Skip to main content
Category

Nieuws

Economie: terug naar de basis!

Economie, terug naar de basis

door Daisy Vliegenthart

Tijdens de Statendag van 15 januari 2020 spraken we over het regionale economisch beleid. Welke accenten leggen we? Als we zo fundamenteel over economie spreken dan is het ook goed om aan te geven hoe wij als CDA naar economie kijken.

Economie draait voor het CDA om waarden en het creëren
van waarden. Waarden voor mensen, voor bedrijven maar uiteindelijk voor de
gehele samenleving. Mensen doen dit vaak vanuit een diepe overtuiging en
motivatie. Dit is iets waar wij als overheid geen rol in moeten hebben en ook
niet moeten beïnvloeden. De overheid moet ervoor zorgen dat we de
omstandigheden kunnen creëren dat dit zo optimaal mogelijk gebeurd. Door goed
onderwijs, een basiszekerheid, ruimte om te ondernemen; fysiek door een goed
vestigingsklimaat maar bijvoorbeeld ook in regelgeving.

Bedrijven zorgen voor waarden op hele verschillende
niveaus denk bijvoorbeeld aan inkomen, een zinvolle dagbesteding, het willen
bijdragen aan de samenleving.

Daarom was de CDA fractie niet enthousiast over de eerste
doelstelling die in de statenbrief werd genoemd. Hier staat het woord
verdienvermogen centraal. Verdienvermogen is een woord dat vooral wordt
gebruikt als het gaat om arbeidsparticipatie en letselschade en is dan een
financiële term. Of het wordt gelezen als een synoniem voor winst. Het gaat in
de economie voor het CDA niet alleen om geld verdienen en winst. Wij moeten als
overheid de juiste omstandigheden creëren die nodig zijn om waarde te kunnen
creëren.

Op voorstel van het CDA is waardecreatie toegevoegde aan
de doelstelling voor het economisch beleid.

Nieuws

Engelina stopt als fractievolger

Engelina van Steenbrugge stopt als fractievolger van de CDA fractie. Dat heeft ze aangegeven tijdens de ALV van CDA Gelderland, op 9 december.

Fractievoorzitter Gerhard Bos dankt Engelina voor haar inzet voor het CDA. Gerhard Bos: “Engelina was een echte volksvertegenwoordiger. Ze heeft een enorm netwerk, vooral in haar rivierengebied en was een spreekbuis voor velen.”

Naast haar fractievolgerschap was ze hiervoor ook vier jaar Statenlid. Toen viel ze vooral op door haar inzet voor agrariërs en hobbyboeren. Zo stelde ze schriftelijke vragen over de vergoeding van mezenschade voor fruittelers en zette ze zich in voor pluimveehouders tijdens de fipronilcrisis. Gerhard Bos: “De fractie bedankt Engelina voor haar inzet voor het CDA maar ook voor haar rol binnen de fractie. Engelina is iemand die altijd klaar staat voor de ander en we vinden het dan ook jammer dat ze nu besloten heeft te stoppen als fractievolger.”

De fractie neemt op een later moment afscheid van Engelina, op de ALV ontving ze van provinciaal voorzitter Jeroen de Jong al bloemen voor haar werk.

Nieuws

CDA zet naoberschap centraal in Leefbaarheid

Wat het CDA betreft is onze provincie een actieve stimulerende partner van de inwoners en gemeenten in Gelderland. Wij willen dat mensen hun leefomgeving als “gaaf” ervaren en wij willen werken naar een samenleving waarin wij omzien naar elkaar, “naoberschap”.

Op dit moment ligt er een proces voorstel voor om leefbaarheid en inclusiviteit in de provincie verder te ontwikkelen. Dat is een prima voorstel waarin de provincie als aanvulling op de gemeentes een mooie rol pakt. Namens het CDA legt woordvoerder Arjan Tolkamp de nadruk op armoede en ontmoetingsplekken.

Arjan: ‘Armoede overkomt je vaak en ja, ik weet wij wonen in Nederland en kennen geen extreme armoede. Des te meer schaam ik mij dat er in Nederland nog steeds kinderen zijn die zonder een warm avondmaal naar bed gaan. Armoede leidt tot vindingrijkheid, maar vaker tot stress, eenzaamheid, schaamte en depressies’. Ik weet dat wij moeten oppassen dat wij niet op de stoel van de gemeente gaan zitten, maar wij roepen het college op om op dit thema een actieve, stimulerende partner van gemeenten te zijn.

Ook dit jaar wordt mede dankzij de provincie het dorpshuis van het jaar georganiseerd. Op dit moment staat op nummer 1 (tussenstand) een dorpshuis dat is gerenoveerd en gedeeltelijk gerestaureerd met een bijdrage van de provincie en de gemeente, maar met ook heel veel eigen middelen. Jaarlijks, nu al voor het 6de jaar, halen 220 gezinnen 20.000 euro op voor het dorpshuis. Hier is echt sprake van een gedragen ontmoetingsplek. Dit voorbeeld laat zien hoe belangrijk ontmoetingsplekken zijn voor onze gemeenschappen. Wij als CDA hechten veel belang aan de instandhouding van dit soort ontmoetingsplekken.

Arjan Tolkamp
Statenlid

Nieuws

Stikstof, onrust en ontwikkelingen: een update

U kunt er elke dag over in de krant lezen: stikstof. En ook binnen de staten hebben we het er nu elke week over. Want het gaat wel echt ergens over. U heeft al eerder in deze nieuwsbrief kunnen lezen over wat er gebeurt en hoe wij daar als CDA Gelderland tegenaan kijken. Vandaag weer een update.

Dinsdag heeft GS in Gelderland, net als de GS’sen in de andere provincies de beleidsregels aangenomen. Een kleine maar belangrijke stap, want deze beleidsregels zijn bedoeld om de vergunningverlening in alle sectoren op gang te helpen. Een eerste kleine stap, want de volgende vraag is hoe we de stikstofdepositie gaan reduceren.

In het debat van woensdag heeft Daisy Vliegenthart gevraagd om de voorgestelde maatregelen die het Landbouw Collectief in hun eigen stikstofplan heeft gedaan, mee te nemen in de verdere uitwerking.  Want daar is wel iets bijzonders gebeurd. De agrarische sector wordt al lang niet door een belangenorganisatie vertegenwoordigd. Nee, dat zijn er vele. Een groot aantal heeft samengewerkt aan een plan. En dat verdient complimenten.

We moeten niet vergeten dat dit niet alleen gaat over de landbouw. Zeker niet! We gaan de komende tijd nog spannende debatten voeren over de industrie, de luchtvaart en de mobiliteit. Juist over deze sectoren weten we feitelijk nog heel weinig. We hebben daarom nogmaals benadrukt dat wij uit kijken uit naar de feiten en cijfers. En hebben GS dan ook gevraagd hier spoed achter te zetten. Want voordat we naar de oplossingen gaan kijken is het erg belangrijk om nu goed te weten waar we het over hebben.

Heeft u vragen of opmerkingen over stikstof? Neem contact op met woordvoerder Daisy Vliegenthart (daisy.vliegenthart[at]gmail.com)

Nieuws

Maidenspeech Hans van Ark

Hans hield vandaag zijn maidenspeech in Provinciale Staten. Hij ging onder andere in op wat dat nu eigenlijk is: een maidenspeech. Het woord maiden betekent niet ‘meisje’ of ‘keukenmeid’ maar maag. Je maidenspeech kun je dus maar 1 keer houden.

Ook roept hij op om vooral te blijven kijken naar lange termijn oplossingen. Op vele onderstroomgevoelens passen niet altijd makkelijke antwoorden, die leiden immers al snel tot populisme en populisme leidt uiteindelijk altijd tot verval van de rechtstaat. Hans maakte dit duidelijk aan de hand van de casus N825 waar burgers vroegen om stil asfalt over een lengte van 4 kilometer.

Hans zei daarover het volgende:
“Dat klinkt niet gek, maar als de door ons zelf vastgestelde normering voor geluidshinder daar geen aanleiding toe geeft, waarom zouden we dan van de door onszelf vastgestelde uitgangspunten afwijken? Daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Er moeten dan hele bijzondere uitzonderingsgronden zijn om dat te rechtvaardigen, wij zien ze in dit geval niet. Maar er ligt natuurlijk wel een vraag achter deze vraag. En dat is natuurlijk zo’n trend, dat mensen gewoon weg zo min mogelijk lawaai aan de kop willen hebben en gelijk hebben ze. Hoe maken we Gelderland stiller, op allerlei terrein, welke mogelijkheden zijn er, wat kunnen we wel en wat kan niet?”Om die reden diende het CDA een motie van de VVD mee in, die unaniem werd aangenomen.De motie had het volgende dictum:
Roept het college op:
– Te onderzoeken welke maatregelen het college van Gedeputeerde Staten kan nemen voor geluid reducerende maatregelen voor de eerste vier kilometer van de N825;
– Om samen met de lokale overheden in gesprek te blijven met bedrijven, die veel gebruik maken van de N825, in het kader van een bijdrage in de geluid reducerende maatregelen;
– De bevindingen hiervan terug te koppelen naar de leden van Provinciale Staten.
Nieuws

CDA wil duidelijkheid over gevolgen Pfas voor Gelderland

Hoewel de Pfas-norm op dit moment tijdelijk versoepeld is, is niet bekend hoeveel projecten in Gelderland alsnog stil moeten blijven liggen.

Vrij recent maakte het kabinet bekend dat de regels voor de niet-afbreekbare stoffen die bekend staan als Pfas worden aangepast. Er mag nu meer Pfas in de grond zitten, nl. 0,8 microgram per vaste kilo stof in plaats van in het verleden 0,1 microgram. Het is echter een tijdelijke maatregel totdat het RIVM per 2021 wetenschappelijk heeft onderzocht wat een verantwoorde norm is.

Gemiddeld genomen zou driekwart van de stilgelegde projecten door de nieuwe hogere norm weer opgestart kunnen worden. Statenlid Bertine van Hooff: “Maar wat betekent dat voor onze provincie? Ik wil inzicht in het totale aantal projecten in Gelderland dat langdurig stil zal liggen. Over welke getallen spreken we en om welke projecten gaat het? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de Gelderse bouw- en baggerprojecten en wanneer kunnen deze bedrijven hun werk weer hervatten?” Het CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

2019-12-05 SV Pfasnormverlaging

Nieuws

Actieplan wonen: de inzet van het CDA

Eindelijk spreken we écht over wonen in Gelderland. Woensdag 27 november is het procesvoorstel om te komen tot het Actieplan Wonen in de carrousel besproken. Het doel van het Actieplan is: ‘Op korte termijn nieuwe, betaalbare woningen toevoegen, waaronder voldoende flexibele woonvormen’. Mooi, maar ook nog vaag. Twee dingen heb ik namens het CDA naar voren gebracht:

Aandacht voor ouderen
Als eerste heb ik aandacht voor ouderen gevraagd. Juist voor ouderen zijn andere woonvormen nodig, vormen waar ouderen en zorg dicht bij elkaar komen zoals de ‘Knarrenhof’: een woonvorm voor jonge ouderen en oudere-jongeren die graag elkaar helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Dit concept is tijdens de CDA Senioren bijeenkomst in Doetinchem besproken en er is veel belangstelling voor. De gedeputeerde heeft toegezegd aandacht aan dit soort woonvormen te geven.

Inbreiden waar het kan, ruimte voor uitbreiding
Als tweede het dilemma van inbreiden versus uitbreiden. Daar heb ik gepleit voor het centraal stellen van de kwaliteit, voor behoud van een goede en groene leefomgeving in de steden en voor het minder vasthouden aan altijd inbreiden. Sinds minstens 17 jaar, toen ik startte in de politiek in 2002, speelde het al: inbreiden als het adagium. Op een gegeven moment is het op met de binnenstedelijke ruimte. Gelukkig gaf de gedeputeerde aan dat inbreiden niet altijd meer kan en dat er ruimte voor uitbreiden is.

Er volgt nu de komende maanden een discussie met de partners en daarna zal het Actieplan Wonen in maart / april in de Staten besproken worden. Wij houden vinger aan de pols!

Bea Schouten
Statenlid

Nieuws

ALV CDA Gelderland op 9 december in Wijchen

Namens het bestuur van CDA Gelderland bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van CDA Gelderland op maandagavond 9 december 2019.

Huishoudelijk gedeelte Op de agenda staan het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2019, het afscheid van bestuursleden Anne-Marie Vreman (CDAV) en Jan Dirk van der Borg en de benoeming van een Ilse Bruls en Ingrid de Pagter (CDAV). Daarnaast bespreken we de begroting van 2020 en de verschillende jaarverslagen van 2018.

Inhoudelijk gedeelte Tijdens het inhoudelijk gedeelte van de vergadering bespreken we het evaluatierapport van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen van 20 maart jl. De evaluatiecommissie (bestaande uit: Ine van Burgsteden, Jan van den Bosch, Jannie van den Hul-Omta en Marijke van Haaren) heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en heeft haar bevindingen en aanbevelingen omschreven in het evaluatierapport. Vervolgens sluiten we de avond af onder het genot van het een hapje en een drankje.

Alle vergaderstukken zijn opvraagbaar bij de bestuurssecretaris, diede@cdagelderland.nl en via de volgende link te downloaden: https://we.tl/t-okASUcfgEk.

De Algemene Ledenvergadering is bij: De Sterrebosch, Kasteellaan 6, 6602 DE Wijchen

De agenda is als volgt:

Inloop (19.00 uur)
Start (19.30 uur)

Huishoudelijk gedeelte 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 juni 2019
 4. Fractie aan het woord: terugblik afgelopen half jaar
 5. Begroting 2020
 6. Jaarverslag Bestuur en Statenfractie
 7. Jaarverslagen gelieerde organisaties
 8. Afscheid bestuurslid (functie: Steden, Waterschappen) Jan Dirk van der Borg
 9. Afscheid bestuurslid functie: CDAV) Anne-Marie Vreman
 10. Benoeming nieuwe bestuursleden namens CDAV: Ilse Bruls en Ingrid de Pagter
 11. Rondvraag

Pauze

Inhoudelijk gedeelte 

 1. Presentatie evaluatierapport PS/WS 2019
 2. Special over Stikstof

Afsluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Graag tot ziens op 9 december in Wijchen!

Nieuws

Blog Bert Komdeur. Subsidieverstrekking: het kan en moet anders.

Wist u dat in 2018 ca 35% van de Gelderse uitgaven werd gedaan in de vorm van het verstrekken van subsidies richting de samenleving? Daarbij ging het om 237 miljoen, een enorm bedrag. Vandaag, woensdag 27 november, praten wij er als Gelderse Statenleden over met de onderzoekers van de Rekenkamer Oost-Nederland. Zij hebben onderzoek gedaan naar de inzet van subsidies en of deze ook op de juiste plaats zijn terecht gekomen met het beoogde resultaat. Er is nog veel te verbeteren als het gaat om geven van inzicht in de subsidieverstrekking en het registreren. Maar ook ten aanzien van het leren van subsidietrajecten. Met name de evaluatie verdient veel meer aandacht, aldus de onderzoekers.

Dit sluit aan bij de inzet van het CDA. Wij willen dat inwoners, instellingen, gemeenten en andere partners “simpel, slagvaardig en snel” een subsidie kunnen aanvragen. Evaluatie van de huidige subsidiepraktijk is daarvoor een eerste vereiste om tot verbeteringen te komen. Samen met het College van Gedeputeerde Staten gaan we komende tijd nu snel stappen zetten. Het rapport van de Rekenkamer helpt ons om ook de juiste stappen te zetten.

Nu dus eerst een nadere toelichting op het rapport. In december zullen we het rapport in Provinciale Staten bespreken. Bij woorden kan het echter niet bij blijven. Het CDA bewaakt dit onderwerp nauwgezet en zal aandringen op snelle verbeteracties. Het kan en moet anders. U hoort van mij

Bert Komdeur
CDA-Statenlid Gelderland

Nieuws