Skip to main content
Category

Nieuws

Beste boeren,

Jullie zijn vandaag met vele naar Arnhem gekomen om van je te laten horen. 

We zien dat er de laatste dagen veel gezegd en geroepen wordt. Niet gehinderd door feiten zijn er veel verwijten richting boeren uitgesproken. Die verwijten doen geen recht aan de bijdrage die al is geleverd door de boeren als het gaat om vermindering van stikstofuitstoot. 

Wij doen als CDA Gelderland niet aan het maken van verwijten. Het stikstofprobleem is een probleem van ons allemaal. Er moet dan ook een acceptabele oplossing komen voor iedereen: boeren, burgers, bouwers, etc. 

De uitdaging is groot en vraagt juist om weloverwogen beslissingen op basis van feiten. Wij vinden het belangrijk dat de provincie met de boeren om tafel gaat zitten en gaat luisteren. Vervolgens moeten we samen kijken hoe we dit een goede oplossing gaan komen.

Dus nu geen overhaaste beslissingen nemen en snel de regels aanpassen maar een weloverwogen keuze waarbij alle partijen worden gehoord.

Nieuws

Bomenkap A28: onduidelijkheid troef

6.750 m3 te kappen bomen. “Dat is meer hout dan een dorp als Elspeet in een paar jaar kan opstoken” aldus Statenlid Hans van Ark over de omvang van de voorgestelde bomenkap bij de groene A28. Het dossier blijft vragen oproepen. Van Ark wilde vandaag van de gedeputeerde weten waar de norm van 80 meter vandaan komt. Het plan is namelijk om over een strook van 30 kilometer lang en 80 meter breed alle bomen te kappen, oftewel 6.750 m3. Het betreft dan niet alleen de middenberm, maar ook een strook langs de zijkanten van de snelweg, in totaal 80 meter breed. Door wie de 80 meter brede veiligheidsstrook is vastgesteld en waar die 80 meter op is gebaseerd, blijft vooralsnog onduidelijk.

Het CDA neemt de voorgenomen kap extra serieus omdat de veiligheidsregio Noord-Oost Veluwe trekker is voor een landelijk project waardoor vergelijkbare kap kan gaan plaatsvinden op de A50 en A1 en op andere rijkswegen in Nederland.

Er is statenbreed ontevredenheid over de beantwoording door ambtenaren van Rijkswaterstaat. We zijn nu in afwachting van nader uitzoekwerk door RWS. Hierna zal GS een standpunt innemen. Op 30 oktober zal dit punt waarschijnlijk terug komen in de vergadering van Provinciale Staten. Het CDA zal dit bewaken.

Nieuws

Ambities energietransitie in gevaar

De CDA fractie maakt zich zorgen over nieuwe berichten in de media over overbelasting van het energienetwerk in delen van Gelderland. Voor het CDA geen welkome ontwikkeling in de grote stappen die er gezet moet worden in de transitie naar duurzame energie.

Statenlid Bertine van Hooff: “Gelderland heeft grote ambities wat betreft de energietransitie. Als boeren en bedrijven die willen overstappen naar vormen van duurzame energie lang moeten wachten op een aansluiting werkt dat demotiverend. Ik wil daarom graag weten hoe de provincie hierover communiceert.” Ook wil het CDA weten of het energienetwerk wel op tijd klaar is voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Van Hooff stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten om te weten te komen welke delen van Gelderland overbelast zijn. Het CDA zou graag zien dat de provincie in overleg treedt met Alliander en wat de uitkomsten van dat overleg zijn.

Nieuws

Kap of geen kap van de groene bermen van de A28: het vervolg

Woensdag 25 september spraken Provinciale Staten over de mogelijke kap van het groen in de bermen van een gedeelte van de A28. Hieronder een korte reconstructie van het probleem en de wijze waarop Statenlid Hans van Ark dit onderwerp afgelopen zomer wist te agenderen. 

Eind juli blijkt uit een artikel in De Stentor dat Rijkswaterstaat overweegt het groen in de bermen van de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen omdat dat veiliger zou zijn voor het verkeer.

Het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg deed Statenlid Hans van Ark toen de wenkbrauwen fronsen. “Dit idee van Rijkswaterstaat staat haaks op het provinciale beleid. Hierin worden zorgvuldig veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend tegen elkaar afgewogen.” CDA stelde daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. Eind augustus ontvingen wij de antwoorden op deze vragen. Deze riepen wat ons betreft vooral nieuwe vragen op.

Woensdag 25 september, stond daarom een hoorzitting gepland met ambtenaren van de provincie en Rijkswaterstaat om vooral technische vragen beantwoord te krijgen. Hans van Ark stelde daarin de volgende vragen.

1. Hoeveelheid bomen
Hoeveel bomen worden nu gekapt? Even voor het beeld: het gaat om een strook van 80 meter breed en 30 kilometer lang. Hoeveel bomen worden in het gebied heringeplant? En hoeveel bomen worden gekapt die ouder zijn dan 50 jaar?

2. Verkeersveiligheid
Op gedeelten van die 30 kilometer is maar vangrail geplaatst. Als er overal vangrail komt en daarnaast een veiligheidsstrook van 2 meter is het probleem van verkeersveiligheid toch opgelost?

3. Brandveiligheid
Wat betreft brandveiligheid baseert men zich op een rapport uit 2006. CDA wil graag weten of er geen nieuwe inzichten sinds die tijd zijn op dit gebied want de lezingen over de kwaliteit van dit rapport zijn niet al te positief.

4. Geluidsoverlast als gevolg van de kap
Eerder dit jaar is de middenberm van de A1 gekapt. Daar is nu wel sprake van een grote woestenij en het ziet er heel kaal uit. Er zijn veel klachten uit die omgeving over toegenomen geluidsoverlast. CDA heeft daarom gevraagd naar gegevens over de gevolgen van bomenkap op de toename van de geluidsoverlast.

Antwoorden
Niet op al deze vragen kon al antwoord worden gegeven door de aanwezige ambtenaren. Het aantal te kappen bomen wordt nog uitgezocht, het gaat in ieder geval om alle bomen met een diameter groter dan 8 centimeter. Wanneer het gaat om de geluidsoverlast zijn er geen klachten bekend bij de provincie en Rijkswaterstaat, maar wel bij het CDA.

En nu?
Besloten is dat er over twee weken een oordeelsvormende bijeenkomst zal volgen. Hierin worden de politieke afwegingen gemaakt en zal de gedeputeerde nader ingaan op vragen vanuit de verschillende partijen. Voor die tijd hopen we al antwoord te krijgen op onze technische vragen. CDA zal in ieder geval voor drie zaken pleiten:
-waarom komt er geen herinplant van loofbomen (die minder brandbaar zijn)?
-meer maatwerk op die strook van 30 kilometer
-een aantal bomen ligt in het Gelders Natuur Netwerk. Daar gelden aanvullende eisen over de kap. Daar willen wij graag meer informatie over.
-veiligheid staat voorop, maar met meer maatwerk. Laten we leren van de kaalslag op de A1.

Hans van Ark, Statenlid

Nieuws

Schatkistbankieren knaagt aan ambities provincie

Het zijn in de financiële wereld ongekende tijden. Waar we in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog te maken hadden met rentestanden voor hypotheken van ca 13%, daar duiken ze nu dicht naar 1,5%. De rente in het algemeen ontwikkelt zich naar een negatieve rente. Het stop niet bij nul. Dit levert het volgende beeld op: Aan de ene kant kan minister Hoekstra gratis geld lenen en duurzaam investeren, aan de andere kant kan de provincie Gelderland zijn grote (NUON) reserve (ca 3 miljard) steeds minder laten renderen als gevolg van de alsmaar dalende rente.

Schatkistbankieren
Hoe zit dat precies? Overheden zijn sinds een aantal jaar wettelijk verplicht om hun reserves te stallen in de schatkist van de rijksoverheid, het zogenaamde schatkistbankieren. Dat levert een erg lage rente op en die beweegt zich naar 0%. Waar eindigt dit? Gaan we als Gelderland straks negatieve rente betalen voor het stallen van ons geld bij de Rijksoverheid? Op dit moment heeft Gelderland nog best een behoorlijk rendement, maar dat komt ook doordat een groot deel van onze reserve nog is belegd in langjarige (Spaanse) staatsobligaties met een laag risicoprofiel en een relatief behoorlijk rendement. Maar hier is sprake van overgangsrecht en vanaf 2023/24 mag dat wettelijk niet meer.

Teruglopende rendementen
Daarmee lopen de jaarlijkse rendementen verder terug. Het gaat om grote bedragen: van 90 miljoen richting 50 miljoen is de verwachting de komende jaren en misschien nog lager. Juist die rendementen vormen de peiler van het Gelderse beleid van extra investeringen in klimaat, mobiliteit, leefbaarheid, cultuurhistorie etc.

CDA: ruimte voor maatwerk
Zoals gezegd: het zijn ongekende tijden. Tijd om ons te beraden over onze financiële koers. Bij de behandeling van de provinciale Najaarsnota heeft het CDA dit onderwerp geagendeerd en het college opgeroepen om samen met de Staten een strategie uit te zetten en aandacht te vragen in Den Haag voor het gedwongen schatkistbankieren. Geef provincies en gemeenten en waterschappen meer de ruimte om rendement te realiseren. Waarom moet een provincie als Gelderland met zo’n robuuste financiële positie zijn rendementsvolle staatsobligaties opgeven? Is er juist in deze ongekende financiële tijden niet meer ruimte voor maatwerk? Deze vragen zijn goed gehoord en worden opgepakt. Uiteraard richten we ons niet alleen op Den Haag, maar moeten ook bij ons zelf als provincie te rade gaan en nagaan wat de beste route is om onze reserve zo goed en zo lang mogelijk in te kunnen zetten voor de Gelderse samenleving.

Wordt vervolgd!

Bert Komdeur, Statenlid

Nieuws

Blog: Wonen in Gelderland

Het regent krantenartikelen over wonen in Nederland. Steeds maar weer lees je in alle kranten over de problemen op de woningmarkt. En terecht, wonen is voor iedereen belangrijk, maar er zijn grote zorgen over wonen.

Ik noem er een paar:

 • De prijzen zijn enorm gestegen de afgelopen jaren en daarmee wordt de bereikbaarheid van huizen voor mensen met een lager en een midden inkomen ernstig beperkt. Jongeren hebben een groot probleem. Vanwege hun (eventuele) studieschuld en starterssalarissen zijn de huizen voor hen bijna niet te betalen. Ook voor alleenstaanden is het kopen van een huis bijna onmogelijk geworden.
 • De bouw stagneert, door allerlei redenen (beschikbaar personeel, langdurige procedures, gebrek aan bouwlocaties, duurzaamheidseisen enz).

Het CDA gaat voor goed en veilig wonen in Gelderland. In het coalitieakkoord Samen voor Gelderland staat:

‘Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat erom dat het prettig wonen is, waar je fijn thuis kunt komen. In Gelderland zijn veel woningen nodig, in alle segmenten, dure koop, middeldure huur, goedkope koop en betaalbare en sociale woningbouw. En daarbij moeten alle woningen uiteindelijk klimaat- en energieneutraal zijn. Er is een voorkeur voor binnenstedelijk realiseren van woningen’.

Er is altijd kritiek geweest op de provincie over haar woningaantallenbeleid (de zogenaamde ‘contingenten’). Daarom is dat beleid losgelaten.

De provincie handelt als volgt:

 • De vraag van inwoners voor passende woonruimte staat centraal.
 • Gemeenten krijgen de ruimte om aan de kwalitatieve vraag naar woningen te voldoen.
 • De provincie wil samen met de regio’s zorgen dat er voor alle groepen genoeg gebouwd wordt.
 • De provincie heeft een ondersteunende rol bij de aanpak van knelpunten.
 • Er wordt gewerkt met regionale woonagenda’s, waarbij het soort woningen en de kwaliteit centraal staat.
 • Innovatie wordt gestimuleerd (flexibel wonen, tiny houses, zelfvoorzienend wonen enz)
 • De provincie streeft naar energieneutraal wonen en doet dat via 3 sporen
  -Verduurzamen van coöperatie bezit
  -Wijken van de toekomst
  -Particuliere opgave
 • Steengoed benutten wordt doorontwikkeld naar ‘nieuw naoberschap’.

Op 11 september heeft het CDA mondelinge vragen gesteld aan het college over de woningbouw in Gelderland. Daarbij heeft gedeputeerde Peter Kerris aangegeven in oktober met een actie plan woningbouw te komen. Vanuit de fractie zullen we dat moment aangrijpen om de belangen van onze CDA achterban naar voren te brengen. Eventuele input is altijd welkom!

Bea Schouten
Statenlid

Nieuws

28 september – Samen aan de slag voor een beter Gelderland

Wij willen u van harte uitnodigen voor een bijeenkomst van fractie en gedeputeerde van CDA Gelderland met raadsleden, wethouders en leden algemeen en dagelijks bestuur waterschappen en Gelderse parlementariërs.

Datum : 28 september 2019
Tijd : Aanvang 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30. Einde 13.00 uur
Locatie : Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem
Aanmelden: bij fractiemedewerker Maaike van Deelen: maaike@cdagelderland.nl of 06 52 80 23 36

De komende jaren gaan we in Gelderland met ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord aan de slag.

Het CDA wil samen met u zoeken naar een oplossing voor de uitdagingen waar we voor staat. Samen kijken naar de zaken we elkaar kunnen helpen, maakt de slagkracht van het CDA in Gelderland nog groter. Samen met u willen daarom op 28 september aanstaande spreken over de uitdagingen waar we voor staan in Gelderland en hetgeen waarmee we u bij uw werkzaamheden kunnen helpen.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u klaar!

Programma:
1. Welkom door Gerhard Bos, Fractievoorzitter CDA Gelderland
2. Hoe werkt de CDA-fractie: (Daisy Vliegenthart)
a. Woordvoerderschappen
b. Regio-contacten
3. Pitches Gelderse parlementariërs. (Jaco Geurts, Evert Jan Slootweg, Hugo Doornhof) en Gedeputeerde Peter Drenth
4. Deelsessies

Centrale vragen tijdens deelsessies:
• Wat ziet u als grootste opgaven voor de komende 4 jaren?
• Waar kunnen we als Statenfractie u mee helpen?

1e ronde deelsessies:
a. Werkwijze Gelders bestuur, financiën sport, erfgoed en cultuur (Bert en Gerhard)
b. Duurzaamheid en economie (Bertine en Daisy)
c. Vitaal platteland en leefbaarheid (Arjen, Engelina en Peter)
d. Wonen en mobiliteit (Bea en Hans)

2e ronde deelsessies:
e. Werkwijze Gelders bestuur, financiën, sport, erfgoed en cultuur (Bert en Gerhard)
f. Duurzaamheid en economie (Bertine en Daisy)
g. Vitaal platteland en leefbaarheid (Arjen, Engelina en Peter)
h. Wonen en mobiliteit (Bea en Hans)

5. Sluiting : 12.45 uur

Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten om 28 september!

Nieuws

Oud-gedeputeerde Henk Bergamin overleden

Gisteren vernamen wij het bericht dat oud-gedeputeerde Henk Bergamin op 22 augustus na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd is overleden. De politieke loopbaan van Bergamin begon als wethouder ruimtelijke ordening in Nijmegen. In 1978 werd de geboren Amsterdammer gedeputeerde in Gelderland, met onder meer Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing in zijn portefeuille. In 1985 volgde het burgemeesterschap van de gemeente Bemmel, tot aan 2001 toen Bemmel op ging in de fusiegemeente Lingewaard. Bergamin was in de jaren tachtig tevens voorzitter van de sectie betaald voetbal van N.E.C.

CDA fractie en bestuur gedenken Henk Bergamin als een bestuurder met hart voor ruimtelijke ordening die veel voor het CDA en voor Gelderland betekent heeft. We wensen zijn nabestaanden sterkte toe met dit verlies.

Namens de fractie en het bestuur,

Gerhard Bos (fractievoorzitter)
Jeroen de Jong (voorzitter bestuur)

Nieuws

Blog: Wijk van de Toekomst in beeld

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Bertine van Hooff over de diverse maatregelen die worden genomen om wijken te verduurzamen op een zodanige manier dat mens en milieu profiteert.

Wijk van de toekomst Cranevelt Alteveer Arnhem in beeld
Als kersvers Statenlid en onder andere woordvoerder energietransitie, leek het mij goed een stukje van een energietransitie in beeld te brengen en wel in de wijk Cranevelt Alteveer in Arnhem, één van de Wijken van de Toekomst van Gelderland. De wijk heeft 3435 inwoners en 1692 woningen.

Werkgroep Duurzaam Craneveer
Daarom ben ik het gesprek aangegaan met David Berg en Erik Kaemingk, beiden initiatiefnemers van Duurzaam Craneveer en tevens inwoners van de wijk. Mijn vraag is in zijn algemeenheid: Wat betekent de energietransitie in de praktijk en hoe wordt deze concreet gerealiseerd? David Berg is in het dagelijks leven zelfstandig onderwijskundig consultant op het snijvlak tussen leren en ICT. Hij beweegt zich echter ook steeds meer in het veld van duurzame energie en de energietransitie. Tevens is hij medeoprichter en lid van de werkgroep (en coöperatie) Duurzaam Craneveer. Erik Kaemingk is zelfstandig consultant op het gebied van personeelsvraagstukken/HRM met als specialisatie de erkenning van werkervaring voor certificaten en diploma’s. Verder maakt hij onderdeel uit van het bestuur van de coöperatie Duurzaam Craneveer en de werkgroep Duurzaam Craneveer.

Waarom is de werkgroep eigenlijk destijds gestart? Het begon allemaal met de mogelijkheid van bewoners uit de wijk om zonnepanelen op ziekenhuis Rijnstate te kunnen kopen en gebruiken voor energie. Hier is de kiem gelegd bij een aantal mensen om de handschoen op te pakken. Welke kansen liggen er in de buurt en hoe kunnen we met elkaar ervoor zorgen dat buurten en bedrijven samen initiatieven kunnen oppakken?

Wijk van de toekomst
Sinds begin 2019 is de wijk officieel een Wijk van de Toekomst. Het aanmelden bij Wijken van de Toekomst is volgens de heren relatief makkelijk. Het is een platform waar  een wijk zich bij kan aansluiten. Er worden kennisbijeenkomsten georganiseerd en het is de bedoeling dat er van elkaar wordt geleerd. De gemeente heeft voor de wijk een aanvraag ingediend bij de provincie om een bijdrage te krijgen voor een wijktransitieplan. De wijk heeft deze subsidie van in totaal 100.000 euro gekregen. De helft komt van de provincie, de andere helft van de gemeente.

Wat deze toekenning bijzonder maakt, is dat het geld direct terecht komt bij de bewoners zelf, namelijk bij de werkgroep. De werkgroep kan geld besteden aan ontwikkeling van het plan samen met de bewoners. Er wordt op dit moment nog geen gebruik gemaakt van een extern adviesbureau.

Concrete maatregelen
De werkgroep Craneveer is met warmtecamera’s van Buurkracht de afgelopen twee winters bij ruim 100 huizen geweest en heeft daarmee veel bewoners bereikt. De warmtecamera’s laten beelden zien van waar warmtelekken kunnen zijn in huis. Het bleek dat vooral jaren ’30 woningen minder warmtelekken hadden i.t.t. bijvoorbeeld jaren ’60 woningen. Incidenteel kwam een bewoner voor een onaangename verrassing te staan. Een nieuw venster in de kamer met dubbel glas bleek een groot warmtelek te vertonen. Wat bleek: het glas was niet goed geplaatst.

Na isoleren

Een andere bewoner kwam er achter dat de spouwmuren ingezakt waren of niet goed waren aangebracht. Het bleek duidelijk dat bewoners behoefte hebben aan praktische handreikingen. Via het AANjaagfonds van de gemeente Arnhem is daarom geld gevraagd om een preciezer beeld te krijgen van de uitdagingen waar bewoners van de huizen in deze wijk voor staan.

Op de website van Duurzaam Craneveer zijn alle rapporten, adviezen én interviews met de bewoners terug te vinden. In het najaar komt de werkgroep nog met een brochure met adviezen voor de meest voorkomende huistypes in deze wijk. Op de website kan je ook teruglezen wat een thermografisch onderzoek is. Er is een mogelijkheid voor bewoners om op een slimme manier isolatiemaatregelen aangeboden te krijgen via “Winst uit je Woning” (aanbod via gemeente) door een commerciële partij. De conversierate is 2 keer zo groot t.o.v. andere delen in Arnhem. Ook is de werkgroep op straat bezig geweest om mensen te informeren.

Wijktransitieplan
De werkgroep benadrukt het wijktransitieplan te willen uitvoeren met de inwoners. Het moet een inhoudelijk goed rapport worden welke samen met de bewoners wordt geschreven. Dialoog met bewoners en het in gesprek gaan met bewoners is erg belangrijk en onderdeel van het gehele proces.

Zonnepark bij Nederlands Openluchtmuseum
Een ander initiatief vanuit de wijk dat aan de horizon gloort, is het zonnepark bij het Nederlands Openluchtmuseum (NOM). Het plan is een carport te bouwen bij het NOM waar bewoners zonnepanelen op kunnen leggen. Ruim 10% van het aantal benodigde inschrijvingen is al binnen, nl. 50 van de 400. Een gemiddeld huis heeft 13 panelen van 300 euro nodig, een investering van 3900 euro met een financieel rendement van 4,7% over 15 jaar. Per paneel zou het de bedoeling zijn om 502 euro per paneel over 15 jaar terug te krijgen.

Een kanttekening bij het rendementspercentage: het nieuwe klimaatplan heeft de energiebelasting op elektriciteit verlaagd. Daarmee zou zomaar de reeds berekende businesscase van collectieve zonneparken in gevaar kunnen komen omdat die gebaseerd is op teruggave van de energiebelasting. Een lagere energiebelasting zou betekenen dat bewoners ook een lager rendement op hun investering in zonnepanelen behalen. Er wordt in Den Haag nog nagedacht hoe dit ongewenste effect van het klimaatakkoord kan worden gecompenseerd.

De energietransitie is van ons allemaal
Boodschap van beide heren aan ons is dat belangrijk is dat de politiek niet te hectisch meebeweegt met de waan van alle dag. Bedrijfsleven en burgers moet wel ergens op kunnen varen. Waar is de continuïteit en langetermijnvisie gebleven?

Al met al een leerzaam gesprek waarbij mij wel een aantal zaken zeer duidelijk werden:

 • De energietransitie is van ons allemaal. Het is van belang dat bewoners c.q. burgers worden betrokken in de energietransitie, dat er van elkaar wordt geleerd en de middelen zo concreet mogelijk ter plekke worden ingezet.
 • Er is nog een lange weg te gaan, zeker gezien het recent verschenen rapport van het VN-klimaatpanel (IPCC) dat dringend pleit voor efficiënter watergebruik, duurzaam bosbeheer, het tegengaan van verkwisting van voedsel en verandering van ons dieet.
 • Thuis kunt u, wat betreft efficiënt watergebruik, direct beginnen met hergebruik van water, minder water gebruiken bij doorspoelen van het toilet, duurzamer douchen en het opsporen van warmte- en waterlekken.

Doet u mee? Naar aanleiding van deze blog kunt u ook hier eens kijken en wellicht kunt u uw wijkbewoners mobiliseren om initiatieven te ontwikkelen. Het programma Wijk van de Toekomst richt zich – zoals u al heeft kunnen lezen – op de stapsgewijze

aardgas

afkoppeling van het aardgas van de Gelderse wijken én de opbouw van een nieuwe basis voor warmtevoorziening. Inmiddels zijn er meer dan 15 wijken van de toekomst in Gelderland. Tevens stelt de Rijksoverheid in het Klimaatakkoord van 28 juni 2019 voor de periode 2019 tot en met 2021 150 miljoen euro extra ter beschikking voor onder meer ondersteuning van gemeenten bij het realiseren van transitievisies warmte. Als Statenlid van het CDA van de Provincie Gelderland zal ik mij de komende jaren gaan inzetten voor een werkbare energietransitie, welke realiseerbaar en betaalbaar is.

Bertine van Hooff, Statenlid

 

Nieuws

Blog: De mooiste rivier van Nederland

In de zomerperiode schrijven de Statenleden beurtelings een blog waarin ze terugblikken en/of vooruit kijken naar het nieuwe politieke jaar. Dit keer schrijft Hans van Ark over (het gebrek aan) regie over een rivier.

De mooiste rivier van Nederland
Toegegeven, een beetje chauvinistisch is het wel, maar ik vind de IJssel echt de mooiste rivier van Nederland. De kronkelige loop, de uiterwaarden waar veel kunstschilders zich al op uitgeleefd hebben, het gevarieerde landschap met het Veluwemassief als continue achtergrond, en de dijk, waar je door alle bochten bijna van afrolt….

Bol van activiteiten
De IJsselvallei staat bol van vrijwilligers-activiteiten. Niet alleen rondom de natuur, maar er zijn ook héél véél culturele activiteiten. Er is cultuurhistorie te vinden en prachtig historisch erfgoed, zowel aan de Overijsselse als aan de Gelderse kant. Denk bijvoorbeeld aan de IJsselbiënnale met een kunstroute aan weerszijden van de rivier of de herontdekking van de Moderne Devotie met meerdere kloosters aan beide zijden.

De kneep
Maar daar zit ‘m nou ook net de kneep. Er zijn allerlei overleggroepjes waaraan gemeenten, andere overheidsinstanties en al die vrijwilligersgroepen dan weer eens wel en dan weer eens niet deelnemen. Maar het ontbreekt echt aan centrale regie, ook tussen de beide provincies.

Een zomers gesprek
Een klein groepje vrijwilligers nodigde CDA statenlid Karin van de Toorn (Overijssel) en mij uit voor een gesprek. Midden in de zomer kwamen we bij elkaar in de molen van Veessen. Na anderhalf uur praten duizelde het me van wat er in dit gebied allemaal ondernomen wordt. Maar elke keer kwam diezelfde opmerking terug: er is meer regie nodig. We worden voortdurend van het Overijsselse kastje naar het Gelderse muurtje gestuurd en vice versa. De beide provincies moeten hun beleid op elkaar afstemmen. Kan er een gebiedsregisseur komen? Misschien kunnen we de hele IJsselvallei wel tot nieuw nationaal park verklaren onder goed bestuurlijk toezicht.

Aan de slag
Daarover gaan Karin en ik na de zomer met de verantwoordelijke gedeputeerden aan de slag. Want één ding is voor mij zeker: de IJssel moet ook de mooiste rivier van Nederland blijven!

Hans van Ark, Statenlid

Nieuws