Skip to main content
Category

Nieuws

Regiobijeenkomsten Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

In aanloop naar de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen willen wij graag met u in gesprek om o.a. te spreken over wat er leeft er in uw gemeente. Daarnaast horen wij graag waarbij wij u kunnen helpen en kijken we welke vertaalslag er gemaakt kan worden op basis van het verkiezingsprogramma naar uw gemeente. Uiteraard is er daarnaast voldoende ruimte om met elkaar over andere thema’s in gesprek te gaan.

Het gaat hierbij om de volgende data en locaties:

 • Regiobijeenkomst Oost-Gelderland
  18 november 2022, 15.00 tot 18.00 uur
  Locatie: De Radstake
  Twente-Route 8, 7055 BE Heelweg
 • Regiobijeenkomst Zuid-Gelderland
  21 november 2022, 19.30 tot 21.00 uur
  Locatie: Sterrebosch te Wijchen
  Kasteellaan 6, 6602 DE Wijchen
 • Regiobijeenkomst West-Gelderland
  24 november 2022, 19.30 uur tot 21.00 uur
  Locatie: Waterschap Rivierenland
  De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
 • Regiobijeenkomst Noord-Gelderland
  25 november 2022, 15.00 tot 17:30 uur
  Locatie Apeldoorn, Grote Kerk
  Loolaan 16, 7315 AB te Apeldoorn

Bij iedere regiobijeenkomst is lijsttrekker Peter Drenth aanwezig en wordt hij vergezeld door verschillende kandidaten.

Nadere informatie over de locatie volgt begin volgende week. Zien wij u bij een van de bijeenkomsten? Mail dan naar campagne@cdagelderland.nl

Graag tot snel!

Met vriendelijke groet,

Diede Balduk
Campagneleider CDA Gelderland

Nieuws

Bertine van Hooff bij Gelders burgerberaad klimaat

Onze Bertine van Hooff opende afgelopen vrijdag in Ede de tweede dag van het Gelders burgerberaad! Eerder ontvingen 30.000 Gelderlanders een brief met oproep mee te doen aan een online raadpleging. En ook op eigen initiatief kon je meedoen. Deelnemers werd ook gevraagd of ze mee wilden doen aan burgerforum, waaruit uiteindelijk ook een advies over klimaatmaatregelen komt. Dit alles mede dankzij de motie van Bertine. 

Bertine van Hooff, Burgerberaad klimaat.
De Reehorst Ede

Hieronder een weergave van het vraaggesprek van de dagvoorzitter met Bertine bij de opening van dag 2.

Wat was voor u de aanleiding om de motie in te dienen dat inwoners van Gelderland beter betrokken moesten worden bij het nieuwe klimaatplan?

Het belang van participatie wordt breed onderkend maar komt tegelijkertijd nog onvoldoende van de grond. En dan gaat zowel om financiële participatie als om procesparticipatie. In ons coalitieakkoord staat ook dat we voorstander zijn van burgerparticipatie in wind- en zonneprojecten. Een burgerforum en burgerpanel zijn hier mooie voorbeelden van.

In heel Gelderland was er nog niet gewerkt met een Burgerpanel. Overal om je heen hoor je en zie je dat wij als burgers, inwoners etc. beter betrokken willen worden bij beslissingen, dat er een kloof is tussen burger en overheid, dat er zeker nu in de huidige tijd een verdergaande polarisatie gaande is…

De overheid zou bang kunnen zijn voor verstoring van beleidsprocessen, maar volgens mij zou het juist een verrijking kunnen zijn. Het kan juist ook een vernieuwing zijn van democratie en een aanvulling van inhoudelijke inzichten. Heel veel redenen dus om dit burgerberaad te organiseren!

Er luisteren straks tijdens een aantal gesprekken ook Statenleden online mee, waarom wilden zij dat graag?

De motie is namens het CDA en divers andere partijen ingediend. De woordvoerders van de verschillende partijen die de energietransitie en klimaatadapatie e.d. in hun portefeuille hebben zitten, vinden het natuurlijk prettig om te zien wat hier gebeurt. Het is niet de bedoeling dat er enige politieke beïnvloeding is maar het is puur uit interesse en belangstelling. Wat gebeurt er met onze motie?

Wat gaat u straks doen met het advies?

Het wordt een zwaarwegend advies waar zeker serieus naar zal worden gekeken. Het is geen dwingend advies. Ik denk dat we daar wel eerlijk over moeten zijn.

Indien er adviezen in staan die buiten de kaders vallen van de opdracht in Gelderland, dan kunnen we daar helaas niet in meegaan. Als het goed is zijn deze kaders goed aan u meegegeven, dat wil zeggen: het budget (vooralsnog) per jaar (30 miljoen per jaar tot 2030) en de inhoud van het beleidsprogramma Klimaat die de Staten hebben vastgesteld.

 

 

Nieuws

Verstedelijkingsstrategie

CDA is positief over de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Arjan Tolkamp verving Engelina van Steenbrugge op dit punt en riep de gedeputeerde op voor woningbouw nadrukkelijk ook te kijken naar mogelijkheden in Rivierenland en de Achterhoek. Hieronder een weergave van zijn bijdrage.

CDA is blij dat de toezeggingen op het gebied van stikstofreductie en biodiversiteit zijn opgenomen in de gebiedsuitwerkingen. We maken ons nog wel zorgen over de daadwerkelijke realisatie. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van de infrastructuur door het Rijk, daar zit echt wel een stikstofvraagstuk. Als je landelijk kijkt zie je dat het aantal vergunningen om te kunnen bouwen terugloopt. De bouwkosten stijgen fors; materialen worden schaars en duur. Ook de oplopende rente en het tekort aan arbeidskrachten in de bouw helpen niet mee.

De gedeputeerde ging al eens rond met een blikje waar je een spreekwoordelijk ‘kwartje’ in moest doen als je het woord ‘wooncontingent’ liet vallen. We staan als CDA achter deze plannen, maar ze zijn nog zo heel ‘zacht’. Dat is deels logisch, we zitten immers vooraan in het proces. Toch riep Arjan de gedeputeerde op tempo te blijven houden door snel woonruimte te realiseren in gebieden waar die infrastructuur al wel ligt. Zoals bijvoorbeeld in Rivierenland of  in de Achterhoek.

Nieuws

Partners van Gelderland

Overheden in Gelderland vinden elkaar steeds meer, maar de samenwerking kan ook echt nog beter. Dat is de belangrijkste conclusie van het rapport ‘Partners van Gelderland’ dat woensdag besproken werd. Het gaat dan over de samenwerking van de provincie met de Gelderse gemeenten, waterschappen en diverse samenwerkingsverbanden. Maar ook de samenwerking tussen gemeenten onderling werd onder de loep genomen. Bert Komdeur benadrukte namens het CDA de volgende punten:

 • Om de steeds complexer wordende maatschappelijke opgaven aan te kunnen pakken is samenwerking met partners van groot belang. Verbetering van samenwerking zorgt er ook voor dat je als provincie je doelen beter kan behalen.
 • Het moet duidelijk zijn wat je wel en niet kan verwachten van elkaar. Bij voorkeur vanuit een informelere houding en minder vanuit bureaucratie.
 • CDA heeft wel zorgen over de samenwerking tussen de Gelderse partners onderling. Deze is soms niet optimaal en behoeft verbetering. Het is goed als de partners hier ook blijvend in gefaciliteerd worden zodat de kwaliteit van het Gelders openbaar bestuur van goede kwaliteit blijft.
 • Laten we de samenwerking met de Gelderse partners systematisch en structureel laten onderzoeken. En vooral ook de aanbevelingen verinnerlijken zodat we een nog krachtiger bestuur krijgen.
Nieuws

Stichting ’t Engeveld kan bezig met agrarisch natuurbeheer

Arjan Tolkamp boekte resultaat bij een kwestie in de Achterhoek. Stichting ’t Engeveld wacht al lange tijd op goedkeuring voor overdracht van gronden. Daarmee moet een traject van ruim tien jaar ten einde komen waarbij boeren natuuronderhoud gaan doen via deze stichting.  Uiteindelijk is het doel te komen tot het beheer van 30 ha natuurontwikkeling in het Aaltens Goor. Arjan vroeg de gedeputeerde de laatste formaliteiten snel rond te maken. Hij kreeg een toezegging dat dit snel en adequaat wordt opgelost.

In 2010 kocht de provincie, samen met het waterschap Rijn en IJssel een melkveebedrijf aan met 60 ha grond in de gemeente Aalten. De helft hiervan, 30 ha, moet nieuwe natuur worden. Om dit te beheren is stichting ’t Engeveld opgericht. Deze stichting wil deze hectares kopen en met omliggende agrariërs te beheren. Zij zien het als een goede aanvulling op hun huidige bedrijfsvoering waarin natuurbeheer een goede aanvulling kan zijn. Mede dankzij tussenkomst van Arjan kan de overdracht van de gronden aan ’t Engeveld nu daadwerkelijk gaan plaatsvinden en daarmee het agrarisch natuurbeheer!
(foto: Aaltense Goor, door Peter O. – wikipedia)

Nieuws

CDA: actievere grondpolitiek provincie goede zaak

De Nota grondbeleid 2022. CDA is blij met de grotere bereidheid ten opzichte van 2018 om te komen tot een actieve grondpolitiek en actievere grondverwerving.

Bert Komdeur benadrukte  daarbij het doel: een bijdrage kunnen leveren aan realisatie van diverse opgaven waar we voor staan zoals de transitie van de landbouwsector, het landelijk gebied, natuur en natuurlijk de enorme verstedelijkingsopgave waar we samen met onze partners voor staan.

Eerder dit jaar heeft Provinciale Staten besloten tot oprichting van een Gelderse Grondbank. Deze gaat nauw samenwerken met de Nationale grondbank. Op die manier kunnen we ons kapitaal aanwenden om onze provinciale doelen dichterbij te brengen en daar hoort wat het CDA betreft het versnellen van de woningbouw of het bieden van perspectief aan het landelijk gebied en de natuur heel duidelijk bij

Nieuws

Gelders Warmte Infra Bedrijf (GWIB)

Bertine van Hooff voerde woensdag het woord over het proces rond de ontwikkeling van een GWIB. Ze benadrukte dat er vandaag nog niet wordt besloten tot de oprichting van een GWIB. Er komt immers nog een wensen- en bedenkingen procedure en pas in het voorjaar van 2023 wordt hiertoe definitief besloten.

Bertine van Hooff vroeg de gedeputeerde nadrukkelijk of de oprichting van een GWIB in overeenstemming is met staatssteunrecht, aanbestedingsrecht en Europees recht. De gedeputeerde antwoordde daarop dat het voorop staat dat de provincie zich bij de ontwikkeling van een GWIB aan de wet houdt. En dus in overeenstemming is met staatssteunrecht, aanbestedingsrecht en Europees recht. De huisadvocaten van Alliander en de provincie hebben hier nadrukkelijk onderzoek naar gedaan.

CDA gaat er daarnaast van uit dat er geen structurele bijdrage zal worden gedaan en dat het puur blijft bij de 1% eenmalige bijdrage in het aandelenkapitaal. We hebben het dan over 1% van 165 miljoen, dit is dus ruim 1,5 miljoen euro. De gedeputeerde antwoordde ook dat de provincie niet zal bijdragen in kosten van het GWIB.

CDA blijft gematigd positief ten aanzien van het oprichten van een GWIB. Wij zijn met in achtneming van de aandachtspunten in onze aangenomen motie, voorzichtig.

Nieuws

Cursusaanbod najaar

Dit najaar zijn er weer verschillende cursussen te volgen in Gelderland. Hieronder lees je meer over de cursussen gemeentefinanciën, debattraining, en kandidaat-waterschapsbestuurders.

Debattraining op zaterdag 22 oktober 2022 

Omschrijving:
Het doel van deze training is om vaardig te worden in het toepassen van de standaardgeschilpunten tijdens een beleidsdebat, bijvoorbeeld tijdens een vergadering van de gemeenteraad of Provinciale Staten. Beleidsdebatteren is een debatvorm waarbij de focus sterk ligt op de inhoud (argumenten). Deze debatvorm kan helpen om tijdens vergaderingen waar beleidsplannen worden besproken scherp te kunnen reageren. De cursist leert om de zwakke punten in een beleidsplan te vinden.

Voor wie
Volksvertegenwoordigers en bestuurders

Data en tijden:
Zaterdag 22 oktober 2022 van 9.30 – 13.00 uur

Locatie:
Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931BA Westervoort 026 311 8285

Cursusprijs: € 10,00 per persoon

Aanmelden klik hier

 

Gemeentefinanciën op zaterdag 22 oktober 2022

Omschrijving:

In deze basiscursus ga je op een laagdrempelige manier kennismaken met het onderwerp gemeentefinanciën. In een beperkt tijdsbeslag krijg je inzicht in onderwerpen die, vanuit jouw optiek, direct van belang zijn. De cursus heeft vooral tot doel om je te enthousiasmeren voor gemeentefinanciën en je zelfvertrouwen te versterken. Je leert in deze cursus op welke momenten je in de begrotingscyclus invloed uit kunt uitoefenen. Een ander doel van deze cursus is om met andere raadsleden het gesprek aan te gaan over waar en op welke momenten je het CDA-gedachtegoed kunnen toepassen in het financiële beleid van je gemeente. 

Voor wie:
Startende raadsleden en fractieondersteuners die weinig of geen kennis hebben van gemeentefinanciën.

Data en tijden:
Zaterdag 22 oktober 2022, van 9.30  – 13.00 uur

Locatie:
Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931 BA Westervoort 026-3118285

Cursusprijs: € 10,00 per persoon

Aanmelden klik hier

 

Cursus kandidaat Waterschapbestuurders, Zwolle 

Zaterdag 10 december 2022 van 10:00 – 14:00 in Zwolle

In deze cursus krijg je onder andere een globaal inzicht in de werkzaamheden en taken van het waterschap en waterschapsbestuur.

Voor wie:
Deze training is bedoeld voor CDA’ers die zich verkiesbaar hebben gesteld voor het waterschapsbestuur en op de kandidatenlijst zijn geplaatst. Als aankomend bestuurder van een waterschap wil je graag goed voorbereid aan het werk gaan. Met deze cursus maak je een prima start!

Data en tijden:
zaterdag 26 november 2022 van 10.00 – 14.00 uur

Locatie:
Zwolle

Cursusprijs:
25,00 euro incl. lunch

Aanmelden klik hier

Nieuws

CDA: blijf realistisch begroten

Bert Komdeur voerde het woord over de Najaarsnota: het enige bijstellingsmoment van de begroting. Hij sprak van roerige tijden, gekenmerkt door enorme schaarste en inflatie. De huidige begroting wordt er nog niet direct door geraakt, maar voor de komende begroting zal de provincie echt rekening moet houden met fors toenemende kosten.

Bert Komdeur: Onze inwoners, bedrijven en organisaties hebben het moeilijk. CDA is dan ook blij dat de provincie op korte termijn op zoek gaat naar gerichte maatregelen om iets extra’s voor hen te kunnen doen.

Vanuit Den Haag komen nu eerste bedragen los voor landbouw en natuurherstel: 257,5 miljoen voor Gelderland en voor legalisering PAS-melders. Komdeur vindt het goed dat we met de vaststelling van deze Najaarsnota de basis leggen om eventueel nog dit jaar gebruik te kunnen maken van deze gelden.

CDA is minder blij met een terugkerend patroon. We ramen onze uitgaven met 73 miljoen naar beneden bij, veel schuiven we door naar volgend jaar. Ook ramen we de verwachten inkomsten weer naar boven bij, met 20 miljoen.
Steeds weer nemen we zaken mee naar komende jaren en dat leidt tot een opgelopen stuwmeer aan verplichtingen. Zaken ramen en vervolgens niet doen legt een te groot onbenut beslag op begroting. Realistisch begroten blijft een aandachtspunt. Dat kan en moet scherper.

Nieuws