Skip to main content
Category

Nieuws

Meer wij, minder ik: we gaan het gewoon doen!

Op 14 juni hebben 5 partijen: BBB, VVD, CDA, CU en SGP het Coalitieakkoord Gewoon Doen gepresenteerd. Het CDA Gelderland is trots op dit akkoord, waar veel echte CDA punten in terug te vinden zijn. In dit bericht willen we graag enkele resultaten met u delen. Uiteraard is het volledige akkoord na te lezen via onze website.

Leefbaarheid is de lijm van de samenleving en dus ook van dit coalitieakkoord. Een mens komt pas echt tot zijn recht in verbinding met anderen. Dat vraagt sterke gemeenschappen met een bloeiend verenigingsleven, voldoende voorzieningen en ontmoetingsplekken. De provincie ondersteunt de leefbaarheid in dorpen en steden door dorpen- én wijkendeals. Onze ambitie is groot! De komende 4 jaar willen we 100 deals sluiten. 100 initiatieven die de leefbaarheid gaan versterken.

Wij willen dat in ieder dorp een straat wordt gebouwd en in iedere stad een wijk. Zo zorgen we dat overal huizen worden gebouwd. Ouderen en jongeren moeten in hun eigen buurt kunnen blijven wonen. Gemeenten moeten daarvoor meer in positie worden gebracht. Zij weten het beste wat nodig is.

De provinciale wegen moeten veiliger. Voor voetgangers, fietsers en automobilisten. Daarom gaan we de komende jaren de 20 meest onveilige verkeerssituaties aanpakken. De keuze bereiden we voor samen met inwoners, scholen, gemeenten en organisaties als de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland. Zo benutten we de lokale kennis en dynamiek.

We hebben ook veel geluisterd naar vragen en wensen van inwoners en maatschappelijke organisaties. Zo gaat er geld naar de voedselbank en de molens. En komen er toiletten in treinen.

Ook zijn wij trots op het feit dat onze Peter Drenth wederom plaats zal nemen in Gedeputeerde Staten. Als een bewezen verbinder krijgt hij een portefeuille waar hij die kracht goed kan inzetten. Een nieuw onderdeel zal de Programma aanpak Veluwe zijn. Op de Veluwe spelen de komende jaren grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof, droogte en energietransitie. Dat kun je niet los van elkaar. Vandaar dat Peter deze opgave op de Veluwe en de Gelderse Vallei integraal gaat aanpakken.

Zijn volledige portefeuille is:

  • Algemeen bestuur, lobby en sterk bestuur
  • Programma Aanpak Veluwe en Food Valley
  • Recreatie en Toerisme
  • Erfgoed en cultuur

De fractie zal worden gevormd door Daisy Vliegenthart, Diede Balduk, Arjan Tolkamp en Nick Bakker.

Nieuws

7 juli – zomerborrel coalitieakkoord

Op vrijdag 7 juli willen we graag met u in gesprek over ons coalitieakkoord. Dat doen we met een zomerse vrijdagmiddagborrel bij De Woerdt in Ressen (Lingewaard). Ter plekke lichten we graag enkele facetten van het akkoord toe en gaan we uiteraard in op uw vragen. Aanmelden voor deze zomerborrel is verplicht. Mocht u een vraag hebben over het akkoord, dan kunt u die bij het online aanmeldformulier ook vast doorgeven.

Nieuws

Themabijeenkomst ‘Opwekken en besparen’ met Henri Bontebal

Op vrijdag 23 juni om 19:30 uur is er een themabijeenkomst “Opwekken & Besparen” in Apeldoorn. Deze bijzonder actuele bijeenkomst gaat in op de keuzes die moeten worden gemaakt in de energietransitie. Hoe komen we tot de gestelde doelen, hoe gebruiken we de schaarse ruimte? Wat is beter, opwekken of besparen? De avond wordt ingeleid door twee gastsprekers. CDA tweede kamerlid Henri Bontenbal en Lianders relatiemanager René Lemein. Zij zullen ingaan op de mogelijkheden in de energietransitie, netcongestie en oplossingen. Maar ook kijken naar ruimtegebruik.
Na de pauze zullen we samen met de lokale politici van de CDA Apeldoorn fractie verder praten over de visie voor de komende jaren en de soms moeilijke keuzes die moeten worden gemaakt in dilemma’s die voorliggen. We stellen het op prijs als je erbij kunt zijn. Natuurlijk kunt u ook zelf in gesprek met Henri Bontenbal of René Lemein. De toegang is natuurlijk gratis en de koffie staat vanaf 19:00 uur klaar.

Locatie: het Denksportcentrum aan de Dubbelbeek 24 in Apeldoorn

Agenda

Te vaak, te hard op Gelderse wegen

Op sommige wegen wordt zo vaak te hard gereden dat CDA Gelderland zich afvraagt of de verkeersveiligheid van de weggebruikers nog wel gewaarborgd is.

31% van de motorvoertuigen rijdt te hard op de N320 tussen Kesteren en Maurik, 52% overschrijdt de maximumsnelheid op de N826 tussen Zutphen en Laren en bijna 70% gaat over de limiet op de N822 tussen Borculo en Eibergen. Het CDA heeft via berichtgeving door Omroep Gelderland[1] geconstateerd dat op een groot aantal Provinciale wegen meer dan 20% van de weggebruikers te hard rijdt. Het CDA vindt verkeersveiligheid van groot belang, vandaar dat de fractie schriftelijke vragen stelt aan Gedeputeerde Staten.

Het CDA vraagt GS daarbij om een overzicht van wegen waar relatief veel ongelukken gebeuren. Fractievolger Nick Bakker: “Ik ben erg geschrokken van deze cijfers. Als er zoveel mensen te hard rijden, dan zal zo’n weg ook gevaarlijker zijn is onze logische gedachte.” De CDA fractie wil daarom weten wat de provincie doet met deze cijfers. “Als bijna 70% te hard rijdt op een weg dan verwacht ik wel actie” vult Bakker aan. Dat zou wat het CDA betreft kunnen bestaan uit extra controles, maar ook op duurzame aanpassingen van de betreffende weg.

Top 10 van punten waar het vaakst te hard wordt gereden:

Percentage dat te hard rijdtWegLocatie
68%N822Tussen Borculo en Eibergen
61%N312Tussen Ruurlo en Ziewent
59%N301Bij Nijkerk
56%N814Tussen Wehl en Hummelo
55%N831 (Bergsche Maasdijk)Zaltbommel, tussen Slijkwell en Bern
52%N826Tussen Zutphen en Laren
51%HeerderwegTussen Epe en Heerde
49%N330Tussen Hummelo en Zelhem
37%N831 (Baronieweg)Bij Hedel
33%N842Tussen Berg en Dal en Groesbeek

[1] Nauwelijks controle op ‘racebanen’ in Gelderland: ‘Hier schrikken wij van’ – Omroep Gelderland (gld.nl)

Nieuws

CDA: houd zorg in Zutphen overeind

Er moet een einde komen aan de onzekerheid waarin de regio met al haar inwoners, het personeel en de patiënten van het ziekenhuis van Zutphen al lange tijd verkeren. Dat is de kern van het betoog van Diede Balduk bij het spoeddebat over ziekenhuiszorg in Zutphen.

Duidelijke antwoorden op wat sluiting daadwerkelijk oplevert komen er niet. Onlangs gaf CDA Tweede Kamerlid Joba van den Berg al aan sluiting van acute zorg weinig oplevert. Hetzelfde bleek pas uit onderzoek in Denemarken. Het zorgt niet voor betere zorg en ook niet voor minder kosten.

Leefbaarheid staat voor het CDA hoog in het vaandel. Als CDA zetten we in op een goed basisvoorzieningen niveau in de gehele provincie. Wij zijn van mening dat de huidige spreiding van spoedeisende hulp en acute verloskunde noodzakelijk is voor de leefbaarheid van onze provincie.

Dit moet dan ook zeker niet verminderen.

En ook al hebben wij formeel geen rol als Staten van Gelderland, wij zijn er wel om de belangen van onze Gelderse inwoners te behartigen en te vertegenwoordigen. Onze Gelderse inwoners verdienen een basis voorzieningenniveau in de hele provincie.

Een duidelijk signaal richting het Rijk lijkt ons dan ook zeer gepast en daarom dienden wij dan ook, samen met de voltallige Staten, een motie in.

Wij dienen daarom de motie mede in en onderschrijven daarmee de dringende oproep aan GS om er bij de minister op aan te dringen dat hij maatregelen neemt zodat belangrijke regionale zorgvoorzieningen zoals die van het Gelre Ziekenhuis in Zutphen niet achteruitgaan.

Zorg moet dichtbij EN bereikbaar zijn, in heel Gelderland.

De motie werd aangenomen. Dictum van de motie:

Verzoeken GS om
-Er bij de minister op aan te dringen dat deze maatregelen neemt zodat belangrijke regionale
zorgvoorzieningen zoals die van het Geire ziekenhuis in Zutphen niet achteruit gaan
-Provinciale Staten te informeren over de mogelijkheden om te voorzien in de behoefte aan
voldoende gespecialiseerd personeel voor de acute zorg
-Aansluiting te zoeken bij de gemeenten Zutphen, Brummen, Lochem, Brockhorst, Berkelland,
Voorst, en andere partners, in hun activiteiten om de (acute) ziekenhuiszorg in Zutphen te
behouden.
-Aan het Rijk kenbaar te maken de positie van gemeenten versterkt dient te worden bij de
uitvoering van artikel 8 A4 Uitvoeringsbesluit Wkkgz, om de regionale belangen bij het al dan
met beëindigen van acute zorgvoorzieningen te waarborgen
-Er bij het Rijk op aan te dringen dat de financiering van de zorg wordt ingericht op een manier dat volwaardige zorg in de regio overeind kan blijven, ten behoeve van een gezonde en
leefbare regio
en gaan over tot de orde van de dag

Nieuws

OV onder druk

Arjan Tolkamp was een van de indieners van de motie over openbaar vervoer. Het CDA gaat het OV aan het hart: we willen dat ieder dorp of dorpskern bereikbaar blijven. De kwaliteit van ons Gelderse openbaar vervoer staat momenteel onder druk als gevolg van verschillende oorzaken: hogere brandstofprijzen, gestegen lonen, lagere bezettingsgraad sinds Covid. 

Door landelijk gebied bereikbaar te houden blijven deze gebieden ook leefbaar en voorkomen we krimp. Zo kunnen jongeren hun school of opleiding bereiken en kunnen ouderen contacten onderhouden.

De leefbaarheid op het platteland, maar ook in de stad, valt en staat door het faciliteren van een goed openbaar vervoer en daarmee een goede bereikbaarheid voor iedereen.

Het CDA is daarom ook mede-indiener van de motie om in 2024 de middelen aan te vullen. Echter, het CDA wil een structurele oplossing voor de jaren die daarna komen.

Arjan Tolkamp: Het kan niet zo zijn dat door de inflatie de kosten van arbeid en brandstof stijgen maar de rijksbijdrage nagenoeg gelijk blijft. Samen met het Rijk moet naar een structurele oplossing gezocht worden voor de geraamde tekorten in de jaren na 2024.

De motie werd aangenomen en heeft het volgende dictum:

verzoeken GS om:
– Het huidige niveau van het Gelderse openbaar vervoer in stand te houden en niet af te
schalen
– Er alles aan te doen om het openbaar vervoer niet duurder te maken voor reizigers
– Daartoe de budgetten voor 2024 voor het openbaar vervoer aan te vullen tot een toereikend
niveau
– De dekking hiervoor te regelen in de Perspectiefnota

Nieuws

Maidenspeech Diede Balduk over energieinfrastructuur

De energieinfrastructuur in Gelderland: hoe zorgen we dat we de komende jaren in staat zijn de energietransitie voort te zetten, voorkomen we verdere netcongestie. Diede Balduk voerde het woord op dit thema. Het was haar maidenspeech en dat betekent dat ze ook een wat breder betoog mocht houden. Hieronder de spreektekst van Diede.

Beste voorzitter, mede-Statenleden, leden van GS,

Aan mij vandaag de eer om voor het eerst vanaf dit spreekgestoelte te spreken.

Eer, dat is een woord wat ik de laatste weken vaker heb genoemd. Want wat een eer vind ik het, dat ik samen u allen mij de komende jaren mag inzetten voor de toekomst van onze Provincie. Ik heb er enorm veel zin in om samen, en in het bijzonder met mijn fijne fractie, aan de slag te gaan.

Het glas is bij mij altijd halfvol. Ik durf oprecht te zeggen dat ik rasoptimist ben. Ook in deze uitdagende tijd. Het is in een tijd waarin we van crisis naar crisis gaan en waarin je het als politicus soms zwaar hebt te verduren. Het is dan ook gemakkelijk om neerslachtig te worden, om het allemaal wat somber in te zien. Je moet haast wel gek zijn om in zo’n tijd de politiek in te gaan. En toch zijn wij allemaal zo ‘gek’’.

Vanaf deze plek spreek ik daarom ook mijn bewondering voor u allen uit en hoop ik dat we z’n allen zo lang mogelijk ‘gek’ blijven.

Want ja, er zijn genoeg zaken waar we onze handen vol van gaan hebben de komende jaren maar er zijn ook een tal van dingen die goed gaan en waar we trots op mogen zijn.

Nu ben ik dan wel een rasoptimist, ik ben ook een realist.

Ik besef ook wel dat ik hier echt niet de wereld ga veranderen. Maar deze rasoptimist en realist gaat de komende jaren er alles aan de doen om Gelderland nog mooier te maken dan dat het nu al is.

Zodat niet alleen mijn generatie van al het moois dat onze provincie heeft kan genieten maar ook zeker de toekomstige generatie.

Ik zet mij graag in voor een provincie waarin we naar elkaar omkijken, waarin we elkaar helpen en met elkaar samenwerken. Waarin het grotere belang boven het persoonlijke belang gaat. Een Gelderland waarin er ruimte is voor meer wij, minder ik. De provincie als steuntje in de rug want in onze Gelderse samenleving gebeuren al zoveel mooie dingen.

Onze inwoners, ondernemers en vrijwilligers weten heel goed wat er nodig is en hoe dingen opgepakt moeten worden maar hebben alleen af en toe dat zetje nodig om verder te kunnen. Daar zijn wij als provincie voor.

Dat brengt mij direct bij het onderwerp van de agenda. Voor ons ligt het beleidskader Energie-Infrastructuur met de bijbehorende energie-infrastructuurladder.

Om onze klimaatdoelstellingen te halen hebben wij een passende energie-infrastructuur nodig. Deze urgentie zien wij als CDA ook zeker. Wat ons betreft kan de provincie hierbij haar steentje bijdragen door de verschillende instrumenten in te zetten dan wel verschillende rollen aan te nemen zoals omschreven in het kader.

In de oordeelsvormende sessie heb ik al nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de adviezen van o.a. VNO-NCW. Ik wil de gedeputeerde vragen om nadrukkelijk toe te zeggen dat bij de opstelling P-MIEK 2 de samenleving en het bedrijfsleven een nadrukkelijke rol krijgen.

De kracht van de samenleving en ondernemers dienen we beter te benutten als provincie.

Dank u wel.

Nieuws

CDA: meer oog voor veiligheid fietsers nodig

Nick Bakker mocht in zijn eerste oordeelsvorming spreken over een rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland: Nederland flink doortrappen. Centrale thema daarin is de inzet van de provincie op het stimuleren van het fietsgebruik. CDA heeft daarbij vooral aandacht gevraagd voor veiligheid van de fietsers.

Het CDA is blij met het scherpe en duidelijke rekenkamerrapport van de Rekenkamer Oost Nederland. Voor het CDA blijft de fiets een belangrijk vervoersmiddel en de stimulatie daarvan verdient prioriteit. Echter het CDA zou ook graag meer focus zien op fietsveiligheid. Gedeputeerde Staten refereren hier zelf ook aan bij de aanbeveling over een gebiedsgerichte aanpak. Daarin wordt aangegeven dat vooral in de stad de focus ligt op fietsstimulatie en buiten de stad de focus meer ligt op fietsveiligheid. Het CDA kan zich hierin vinden.

Nick Bakker: De focus op hoogwaardige fietspaden is goed, maar eerst en vooral moet worden voorkomen dat mensen in onveilige situaties terecht komen.

Het aantal ongelukken met fietsers stijgt al jaren. Het CDA heeft GS dan ook gevraagd aandacht voor fietsveiligheid op te nemen in de beloofde werkagenda aandacht komt voor fietsveiligheid. Daarnaast vroeg Bakker aandacht voor de veiligheid van fietsers op ventwegen. Ook het landbouwverkeer wordt tegenwoordig vaker op ventwegen gelaten en het CDA vraagt zich af of dit nu ten koste van de veiligheid van de fietser gaat. Fietsers nu ook vaak op ventwegen. Ook vaak landouwverkeer op die wegen, komt daarmee de veiligheid van de fietsers op die ventwegen niet in het gedrag

Verder wil het CDA de aanbevelingen van de Rekenkamer overnemen.

Nieuws

GEIS: betrek ook bedrijfsleven en samenleving

Gelderland heeft belangrijke en ambitieuze klimaatdoelstellingen. De krapte op het elektriciteitsnet, ook wel netcongestie genoemd, maakt dat energie-infrastructuur steeds vaker een belemmerende factor is. Om toch de klimaatdoelstellingen te kunnen halen hebben we een passende energieinfrastructuur nodig. Dat stond dan ook vandaag op de agenda van de eerste oordeelsvorming van ons Statenlid Diede Balduk: GEIS. Of ook wel: de Gelderse Energie InfraStructuur.

Wat het CDA betreft is het goed dat Gelderland vol inzet op het verbeteren van de energie-infrastructuur. Wel zijn er zorgen over het gebrek waarmee het bedrijfsleven en de samenleving betrokken zijn. Gemeenten, regio’s en netbeheerders zijn allen om hun reacties gevraagd.

Diede Balduk: Waarom is het bedrijfsleven, dat zo’n cruciale rol speelt in de energietransitie, niet gevraagd mee te denken over GEIS en over het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat?

Ondanks een verzoek daartoe van VNO NCW midden vorig jaar en de input die zij toen ook al aanleverden.CDA heeft daarom aan Gedeputeerde Staten gevraagd waarom het bedrijfsleven niet betrokken is geweest en of ze dit alsnog met spoed gaan doen.

Nieuws

Vacature voorzitter en vicevoorzitter CDA Gelderland

Het bestuur van CDA Gelderland is met ingang van 7 oktober 2023 op zoek naar een

VOORZITTER (m/v)

en

VICEVOORZITTER (m/v)

Algemeen

Het CDA is een politieke partij die staat voor door waarden gedreven politiek. Een partij die mensen verbindt en die inzet op de kracht van de samenleving. Een partij die oog heeft voor de problemen van vandaag en werkt aan de wereld van morgen. Het CDA komt voort uit de christelijk sociale traditie. Onze uitgangspunten wortelen daarin: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Die willen we vormgeven in de dagelijkse politiek en in onze plannen voor de toekomst. Iedereen die zich herkent in onze uitgangspunten, vanuit welke levensbeschouwing dan ook, is voluit CDA-er.

Het CDA is er als brede volkspartij voor gewone mensen, voor families en gezinnen; traditioneel in hun waarden, begaan met hun omgeving. Voor mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving en de toekomst van hun kinderen. Het CDA wil een grote ledenpartij blijven; een vitale partij met een helder en aansprekend verhaal dat in dialoog met leden en kiezers wordt gemaakt. Een partij met herkenbare, degelijke en professionele bestuurders en politici, met actieve, creatieve afdelingen die elkaar inspireren. 

 Beschrijving werk Dagelijks Bestuur (DB) CDA Gelderland

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de afdeling Provincie Gelderland. In het bijzonder voor de politieke en organisatorische activiteiten. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Voorzitter, Vicevoorzitter, Penningmeester en Secretaris.

Interesse?

Uw sollicitatie kunt u, voorzien van motivatie en curriculum vitae richten aan de bestuurssecretaris: Myrthe Kuiper, myrthe@cdagelderland.nl

Procedure
Sluitingsdatum is 20 juni 2023. De gesprekken met de kandidaten vinden naar verwachting plaats in de laatste week van juni. De nieuwe voorzitter en vicevoorzitter zullen worden benoemd in de Algemene Leden Vergadering op 6 oktober 2023.

 Hierna vindt u de profielschetsen van de voorzitter en vicevoorzitter.

Profielschets voorzitter CDA Gelderland

Profielschets vicevoorzitter CDA Gelderland

Nieuws