Categorie

Nieuws

Van ‘Gelderse kop’ tot flitssubsidies

Bert Komdeur, Statenlid en woordvoerder financiën, diende twee jaar geleden een motie in om Gelderse subsidieregels te verbeteren. Wat de concrete verbeteringen zijn? Lees het hier! 

Bert, waarom spreken we over de Algemene Subsidieregeling Gelderland (ASG). Wat is er aan de hand?
Bert Komdeur: “Toen wij als coalitie vorig jaar aan de slag gingen was één van onze CDA-speerpunten om de subsidieaanvragen te versimpelen. In de oude situatie moest je als inwoners of organisatie soms bijna een jurist in dienst nemen om het hele subsidietraject goed te kunnen doorlopen. Veel kleinere organisaties of particulieren wierpen in dat proces voortijdig de handdoek in de ring. Ook duurde het heel vaak ontzettend lang voordat er duidelijkheid kwam. Gelukkig zijn heel veel subsidieregels doorgelicht op uitvoerbaarheid en is het aanvraagproces een stuk aantrekkelijker geworden.”

Wat is er veranderd dan ten opzichte van vorig jaar?
Bert Komdeur: “alle regels van de (ASG) zijn doorgelicht. Daarbij kom je al veel, zoals ik het noem ‘dood hout’ tegen: regels die eigenlijk niet meer nodig zijn omdat ze overbodig of dubbelop zijn. Ook zal Gedeputeerde Staten voortaan zelf kunnen beslissen over incidentele subsidies, zonder tussenkomst van Provinciale Staten. Dat bevordert natuurlijk de snelheid. En niet onbelangrijk te vermelden is het toevoegen van een zogenaamde “hardheidsclausule” aan de AsG waardoor het college nu veel meer de mogelijkheid heeft om samen met een aanvrager echt maatwerk te leveren. Met name ook voor de incidentele subsidies voor een bepaalde tijd. Kortom; de Gelderse kop is er gelukkig af.”

Dat zijn goede concrete veranderingen. Maar wat is dat, die Gelderse kop?Bert Komdeur: “De Gelderse kop was een extra set aan regels hier in de provincie, bovenop de gewone regels die er gelden bij aanvragen voor subsidies. Eén van die regels was de bepaling dat Provinciale Staten tot ver in de uitvoering nog toestemming moesten geven, terwijl de kaders aan de voorkant al lang duidelijk waren gesteld. Ooit in 2003 bedacht om fraude buiten de deur te houden, maar inmiddels zijn de regels zodanig aangepast dat we anno 2020 ook zonder die Gelderse kop fraudeurs weten te weren. Feit blijft dat we wel meer op afstand staan en meer uitgaan van vertrouwen, maar het levert tegelijk een snelle en slagvaardige subsidieverlening met meer uitvoeringskracht, die beter aansluit op initiatieven vanuit de samenleving.

En nu spreek je over flitssubsidies?
Bert Komdeur: “Ja, vorig jaar pleitten wij voor subsidies die simpel aan te vragen zijn, waarbij de doorlooptijd zo kort mogelijk is, zodat de aanvrager er vlot mee aan de slag kan. Het verstrekken van subsidies tot een bepaald plafond kan nu een stuk sneller dus we krijgen nu echte flitssubsidies tot een maximumbedrag van 3 miljoen. Het gaat hier om het verstrekken van incidentele subsidies voor enkelvoudige initiatieven voor een bepaalde periode. Daar zijn er een hele hoop van.

Klinkt goed. Niks te wensen dus meer?
Komdeur: “Jawel! Het CDA zou ook graag de reeds bestaande structurele provinciale subsidieregels doorlichten want ook daar is snelheid en vereenvoudiging gewenst. Ik houd op dat punt vinger aan de pols. Ook blijf ik bij Gedeputeerde Staten een snelle digitale intake afhandeling van subsidieaanvragen benadrukken. Maar, niet alles kan digitaal. Soms is het veel prettiger of praktischer om bij een provinciaal loket even aan te kunnen kloppen met je vragen rondom een subsidie. Mooi om te zien dat hierin het afgelopen jaar ook stappen gezet zijn. Simpel, snel en slagvaardig dus.!”

Ga Terug
Nieuws

Snel wolfvrije gebieden in Gelderland

Er moeten wolfvrije gebieden komen in Gelderland. Nu de wolf zich definitief gevestigd heeft op de Veluwe, vindt het CDA Gelderland dat de provincie duidelijkheid moet creëren over waar de wolf wel en niet gewenst is. En dan ook over moet gaan op actief beheer in de gebieden die niet geschikt zijn voor het dier, zoals Rivierenland en de Achterhoek.

De afgelopen tijd zijn meerdere schapen, lammeren en zelfs een ponyveulen ten prooi gevallen aan een rondzwervende wolf in het Rivierengebied en de Achterhoek. Een drama voor de (hobby)boer en voor de dieren. Op de Veluwe kunnen (hobby)boeren met steun van de provincie preventieve maatregelen nemen om de wolf buiten de hekken te houden. In andere Gelderse regio’s geldt die regeling echter niet omdat de wolf zich daar niet zo snel zal gaan vestigen. Het landschap in die regio is daar simpelweg niet geschikt voor. Door het nachtelijke zwerfgedrag kan een wolf echter flinke schade aan brengen in dit soort gebieden, zoals de afgelopen tijd is gebleken.

Statenlid Arjan Tolkamp: “Het is niet te doen om heel Gelderland af te rasteren. Wij pleiten daarom voor duidelijkheid: bepaalde gebieden zijn voor de wolf en andere zijn wolfvrij.” Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om tot wolfvrije gebieden in Nederland te komen. Tolkamp: “Als (hobby)boer in de Achterhoek of het Rivierengebied sta je nu machteloos. Dat willen wij niet langer.”

Schriftelijke vragen Wolf (02-06-2020)

Ga Terug
Nieuws

CDA: Kom tot een regionale luchtvaartvisie

De belangen van Gelderse inwoners en ondernemers moeten meer worden meegenomen als er gesproken wordt over de toekomst van de luchtvaart. Ook moet duidelijk zijn welke richting wordt gekozen als het gaat om luchtvaart. Daarom pleit het CDA Gelderland voor een regionale luchtvaartvisie. 

Op 15 mei 2020 verscheen de Ontwerp Luchtvaartnota 2020-2050[1]. Deze nota schetst de koers voor de luchtvaart de komende jaren. De luchtvaart is een belangrijke economische drager in Nederland en zorgt voor veel werkgelegenheid. Aan de andere kant heeft luchtvaart impact op onze leefomgeving en ervaren mensen hinder van onder andere het geluid en de uitstoot. Deze Luchtvaartnota raakt Gelderland en is dan ook van belang voor inwoners en ondernemers van Gelderland.

In de Luchtvaartnota wordt aangegeven dat Lelystad Airport eind 2021 opengaat, en dat het luchtruim eind 2023 is heringedeeld. Statenlid Daisy Vliegenthart is verbaasd: “Dit is niet conform diverse moties die in de afgelopen jaren zijn aangenomen door Provinciale Staten.[2] Wij willen dan ook van GS weten of ze bereid zijn om dit signaal nogmaals door te geven aan het kabinet.”

GS heeft samen met onze Gelderse partners een document opgesteld met de titel: “Woon- en leefkwaliteit centraal: Gelderse inbreng Luchtvaartnota 2020-2050”[3]. Daisy Vliegenthart: “Ik wil graag weten of de inbreng van Gelderse partners en inwoners wel voldoende terugkomt in de Luchtvaartnota, zeker omdat deze zo afwijkend lijkt te zijn van de eerder genoemde moties.”

CDA is blij met de instelling van een periodiek bestuurlijk overleg luchtvaart waarbij provincies een adviserende rol hebben. Daarnaast heeft de provincie ook een belangrijke rol bij de kleinere luchthavens in Gelderland, zoals Teuge, helikopterhavens en zweefvliegterreinen. Het CDA wil graag weten hoe de provincie denkt invulling te geven aan deze rol en zien dat er een provinciale luchtvaartvisie wordt opgesteld.
—————————————————

2020-05-29 SV Toekomst van de luchtvaart Gelderland
—————————————————-
[1]https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/05/15/perspectief-voor-de-luchtvaart

[2] Het betreft motie 17M77, 18M101 en 19M22.

[3] https://gelderland.notubiz.nl/document/7529364/1#search=%22PS2019-325%22

Ga Terug
Nieuws

Actieplan wonen: huizen voor starters en ouderen

45.000 woningen worden de komende vijf jaren versneld gebouwd. CDA is blij met het actieplan wonen dat woensdag 27 mei wordt besproken in Provinciale Staten. Een mooi en concreet plan waarmee echt versnelling tot stand komt.

 Acties speciaal voor jongeren:
• Meer betaalbare nieuwe woningen voor starters bouwen
Flexibele of tijdelijke woningen voor starters beschikbaar maken
• De oprichting van een koopgarantfonds verkennen, zodat betaalbare koopwoningen beter behouden blijven voor starters
• Bijdragen aan gemeentelijke startersleningen om de positie van starters op de markt te verbeteren.

Acties speciaal voor ouderen:
• Meer betaalbare nieuwe woningen (vooral appartementen in de sociale huur) voor ouderen bouwen.
Flexibele of tijdelijke woningen beschikbaar maken voor ouderen
Doorstroommakelaars aanstellen om ouderen die willen verhuizen en de voor hen beschikbare woningen meer op elkaar af te stemmen
• De SCB CPO regeling uitbreiden, zodat het ook voor groepen ouderen interessant is om samen (huur)woningen te bouwen.

Statenlid en woordvoerder wonen Bea Schouten vroeg daarnaast nog naar de termijn voor onherroepelijke vergunningen. Gemeenten mogen elke drie jaar een besluit nemen over onherroepelijke vergunningen. CDA stelt voor deze termijn terug te brengen naar twee jaar om zo ruimte te creëren om de markt vrij te maken en te komen tot versnelling. Daarnaast vroeg het CDA aandacht voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarbij hoort ook ruimte voor uitbreiden en meer groen in de stedelijke delen.

Ga Terug
Nieuws

Vacature: bestuurssecretaris CDA Gelderland (16u per week)

CDA Gelderland is een politieke vereniging met ruim 6000 leden. Het bestuur van CDA Gelderland heeft drie taken: het ondersteunen van de 50 Gelderse lokale afdelingen, het zorgdragen voor het goed functioneren van de provinciale afdeling en de Statenfractie en ten slotte het bewaken van de verbinding naar het landelijk bestuur.

 

Het bestuur van CDA Gelderland, bestaande uit 15 personen, heeft drie uitgangspunten: verantwoordelijk, bereikbaar en daadkrachtig. Met hulp van vele vrijwilligers en in samenwerking met haar leden en kiezers, wil het bestuur op basis van deze uitgangspunten invulling geven aan de genoemde taken.

 

 

Ter ondersteuning van deze taken is het bestuur van CDA Gelderland per 15 augustus 2020 op zoek naar een nieuwe:

 

BESTUURSSECRETARIS

 

Het betreft een functie voor (gemiddeld) 16 uur per week.

Jouw taken

Als bestuurssecretaris verricht je werkzaamheden ter ondersteuning van het bestuur van CDA Gelderland. Je faciliteert de Gelderse lokale afdelingen waar je kunt en je ben het eerste aanspreekpunt voor hun vragen en verzoeken. In verkiezingsjaren ben je de spin in het web: je neemt proactief werkzaamheden m.b.t. de kandidaatstelling op je en je ondersteunt de campagne. In deze tijd zal ook extra inzet van je gevraagd worden.

Resultaatgebieden:

 • Secretarieel-administratieve ondersteuning;
 • Logistieke voorbereiding van bijeenkomsten;
 • Eerste aanspreekpunt voor lokale afdelingen en leden;
 • Ondersteunen van door het bestuur geïnitieerde en/of geaccordeerde projecten, commissies en campagnes.

 

Daarnaast wordt van de bestuurssecretaris de volgende (inhoudelijke) ondersteuning verwacht:

 • Opstellen van en/of geven van (inhoudelijke) feedback op stukken voor bestuursvergadering CDA Gelderland;
 • Inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van de jaarlijkse Heidag;
 • Inhoudelijk en organisatorisch vormgeven van de ALV;
 • Advisering lokale afdelingsbesturen;
 • Bewaking procedures rondom verkiezingen;
 • Opstellen bestuursagenda en verzorgen onderliggende notities, in samenwerking met de voorzitter, secretaris en/of andere bestuursleden;
 • Onderhouden van met aan CDA Gelderland gelieerde organisaties zoals CDAV Gelderland, CDJA, CDAS, de bestuurdersvereniging (BSV) en de CDA Statenfractie.

Wat heb je daarvoor nodig

De bestuurssecretaris:

 • Heeft een relevante HBO(+) opleiding;
 • Begrijpt de politiek-bestuurlijke context waarin de werkzaamheden plaatsvinden en handelt daar ook naar;
 • Heeft een duidelijke affiniteit met het CDA-gedachtegoed;
 • Kan goed zelfstandig werken maar weet wanneer aan de bel te trekken;
 • Weet hoe te plannen, te prioriteren en (eigen werk) te organiseren;
 • Spreekt en schrijft uitstekend Nederlands;
 • Heeft een flexibele instelling en is bereid om regelmatig ’s avonds en incidenteel op zaterdagen te werken.

Ons aanbod

De bestuurssecretaris van CDA Gelderland komt in dienst van de Stichting Personeelsdiensten CDA en wordt met een payroll-overeenkomst ingehuurd door de Stichting CDA Gelderland. Hiermee valt de functie onder de CAO van de Stichting Personeelsdiensten met uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een eindejaarsuitkering, vakantiegeld en een goede reiskostenregeling. Ook wordt je uitgenodigd voor het jaarlijkse CDA-etentje in de Tweede Kamer. We bieden een salaris afhankelijk van je opleiding en ervaring binnen schaal 8 (2882 – 3889 bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek). Een pensioenregeling is onderdeel van de CAO. Het betreft een tijdelijk arbeidscontract van 1 jaar met uitzicht op een vervolgcontract bij goed functioneren. De werkzaamheden vinden in principe plaats in het Huis der Provincie in Arnhem. De uren en werkdagen worden in overleg afgestemd. De bestuurssecretaris wordt aangestuurd door de secretaris van het bestuur van CDA Gelderland.

Inlichtingen en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Liza Kozlowska (secretaris) op telefoonnummer 06-41495514 of per e-mail: liza@cdagelderland.nl.

Heb je interesse in deze vacature en herken je jezelf in dit profiel? Dan ontvangen wij graag jouw sollicitatie (motivatiebrief en curriculum vitae) vóór 25 juni 2020 via e-mailadres liza@cdagelderland.nl.

 

Wij werven onze eigen mensen. Acquisitie wordt dan ook niet op prijs gesteld.

Ga Terug
Nieuws

Overbrugging naar de toekomst: provinciale aanpak Covid-19

CDA pleitte vandaag bij de behandeling van de provinciale aanpak van Covid-19 niet alleen voor steun voor onze Gelderse economie en het MKB maar ook voor steun aan de culturele sector, sport en dorps- en buurthuizen.

Provinciale Staten spraken vandaag over de inzet van 50 miljoen van de provincie aan Gelderse bedrijven en instellingen. Centrale vraag is natuurlijk wat de afwegingen zijn bij besteding van deze 50 miljoen. Uitgangspunt voor het CDA blijven daarvoor de ambities uit het coalitieakkoord. Daarbij benadrukte Bert Komdeur namens het CDA wel dat steeds ook de feiten en signalen vanuit de COVID-impactmonitor van de provincie betrokken moeten worden. Steun zal uitgaan naar de Gelderse economie, waarbij CDA speciaal aandacht vraagt voor het MKB. Maar, zoals Bert Komdeur het verwoordde: “De mens leeft niet bij brood alleen. Laten we in deze overbruggingsfae juist ook de hand reiken naar gemeenschapsvoorzieningen zoals de dorps- en buurthuizen: het sociale hart van onze gemeenten. Door de Covid-crisis dreigen zij – evenals diverse culturele pareltjes – de deuren te moeten sluiten. Heb daar oog voor bij uw verdere afwegingen.”

Bert Komdeur deed daarnaast een aantal andere aanbevelingen: “Zorg voor een doordachte aanpak, die wendbaar is als dat nodig is zodat je kan bijsturen als de situatie daar om vraagt.” Hij deed daarbij een beroep op GS om in verbinding te blijven met gemeenten, inwoners en partners en tussenschakels zoveel mogelijk te beperken zodat hulp snel op gang kan komen.
PS stelt in deze aanpak de kaders vast, het college van GS bereidt voor en voert uit. Bert Komdeur: “GS is in deze fase van de crisis zeg maar onze brandweerploeg, die wij samen met de andere overheden in staat moeten stellen om te blussen.” Het CDA heeft daarbij wel nadrukkelijk gevraagd om als PS betrokken te worden in de uitwerking van het overbruggingspakket van 50 miljoen.

Ga Terug
Nieuws

Droogte in Gelderland

Water vasthouden in droge tijden en water sparen in natte tijden. Dat is volgens het CDA Gelderland nodig om de droogte in Gelderland tegen te gaan. Er moet nu een goed en integraal plan komen die de maatregelen beschrijft om daar nu serieus stappen in te zetten.

Het is droog in Gelderland. Voor het derde jaar op rij. Zowel op natuur als landbouw heeft dit enorme effecten. Voor het CDA hoog tijd om beter na te denken over waterbeheer en het omgaan met periodes van droogte én periodes van veel water. Dit vraagt om een integraal plan, een aanpak om water te sparen en vast te houden in tijden van droogte.

Het CDA denkt daarbij aan beschermende maatregelen tegen de zon in bewoonde gebieden, meer groen om hitte-effecten tegen te gaan, het beïnvloeden van gedrag van inwoners van Gelderland, en het afkoppelen van regenwater van het riool. Ook kan worden gedacht aan het herinrichten van gebieden en veranderingen in het land- en bodemgebruik voor een klimaat robuust bodemsysteem. Niet alleen voor periodes van droogte maar ook om voorbereid te kunnen zijn wanneer er sprake is van grote hoeveelheden water in korte tijd door flinke onweersbuien.

Statenlid Bea Schouten: “Wij zien dat de periodes van langdurige droogte toenemen en maken ons grote zorgen over enorme effecten die droogte heeft. Dit vraagt om op een andere manier met water om te gaan. Wij vinden dat de provincie Gelderland daarin een grotere rol moet nemen als overkoepelend orgaan, samen met de waterschappen en Vitens.” Het CDA heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld om van Gedeputeerde Staten om deze kwestie aan de orde te stellen.

Ga Terug
Nieuws

Wij komen digitaal naar u toe!

Beste leden van het CDA in Gelderland,

Normaal is het voorjaar voor ons Statenleden een hele drukke tijd. Niet alleen vindt traditiegetrouw veel besluitvorming in het voorjaar plaats, ook bezoeken we dan veel ALV’s. Het bezoeken van ALV’s vinden wij een leuk maar ook heel waardevol onderdeel van ons statenwerk. Wij horen van u wat er speelt binnen uw gemeente en welke vragen u heeft over ons werk. En wij kunnen u bijpraten over de actualiteit. Ook dat is dit jaar anders.

Toch willen we graag met u in gesprek om te horen wat er bij u speelt, en welke vragen u heeft. Wilt u bijvoorbeeld:

– Van Gerhard weten hoe de politiek nu in Gelderland draait en hoe het coalitieakkoord wordt uitgevoerd?

– Van Bert horen hoe de provincie bezig is met de Coronacrisis of heeft u een vraag of de financiën?

– Met Bea in gesprek over de uitdaging op het gebied van wonen en hoe dit door kan gaan met de Corona- én stikstofcrisis?

– Van Hans weten wat er nu speelt of het gebied van de mobiliteit en het OV/

– Van Daisy horen welke stappen er gezet worden op het gebied van stikstof of heeft u ideeën voor de regionale economie?

– Met Arjan brainstormen over de toekomst van de landbouw of met hem praten over een mooi leefbaarheidsinitiatief?

– Met Bertine praten over de uitdagingen op het gebied van de energietransitie en de actualiteit op het gebied van handhaving?

– Iets anders delen wat in uw omgeving speelt?

 

Wij gaan heel graag met u in gesprek!

Dus heeft u vragen of wilt u iets delen? Laat het ons weten via maaike@cdagelderland.nl.

Afhankelijk van de reacties en het onderwerp plannen we gesprekken in. Hieronder vindt u een overzicht van de regio-indeling en woordvoerderschappen per statenlid.

 

Gerhard Bos (fractievoorzitter en woordvoerder cultuur & erfgoed, sport | Regio Stedendriehoek | Gerhard.Bos@psgelderland.nl en 06-83701352)

 

Hans van Ark ( woordvoerder: mobiliteit | Regio Veluwe | Hans.vanArk@psgelderland.nl en 06-21879108)

 

Bertine van Hooff (woordvoerder: energietransitie, klimaat, milieu, VTH-beleid | Regio Arnhem-Nijmegen | Bertine.vanHooff-Nusselder@psgelderland.nl en 06-12996350)

 

Bert Komdeur (woordvoerder: algemeen Bestuur, veiligheid en ondermijning, financiën

toezicht gemeentefinanciën, interbestuurlijk toezicht | Regio Rivierenland | bert.komdeur@psgelderland.nl en 06-11392594)

 

Bea Schouten (woordvoerder: duurzame ruimtelijke ontwikkeling, water, wonen | Bea.Schouten@psgelderland.nl en 06-52802441)

 

Arjan Tolkamp (woordvoerder: vitaal platteland | Regio Achterhoek | Arjan.Tolkamp@psgelderland.nl en 06-13475262)

 

Daisy Vliegenthart (woordvoerder: stikstof, regionale economie, luchtvaart | Regio Foodvalley| Daisy.Vliegenthart-Goedhart@psgelderland.nl en 06-12173508)

Ga Terug
Nieuws

Provinciale aanpak COVID-19 crisis

Provinciale aanpak COVID-19 crisis
door Bert Komdeur

 

Samen, zichtbaar en actief de COVID-19 crisis beteugelen
Gisteren kwam Provinciale Staten bij elkaar om de provinciale aanpak tegen het coronavirus te bespreken. Een crisis, die mensen direct raakt in hun gezondheid, hun levenswijze en hun banen. Wat is het dan goed om te zien welke een bereidheid er in de samenleving is om via allerlei initiatieven elkaar hulp te bieden. Het CDA heeft diep respect voor al degenen – in welke sector dan ook – die op dit moment hulpverlenen.

Hulp bieden is nu prioriteit nummer 1. Als provincie moeten we er staan en in goed contact zijn met het Rijk en met de gemeenten. Hulp bieden; dat doen we als Rijk, provincie en gemeenten samen. En wat het CDA betreft ook sámen in de Provinciale Staten. Een samenwerking die coalitie- en niet coalitiebelangen overstijgt. Kortom, samen aan de bak.

In crisistijd, is het belangrijk dat we als provincie goed zichtbaar zijn. De hulp die wij bieden en kunnen bieden moet kenbaar zijn voor heel Gelderland. Daarbij komt het aan op communicatie. De provincie heeft een hele inzichtelijke corona-monitor ontwikkeld. Daarin kunt u onder andere zien wat Rijk en gemeenten tot nu toe hebben gedaan. Maar de provincie vergeet daarbij te zeggen wat ze zelf doet en wat het aan het voorbereiden is voor Gelderland! De CDA-fractie heeft aan Gedeputeerde Staten gevraagd om dan ook het provinciale beleid meer zichtbaar en breed te communiceren richting de Gelderse inwoners. Doe dat tot in de haarvaten van Gelderland, gebruik hiervoor de lokale en regionale nieuwsmedia.

 

Bieden van noodhulp en het voorbereiden van een stimuleringspakket gericht op herstel
Tijdens de Provinciale Statenvergadering hebben we de Statenbrief besproken met daarin de eerste contouren van een ‘3-sporen aanpak’. Namelijk: het geven van noodhulp, het inventariseren, en het opzetten van over stimuleringsmaatregelen gericht op herstel. Deze provinciale aanpak geeft het CDA vertrouwen. We zien dat de provincie haar verantwoordelijkheid neemt.

Op dit moment zitten we volop in de fase van het geven van noodhulp. Voor veel sectoren in Gelderland is het erop of er onder: Of we het nu hebben over de regionale economie, horeca en toerisme, of over cultuur en musea, sport en dorpshuizen, maar ook de land- en tuinbouw. Ze worden hard geraakt. We zien dat er – ondanks de snel opgetuigde hulppakketten – nog steeds getroffen groepen zijn die tussen wal en schip vallen. Kernvraag is: hoe kan de provincie vanuit haar aanvullende rol nu een effectieve bijdrage leveren in de noodhulp?

Wat het CDA betreft kan dit door bijvoorbeeld in het ene geval via cofinanciering aan te sluiten bij noodpakketten vanuit het Rijk, maar kan het ook heel goed door het geven van financiële middelen aan gemeenten, die het vervolgens verder verdelen. Dit noodgeld moet dan natuurlijk wel op de juiste plek belanden, bij de getroffen sectoren. De gemeenten kunnen dat bij uitstek zelf het beste bepalen. Het CDA heeft daarom dan ook het vervolgvoorstel van GS gesteund om dit zo te gaan doen en daarvoor geen 5 maar 10 miljoen beschikbaar te laten stellen.

Het CDA is blij met de provinciaal gevormde taskforces: voor cultuur, voor toerisme tot landbouw. Ook voor de landbouw zijn de gevolgen groot, veel export is weggevallen. Stimuleer de korte keten, het afzetten agrarische producten lokaal.

 

Zorg ook juist nu dat we onze regels versoepelen. Bijvoorbeeld om de woningbouw op gang te houden of om ervoor te zorgen dat agrariërs niet tegen onmogelijke regels aanlopen nu de stallen overvol zitten. Hier had niemand rekening mee kunnen houden.

Wij hebben tevens aan Gedeputeerde Staten gevraagd om in deze tijden ook de gemeenten te steunen. We krijgen vanuit onze achterban hierover alarmerende signalen. Er zijn echt gemeenten die nu al in het rood schieten. Ook daar is nu ronduit steun nodig. Nu geen ombuigingen richting gemeenten, maar juist het tegenovergestelde: namelijk extra geld naar gemeenten.

Een grote maar noodzakelijke opgave

Als het gaat om stimuleren gericht op herstel, laten we dan proberen om daarbij realistisch te zijn over wat we wel en wat we niet gaan doen. Dat te doen vanuit onze eigen kerntaken van de provincie en na te gaan wat blijvend belangrijk is.

Er zullen zeker ook nieuwe keuzes moeten worden gemaakt. Wat het CDA betreft versnellen wij nu de eerder afgesproken Midterm review. Laten we als Provinciale Staten samen met Gedeputeerde Staten op korte termijn hieraan werken en komen tot breed en breed gedragen provinciaalpakket aan crisis- en herstelmaatregelen voor Gelderland. Tegelijkertijd zullen we moeten blijven werken aan onze opgaven met betrekking tot o.a. wonen, Klimaat, Stikstof, mobiliteit, leefbaarheid etc.  Al met al een grote dus voor de komende maanden.

 

Hoe gaan we dit allemaal betalen?
Hoe gaan we dit allemaal betalen? Dat is op dit moment van de crisis nog niet goed te zeggen. Het college schrijft in de Statenbrief dat het “de provinciale inzet maximaal wil laten meebewegen en intensiveren waar nodig. Dit kan door de middelen van het coalitieakkoord te prioriteren en door additionele inzet van het stamkapitaal”   En zo is het ook!

Het zijn ingewikkelde en ingrijpende tijden, die vragen om niet alledaagse oplossingen. De nood is groot en het proces van herstel zal heel lang duren. Ook nu geldt het adagium: Samen voor Gelderland! Het CDA begrijpt en steunt dan ook de lijn van het college van prioriteren en additionele inzet vanuit het stamkapitaal. Verder kunnen wij hier op dit moment niet vooruitlopen, omdat eerst meer beeld nodig is en een nader herstelplan.

23 april 2020

Ga Terug
Nieuws

Provinciale ondersteuning voor gemeenten (bij het Coronavirus)

In deze notitie beperk ik mij tot het geven van een korte opsomming van de provinciale ondersteuningmaatregelen, die staan beschreven in de brief van het college van Gedeputeerde Staten d.d. 24-3-2020 aan de Gelderse gemeenten.

 1. Vertrekpunt van college van GS:

Provincie biedt gemeente ondersteuning aan om te doen wat nodig is, in aanvulling op de Rijksmaatregelen

Provincie wil : nauwgezet monitoren en verkennen welke ondersteuning vanuit provincie passend is.

 1. Volgende acties, die genomen zijn door college van GS, vanuit dit vertrekpunt
 • Ruimhartige ondersteuning bieden aan gemeenten bij afgekondigde ondersteuningspakket voor bedrijven

 

Wat:

 

 • Veel druk op capaciteit gemeenten

 

Hoe:

 

 • Waar nodig middelen en menskracht faciliteren voor gemeenten

 

 • Opzetten van maatregelen voor na de crisis gericht op herstel economie 

Wat:

 

 • Gelderse economie wordt hard geraakt..

Hoe:

 

 • In kaart brengen wat nodig is voor stimulering na de crisis.
 • Kijken welke investeringen naar voren kunnen worden gehaald
 • Primair nu onderzoeken hoe we z.s.m. de Gelderse economie kunnen stimuleren
 • Overleg met brancheverenigingen en het Rijk. Gedeputeerden Van der Wal en Kerris in contact met wethouders economie

 

 • Tegemoetkomen bij financiële gevolgen afgelasten van evenementen op gebied van cultuur, sport en Gelderland herdenkt

Wat:

 • Afgelasten van alle evenementen betekent direct grote financiële gevolgen in algemeen

Hoe:

 • Tegemoetkoming bij verstrekte provinciale subsidie voor culturele evenementen, Gelderland Herdenkt en Gelderland Sport.
 • Gelderland Herdenkt wordt met 1 jaar verlengd (31-12-2020).
 • Voor afgeblazen evenementen blijft verleende subsidie beschikbaar voor reeds gemaakte kosten en aangegane verplichtingen.
 • Niet gebruikte subsidies kunnen later worden ingezet. Bekeken wordt of meer acties nodig zijn.

Wat:

 • Liquiditeitsproblemen bij musea, theaters en andere culturele instellingen. Verzoeken om opschorten dan wel kwijtschelden van huur

Hoe:

 • GS wil graag in contact komen met gemeenten die tegen deze problemen aanlopen. Inventariseren nu. Verder nog geen concrete maatregel.

 

 • Ondersteuning van maatschappelijke initiatieven

Wat:

 • diverse saamhorigheidsinitiatieven ontstaan nu.

Hoe:

 • Vanuit programma Leefbaarheid zijn er middelen beschikbaar om deze initiatieven vanuit Gelderse samenleving te ondersteunen. Contact opnemen via Leefbaarheidsalliantie (vraag@leefbaarheidgld.nl)

 

 

 

 

 

 • Provinciaal toezicht op gemeenten

Wat: gemeenten zitten nu in crisisorganisatie.

Hoe:

 • gemeenten nu zo veel mogelijk ontzien met onnodig belastende administratieve taken (rapportages e.d.)
 • meedenken in oplossingen over mogelijk overschrijden van wettelijke termijnen (voorbeeld bij zaken m.b.t. rechtmatigheid, denk aan indienen Jaarrekening). Provincie overlegt hierover met Rijk.

 

 • Nogmaals onder aandacht brengen van gemeentefinanciën bij kabinet

Wat:

 • De toch al lastige financiële positie van gemeenten wordt nu – als gevolg van Corona-crisis – nog complexer en extra kosten (o.a. minder gemeentelijke belastnginkomsten etc.) op bordje gemeente.

Hoe:

 • GS brengt dit onder aandacht van kabinet

 

 • Nagaan hoe gevolgen COVID-19-crisis voor bestaande lopende opgaven zo beperkt mogelijk zullen blijven

Wat:

 • Maatschappelijke opgaven staan niet stil: RES, aanpak Stikstof, opvang vluchtelingen, weerbare samenleving, actieplan wonen e.d.

Hoe:

 • College van GS in gesprek via VNG-GLD hoe samen met gemeenten te zorgen voor zo beperkt mogelijk blijven van de gevolgen COVID-19-crisis.
 • Nagaan wat dit voor extra inzet provincie vraagt.

 

 1. Hoe verder?

Het college van GS geeft aan contact op te nemen met de gemeenten om samen na te kijken naar de invulling van het maatregelen pakket provincie GLD of andere mogelijke acties.

Daarnaast 2 e-mail adressen en telefoonnummers opengesteld voor opmerkingen, vragen, suggesties om zo nog betere ondersteuning te kunnen bieden.:

Henrice Wittenhorst ( h.wittenhorst@gelderland.nl) 026-359 8713

Rudy Uwland (r.uwland@gelderland.nl) 026-359 8497

 

 

 

 

Ga Terug
Nieuws