen en hagen waar dieren zich kunnen vestigen.

SV Ooijpolder

Nieuws

Vacature Regiomedewerker CDA

Het CDA Fractiebureau is op zoek naar een fulltime regiomedewerker voor de regio Oost (Gelderland en Overijssel) met een goed gevoel voor politiek en social media. Je bent bekend met de laatste ontwikkelingen en je ziet en benut creatieve kansen. Een baan midden in de politiek. Als regiomedewerker vervul je een spilfunctie, je bent een belangrijke schakel tussen de fractie en onze kiezers.

Interesse? De volledige vacature tekst vind je hier.

Nieuws

Najaarsnota: provinciale steun voor dorpshuizen

Bert Komdeur sprak vandaag namens het CDA over de najaarsnota van de provincie. Hij riep op tot het vaker doorlichten van de reserves. En sprak tevredenheid over de extra steun vanuit de provincie voor de Gelderse dorpshuizen. Hij stond stil bij vier punten: het financiële perspectief, de vrijval van reserves, de aanpak van Covid en het toezicht op gemeentefinanciën. Hieronder een verkorte weergave van zijn bijdrage.

Financieel perspectief: we moeten scherper aan de wind varen
Het structureel perspectief komt negatief uit, onder meer door de motorrijtuigenbelasting. Structurele tekorten moeten we structureel dekken. Hoe gaan we dat doen?

Onze incidentele ruimte is steeds meer langjarig belegd. Hoe structureel is eigenlijk de incidentele ruimte? Er is niet zoveel ruimte meer en we moeten gaan nadenken. Ons stamkapitaal waar we jarenlang veel mee hebben kunnen doen, staat onder druk. We moeten ons gaan herbezinnen hoe we meer rendement krijgen. Deze discussie willen wij graag verder voeren bij de begroting of bij de midterm review. Het wordt krapper. Het is niet alleen varen op zicht, maar we moeten ook scherp aan de wind varen. We zullen echt keuzes moeten maken, hoe we ook de komende 10 tot 20 jaar uit de incidentele middelen de goede dingen voor Gelderland kunnen doen.

Reserves: vaker ontluchten
Het CDA heeft antwoord gekregen op vragen over de vrijval van reserves. Bij mobiliteit en bij natuur lijkt best wat lucht in de begroting te zitten. Bij een verwarming ga je dan ontluchten, anders functioneert de verwarming niet goed meer. Het is goed dat die lucht er uit is gehaald, maar daar moeten we niet 4 jaar mee wachten. Wat ons betreft moeten we dit ieder jaar doen, of anders om de twee jaar. Kan er geen lucht uit, moet er niet afgeschaald worden?

Covid-aanpak en steun voor dorpshuizen
Complimenten voor de aanpak van Covid. We zien wel dat de helft van de middelen nog niet is besteed. En vragen ons daarom af of we die nog gaan besteden of moeten we die anders inzetten? Het CDA wil graag een aparte route blijven houden voor de Covid aanpak komende tijd, zoals begonnen in maart. Niet alleen over de aanpak, maar ook door in gesprek te blijven over de verantwoording.

CDA is blij dat de dorpshuizen een extra steunpakket krijgen van de provincie bovenop andere regelingen van het Rijk. (Het CDA vroeg in juni ook aandacht voor de positie van dorps- en buurthuizen)

Toezicht op gemeentefinanciën blijft van belang
De positie van veel gemeenten is zorgelijk. Wij lazen een passage die de indruk geeft ‘we zullen dat ietsje minder scherp gaan doen’. Dat is wel het laatste wat CDA wil: het toezicht versoepelen. We moeten eerlijk in beeld moeten blijven houden hoe het is gesteld met de financiële positie van alle Gelderse gemeenten. Als dat preventief toezicht moet zijn dan moeten ze dat ook krijgen. Ook hoe eventuele korten zijn gedekt.

Aanpak gevaarlijkste kruispunt van Gelderland
We hadden nog wel graag een beschikbaarstelling gezien voor de aanpak van een gevaarlijk kruispunt in Gorssel. Het gevaarlijkste kruispunt in Gelderland op de N346. U kondigt wel aan dat er in november waarschijnlijk een rijkssubsidie komt om dit aan te pakken. Houd u ons goed op de hoogte dat dit gaat worden aangepakt.

CDA kan instemmen met de Najaarsnota.

Nieuws

Implementeer snel zonneladder en schep duidelijkheid

Een zonneladder die duidelijk een afwegingskader geeft waar je zonnepanelen moet leggen. Dat is waar het CDA voor pleit. Er is op dit moment geen goed instrument dat richting geeft in de keuze van de locatie van de zonnepanelen.

Er ligt een grote opgave op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Vaak wordt hierbij gekozen voor zonnepanelen. Grote vraag daarbij is waar deze panelen moeten komen te liggen: op daken, op landbouwgrond, op industrieterreinen. Door een zonneladder te hanteren geef je aan welke locatie het eerste gebruikt moet worden. Zo voorkom je verrommeling van het landschap.

In het coalitieakkoord van de provincie wordt de zonneladder van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) richtinggevend genoemd. Statenlid Bertine van Hooff-Nusselder: “Ik wil dan ook graag weten of deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt door de provincie. En of we dat ook monitoren.” CDA ziet graag dat in eerste instantie daken van bedrijven op industrieterreinen worden volgelegd voordat grote zonneparken op productieve landbouwgrond of in natuurgebieden worden gebruikt. CDA wil voorkomen dat te snel voor de makkelijke keuze van grote zonneparken wordt gekozen als dat niet nodig is. “Laten we zuinig omgaan met ons mooie landschap en de toch al grote druk op onze schaarse ruimte niet nog groter maken” aldus Van Hooff.

SV Implementatie zonneladder

Nieuws

CDA: continueer Startversneller en help startende ondernemers

De startversneller is een waardevol instrument dat startende ondernemers in Gelderland helpt bij het opbouwen van een bedrijf. Het CDA vindt dat dit in de huidige vorm moet worden voortgezet en breed toegankelijk moet blijven voor starters. Juist in deze moeilijke economische tijd.

Ondernemers die een bedrijf beginnen verdienen een goede kans op succes. De startversneller hielp een deel van hen de afgelopen jaren bij wat er komt kijken om een bedrijf tot een succes te maken. Het gaat dan niet om financiële steun, maar vooral om een bijdrage aan een opleiding, coaching en het helpen opbouwen van een relevant netwerk. Statenlid Daisy Vliegenthart stond in 2016 aan de wieg van de startversneller: “Het idee was om start-ups een steuntje in de rug te geven bij de moeilijke weg die je te gaan hebt als beginnend ondernemer. En bakker weet prima hoe hij brood moet bakken, maar bij het starten van een onderneming komt meer kijken. Het is een waardevol instrument dat breed toegankelijk moet blijven. Vandaar dat wij de gedeputeerde oproepen om de startversneller ook de komende jaren te handhaven.”

De startversneller, die sinds mei 2018 al diverse ondernemers heeft geholpen, is succesvol. Uit verschillende evaluaties blijkt dat instrumenten als deze ervoor zorgen dat de kans dat een onderneming na vijf jaar nog bestaat hoger is. “En dat zorgt weer voor het behoud van banen, wat in deze tijd van extra groot belang is” aldus Daisy Vliegenthart. Het CDA diende samen met zes andere partijen een motie in bij de Statenvergadering van 23 september die werd aangenomen.

Foto: Daisy Vliegenthart in april 2018 bij de uitreiking van de eerste vouchers van de startversneller

Nieuws