Skip to main content
Category

Nieuws

Vooruitblik: Onderwerpen van de komende tijd

De komende maand zal er tijdens zogeheten beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen onder andere gesproken worden over stikstof, de mogelijkheid van kleine kerncentrales en onze regionale economie.

Nieuws

Railterminal Gelderland gaat niet door, vrijgekomen geld naar Gelderse economie

In ons afgelopen verkiezingsprogramma hebben we gezegd dat de provincie moet stoppen met de Railterminal Gelderland (een geplande laad- en losplaats voor containers van vrachtwagens, binnenvaartschepen en treinen) als er geen exploitant gevonden wordt. Het CDA heeft dit ook in het coalitieakkoord afgesproken en Nick Bakker heeft dit in de Statenvergadering van juli 2023 ook benoemd. Nu duidelijk is geworden dat er geen exploitant is die de RTG wil exploiteren met de huidige bijdrage van de provincie is het tijd om te stoppen. Het CDA zag er niks in om weer extra provinciale middelen uit te trekken voor een project dat ook geen draagvlak heeft in de regio.

Wel hebben we ingestemd met het voorstel om de vrijkomende middelen van het RTG-project te gebruiken voor het oorspronkelijke doel. Gedeputeerde Staten zal bij de perspectiefnota komen met een voorstel hoe de vrijkomende middelen besteed kunnen worden. Het oorspronkelijke doel van de RTG was het realiseren van een veerkrachtige economie en duurzame innovatieve logistiek. Daarbij kan wat ons betreft gedacht worden aan een extra bijdrage aan verschillende projecten die knelpunten op de wegen in Gelderland moeten verhelpen, het versterken van de laad-infrastructuur in Gelderland, kijken naar de mogelijkheden van de scheepvaart, het verhelpen van de netcongestie en revitaliseren van industrieterreinen.

Wat betreft de situatie van Overbetuwe heeft de gedeputeerde toegezegd dat er in het vervolgvoorstel duidelijkheid komt over de gelden die onderdeel uitmaakten van het RTG-project en onder andere de infrastructuur in Overbetuwe moesten verbeteren. Het CDA wacht dit af maar ziet ook in dat ook zonder het RTG-project, en bijbehorende verkeersbewegingen, mogelijk nog steeds een verzwaring van infrastructuur nodig is.

Geschreven door Nick Bakker, Statenlid namens het CDA

Nieuws

CDA fractie bezoekt Den Haag

Woensdag 24 januari was de Gelderse CDA-fractie op bezoek in de Tweede Kamer om in gesprek te gaan met partijleider Henri Bontenbal, Kamerlid Eline Vedder en staatssecretaris Vivianne Heijnen over de manier waarop we samen kunnen werken om het CDA en de provincie Gelderland te versterken. We hebben alle vertrouwen in een goede samenwerking.

Nieuws

CDA Gelderland blij met besluit Tweede Kamer over Lelystad airport

Dinsdag verscheen er een heugelijk bericht uit Den Haag: In de Tweede Kamer werd een motie aangenomen om Lelystad Airport definitief niet te openen. Al sinds juni 2017 is dit een onderwerp die ons als Statenfractie bezighoudt.

En alhoewel wij geen rol op het gebied van de landelijke luchtvaart, en Lelystad Airport niet in onze provincie ligt, is er wel een belangrijke rol voor Provinciale Staten. Want de effecten van de uitbreiding van het vliegveld op onze provincie is enorm. Het begin klein. Het eerste signaal kwam van Vliegveld Teuge die aan de bel trok omdat de vliegroutes dwars over hun luchthaven gingen waardoor het leek dat dit vliegveld kon sluiten. Maar iets later kwam de kritiek veel breder. Diverse gemeenten op de Noord-Veluwe werden geconfronteerd met laagvliegroutes over hun dorpen. We maakten ons zorgen over de effecten van de stikstof uitstoot op de Veluwe. En langzamerhand werd de kritiek steeds breder. Waren de negatieve effecten niet veel groter dan de positieve effecten? Want natuurlijk begrepen we ook dat het verplaatsen van vluchten van Schiphol daar een verlichting zou geven. Maar voor hoelang? En moest dat ten koste gaan het woonplezier in Gelderland en de Gelderse natuur.

Vanaf het begin is het CDA Gelderland zeer kritisch geweest. We hebben minstens 8 keer schriftelijke vragen gesteld, mondelinge vragen gesteld en samen met gemeentelijke fractie zijn we vaak op werkbezoeken geweest. En naar Den Haag getrokken. Want onze landelijke fractie was lang positiever dan wij in Gelderland. De kentering kwam in het laatste verkiezingsprogramma, daarin stond duidelijk: “Lelystad Airport gaat definitief niet open”. En dan lijkt het nu echt zo ver. Natuurlijk is het nog even wachten op de uitwerking van het kabinet maar deze motie is zo breed aangenomen dat we verwachten dat dit nu snel geëffectueerd wordt.

Geschreven door Daisy Vliegenthart, fractievoorzitter van het CDA in de Gelderse Staten

Nieuws

Het Gelders Museum komt steeds dichterbij!

900 jaar geleden vond in Zutphen een bruiloft plaats tussen graaf Gerard II van Gelre en gravin Irmgard van Zutphen. Dit huwelijk legde een belangrijke basis voor de provincie Gelderland. Anno nu wil Zutphen wederom de plek zijn waar de Gelderse geschiedenis geschreven en verteld wordt: de logische plek voor het Gelders Museum,’ aldus de Ridders van Gelre

De Ridders van Gelre kwamen tijdens de Statendag van 31 januari 2024 de plannen voor het Gelders Museum presenteren. Dankzij de gemeente Zutphen is er een locatie gevonden waar het museum gehuisvest kan worden.  Met het Gelders Museum willen de Ridders van Gelre een centrale plek creëren waar het gehele Verhaal van Gelderland samenkomt en van daaruit bezoekers kan doorverwijzen naar andere musea en culturele instellingen in alle uithoeken van onze provincie.

Als CDA zijn wij erg enthousiast over het Gelders Museum. Wij vinden het belangrijk dat iedere Gelderlander en bezoeker de geschiedenis van onze provincie kan beleven. Later dit jaar komen we als Statenleden hierover verder te spreken en houden wij u graag op de hoogte over de verdere ontwikkelingen.

Tip! Volg de Ridders van Gelre via https://www.gld.nl/ridders-van-gelre of ga met de Ridders mee op stap in onze provincie. Via de website van de Ridders van Gelre worden alle activiteiten aangekondigd.

Geschreven door Diede Balduk, Statenlid namens het CDA

Nieuws

CDA en BBB willen actie op lange wachttijden vergunningen

Het CDA en de BBB hebben schriftelijke vragen gesteld aan het Gelderse provinciebestuur. Steeds vaker ontvangen de partijen geluiden dat het verlenen van vergunningen te lang duurt. Hierdoor vertragen veel maatschappelijk cruciale projecten in woningbouw of maatregelen tegen netcongestie. De vragen roepen de Gedeputeerde Staten op om aan de slag te gaan met creatieve oplossingen.

Daisy Vliegenthart, fractievoorzitter van het CDA in de Gelderse Provinciale Staten, ligt toe waar de vragen vandaan komen: “Er zijn veel achterstanden, niet alleen in Gelderland. Maar we horen ook geluiden uit gemeenten dat het om meer gaat dan een lange doorlooptijd of personeelstekort. Zo wordt regelmatig verzocht om aanvullende onderzoeken om zo de vergunningverlening te vertragen om meer tijd te hebben. We willen met deze vragen te weten komen waarom het zo gaat, zodat we op zoek kunnen naar oplossingen.” Rik Loeters, fractievoorzitter van de BBB vult aan: “We zien ook ongelijkheid ontstaan. Er zijn gevallen waar met bestuurlijke interventie opeens wel versneld kan worden. En het is onduidelijk waarom sommige projecten wel en andere niet. Ook in de communicatie gaat het vaak fout. Zo wordt er wel een vertraging aangekondigd maar staat er geen datum in wanneer een volgende reactie verwacht kan worden.”

Het CDA en de BBB slaan daarom de handen ineen om de zaken aan het licht te krijgen. Het Gelderse provinciebestuur wordt gevraagd vanuit daar met creatieve oplossingen te komen. Alleen zo kunnen we de maatschappelijke schade en impact op onze (Gelderse) samenleving beperken.

Nieuws

CDA steunt aanpassing provinciale omgevingsvisie

We vinden het een goed plan van het provinciebestuur om aan de slag te gaan met een nieuwe omgevingsvisie (belangrijk document dat gaat over het ruimtegebruik van de provincie). Er is veel veranderd sinds de vaststelling van de huidige omgevingsvisie in 2018. We staan voor grote ruimtelijke opgaven en het is in onze ogen een goed plan dat we gaan starten met een nieuwe omgevingsvisie. Een omgevingsvisie waarin we ook zichtbaarheid willen geven aan ons coalitieakkoord.

Het CDA vindt het belangrijk dat onze inwoners een stem krijgen in deze visie. Ook moeten de leden van de Provinciale Staten op de juiste momenten invloed kunnen uitoefenen. De Gedeputeerde zal nog met een tussendocument komen waarin ook duidelijker wordt wanneer Provinciale Staten inbreng kan leveren voor het stuk. Wanneer dat duidelijker is kan er ook bepaald worden wanneer de Gelderse fractie onze lokale bestuurders en raadsleden kan consulteren.

Geschreven door Nick Bakker, Statenlid namens het CDA.

Nieuws

CDA vindt provinciaal referendum geen goede manier om inwoners te betrekken

Op woensdag 17 januari 2024 kwam het onderwerp: referendum ter sprake in de
oordeelsvormende sessie. Tijdens de Perspectiefnota heeft een merendeel van de Staten voor
motie gestemd om de mogelijkheid om een referendum te houden op te nemen in de nieuwe
participatieverordening. Als CDA hebben wij destijds tegen gestemd. Niet omdat wij participatie
niet belangrijk vinden, in tegendeel.

Gedeputeerde Staten (het provinciebestuur, hierna: GS) heeft aan ons als Staten gevraagd hoe er invulling moet worden gegeven aan het instrument referendum en hebben ons hierbij een aantal dilemma’s voorgelegd. De dilemma’s die GS schetst kan ik heel goed volgen. Want wanneer en voor welke onderwerpen gaan wij een referendum uitschrijven? Wanneer spreken we van een geslaagd referendum? Wat doen we als de uitkomst hiervan anders is als het door ons genomen besluit?
Krijg je bij een referendum wel de juiste reacties aangezien er alleen met voor/tegen gestemd kan worden? Hoe zorgen we voor de praktische invulling? En zo kon ik nog een heel aantal vragen stellen en bezwaren benoemen.

Als CDA vinden wij het belangrijk dat alle Gelderlanders betrokken zijn bij beslissingen en
plannen. Maar wij denken niet dat een referendum de beste manier is. Wij willen mensen aan het begin betrekken, maar dan wel met duidelijke regels. Zo weet men wat ze kunnen verwachten.

Als volksvertegenwoordigers zijn we gekozen om de juiste afwegingen te maken in het algemeen
belang van onze provincie. Dat doen we door goed te luisteren naar wat mensen vinden, ze erbij
te betrekken en zo breed mogelijk steun te krijgen. Daarnaast kan een referendum over
beslissingen die wij als Staten al hebben genomen, zaken ook vertragen. Terwijl we juist willen
dat dingen sneller gaan (zoals de woningbouw maar ook de energietransitie).
In het voorjaar zal de nieuwe participatieverordening in de Provinciale Staten besproken worden.

In deze verordening wordt de gereedschapskist met instrumenten om inwoners, ondernemers,
verengingen etc. beter te betrekken alleen maar vergroot. En daar ben ik blij mee! We moeten als provincie veel meer de kracht van de samenleving benutten en betrekken, want daar gebeuren zo ontzettend veel goede dingen!

Geschreven door Diede Balduk, Statenlid namens het CDA.

Nieuws

Verdere maatregelen tegen de wolf in zicht

Vorige week woensdag ging het in de Gelderse Staten wederom over de wolf. Deze keer ging het naast de verruiming van de subsidie voor preventieve maatregelen ook over beheermaatregelen. Al meerdere Statenperiodes heeft het CDA om beheermaatregelen gevraagd en onze inzet is inmiddels duidelijk terug te zien. Onze ingediende motie wordt gebruikt voor onderbouwing van het feit dat de gunstige staat van instandhouding van de wolf voor Gelderland is bereikt. Gelet op ons Europese verkiezingsprogramma en de voorstellen van de Europese commissie hebben wij alle vertrouwen erin dat de komende periode afschot gerealiseerd gaat worden. Wat gelet op de inbreng van, maar liefst 15 Gelderse inwoners, een breed gedragen wens is.

Geschreven door Arjan Tolkamp, woordvoerder Vitaal Platteland, Landbouw, Natuur en Stikstof namens het CDA in de Gelderse Staten.

Nieuws

27 januari ALV met Tom Berendsen

Op 27 januari 2024 om 10:00 uur houden wij een Algemene Ledenvergadering in Westervoort. Deze bijeenkomst staat in het teken van de Europese Verkiezingen in 2024. Lijsttrekker Tom Berendsen is onze gast.

Locatie:               Zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11 Westervoort

Tijd:                      10:00-12:00 (inloop 9:30 uur)

U kunt zich aanmelden via deze link https://forms.gle/R9Qba8NoUoHbtKXN8

De agenda en vergaderstukken ontvangt u dan per mail.

Agenda ALV 27 januari 2024

Verslag ALV 7 oktober 2023

Nieuws