Skip to main content
Category

Nieuws

Woonfonds Gelderland: hoe zorgen we voor extra betaalbare woningen?

Het grote tekort aan betaalbare woningen in Gelderland heeft geleid tot het idee van een Woonfonds Gelderland. Gedeputeerde Staten heeft daarom aan Provinciale Staten gevraagd of ze de mogelijkheden voor zo’n fonds wil laten uitwerken. Bea Schouten voerde hierover het woord in de oordeelsvorming.

Op dit moment valt slechts zo’n 3% van de nieuwgebouwde woningen in het goedkopere segment. De starter of inwoner met een kleine beurs heeft het daardoor ontzettend lastig om een huis te vinden. De CDA fractie maakt zich daar dan ook zorgen over.

Doel van dit woonfonds is in een periode tot aan 2030 door 50 miljoen euro vrij te maken grond te kopen waarop 1000 goedkope woningen gebouwd kunnen worden. Het Woonfonds koopt dan de grond, de koper het huis (erfpacht). Waardoor de kosten voor de koper van de woning lager liggen. Aan zo’n woonfonds zitten echter ook nadelen. Bea Schouten heeft daarom gevraagd of er ook nog alternatieven zijn. Er was veel verdeeldheid tussen de fracties over de wenselijkheid van het woonfonds. Daarom volgt komende maand eerst een beeldvormende bijeenkomst en dan nogmaals oordeelsvorming. Wordt vervolgd dus.

Nieuws

Onderzoek structurele én incidentele middelen

Financiële stukken zijn vaak taai en ingewikkeld. Onze woordvoerder financiën Bert Komdeur probeert u in begrijpelijke taal iets te vertellen over een onderzoek naar structurele middelen. Of te wel: wat wordt nu allemaal bekostigd met incidenteel geld dat wel structurele activiteiten betreft?

Hoe zit het ook weer: inkomsten en uitgaven
Als provincie hebben we structurele inkomsten en incidentele inkomsten. De structurele komen uit de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting en uit het Provinciefonds. Die middelen krijgen we jaarlijks en zijn redelijk constant. Het is de bedoeling dat we daar als provincie onze jaarlijke vaste uitgaven mee betalen. De incidentele inkomsten kunnen jaarlijks wisselen en mag je niet voor lange tijd van uitgaan. Het is eigenlijk een extra plus bovenop onze vaste structurele inkomsten.  Wij krijgen die extra middelen omdat we jaarlijks een behoorlijke dividenduitkering krijgen van de netbeheerder Alliander (we zijn voor 49% eigenaar) en Vitens. Daarnaast hebben wij vanaf 2009 een aanzienlijk rendement gekregen elk jaar op de verkochte NUON-aandelen. Die opbrengst noemen we het Gelders Stamkapitaal. Dat was ooit ruim 4 miljard, maar is nu nog ca 2,5 miljard. In de afgelopen jaren hebben we met het rendement flink geïnvesteerd en ook zijn er onttrekkingen gedaan.

Teruglopende inkomsten
Wat we anno 2021 zien, is dat onze structurele inkomsten terug gaan lopen (minder belastingopbrengst en minder inkomsten uit Provnciefonds) en dat de incidentele inkomsten nu heel snel teruglopen. Sterk teruglopende renteinkomsten en Alliander en Vitens moeten grote investeringen doen en kunnen de komende jaren  – zoals het het er nu naar uit ziet – niet meer goed meer dividend uitkeren. We hebben een tekort bij de structurele middelen en ook bij de incidentele middelen.

Programma’s onder druk
Gedeputeerde Staten hebben moeten erkennen dat  er structurele activiteiten en programma’s betaald uit incidenteel geld. Het CDA heeft hier steeds de vinger bij gelegd en voor gewaarschuwd. Je kunt je jaarlijkse vaste uitgaven immers niet betalen met min of extra inkomsten die niet van tevoren echt zeker zijn. Zo doen we dat thuis ook niet. Het programma erfgoed is een voorbeeld van een programma dat structureel is, maar wordt gedekt uit incidenteel geld. En ook de agenda Vitaal platteland valt onder incidentele ruimte. En dat is een risico. Want door teruglopend rendement op ons vermogen (incidentele ruimte) komen dit soort programma’s onder grote druk te staan.

Diepgravend onderzoek nodig
Tenzij we als provincie weer scherpe keuzes gaan maken en onze vaste jaarlijke (structurele)  uitgaven tegen het licht houden en dan afvragen of ze nog echt zo doorgang moeten vinden of dat het anders kan en moet. CDA heeft bij monde van zijn financieel woordvoerder Bet Komdeur hier de afgelopen jaren meerdere malen[1][2] aandacht voor gevraagd. Gelukkig leidt dit nu tot een diepgravend onderzoek door GS. De resultaten en acties die daar uit voortvloeien worden meegenomen in de Perspectievennota 2023. In de kern komt het neer op een zorgvuldige zoektocht naar bezuinigingen/ombuigingen in de provinciale begroting. GS stellen dan komend jaar voor om te bezuinigen in de structurele middelen zodat er extra geld over blijft voor de zaken die nu nog met behulp van de extra incidentele  middelen worden betaald. Dat laatste is niet meer houdbaar, omdat die extra middelen er over een paar jaar niet meer in de omvang zullen zijn zoals ooit tijdens de hoogtijdagen was ingeschat.

Het moet anders
Tijd voor een koerswijziging dus. Daarom gaan we met een stofkam door de het Gelderse huishoudboekje. Het CDA vindt het goed om de structurele middelen uit te kammen, maar dan wel een drastische ‘doorkam’ zonder heilige huisjes. Dus dat betekent ook kijken naar budgetten zoals die van bedrijfsvoering. Herprioriteer als dat moet.

Eerst overzicht, dan keuzes maken
Als eerste willen wij nu een goed en volledig overzicht van welke structurele activiteiten nu echt met incidenteel geld zijn gedekt. Het is vervolgens aan ons als PS om te bepalen hoe we die zaken activiteiten weer structureel dekkend kunnen krijgen. U wilt toch ook een blijvende aandacht voor ons Gelders erfgoed, dan wel duurzame investeringen in een vitaal platteland of kansrijke steden, waar het goed wonen is voor jong en oud? Daarvoor is dit onderzoek zeer nodig en komt dat ook geen moment te laat.

[1] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/de-januskop-van-de-perspectiefnota/

[2] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/najaarsnota-provinciale-steun-voor-dorpshuizen/

Nieuws

Maak maatschappelijke moestuin bij Voorthuizen mogelijk

Maatschappelijk initiatief om een moestuin naast de nieuwe rondweg Voorthuizen stuit op verzet bij de provincie. Maar de exacte reden blijft onduidelijk.

Langs de rondweg Voorthuizen ligt een stuk grond braak. Als we daar nou eens een moestuin van maken waarvan de opbrengst naar de voedselbank gaat, dachten verschillende mensen van Gereformeerde Gemeente en de Hervormde Kerk van Voorthuizen. Samen met het lokale en provinciale CDA droegen ze het initiatief aan bij de provincie. Helaas tot nu toe zonder resultaat.

Volgens de provincie zou dit stuk grond dienstbaar moeten zijn aan de rondweg en zouden er beperkende regels zijn.

Statenlid Bea Schouten: “Dan denk ik, jongens, laten we nou niet zo ingewikkeld doen. Zo’n mooi initiatief, op een stuk land waar nu niks mee gebeurt, daar kun je toch niet tegen zijn? Als CDA Gelderland verwachten wij dat een provincie kijkt naar wat wel mogelijk is in plaats van wat niet mogelijk. Én dat we initiatieven vanuit de samenleving toejuichen.”

Reden voor de provinciale fractie om schriftelijke vragen te stellen.

foto: vertegenwoordigers van lokale en provinciale CDA fractie en van de diaconieën van de Ger. Kerk en Hervormde Gemeente Voorthuizen) bij de rondweg Voorthuizen.

Nieuws

CDA: haal moeflon van menukaart wolf

De schapen zijn van groot belang voor de instandhouding van het open landschap in Nationaal Park De Hoge Veluwe. En verdienen derhalve bescherming tegen wolven.

Sinds 2012 zijn wolven terug Nederland. In 2019 hebben ze zich officieel gevestigd in Nederland. Ook in Gelderland, op de Veluwe. Nu blijkt dat de wolven Nationaal Park De Hoge Veluwe zijn binnen getreden, waar ze verschillende moeflons hebben doodgebeten.[1] De schapen zijn belangrijk voor het behoud van het open landschap van de Veluwe, en daarom moet verdere uitbanning ervan door de wolf worden voorkomen.

In maart 2019 stelde Gedeputeerde Staten een leefgebied van de wolf in onze provincie vast. Park De Hoge Veluwe valt daar niet onder (zie bijlage). In 2019 zijn door De Hoge Veluwe maatregelen genomen om hun dieren, met name de moeflons, te beschermen tegen de wolven. Door het afrasteren van het terrein is een barrière opgeworpen. Nu deze afrastering op plekken vernield is hebben wolven vrij spel gekregen in het Park. Fractievoorzitter Gerhard Bos: “Wij waarderen zowel de wolf als de moeflon, maar wel ieder op hun eigen plek. Wolven op de Veluwe en moeflons in Park De Hoge Veluwe. Wolven zijn beschermde dieren, maar ook de moeflons hebben een belangrijke functie: als grote grazer zorgen zij voor natuurlijk onderhoud van het Park.”

De CDA-Statenfractie is daarom van mening dat Park De Hoge Veluwe moet worden aangewezen als een zogenaamd wolvenvrijgebied. De CDA fractie heeft GS al eerder gevraagd te komen tot wolvenvrije gebieden.[2] “Wij roepen dan ook Gedeputeerde Staten op om zo snel mogelijk in overleg te gaan met Het Park om samen tot passende maatregelen te komen”, aldus Bos. “Die maatregelen moeten zodanig zijn dat de moeflons adequaat kunnen worden beschermd tegen de jachtdriften van de wolven.”

2021-08-11 SV cda bescherming moeflons tegen wolven

[1] https://www.ad.nl/binnenland/wolf-binnen-de-hekken-van-de-hoge-veluwe-hij-heeft-meerdere-moeflons-gedood-we-hebben-hem-gezien~a05f2cf5/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[2] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/kom-met-wolfvrije-gebieden/

Nieuws

Zet in op keerspoor bij Harderwijk

Met een keerspoor bij Harderwijk kan op korte termijn een betere treinverbinding tussen de West-Veluwe en de randstad tot stand komen. Zo’n  keerspoor kan zorgen voor intercity’s de hele dag van en naar Harderwijk. Het gaat dus vooral om een snellere OV verbinding tussen de West Veluwe en de Randstad. CDA wil weten waarom de provincie een verkenning naar zo’n keerspoor afhoudt.

Het keerspoor is een van de ideeën om voor een betere ontsluiting van de westelijke Veluwe te zorgen. Ook de Lelylijn kan daarbij helpen: het traject Amersfoort-Zwolle zal er rustiger van worden, en dat biedt kansen om Harderwijk tot intercitystation op te waarderen. Maar dit plan lijkt vooralsnog toekomstmuziek en heeft dus nog een lange weg af te leggen tot realisatie. Woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: “De West-Veluwe ligt hemelsbreed dicht bij steden als Utrecht en Amsterdam, maar via de trein blijft het mijl op zeven. Een keerspoor bij Harderwijk zorgt snel voor meer treinen.”

Zijn collega in de Staten Daisy Vliegenthart geeft het grote belang van een snellere verbinding aan. “Veel mensen uit de Randstad trekken naar het westelijke deel van Gelderland om daar te gaan wonen. Zij werken vaak nog wel in de Randstad dus die treinverbinding wordt alleen maar belangrijker.” Op de verkenning van het Keerspoor wordt enthousiast gereageerd door zowel NS als ProRail. CDA vraagt dan ook via schriftelijke vragen waar de afwachtende houding van het College van Gedeputeerde Staten op gestoeld is.

Nieuws

CDA Gelderland Familiedag 4 september

Zien we u op onze CDA Familiedag op 4 september?

Om u te bedanken voor uw steun en om elkaar weer te kunnen ontmoeten organiseert het CDA Gelderland op zaterdag 4 september 2021 een familiedag in Dierentuin de Apenheul te Apeldoorn.

Tijdens deze dag staat ontmoeting en plezier centraal voor zowel CDA-leden als niet CDA-leden. Introducé(e)s zijn dus van harte welkom! Daarnaast krijgt u de mogelijkheid een gorilla-voederpresentatie bij te wonen en kunt u zelf op pad gaan om het park te ontdekken!

Het programma*  voor de dag is als volgt:
09.00 uur             Ontvangst groep 1
09.30 uur             Welkom door Jeroen de Jong (voorzitter CDA Gelderland)
10.30 uur             Wandeling door de dierentuin.

10.30 uur             Ontvangst groep 2
11.00 uur             Welkom door Jeroen de Jong (voorzitter CDA Gelderland)
12:00 uur             Wandeling door de dierentuin.

12:00 uur             Gorillavoederpresentatie

17.00 uur             Sluitingstijd Apenheul.

* Het doorgaan van de familiedag en het programma zijn uiteraard onder voorbehoud van de dan geldende Corona-maatregelen. Wij houden u van wijzigingen op de hoogte.

De toegangsprijs voor volwassenen is 10,00 euro, kinderen t/m 16 jaar zijn gratis. Per lid kunt u maximaal 4 introducé(e)s meenemen. Een parkeerkaart kost 8,80 euro en kan ter plaatse worden aangeschaft.

Aanmelden voor deze dag is verplicht; zonder aanmelding kunt u de familiedag niet bijwonen. Aanmelden kan door dit formulier in te vullen. Aanmelden kan tot 20 augustus of tot het maximaal aantal deelnemers is bereikt.

Nieuws

Verduurzaming sociale huur

Helaas lukt het steeds meer mensen, vooral jongeren, niet om een huis te kunnen kopen. Het is goed dat de provincie er stevig aan trekt via het actieplan wonen. Woensdag spraken de Staten over de kwaliteit van sociale huurwoningen. Het is goed dat we die woningen gaan verduurzamen. Dat geeft winst op veel terreinen. In de CO2-uitstoot, in de biodiversiteit, voor de inwoners en hun woongenot.

Bea Schouten vroeg nog aandacht voor twee punten.

Denk ook aan woningbezitter met kleine beurs
Tussen de sociale huurwoningen wonen ook particuliere huiseigenaren met een kleine beurs. Zij hebben vaak niet het geld om zelf hun huis te isoleren of van zonnepanelen te voorzien. Het is duur en ook vaak heel erg ingewikkeld. Wij willen hen ontzorgen en daarop is ook de motie die het CDA samen met anderen heeft ingediend van toepassing. Voor mensen in een particuliere woning in diezelfde straat waar de huurwoningen door de corporatie verduurzaamd worden. Zodat ze niet tussen wal en schip vallen.

Wat doen corporaties zelf?
Het tweede punt dat Bea benadrukte is het feit dat veel corporaties zelf al bezig zijn te verduurzamen. Ze moeten wel en hebben vaak ook voldoende geld. Het investeringsprogramma van de corporaties is sinds jaren door de verhuurdersheffing verminderd. Landelijk staat de regeling al geruime tijd ter discussie en het is de verwachting dat bij de komende landelijke coalitieonderhandelingen de verhuurdersheffing gaat veranderen. GS gaf in oordeelsvorming aan dat dit te laat is en weinig zal opleveren. Maar het CDA vindt 20 miljoen veel geld. Wij willen versnellen in die verduurzaming maar ook ons geld goed besteden. En als we dat geld niet hoeven besteden omdat corporaties het zelf hebben willen we dat graag weten.

Daarom vragen wij GS om ons eind van dit jaar te informeren. En we willen horen we wat mogelijke veranderingen dan betekenen voor de corporaties en hun investeringsvermogen. En dus voor onze regeling.

Nieuws

Klimaatadaptatie: regie op beheer en inrichting bodem nodig

Klimaatadaptatie gaat over de manier waarop we ons aanpassen aan veranderingen in het klimaat. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de vele heftige regenbuien die zorgen voor overgelopen dakgoten en blank staande straten. CDA is dan ook blij met het programma klimaatadaptatie. Bertine van Hooff vroeg de gedeputeerde nog naar twee punten.

  1. Het is druk in de bodem en het wordt alleen maar drukker. Denk aan opslag van energie, drinkwaterwinning, bodemdaling, extra capaciteit die nodig is voor riolering en wateropvang. De Rekenkamer heeft aangegeven dat meer aandacht voor de drinkwaterkwaliteit moet komen. En dus is het nodig om de regie ter versterken bij de inrichting en het beheer van de ondergrond. Komt GS met een reactie op deze punten?
  2. De vele raakvlakken tussen de RES (regionale energie strategieën) en de RAS (regionale adaptatiestrategie). De koeltevraag is naar onzes inziens onvoldoende meegenomen in de RES-sen. Staan die beide programma’s: de RES en het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie in verbinding met elkaar? We zien graag hoe de provincie hier oog voor heeft, bijvoorbeeld in de vorm van verkoelend en warmtewerend bouwen en het combineren van groene daken en zonnepanelen ook in de communicatie naar onze inwoners.(foto: wikipedia, Tomas Sienicki)
Nieuws

CDA stemt voor herindelingsadvies Scherpenzeel-Barneveld

Dinsdagavond 6 juli was een bewogen avond voor inwoners van Scherpenzeel en Barneveld. Het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel stond op de agenda. Fractievoorzitter Gerhard Bos kwam na een uitgebreide en gedegen afweging tot de volgende conclusie.

Alles afwegende in dit een zeer omvangrijk en moeilijk dossier, komt de Gelderse Statenfractie tot het volgende standpunt:

De CDA fractie is van mening dat er in Scherpenzeel sprake is van evidente bestuurskrachtproblemen[1]  en dat de gemeente tot nu toe niet in staat is gebleken om deze problematiek adequaat aan te pakken. Daarmee is ook invulling gegeven aan het criterium in ons verkiezingsprogramma “bewezen disfunctioneren”.

Er wordt in onze ogen meer dan voldoende onderbouwing geven van de problematiek en de mate waarin aan de criteria in de wet Algemene regels herindeling en het beleidskader wordt voldaan.
Een actueel voorbeeld daarvan is in het vervolgvoorstel van GS te lezen. Dit gaat over de kadernota van Scherpenzeel. De eerder noodzakelijk geachte uitbreiding van de ambtelijke capaciteit wordt nu weer met 3 fte terug gebracht (14-11).  Structurele dekking is er niet voor een wmo-medewerker, dat wordt incidenteel opgelost. Het meerjarig sluitend krijgen van de begroting zal voor Scherpenzeel nog een forse inspanning vragen. In Barneveld is er ook werk aan de winkel maar we zien de sluitende kadernota als een goede basis.

De CDA-fractie zal dan ook vanuit het belang van de inwoners voor het herindelingsadvies stemmen.

[1] Rapport SvdL

De hele spreektekst van Gerhard Bos is hier terug te lezen.
N.b. Het gaat hier niet om de letterlijk uitgesproken tekst, maar de lijn is ongewijzigd en geeft een beeld van de afwegingen die wij hebben gemaakt als fractie.

Nieuws

Fietstunnel Reeth bij RailTerminal Gelderland

Vandaag stond het inpassingsplan van de RailTerminal Gelderland op de planning. Dit plan maakt de komst van de Railterminal bij Valburg/Reeth mogelijk, maar gaat ook over de aansluiting op de wegen er omheen. Hans van Ark voerde het woord en was blij met de komst van de fietstunnel bij Reeth en de monitoring van het geluid van de RTG.

Veilig verkeer
Veiligere kruispunten is een van de speerpunten van het CDA Gelderland. We zijn daarom blij met het voornemen van de gemeente Over Betuwe om ook aan de kant van het buurtschap Reeth het fietsverkeer niet gelijkvloers te laten kruisen met het vrachtverkeer.  Nu dit ook nog vastleggen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zou betekenen, dat de hele procedure over moet, dus daar wordt niet voor gekozen, maar de uitspraak van de gedeputeerde dat dit voornemen royaal omarmd wordt, staat.

Monitoren van geluid
Toegezegd is dat er opnieuw een nulmeting gedaan zal worden, evenzo halverwege en uiteraard wordt het geluid ook gemonitord tijdens de exploitatie straks. Aan de exploitant (zo is nu toegezegd) wordt opgelegd, dat de exploitant regelmatig een geluidsmonitoring zal laten plegen, uit te voeren door een gecertificeerd bureau. Die uitkomsten worden vervolgens getoetst door de Provincie zelf, zijnde de vergunningverlener. Dit geldt zowel voor de reguliere geluidsbelasting als ook voor de piekbelastingsnormen. De gestelde geluidsnormen in deze PIP blijven binnen de landelijk vast gestelde geluidsnormen. Wanneer de exploitant zou afwijken van de in de vergunning vastgelegde normen, kan dat in uiterste instantie consequenties hebben voor de vergunning zelf, op de wijze zoals dat in alle gevallen gaat, wanneer een vergunninghouder zich niet houdt aan de afspraken, vastgelegd in een provinciale vergunning.

CDA is content met deze aanpassingen in de plannen rond de RTG en kan instemmen met het inpassingsplan.

(foto: werkbezoek CDA fracties Gelderland en Overbetuwe aan RTG gebied)

Nieuws