Skip to main content
Category

Nieuws

Het laatste agendapunt: de eindbalans

Na een marathonvergadering van 14 uur (verdeeld over twee dagen) kwam woensdagavond 8 februari het laatste agendapunt aan de orde: de eindbalans. Een document dat terugblikt op de afgelopen 4 jaar. Onze fractievoorzitter Gerhard Bos blikt terug.

Voorzitter, hebben we tijd of hebben we klokken? Als je tijd hebt, ervaar je ruimte om keuzes te maken. Als je een klok hebt, dan word je gejaagd. Dan verlies je jezelf zonder na te denken over wat je kunt doen met die ruimte die je hebt.

We leven in een tijd die onder hoogspanning staat. Mensen worstelen met vragen als: hoe zit het met een woning voor mijn kinderen, verkeersveiligheid, hoe duurzaam is onze omgeving, hoe leefbaar onze gemeenschap. Wat gebeurt met voorzieningen om ons heen, winkels? Kunnen we die straks nog gebruiken? Zijn we echt nog bezig met de ander? Hebben we oog voor elkaar? Gaat het om kwaliteit of kwantiteit? Gaat het om een systeemwereld of een leefwereld? Gaat het om meer wij of meer ik? Wat het CDA betreft gaat het over meer wij minder ik. Meer Rijnlands denken en niet de gevolgen van die keuzes afwentelen op anderen. Duurzaamheid in de klassieke betekenis van het woord. Niet om polarisatie maar verbinding. Dat zegt altijd iets over de een en de ander, wat gebeurt daar tussen? Wanneer zien we elkaar echt?

Laten we ook benoemen wat nog niet zo gelukt is. Hebben we verkeersveiligheid nu echt verbeterd? We zijn nog lang niet klaar. En waterstof: hoe gaan we daar goed mee om? Hoe ga je om met participatie, hoe betrek je mensen daar bij? We blijven ons verbazen over de mate van inzicht in de begroting. Het wordt beter, maar kunnen we nu echt zegen dat we ons budgetrecht als Staten goed kunnen uitoefenen? Want dat is fundamenteel voor ons werk.

Bestemmen en besteden. Gelderland heeft een unieke positie dat we kunnen investeren in heel veel mooie dingen voor Gelderland. Maar komt het ook daadwerkelijk tot realisatie? Zonder dat geld uitgeven een doel op zichzelf wordt. Als je gaat kijken naar wat we allemaal gedaan hebben dan hebben we allemaal op onze eigen manier kunnen werken aan een mooier, veiliger en beter Gelderland. Waar het prettig wonen en werken is, waar mensen mee kunnen doen.

Heb je tijd of heb je een klok? Neem je de tijd om na te denken of laat je het overkomen? Ik wens de nieuwe Staten en organisatie heel veel mooie momenten toe de komende jaren. Laten we trots zijn op wat we allemaal voor elkaar krijgen. Mensen maken Gelderland tot wat Gelderland is: een prachtige plek om te wenen en leven.

Nieuws

Spoeddebat over stikstofonderzoek NOS

Arjan Tolkamp voerde het woord. Hij benadrukte dat het CDA de komende jaren de Gelderse Maatregelen Stikstof blijft volgen. Draagvlak staat daarin centraal. En niet zoals in het spoeddebat staat: handhaving bij ondernemers die te goedertrouw een vergunning hebben aangevraagd.

Wij willen komen tot een balans tussen economie en ecologie. Allemaal zullen we minder stikstof moeten uitstoten. Wij werken zowel aan innovaties als vrijwillige opkoop van stoppende boeren en industrieën. Uiteindelijk kijken we daarbij naar de doelen zoals door ons vastgesteld in de beheerplannen van de Natura2000 gebieden in Gelderland en de leefbaarheid van ons landelijk gebied. Voor ons is uitvoerbaarheid een randvoorwaarde voor het beleid dat we hier aannemen.

Nieuws

CDA voor huisvesting Introdans en Oostpool

Gerhard Bos was initiatiefnemer van een amendement rond de huisvesting van Introdans en Oostpool. Hij benadrukte hiermee het belang van deze culturele instellingen. Niet alleen vanwege hun hoogwaardig aanbod maar ook vanwege hun samenwerking met scholen. Twee instellingen die al jarenlang ploeteren met een ruimte die gewoon niet voldoet, dat is niet wenselijk. Namens zeker 7 andere partijen diende hij het amendement in en dat amendement werd aangenomen!

Het dictum van het amendement luidt als volgt:
De indiener stelt voor het voorliggende besluit in zijn geheel te vervangen door de volgende tekst:
“Een bedrag van € 10,0 miljoen beschikbaar te stellen voor een provinciale bijdrage aan de gezamenlijke huisvesting van dansgezelschap Introdans en toneelgroep Oostpool.
En dit bedrag als volgt te dekken:
– 5 miljoen euro uit de huidige investeringsmiddelen
– 5 miljoen euro uit de MTR-middelen.
– Indien en voorzover het jaarresultaat 2022 positief is de middelen in de mtr weer aan te vullen.
Aan het college van gedeputeerde staten gelet op hun verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van besluiten om voor 1 maart 2023 aan Introdans en Oostpool en de gemeente Arnhem over dit besluit te berichten.”

Nieuws

Provincie gaat voorlopig niet meewerken aan intrekken vergunningen voor Lelystad Airport

Twee weken geleden sprak Statenlid Daisy Vliegenthart haar verbazing uit over de inzet van Gelderse stikstof voor Lelystad Airport. Gisteren kreeg ze antwoord op haar schriftelijke vragen. Daarin staat dat de provincie Gelderland voorlopig niet van plan is medewerking te gaan verlenen aan het intrekken van vergunningen voor een vliegveld buiten Gelderland.

 Vliegenthart was toentertijd te meer boos omdat PAS-melders nog steeds in onduidelijkheid zitten. Ze vroeg daarom Gedeputeerde Staten hoeveel boerderijen zijn opgekocht door de Schiphol Group en of er momenteel nog meer boerderijen worden opgekocht voor soortgelijke projecten. Ook deed Vliegenthart navraag of de provincie gaat meewerken aan het intrekken van deze vergunningen. Daarop is nu dus het antwoord dat de provincie dat niet gaat doen.

Detail uit schriftelijke vragen en antwoord daarop:
Vraag:
6. Wij zien in de opkoop van de stikstofrechten van Gelderse boeren van Lelystad Airport parallellen met de opkoop voor de A27 en de motie die daarover door de Staten is ingediend. Gaat u meewerken aan het intrekken van deze vergunningen?

Antwoord:
Wij hebben nog geen verzoeken tot intrekking van vergunningen ontvangen in relatie tot Lelystad Airport. In het overleg met Lelystad Airport hebben wij aangegeven dat wij op dit moment geen intrekkingen in behandeling nemen, omdat dit eerst overleg vraagt. Wij gaan hierover met het Rijk in gesprek.

Nieuws

Statendebat: wel of niet een referendum?

In de laatste vergadering van de Provinciale Staten stonden we uitgebreid stil bij het steeds weer terugkerende fenomeen dat referendum heet. Bert Komdeur doet verslag. 

De verkiezingen zijn begonnen
Je kunt wel zeggen dat de verkiezingen voor diverse partijen volop waren begonnen. In dit geval waren het de fractie van FdV, SP, PvdD gesteund door PVV die voorstelden om in Gelderland per direct het raadgevend referendum mogelijk te maken. Hierbij kunnen Gelderse inwoners bij het merendeel van de besluiten die wij als Provinciale Staten bij genoeg handtekeningen verzoeken om een raadgevend referendum. Dat gebeurt dan achteraf. Zodra het verzoek is ingediend heeft het gelijk een schorsende werking op het democratisch genomen besluit van Provinciale Staten.

Ieder zijn eigen rol
Wat mij opviel in het debat is het venijn van de initiatiefnemers naar ons als leden van Provinciale Staten. Wij zijn geen goede volksvertegenwoordigers. Nee, er moet naast het zorgvuldig ingericht huis van Thorbecke een laag van directe democratie naast worden gebouwd. Het liefst nog zo dat inwoners kunnen corrigeren.  Initiatiefnemers stellen dat leden van Provinciale Staten en inwoners gelijkwaardig zijn en er dus nieuwe “tegeninstrumenten” moeten zijn voor inwoners.

Dat is niet zoals het CDA dat ziet. We hebben aangegeven dat wij als mensen uiteraard gelijkwaardig zijn, maar dat wij verschillende rollen hebben te vervullen. Binnen Provinciale Staten moeten wij voortdurend complexe dossiers met elkaar bespreken en daarbij de belangen afwegen. Die complexe dossiers laten zich niet zo maar wegzetten in een simpel “ja” of “nee”. Denk eens aan het Brexit-referendum (waarvan nu al velen spijt hebben) of aan het referendum over het associatieverdrag met de Oekraïne een paar jaar geleden.  Met de kennis van nu ben ik alleen maar blijer dat het toenmalige kabinet wel doorging. De overheid is geen stempelkussen voor meningen maar moeten belangen tegen elkaar afwegen en daarna besluiten te nemen. Dat is onze specifieke rol en die komt bij een “ja” of  een “nee” ernstig in het gedrang.

Investeren in betere samenwerking en participatie aan de voorkant van te nemen besluiten
Het CDA wil juist binnen de representatieve democratie juist nog veel meer investeren aan het betrekken en echt ruimte geven aan de mening van de inwoners. Ons participatiebeleid kan nog veel beter en worden ingericht op het samen vormgeven (cocreatie). Ook kunnen we daarbij burgerberaden en burgerpanels inschakelen . Op het thema Klimaat heeft de provincie dat met succes gedaan. Het CDA heeft hier onder aanvoering van Bertine van Hooff dit echt op de agenda gezet.  Daarmee bereiken we veel meer consensus en draagvlak aan de voorkant. Dat vraagt wel om Gelderse bestuurders en leden van Provinciale Staten die duidelijk zijn van wat wel kan  maar tegelijk waar mogelijk ook los laten en ruimte geven. En uiteindelijk maken Provinciale Staten de eindafweging. Daarmee nemen wij de inwoners maar ook onze eigen rol serieus en hollen wij die niet uit door vormen van directe democratie aan de achterkant nadat besluiten zijn genomen. Dat leidt vooral tot teleurstellingen

Bert Komdeur, CDA-Statenlid Gelderland

Nieuws

CDA: Afschaffing 50 meter spuitvrije zone zorgt voor meer woningen

In een zone van 50 meter naast laanbomen of fruitbomen mag geen gewasbeschermingsmiddel worden gebruikt en mogen geen woningen worden gebouwd. De zone is volgens het CDA belemmerend op veel gebieden en zou daarom aangepast moeten worden.

De basis voor de spuitvrije zone ligt in een provinciaal plan uit 1996. Het Streekplan Gelderland adviseerde toen aan gemeenten zo’n spuitvrije zone aan te houden. Om op die manier afstand te houden tussen nieuwe woningbouw en agrarische gronden waarop gewasbeschermingsmiddelen gebruikt kunnen worden. Deze norm is daarna voor ‘vast’ aanngenomen, ook door de Raad van State.

Statenlid Engelina van Steenbrugge: “de wereld van nu is echter wel een andere dan die van bijna 30 jaar terug. Zo zijn veel spuitmiddelen verboden en hebben veel bomen door innovatie geen gewasbeschermingsmiddelen meer nodig.”

Komende jaren moeten er enorm veel woningen bij worden gebouwd, in alle Gelderse gemeenten. De 50 meter zones bemoeilijken dit. Met de aanpassing of verwijdering van de 50 meter zone kunnen we echt gaan versnellen in de woningbouw vindt het CDA.

Ook vindt het CDA het feit dat de 50 meter zone voor laanbomen is veranderd naar teeltvrije zones niet wenselijk. Van Steenbrugge: “Laanbomen worden veelal in potten geteeld, dus die vrije zone is dan onnodig. Laten we die ruimte op een nuttige manier gaan gebruiken.” CDA heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten en vraagt hierin om een heldere en eenduidige landelijk richtlijn.

Nieuws

Laagvliegroutes Lelystad Airport nog niet van de baan

Er blijft sprake van laagvliegroutes rond Lelystad Airport. En ook in het naderingspunt voor Schiphol zijn geen wijzigingen opgetreden. CDA is hierover ontstemd en wil weten wat de vervolgacties zijn voor de provincie.

Woordvoerder luchtvaart Daisy Vliegenthart: “Met dit soort laagvliegroutes blijft opening van Lelystad Airport voor ons onbespreekbaar.”

Half oktober verscheen de voorkeursbeslissing Luchtruimherziening. Een langlopend en belangrijk proces met veel gevolgen voor onze inwoners en effecten op hun leefomgeving. Hoewel de provincie die zorgen eerder in het proces via een zienswijze kenbaar heeft gemaakt aan de betreffende ministeries lijkt er weinig mee gebeurd te zijn. Het CDA wil daarom weten wat vervolgstappen voor de provincie zijn.

Daisy Vliegenthart: “Het is inmiddels 3 maanden geleden dus ik wil graag horen of er contact is geweest met het ministerie en hoe de provincie en de partners in de regio aan kijken tegen de voorkeursbeslissing.” Ook zou er een groot participatietraject worden gestart. CDA wil weten wat de rol van de provincie is in dit proces, en welke vorm van participatie wordt gekozen. “Gaat het hier slechts aanhoren wat inwoners en ondernemers te zeggen hebben of wordt er echt geluisterd en kunnen er aanpassingen gedaan worden?” aldus Vliegenthart.

Schriftelijke vragen Luchtruimherziening

Nieuws

CDA boos over inzet Gelderse stikstof voor Lelystad Airport

Waarom kan Schiphol Gelderse stikstofrechten opkopen voor een vliegveld buiten Gelderland? Ongewenst en onverstandig zo vindt de Gelderse CDA fractie, te meer daar PAS-melders nog steeds in onduidelijkheid zitten.

Het is niet de eerste keer dat stikstofrechten uit Gelderland worden gebruikt ten behoeve van projecten elders in het land. Zo werd onlangs nog stevig gedebatteerd over de opkoop van rechten ten behoeve van de A27 in de provincie Utrecht.

CDA Statenlid Daisy Vliegenthart maakt zich zorgen: “Er worden weinig lessen getrokken uit de situatie rond de A27. Nu weer deze opkoop door Schiphol Group en dat ten bate van een vliegveld waar niemand in Gelderland nog heel enthousiast van wordt.”

Vandaar dat het CDA samen met de andere Gelderse coalitiepartijen schriftelijke vragen heeft gesteld. Zij willen van Gedeputeerde Staten weten hoeveel boerderijen zijn opgekocht door de Schiphol Group en of er momenteel nog meer boerderijen worden opgekocht voor soortgelijke projecten. Daarnaast is de vraag gesteld of de provincie gaat meewerken aan het intrekken van deze vergunningen.

Nieuws

CDA: goede huisvesting nodig voor Introdans en Oostpool

CDA steunt het voorstel om te zorgen voor goede huisvesting voor Introdans en Oostpool. Gerhard Bos benadrukte het belang van beide instellingen, niet alleen voor een cultuuraanbod op hoog niveau, maar ook vanwege de inzet van beiden voor de cultuureducatie en de wisselwerking met amateurkunst en -cultuur.

Oostpool en Introdans zijn twee belangrijke culturele instellingen voor Gelderland, op het gebied van respectievelijk theater en dans. Ze behoren tot de BIS (basisinfrastructuur van Nederland, in activiteiten gesubsidieerd door het Rijk). De BIS-instellingen zijn niet alleen van groot belang voor talentontwikkeling, de ontwikkeling van het culturele netwerk, het educatieve aanbod voor het voortgezet onderwijs en voor kwetsbaren in de Gelderse samenleving; ze zijn ook van grote betekenis voor de leefomgeving en het vestigingsklimaat in Gelderland. Zonder Oostpool en Introdans valt het culturele ecosysteem van Gelderland als een kaartenhuis in elkaar.

Gedeputeerde Staten stelt daarom voor om naast de 2 miljoen die al gereserveerd was nog eens eenmalig 8 miljoen bij te dragen. Een eerder plan voor huisvesting in combinatie met renovatie van het Stadstheater zijn fors bijgesteld. Nu is er een plan gemaakt waarmee de gezelschappen van een passende huisvesting worden voorzien. Dat plan is mede van belang met het oog op de beoordeling van de volgende aanvraag van rijkssubsidie. Bij het laatste advies van de Raad voor Cultuur werden over de huisvesting signalen gegeven dat er nu echt wat moet gebeuren om op topniveau te kunnen blijven spelen/dansen. En nu ligt er een plan en een bijbehorend financieel plaatje.  De gemeenteraad heeft besloten om 10 miljoen beschikbaar te stellen, nu is provincie aan de beurt om kleur te bekennen.

CDA heeft daarom het volgende voorgesteld:
– 10 miljoen beschikbaar stellen: 2 miljoen vanuit de Midterm Review (MTR) en 8 miljoen extra beschikbaar stellen.
– Gedeputeerde Staten vragen om voor de PS-vergadering met een voorstel te komen waarin dekking e.d. ook gelijk geregeld is. Dit werd tijdens de oordeelsvorming toegezegd.
– Nu signaal naar buiten nodig om overleg met rijk (regiodeal en bedrijfsleven te kunnen voeren over bijdragen e.d.

Nieuws

Gelders openbaar vervoer nu en in de toekomst

Vandaag werd besloten over de nieuwe OV-concessie indeling voor o.a. de provincie Gelderland. In februari 2023 wordt gestart met de aanbestedingstrajecten van de Gelderse OV-concessies Achterhoek-Rivierenland en Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In de indeling zijn wat kleine wijzigingen waar het CDA prima mee kon instemmen.

Ook werd een onderzoeksrapport besproken met de titel ‘Gelders OV onder druk’. Het rapport heeft behoorlijke pittige conclusies. Er moeten op structurele basis jaarlijks miljoenen extra worden uitgegeven om het OV te laten rijden. En dan hebben we het alleen nog maar over het gebied Arnhem-Nijmegen. Dat heeft meerdere oorzaken: gestegen brandstofprijzen, hogere salarissen maar ook minder reizigers sinds Covid.

Dat is nog niet afdoende om dezelfde bussen en regionale treinen te laten rijden zoals nu. Het besluit over nog meer budget wordt overgelaten aan de nieuwe Staten en aan een nieuw college van Gedeputeerde Staten.  Op voorstel van PS is onderzocht of het regionale OV in Gelderland efficiënter en slimmer georganiseerd kan worden. Helaas blijkt uit onderzoek dat de potentiele besparingen zeer beperkt zijn. Het schrappen van OV lijnen leidt dus amper tot besparingen.

Aanbevelingen van het CDA voor de lange termijn:
a. aandringen op fundamentele herijking van de uitgangspunten voor OV in de toekomst, anders wordt het onbetaalbaar en blaast het systeem zichzelf op.
b. Die keuzes moeten gemaakt worden in het totaal van het mobiliteitsbeleid, de huidige Mobiliteitsvisie ‘op weg naar een bereikbaar Gelderland’ (nog maar twee jaar geleden vastgesteld) kan weer op de schop.
c. nog eens kritisch laten onderzoeken waarom de huidige concessie van EBS IJssel/Vecht wel conform eisen gewoon kan worden uitgevoerd, bij de concessie Achterhoek/Rivierenland ook in de coronatijd niet bijgespijkerd hoefde te worden, dus de problemen zitten kennelijk vooral op de concessie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley

Nieuws