Category

Nieuws

Een eenvoudig doch voedzame maaltijd? It’s the economy stupid!

Door Arjan Tolkamp

De uitspraak een eenvoudig doch voedzame maaltijd, had op ons kerstdiner kunnen slaan, maar gaat in dit geval op het Olivier B. Bommel verhaal wat ik ter vermaak las tijdens de kerst. Het is ook toepasbaar op een initiatief uit Amsterdam. Meer voedsel uit de regio, het streven is 25% en minder uit het buitenland. Maar hoe dan? True-pricing werkt nog niet echt, dat vliegreisje naar Bali moet ook betaald worden. Een grote supermarkt heeft in 2021 zelfs een grote campagne opgezet met consumentenprijzen van 100 jaar terug. “Verzin toch eens een list” hoorde ik Olivier B. Bommel in mijn achterhoofd mompelen.

Stel een boer wil verder verduurzamen, dat kost geld, wat hij verdient door marge op de verkochte producten, of door meer te verkopen. Het nadeel van de door een boer geproduceerde producten is dat ze bederfelijk zijn. Slecht voor een onderhandelingspositie dus. Dus om meer geld te verdienen, is een veel gekozen route efficiënter om meer produceren. Kort samengevat hoe meer eisen aan ons voedsel, zonder toenemende marge, leidt tot verdere schaalvergroting.

Maar om nou die bijstandsouder, flexarbeider of pakketbezorger te laten betalen voor die zoveelste vliegreis van de Zuidas-er, daar ben ik geen voorstander van. In een sterke samenleving dragen ook de sterkste schouders de zwaarste lasten.

De politiek worstelt met diverse ruimtelijke vraagstukken die veelal terecht komen op landbouwgrond. Meer woningbouw, meer bos, meer natuur,  zonne-energie, water vasthouden en opvangen zodat Rotterdam droge voeten houdt. En dan is het verlangen dat de landbouw ook nog extensiever wordt. Alsof geld geen rol speelt.

Wat het CDA Gelderland betreft horen ecologie, maatschappelijke vraagstukken en economie bij elkaar. De agrarische sector kan bijdragen aan alle maatschappelijke vraagstukken die voorliggen, maar dan moet je als maatschappij wel betalen voor deze “diensten”. Grondeigenaren kunnen deze diensten verrichten als het economisch haalbaar is. Betaal als maatschappij voor diensten die de ecologie versterken en bijdragen aan vraagstukken als het klimaat, biodiversiteit en gezondheid.

Door bijvoorbeeld het opzetten van een landschapsfonds kun je naast het stimuleren van aanleg en in stand houding van landschapselementen meerdere doelen verenigen. Bovendien door te werken met langjarige contracten in overeenstemming met termijnen voor financiering een alternatief aanbieden voor schaalvergroting.

Wat is nu “de list” ? Betaal voor de verrichte diensten en verrekenen dit niet in de supermarkt. Spreek doelstellingen af over het aandeel regionaal voedsel in die voedzame maaltijd en herstel daarmee de band tussen de burger, voedselproducent en landschapsbeheerder, de boer.

Lees meer over onze ideeën over de toekomst voor onze agrarische sector in onze Landbouwvisie CDA fractie.
In de landbouwvisie wordt ook verwezen naar twee losse bijlagen. Deze zijn hier te vinden:
Bijlage Addendum notitie NVB Ontwikkeling en spreiding van inkomen

Bijlage Notitie Ned. Ver. van Banken – inkomsten en verdienmodel agrariers

Ga Terug
Nieuws

Stortplaatsen: breng risico’s beter in beeld

Bij de behandeling van het Fonds nazorg stortplaatsen en de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 markeerde Daisy Vliegenthart namens het CDA als eerste onze blijdschap met het feit dat er een oplossing is gekomen voor de AVRI stortplaatse. Hierdoor worden de gemeenten daar niet met een enorm financieel probleem opgezadeld.

Daisy stelde daarnaast een aantal vragen rondom risicobeheersing. Zo merkte ze op dat er in de risicoparagraaf geen weging van de risico’s stond. Ze riep GS dan ook op daar meer een risicoanalyse van te maken. Ze vroeg of het mogelijk is deze risicoparagraaf uit te breiden zodat je de risico’s beter kan afwegen. Hiermee krijg je ook beter inzicht in de verschillende beheersmaatregelen er zijn.

Ga Terug
Nieuws

CDA: onderzoek mogelijkheden voor rendement op stamkapitaal

Hoe zorgen we dat onze stamkapitaalkip weer gouden eieren gaat leggen? Bert Komdeur riep GS op om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer rendement uit ons stamkapitaal van iets minder dan 3 miljard te krijgen.

Woensdag 13 januari spraken Statenleden in oordeelsvorming over een nieuwe Visie op het stamkapitaal. Hoe gaan we om met dit geld dat in 2009 verkregen werd door de verkoop van NUON-aandelen? Bert Komdeur:

“Het kan verkeren. Drie jaar geleden hebben we nog 300 miljoen uit de rendementen van ons stamkapitaal beschikbaar gesteld voor klimaat. En terecht. Nu blijkt dat we geen langjarige verplichtingen meer kunnen doen. Alles is belegd, het rendement gaat vanaf 2025 naar nul.”

De visie op het stamkapitaal zoals voorgesteld door GS is voor het CDA te veel gericht op het hopen op een rentestijging over een aantal jaren. CDA is daar somberder over. Wij stellen daarom voor nader onderzoek te doen hoe we vanuit onze maatschappelijke taak op andere manieren structurele gelden kunnen generen. Bijvoorbeeld door participaties in grondposities, door woningbouw, mits het maar een maatschappelijke taak is. Laat uitzoeken wat we binnen de wettelijke marges kunnen. We zouden hier graag een externe deskundige bij willen betrekken. Hoe kunnen we onze kip ook andere eieren laten leggen? Daarna kunnen we pas beslissen hoe we met het stamkapitaal om moeten gaan.

Goed rentmeesterschap, dat moet volgens het CDA het leidmotief zijn in de omgang met de bijna 3 miljard aan gelden. Bert Komdeur: “laten we verstandig en slim omgaan met het grote stamkapitaal zodat we in lengte van dagen extra investeringen kunnen doen voor Gelderland in al zijn facetten.”

Uiteindelijk bleek dat Provinciale Staten de oproep van het CDA voor een onderzoek om meer rendement uit ons stamkapitaal te halen volgt. Gedeputeerde Staten gaan hier de komende maanden mee aan de slag.

Ga Terug
Nieuws

Stikstof: Gelderland loopt voorop

Daisy Vliegenthart voerde woensdag het woord over de update van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Ze complimenteerde onze gedeputeerde Peter Drenth met de voortvarende aanpak in onze provincie. Het is mooi dat de doorrekening van de eerste maatregelen van GMS een reductie van 10% laat zien. In haar bijdrage benoemde Daisy daarnaast nog vier punten.

Informeer PS over voortgang
In juni hebben Provinciale Staten het concept-uitvoeringsprogramma gekregen. Nu is er de voortgang. De koppeling tussen beide documenten is niet direct duidelijk en dat maakt het lastig voor de Staten om haar controlerende taak uit te voeren. CDA zou daarom graag twee keer per jaar een update ontvangen op basis van het concept-uitvoeringsprogramma. Door die halfjaarlijkse update hebben en houden we goed beeld over hoe het staat met alle onderdelen, welke besluiten nog komen, het tijdschema enz.

Externe validatie
De validatie van maatregelen zou wat het CDA betreft bij voorkeur op een externe manier moeten  plaatsvinden. We willen geen slager zijn die zijn eigen vlees keurt. Ook vraagt het CDA zich af of de verwachtingen nu soms niet wat te optimistisch zin, bijvoorbeeld als het gaat om de zero emissie binnensteden. De ervaringen in de afgelopen jaren laten zien dat reductie heel moeizaam gaat. Een reductie van 100% in 5 jaar, zoals geschetst in het stuk, lijkt ons dan ook niet realistisch.

Stoppersregeling kalverhouderijen
Wat zijn de passende aanmeldingen en waar zetten we een streep: welke kalverhouderijen wel en welke niet? Hoe wegen we dit af t.o.v. andere maatregelen? Wat is een mmol stikstofreactie maximaal waard? Wanneer kun je het beter ergens anders inzetten?

Ga om tafel met piekbelasters
Voor kerst hebben we dankzij onderzoeken van Investico en WUR discussie gehad over piekbelasters. Deze discussie moet zorgvuldig en in een goede context worden gevoerd. Het is voor het CDA niet duidelijk hoe we hier een volgende stap in gaan zetten. Wij stellen daarom voor met deze ondernemers om tafel te gaan en met hen het gesprek aan te gaan.

Ga Terug
Nieuws

Forse terugloop Europese subsidies voor Gelderland

Bij de verdeling van Europese subsidies is Oost-Nederland er bekaaid vanaf gekomen. Vergeleken met de rest van het land wordt de koek voor Gelderland en Overijssel kleiner. Van een nieuw fonds voor een rechtvaardige transitie van vele honderden miljoenen krijgt het oosten zelfs geen enkele euro. CDA wil opheldering.

Eind november vond bestuurlijk overleg plaats over de verdeling van de gelden van de Europese regionale investeringsfondsen (EFRO). Niet alleen het absolute bedrag voor Oost Nederland ging fors achteruit[1], ook het relatieve aandeel van Oost Nederland daalde ten opzichte van de andere landsdelen van 19,8% naar 16,2% van het totaal. Nog opmerkelijker is dat van het nieuwe fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) van 623 miljoen niks in Gelderland of Overijssel terecht komt.

Ook het COVID-herstelfonds REACT EU stelt slechts een kleine 20% beschikbaar voor ons landsdeel, dat er daarmee wederom van alle landsdelen het slechtst van af komt.

Voor CDA Statenlid Daisy Vliegenthart reden om schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen.

“Ik wil niet alleen weten waarom we er zo bekaaid vanaf komen, maar ook hoe we er voor gaan zorgen dat dit in de volgende ronde beter gaat.”

Verder stelt het CDA vraagtekens bij het gebrek aan informeren van Provinciale Staten over dit overleg en over de uitkomsten ervan.

2021-01-08 SV Europese subsidies

[1] Oost Nederland ontving tussen 2014-2020 113,9 miljoen euro. Tussen 2021 en 2027 daalt dit naar 81,8 miljoen euro. Een daling van ruim 28%.

Ga Terug
Nieuws

Debat voortgang stikstof

Daisy Vliegenthart sprak namens het CDA bij het debat over stikstof en kalverhouderijen. Inhoudelijk voeren we en toetsen we, zoals ook al eerder dit jaar, de stikstofdiscussie langs drie D’s: duidelijkheid, draagvlak en duurzame maatregelen.

Duidelijkheid
Het CDA vindt dat we uiteindelijk een integrale afweging moeten maken. Dat betekent voor ons dat je juist naar alle sectoren moet kijken.

En daarvoor hebben we allereerst behoefte aan duidelijkheid in de vorm van feiten en cijfers. Het debat van 9 december komt daarvoor volgens ons te vroeg, maar het geeft ook kans om aan te geven waar onze verwachtingen liggen in het proces.

Begin volgend jaar is een aantal technische briefings gepland om een nadere duiding te krijgen van een aantal zeer waardevolle rapporten. Ook kijken we er naar uit op basis van een statenbrief met elkaar oordeelsvormend kunnen spreken over de voortgang van de gebiedsprocessen en de opkoop van de kalverhouderijen.

Wij snappen het ongeduld van anderen en zeker van degene die direct geraakt worden. Maar we moeten echt duidelijkheid hebben over het geheel. We zijn blij met de cijfers van de WUR als het gaat om een quick scan over de Veluwe. Maar dat is natuurlijk maar een deel. De landbouw is een deel wat bijdraagt aan de stikstofproblematiek. En dus een deel van de oplossing. Maar we moeten niet de andere sectoren vergeten. De industrie, het verkeer, de binnenvaart. En ook niet dat het niet alleen op Veluwe knelt maar bijvoorbeeld ook in de Achterhoek, waar nog steeds veel onduidelijk is. En men denkt dat we alleen naar de Veluwe kijken.

We hebben dan ook Gedeputeerde Staten willen vragen om aan te geven wanneer deze duidelijkheid komt. Wanneer komen de andere cijfers? En wat kunnen we doen om dit wellicht te versnellen?

We moeten ook duidelijk zijn over onze rol, verantwoordelijkheden en financiën van de provincie en die niet vermengen met die van het Rijk zoals we nu in het debatverzoek zien. Ook de binnenvaart moet en wil verduurzamen. En het gaat niet alleen om het beperken van de uitstoot van stikstof, maar ook om de uitstoot van fijnstof en CO2. Dit is niet alleen een Gelderse verantwoordelijkheid. En vandaar ook dat we een grote bijdrage van het Rijk verwachten.

Draagvlak
De gebiedsprocessen lopen. Wij zijn erg benieuwd naar de voortgang. En wanneer we een statenbrief kunnen verwachten met resultaten.

Duurzaam
En dan als laatste duurzame maatregelen. De zaken die we doen moeten een duurzame oplossing zijn, dat we niet over 2 jaar dezelfde problemen hebben, dat ze juridisch houdbaar zijn.

Degene die denkt dat we het met een paar kleine slimme maatregelen redden heeft het echt mis. Dat betekent ook dat het tijd kost. De CDA fractie voelt heel duidelijk het ongeduld en de onzekerheid van degene die het raakt. Daarom moet een duurzaam proces ook helder zijn en duidelijk zijn in de stappen die zijn gezet en worden gezet. Wij denken dat op dat punt de communicatie naar de Staten maar zeker ook naar buiten toe nog iets duidelijker kan. Op onze website mist een deel van de informatie maar ook een tijdlijn of planning.

Aan de andere kant mogen we ook trots zijn op Gelderland. We hebben als Staten de eerste stap in de aanpak Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS) vastgesteld waardoor er nu bij ons al stappen worden gezet. Op het gebied van natuurherstel maar ook de opkoop van kalverhouderijen. En daarmee zijn we veel verder dan andere provincies en zeker dan het rijk. Wij nemen verantwoordelijkheid. We hebben namelijk ook het grootste en het allermooiste aaneengesloten natuurgebied van Nederland binnen onze grenzen liggen. En de Veluwe is het waard om te beschermen.

Maar daarmee moeten we wel zorgvuldig omgaan met degenen die het raakt. Wat er de afgelopen weken is gebeurd rond de piekbelasters heeft mij geraakt. Stel je voor. Je hebt al 40 jaar een bedrijf op een mooie plek in Ermelo, toen je begon lag dat bedrijf naast een militair terrein. Inmiddels is dat Natura 2000. Maar je voldoet aan alle vergunningen.

En dan op een dag vallen alle landelijke, provinciale en lokale media over je heen omdat jij met jouw kalkoenen (die bijna iedereen voor kerst wil) de oorzaak bent van het hele stikstofprobleem. Dat kan niet.

En daar hebben wij als overheid een plicht om mensen te beschermen. En dat vraagt tijd en zorgvuldigheid.

Ga Terug
Nieuws

Programma Klimaatadaptatie: het moet concreter

Bea Schouten voerde het woord over het programma klimaatadaptatie: de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Een lastig onderwerp en een belangrijk onderwerp. Het CDA heeft zich hierbij hard gemaakt voor meer concrete maatregelen, inzicht in het grondwatergebruik en een regiobenadering voor de Veluwe en Rivierenland. Hieronder een weergave van de bijdrage van Bea.

De CDA fractie ziet het gevoel van urgentie in het programma klimaatadaptatie, bijvoorbeeld als het gaat om droogte in de natuur, maar ook binnenstedelijk. Klimaatadaptatie is een ingewikkeld onderwerp, het raakt veel beleidsterreinen en er zijn geen makkelijke oplossingen. CDA leest in het programma veel omschrijvingen van processen, maar het wordt te weinig concreet. De droogteaanpak in de Achterhoek die we onlangs gepresenteerd kregen is wel een mooi concreet voorbeeld. Daarin is sprake van een gebiedsgerichte benadering waarbij op een aantal sporen geprobeerd wordt concreetheid te brengen.

CDA ziet als concrete punten:

Neem concrete maatregelen in steden
Stedelijke omgeving: daar kun je meer doen aan concreetheid. Daar helpt regelgeving, bijvoorbeeld over hoeveel groen er moet zijn., afkoppelen riolen, consumentenbewustwording als regentonnenactie. Daar hebben we gemeentes voor nodig. Maar wij hebben ook invloed.

Onderzoek het grondwatergebruik

Bea Schouten: Wij willen graag een onderzoek of dat GS gaat nadenken hoe het gaat met grondwatergebruik met name van grootverbruikers en van consumenten. Veel mensen hebben grondwaterpunten. Hoeveel nemen we af, kunnen we daar op besparen? Dat soort vragen willen wij inzicht in krijgen.

Kom snel met regionale benaderingen
Wij denk dat minimaal ook van Veluwe en Rivierenland er zo’n concreet gebiedsplan moet komen. En door de urgentie moet dat niet te lang duren. Wij denken aan volgend jaar.

Foto: droogte bij de uiterwaarden in de zomer 2019 (foto van Bea Schouten)

Ga Terug
Nieuws

Nieuwe campagneleider

Clariska van Hoek volgt Daisy Vliegenthart op als campagneleider voor het CDA Gelderland. Clariska en de rest van het campagneteam gaan samen met het landelijk campagneteam aan de slag voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

 

Het campagneteam is bereikbaar via campagne@cdagelderland.nl

Ga Terug
Nieuws

HRM CDA Gelderland is gestart

Energie ontstaat waar mensen elkaar vinden en het leuk hebben. De afgelopen periode is er veel energie ontstaan bij de nieuwe HRM commissie. Gelderse gezichten die de achtergrond, kennis en kunde hebben om afdelingen, raadsleden of bestuurders te helpen. Te helpen met carrière advies, maar ook met raad en daad bij problemen of uitdagingen.

Vanuit verschillende kanten en expertises kunnen deze CDA HRM-ers helpen met stappen waar jij als bestuurder, raadslid of bijvoorbeeld wethouder wat aan hebt. Samen met de BSV en het Steenkampinstituut hebben zij alle middelen om jou vooruit te helpen.

Waar je ook heen wilt.

Bert Roelofs (voorzitter HRM) a.roelofs85@upcmail.nl

Johan Vennertloo (BSV)

Gerrit Rutgers (SI)

Belinda Elfrink

Hans Martijn Ostendorp

Engelina van Steenbrugge

Johannes Goossen

Ga Terug
Nieuws

Gelderse kijk op sturing: zorg voor meer duidelijkheid in stukken

Woensdag 25 november spraken Provinciale Staten over de Gelderse Kijk op Sturing: welke rol hebben GS en PS? Wanneer moeten Provinciale Staten betrokken worden, hoe wordt participatie georganiseerd? Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord. Hieronder een verkorte weergave van zijn bijdrage.

Gerhard pleitte voor meer duidelijkheid in processen. Wat zijn nou de rollen van PS en GS? Om kaderstelling goed te kunnen doen moeten we weten hoe dat kaderstellende proces gaat verlopen en op welk punt Provinciale Staten betrokken worden in het proces.

Ook de benaming van onze documenten zou eenduidiger kunnen en moeten. Wij hebben als fractie een inventarisatie gemaakt over de begrippen van kaderstellingen.

Gerhard Bos: “En als je dat ziet, schrik je van de trammelant over de diversiteit aan termen. Een bloemlezing: een startnotitie, een koersnotitie, een kadernotitie, enz. Waar hebben we het nou over?”

Zitten we nou aan het begin van het traject bij een document waar een processtuk voor ligt of ligt het aan de eindsetting dat we een eindbeslissing moeten nemen? En wie neemt dan uiteindelijk het besluit: PS of GS? Daar is het beeld heel wisselend over.

Gerhard pleitte vervolgens voor nog een aantal andere zaken, vooral op het gebied van integraliteit en de duidelijkheid van stukken. Integraal afwegen is niet nieuw. Wat anders is dat opgaven een ander karakter hebben gekregen bijvoorbeeld qua complexiteit. En integraliteit vraagt om samenwerken en nauw samen optrekken. En ook tussentijds af en toe consulteren: zijn we nog op de goede weg? Wat wij als CDA fractie graag helderder geduid zouden zien is wat nou integraliteit is. Daar zijn de beelden heel verschillend over.

Ook zouden we graag nog eens kijken wat we kunnen doen om de  duidelijkheid van de stukken te verbeteren. Wanneer hebben we een startnotitie, wat is dat? Maar ook: hoe wordt participatie nu vormgegeven? En waar zien we achteraf terug de oogst van die participatie terug. Laat zien wie wat heeft ingebracht.  Goed om met GS een keer gaan kijken hoe we helderheid kunnen creëren hoe we dat gaan doen.

 

Ga Terug
Nieuws