Skip to main content
Category

Nieuws

CDA: zorg voor structureel andere visie op OV

Hans van Ark sprak over de moeilijke situatie van het openbaar vervoer in Gelderland. Op dit moment zijn er nog steeds zo’n 20 % minder reizigers in het OV dan voor Corona. En daar zal ergens een consequentie uit getrokken moeten worden.

Van Ark gaf aan dat we dat als provincie deels al gedaan hebben door 45 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de Concessie Arnhem-Nijmegen komende jaren. De vraag is nu hoe we structureel verder moeten gaan. CDA steunde dan ook de motie ‘OV in transitie’ die oproept tot een structureel andere visie op het OV. Maar dan wel vanuit het totale aanbod aan OV: dus ook doelgroepenvervoer, aanvullend vervoer, deelmobiliteit enzovoort. Ook de motie ‘Zero emissie in het OV’, voor inzet van waterstof, steunden we. Beide moties werden aangenomen.

Voorts schetste Hans van Ark nog een aantal keuzes en afwegingen namens het CDA:

  • Een gerichte campagne om forensen terug te krijgen in het OV
  • CDA is geen voorstander van opheffen van lijnen. Wat ons betreft liever de frequentie van lijnen dan wat omlaag.
  • En als je kijkt naar andere gebruikers van mobiliteit dan hebben zij te maken met een flinke stijging van de kosten door de hogere energieprijzen. Daardoor houden wij een gematigde tariefstijging ook nog wel voor mogelijk.
Nieuws

Stikstof: de aanpak van Gelderland en de Rijksmaatregelen

Woensdagavond laat werd gesproken over de Gelderse Maatregelen Stikstof en het Rijksprogramma Stikstofreductie en natuurverbetering en Nationaal Programma Landelijk Gebied. De bijdrage van woordvoerder Daisy Vliegenthart treft u hieronder aan.

Voorzitter,

In Gelderland werken we al drie jaar samen met alle sectoren, gemeenten en waterschappen aan de reductie van de stikstof emissie. Die plannen hebben we vastgelegd in onze Gelderse Maatregelen Stikstof. En zo brengen we tot 2025 de emissie met 25% terug. En alle sectoren dragen daarin evenredig bij. En daarnaast werken we aan natuur herstel. En we hebben niet alleen plannen. We zijn al twee jaar bezig met de uitvoering van die plannen.

Deze tekst heb ik, in variaties, de afgelopen jaren vele malen met enige trots uitgesproken. Want ondanks het feit dat niet altijd een makkelijk traject is geweest en we hier in de Staten vele malen over hebben gesproken: wij pakken hier in Gelderland problemen aan. En dat doen we samen.

Hierdoor hebben onze plannen draagvlak, breed in Gelderland. Onder alle sectoren.

De afgelopen weken hebben we de onrust zien toenemen en het draagvlak zien afbrokkelen. En is het vertrouwen in de overheid enorm gedaald. De wijze waarop het rijk het stikstofplan heeft gepresenteerd heeft veel kapot gemaakt. De kaart en het feit dat het alleen over de boeren gaat is bij de sector verkeerd gevallen. En dat vinden wij begrijpelijk.

Wat wij niet begrijpelijk vinden, is het geweld wat we de afgelopen dagen hebben gezien. Demonstreren is een groot goed, dat zien we ook vanavond weer. Het is een recht wat in de grondwet geborgd is. Geweld, vernielingen en bedreiging horen daar niet bij.

Dit alles maakt dat we ons CDA grote zorgen maken over wat er op dit moment gebeurt. Wat is de invloed van het Rijksbeleid is op wat wij in Gelderland doen? Want wij willen door met de Gelderse maatregelen Stikstof. En de vele boeren en organisatie die we gesproken hebben zijn positief over de Gelderse aanpak, maar kijken met argusogen naar wat er landelijk gebeurt.

Vandaar dat we de motie van de SGP van harte mede indienen: Wij willen vasthouden aan onze Gelderse aanpak. Waarin we niet over mensen praten maar met mensen.

Maar daarnaast hebben we het rijk ook nodig. Financieel, zoals ook in de motie staat. Maar ook om het vertrouwen te herstellen. Want wij kunnen niet goed maken wat door hen kapot is gemaakt. We hebben een duurzaam toekomstperspectief nodig voor de agrarische sector. Er moet duidelijkheid komen voor de PAS melders en het draagvlak moet hersteld worden.

En daarmee ben ik weer terug bij de drie D’s van Daisy die ik eerder in dit dossier heb geïntroduceerd: Draagvlak, Duidelijkheid en een Duurzame oplossing. Dat bieden wij en ik hoop dat het Rijk dit ook snel gaat doen.

In Gelderland werken we samen met alle betrokken partijen aan de reductie van de stikstof emissie. En wat het CDA betreft blijven we dat doen. Samen.

(foto: CDA gedeputeerde Landbouw & Natuur Peter Drenth spreekt agrariërs toe die op woensdag 6 juli kwamen demonstreren bij het Huis der Provincie)

Nieuws

Burgerberaad energietransitie van start

Een mooi resultaat van onze Bertine Van Hooff-Nusselder: 30.000 Gelderlanders praten straks mee over de energietransitie. Waar hechten zij waarde aan, wat geven zij prioriteit? Dit op initiatief van Bertine, die in 2021 een motie hiertoe indiende.

Bertine van Hooff: En dat is voor het CDA van groot belang, want ons adagium bij de energietransitie was en is: haalbaar, betaalbaar en met draagvlak.

Het Gelders Burgerberaad bestaat uit twee onderdelen: een online raadpleging én het burgerforum. De online-raadpleging wordt gehouden onder 30.000 willekeurig geselecteerde huishoudens. Daarnaast kunnen Gelderlanders op eigen initiatief ook via de provinciale website meedoen. Bij de verwerking van de resultaten wordt een weging toegepast zodat er zoveel mogelijk een goede afspiegeling ontstaat van de Gelderse samenleving.

Aan het einde van de online-raadpleging krijgt de deelnemer de vraag of hij/zij mee wil doen aan het burgerforum. 150 Gelderlanders kunnen hieraan meedoen. . Uit alle aanmeldingen worden 150 Gelderlanders geselecteerd om hieraan mee te doen. Samen vormen zij een afspiegeling van de Gelderse samenleving.

Uiteindelijk komt er van het Burgerberaad een advies over de klimaatmaatregelen. Dan is duidelijk waaraan de Gelderlanders veel waarde hechten en waar zij prioriteit aan geven. Het advies wordt door het bestuur van provincie Gelderland zeer serieus genomen en verwerkt in de vernieuwing van het Gelders Klimaatplan 2023-2030.

Nieuws

Perspectiefnota 2022

Als we kijken naar de wereld buiten, als we kijken naar de wereld om ons heen. Dan zien we mensen die zoeken naar: hoe gaat dat in de toekomst? Hoe gaat het met mijn bedrijf, hoe gaat het mijn kinderen, kunnen die een woning vinden. Hoe gaat het, en vul maar in. Met die woorden opende fractievoorzitter Gerhard Bos zijn bijdrage bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022. Hieronder een weergave van zijn bijdrage.

We leven in een tijd die onder hoogspanning staat. De ene na de andere opgave lijkt over ons leven heen te komen. En dat heeft zijn weerslag op mensen. Dat leidt tot onzekerheid, tot zoektochten. Maar ook wantrouwen: ‘ja, maar is dat wel zo?’, ‘klopt dat wel?’, ‘zou er niet wat anders achter zitten?’. Onzekerheid, het ontbreken van perspectief, ongelijkheid en het ervaren van ongelijkheid drijft een wig tussen winnaars en verliezers.

Gerhard Bos: Maar in een samenleving hebben we het niet over winnaars en verliezers. We hebben het over mensen. Mensen die allemaal een plek willen hebben, die gehoord willen worden.

En die ook ruimte willen hebben om zichzelf te kunnen ontplooien, om hun bedrijf de ruimte te geven. Dan helpen polarisatie en populisme niet. Het theater van de angst, zoals het ook wel eens genoemd wordt, helpt ook niet. Het geeft voeding aan onrust en het levert niets op.

Deze dagen moet ik nog wel eens denken aan het boekje van Heinrich Böll “Adam, wo warst du?”. In dat boekje beschrijft Böll hoe mensen in een systeem kunnen worden opgezogen, blind achter een leider aan lopen zonder zich de meest existentiële vraag te stellen: wat ben ik aan het doen?

Er zijn veel mensen met zorgen. Die zorgen zijn groot, er wordt volop gedemonstreerd. Demonstreren is essentieel onderdeel van onze rechtsstaat. Maar mensen die met stalen pijpen naar een demonstratie gaan, grote hamers meenemen om te rammen, vuurtjes stoken, mensen proberen te intimideren, door afzettingen willen rammen, vernielingen plegen. Daarvoor kan ik geen respect opbrengen. Integendeel: de fundamenten van onze rechtsstaat worden door hen met voeten getreden. Dat is onacceptabel.

Als we niet oppassen worden we opgeslokt in debatjes over de waan van de dag en de hardste schreeuwers krijgen veel, te veel aandacht. Elk geluid, elke inwoner, elke organisatie wil gehoord worden. Niet iedereen schreeuwt om aandacht. Het is, zeker nu, zaak om te luisteren naar wat er gezegd wordt ook door de mensen die zich bescheidener uiten.

We moeten scherp blijven. Niet weglopen voor onze verantwoordelijkheid. Daar hoort dan ook bij keuzes maken. Besluiten nemen. Wat het CDA betreft omarmen we ook als provincie het Rijnlands denken en vooral doen.

Het Rijnlands denken dat in de kern uitgaat van het belang van de gemeenschap en het functioneren van die gemeenschap. Anders gezegd: “meer wij en minder ik”.
Daarmee poetsen we het individu niet weg. In plaats van de winst als zaligmakend doel kijken we naar de mens in zijn of haar gezin, het dorp, de stad. Wat kun jij doen voor een gemeenschap en wat mag je vragen dat de gemeenschap doet voor jou.

Maatschappelijke structuren en sociale verbanden zoals verenigingen, kerken, vrijwilligersverbanden staan onder grote druk. Mensen trekken zich terug hun in eigen bubbel. Onderlinge solidariteit tussen die bubbels heeft plaatsgemaakt voor eigen identiteit.
Van belang is zoals dat was, en is en blijft dat mensen met elkaar in contact zijn, komen en blijven. Praat met elkaar en stap over je eigen schaduw heen: meer wij, minder ik. Dan kun je zaken oplossen, grote of kleine.

Wat nodig is, is dat het individualisme plaats maakt voor een coöperatieve samenleving.
Om die coöperatieve samenleving tot bloei te brengen moeten we de relatie tussen de burger en de overheid herijken. In een gezonde relatie tussen burger en overheid, wordt de burger gezien als iemand die, samen met anderen, iets wil maken van het eigen leven en de samenleving waar hij of zij onderdeel van is.

De systeemwereld van de overheid en de leefwereld van de Gelderlanders moet weer meer bij elkaar komen. Willen we elkaar in de samenleving, maar zeker de provincie en de inwoners en organisatie elkaar beter vinden dan moeten we waarden centraal stellen waar de mensen buiten dit Huis der Provincie ook mee bezig zijn. Met elkaar spreken over de bedoeling, waarom en hoe we dingen voor elkaar krijgen.

Vrijheid is niet doen wat je zelf wilt, maar de vrijheid gaat om het goede te doen. Daarbij hoort een overheid die ruimte laat aan de samenleving, initiatieven stimuleert en oog houdt voor mensen die op eigen kracht moeilijk mee komen. Want er zit heel veel kracht in onze samenleving!. Daar hoort beleid bij dat meer vanuit mensen en hun omgeving redeneert. Maatwerk dat vaak niet past in het modelmatig- en spreadsheetdenken, dat nog steeds domineert. Die overheid die wij als CDA willen, is dienstbaar, heeft oog voor de menselijke maat.

We omarmen steeds meer als PS het brede welvaartsdenken. Niet alleen kijken naar economisch gewin is een goede zaak. Het gevaar van het brede welvaartsdenken zit in de indicatoren die worden gebruikt om de stand van Gelderland te duiden. Als we die indicatorenplaatjes teveel omarmen krijg je voor je het weet het chirurgentrauma: Operatie geslaagd, patiënt overleden. Laten we ervoor waken dat statistieken en modellen niet ons handelen gaan bepalen. Laten we ze blijven gebruiken als thermometers, maar vooral ook zelf blijven volgen hoe Gelderland zich ontwikkelt.

We moeten als overheid weer onze rol als schild voor de zwakken overtuigend en betekenisvol invullen en langs die weg de opgaven het hoofd bieden en zo al werkend het vertrouwen in de overheid weer verder opbouwen.

Als we dan kijken naar de voorgestelde herijkingsbril, dan is die vooral gefocust op het goed en zorgvuldig inrichten van de fysieke ruimte, zeg maar de hardware. De CDA-fractie kijkt ook door een andere bril. Daar doorheen kijkend zien we naast die hardware ook een taak en rol voor de provincie als het gaat om de sociale infrastructuur, zeg maar de software.

Mensen zijn sociale wezens, van nature betrokken op elkaar. De sociale armoede die veel mensen ervoeren tijdens de lockdowns heeft dat ook pijnlijk duidelijk gemaakt: mensen komen tot hun recht in relatie tot anderen.

Daarom zijn sociale verbanden zoals gezin, familie, buurt of dorp, verenigingen zo belangrijk. Die maatschappelijke en sociale verbanden houden de samenleving bij elkaar. Daar hechten wij aan als CDA.

Wij willen als CDA dat de provincie zich niet alleen richt op de fysieke ruimte, de buitenruimte, maar juist ook op het faciliteren en stimuleren van de sociale basisstructuren in Gelderland. Die mogen wat het CDA betreft niet het kind van de rekening worden bij de herijkingsdiscussie. Onder het mom van, ‘dit zijn geen echt wettelijke taken voor de provincie’.

Integendeel, het bieden van leefbaarheid op het niveau van de provincie, het instandhouden van basisstructuren zien wij als essentieel, om mensen echt te laten samenleven, betrokken op elkaar. Geen verweesde maar een betrokken samenleving: meer wij, minder ik. In de ogen van het CDA gaat het om een afspraak met de samenleving waar we als provincie invulling aan moeten blijven geven.

Wat het CDA betreft hoort ook het faciliteren en ondersteunen van het sociale weefsel van Gelderland, die sociale basisstructuren ook na de herijking van onze begroting gewoon thuis in ons provinciale basispakket, de structurele uitgaven!

Nieuws

Water: geen kwestie van later, maar van nu

Gerhard Bos sprak over de drinkwaterreserveringsgebieden in Gelderland. Om in de komende jaren voldoende drinkwater te hebben zijn flink wat gebieden aangewezen als mogelijk toekomstig drinkwaterwinningsgebied: een zogeheten drinkwaterreserveringsgebied. Gerhard Bos heeft hierbij benadrukt dat zo snel mogelijk duidelijk moet zijn of een gereserveerd gebied daadwerkelijk een drinkwatergebied wordt.

Bos opende met een bijdrage over de waarde van water.

Gerhard Bos: Niets is zo kostbaar als water. De waarde van water besef je pas als de born is opgedroogd. Dat is precies dat we met dit voorstel willen voorkomen. Zorgen dat we ook in de toekomst ook over voldoende drinkwater kunnen beschikken.

Gerhard kondigde vervolgens een motie aan die vooral ook gaat over het belang van overleg. Er zijn 330 zienswijzen ingediend op dit stuk. De centrale boodschap uit al die reacties: we willen graag in overleg over de vraag hoe we snel kunnen komen tot een verkleining van de gebieden. De motie roept ook op tot het maken van snelheid.

Gerhard Bos: Een perspectief van 20 tot 30 jaar onzekerheid, dat is geen perspectief. Dat kan en moet sneller. Oren in de nek, en gaan.

De Betuwse Watertafel is een wens vanuit de sector zelf. Naast betrokkenen uit de laan- en fruitteeltsector, gemeenten, waterschappen en Vitens riep Gerhard daarnaast op breed uit te nodigen voor deze tafel. En dus ook te denken aan andere mensen uit de agrarische sector als akkerbouwers. Want water is geen kwestie van later, maar van nu.

Nieuws

ALV CDA Gelderland neemt resolutie aan over stikstof

Gelderland als stikstof voorbeeld voor Nederland

 

Het CDA Gelderland heeft in de ledenvergadering van 25 juni met grote meerderheid een resolutie aangenomen om zo het Landelijk CDA te helpen richting een oplossing. De leden uit Gelderland hebben dit juist gedaan omdat zij zich zorgen maken om de boeren. Veel van de indieners zijn zelf boer en actief voor het CDA. Zij willen na de demonstratie in Stroe een helder signaal afgeven binnen CDA dat de regels en de verplichtingen nu niet goed zijn. Er is verandering nodig.

Zorgen
De kern van hun zorgen gaan over het toekomstperspectief van de Gelderse samenleving en de onrust in de samenleving over de landelijke stikstofaanpak, maar ook het gevoel van onrechtvaardigheid en een onevenredige impact op de agrarische sector. Gelukkig zien zij met de inbreng van Derk Boswijk dat er ook echt wel geluisterd wordt vanuit Den Haag, maar de leden uit Gelderland willen het concreter maken en nu eens oplossingen zien.

Oproep
Daarom hebben ze de resolutie gemaakt om tot een gezamenlijke integrale stikstofaanpak over alle sectoren te komen en steun te geven aan het “Versnellingspakket” vanuit de boeren-, natuur- en ondernemersorganisaties. “Laat Gelderland en de Gelderse aanpak een voorbeeld zijn voor een landelijke aanpak want dan stuur je op de instandhoudingsdoelen voor natuur en staar je je niet blind op de kritische depositiewaarden”.

Geld
De CDA-ers zien in Gelderland goede kleine voorbeelden die juist met de miljarden uit Den Haag heel concreet en groot uitgerold kan worden. Het geld uit de Rijksfondsen kan vrij gemaakt worden voor de provinciale aanpak (zoals legalisering Pas-melders, vrijwillige opkoopregelingen en de transitie van de landbouw, woningbouw en de industrie).
Want alleen maar regels, verplichte opkoopregelingen en juridische verplichtingen richting de boeren sturen is ongepast. Juist vanuit het “Zij aan Zij staan” is goede uitleg, vrijwillige samenwerking, goede informatie en maatwerk essentieel. Want de boeren verdienen dat respect!

De tekst van de resolutie vindt u hier: resolutie stikstof – ALV CDA Gelderland

Nieuws

ALV kiest lijsttrekkers

Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. De leden van CDA Gelderland hebben op de Algemene ledenvergadering de lijsttrekkers gekozen. Met deze lijsttrekkers ziet het  CDA Gelderland uit naar de verkiezingen. “Het is een mooie mix van leeftijden en achtergronden, maar bovenal zijn het mensen die de onderwerpen gewoon helder kunnen verwoorden. Helder verwoorden zodat iedereen er iets mee kan. Dan weten mensen waar het om gaat en wat het CDA voor hen doet.”

Provinciale Staten

De ALV heeft Peter Drenth (54) gekozen als lijsttrekker voor Provinciale Staten. Peter heeft zich de afgelopen jaren als gedeputeerde ingezet voor de provincie en heeft laten zien bekend te zijn in, en met, Gelderland. Een gedegen bestuurder die het CDA verhaal voor Gelderland, en de kansen voor deze mooie provincie, goed kan neerzetten.” Afgelopen jaren is er een krachtig fundament gelegd met de fractie en met fractievoorzitter Gerhard Bos. Een goede basis om samen verder te gaan, want het CDA is minder “ik” en meer “samen” en dat is waar Gerhard en ik richting de verkiezingen voor gaan.” aldus een enthousiaste Peter.

Waterschappen

De ALV heeft Hans Martijn Ostendorp (53) gekozen als lijsttrekker voor Waterschap Rijn en IJssel. Hans Martijn is bekend in Gelderland als wethouder en burgemeester, maar vooral als directeur van De Graafschap. Als geen ander weet hij wat er speelt bij Gelderlanders. De invloed van water voor elk huishouden is juist wat hij goed kan uitleggen. “Duurzaamheid en ondernemerschap zijn onze  sterke punten en als “wateraanvoerder” wil hij dat het Waterschap er weer is voor alle inwoners.” zo geeft Ostendorp duidelijk aan.

De ALV heeft Esther Groenenberg (38) gekozen als lijsttrekker voor Waterschap Rivierenland. Esther is op dit moment heemraad en daarnaast runt zij met haar partner en schoonouders een modern en verbreed fruitbedrijf. Met haar opleiding in “water”, haar bestuurlijke ervaring en haar kennis van het gebied is zij uitstekend in staat om het CDA verhaal dicht bij mensen te brengen. “Beschikbaarheid van water op het juiste moment en de  betaalbaarheid daarvan zijn belangrijke punten voor de toekomst, gevoed door de verandering van ons klimaat. Ik wil samen met het CDA team daar de oplossingen voor bieden” zo vertelt Groenenberg ons trots.

De ALV heeft Marja van der Tas (63) gekozen als lijsttrekker voor Waterschap Vallei en Veluwe. Marja is een ervaren bestuurder die de afgelopen jaren al in het Algemeen Bestuur van het Waterschap actief was. Zij weet wat er speelt en hoe actueel het onderwerp  “water” is. De opgave rondom klimaat, energietransitie, landbouw en woningbouw vragen dat water en bodem de basis vormen van alle plannen. Het waterschap is de onontbeerlijke partner om onze toekomst vorm te geven voor alle generaties. “Mooi om mij als lijsttrekker voor het CDA te mogen inzetten” aldus een ambitieuze Van der Tas.

Schrijf hier je bericht

Nieuws

Gelderse aanpak stikstof en Rijksprogramma stikstofreductie

In deze week, waarin op woensdag 22 juni veel boeren samenkwamen in Stroe om te demonstreren tegen de stikstofbrief van de minister, vergaderden Provinciale Staten ook over stikstof, maar dan over de Gelderse aanpak hiervan. Gerhard Bos verving Daisy Vliegenthart bij deze bespreking.

We staan voor een enorme opgave: wonen, natuur, bereikbaarheid enzovoort. Een thema komt daar steeds bij boven: stikstof. En we zullen daar iets mee moeten doen. Wetgeving en uitspraken van de rechter leven wij na en dat doen wij in Gelderland ook. We zullen moeten samenwerken om te kijken hoe we oplossingen vinden om die doelen te bereiken. En dat kan. Bos gaf aan dat we  daar hier in Gelderland wel een wat andere kijk op hebben dan in Den Haag: meer in gezamenlijkheid, in gesprek met de sector en ook niet weg lopend voor lastige boodschappen.

In de Statenbrief stond wordt gevraagd hoe PS aankijken tegen de uitgangspunten bij de door de minister gestelde stikstofdoelen. Bos gaf aan dat het CDA het eens is met de uitgangspunten.

Gerhard Bos: Voor het CDA is wel van essentieel belang dat de plannen met alle belanghebbenden samen worden besproken en dat we dus doorgaan op de ingeslagen weg. Wij praten niet óver mensen maar mét mensen.

Als het gaat om de resultaatverplichting is het CDA helder: wij nemen niet iets op onze schouder wat bij de minister op de schouder hoort.

Ook werd PS om een mening gevraagd over het arrangement voor de Veluwe waarbinnen de stikstof, water en klimaat opgave met aandacht voor de ecologie als ook de economie aangepakt wordt. Bos antwoordde daarop dat dit heel aantrekkelijk klinkt. Tegelijk vroeg hij zich wel af hoe PS zicht kan blijven houden op alles wat zich aftekent en hoe PS hierbij worden betrokken?

Nieuws

Snel duidelijkheid nodig over drinkwatergebieden

Om in de toekomst voldoende drinkwater te hebben heeft de provincie 11 drinkwaterreserveringsgebieden voorgesteld. Doel is om onder alle omstandigheden te kunnen voorzien in voldoende drinkwater, ook in een extreem groeiscenario waarin de vraag tot 2040 landelijk wel 30% groeit. Een groot deel van die gebieden zal uiteindelijk weer afvallen, een kleiner deel wordt ook daadewerkelijk drinkwatergebied. Gerhard Bos voerde hierover, bij afwezigheid van Engelina van Steenbrugge, het woord.

Bos gaf aan dat in de afgelopen maanden veel onderzoek is gedaan, veel overleg geweest en stukken geproduceerd. Eerder, in maart, heeft de CDA fractie al een signaal gegeven naar aanleiding van geluiden uit het gebied Rivierenland en Liemers.

Waar gaat het om?
De reserveringstermijn van een gebied wordt ergens vastgelegd en dan wordt gezocht naar de feitelijk winningslocaties. De consequenties daarvan voor mensen die in die gebieden een bedrijf hebben zijn best fors en dat geeft veel onzekerheid. Het doet ook de vraag rijzen hoe snel we die gebieden terug kunnen brengen tot zo klein mogelijk proporties: namelijk datgene wat nodig is voor waterwinning. En dus ook de rest van het gebied weer ‘vrij te geven’.

Kijk ook naar alternatieven
In de hoorzitting werd gesproken over diverse alternatieven, zoals over water op de Veluwe dat dan via ingenieuze wijze terug zou kunnen komen. We zouden meer oog moeten hebben voor alternatieven en dus ook meer op inzetten.

Intensief overleg nodig
Als we gaan kijken naar het overleg, waar echt behoefte aan is, dan is twee keer per jaar een bestuurlijk overleg niet voldoende.

Gerhard Bos: Kijkend naar de sectoren die vooral geraakt worden, zoals de laanboomteelt en de fruitteelt, dan vraagt dit om een ander overleg: een intensief overleg waarbij je samen tot keuzes probeert te komen en tempo wil maken.

Tempo is echt nodig, termijnen van 20 jaar zijn echt veel te lang.

Watertafel
De sector presenteerde eerder een 7-puntenplan. Gerhard Bos gaf aan blij te zijn met dit plan: een helder en krachtig signaal vanuit betrokkenen. Een van de punten was het voorstel te komen tot een watertafel. Dat is ook het soort overleg waar het CDA aan denkt: met een goede informatiestroom, goede betrokkenheid van mensen uit het gebied en op lange termijn bouwen aan dat robuuste watersysteem. CDA omarmt dus dit idee, zeker vanwege het commitment van de sector.

Belang van urgentiebesef
Bij de hoorzitting ontstond bij het CDA het beeld dat de woordvoerder van Vitens niet echt het belang van urgentie en snelheid zag. Uiteraard snappen wij ook dat dit soort zaken wel enige tijd nodig hebben, maar maak het zo kort mogelijk. Voor de mensen die een bedrijf hebben in het gebied is ieder jaar extra te lang. Als de urgentie aan de watertafel maar duidelijk voelbaar is. Of zoals Bos het verwoordde: oren in de nek, en gaan. CDA heeft tevens gevraagd of PS ook twee keer per jaar op de hoogte gehouden kan worden van de vorderingen aan de watertafel.

Nieuws

Perspectiefnota: minder beleid, meer uitvoering

Vandaag spraken de Staten over de Perspectiefnota en over het herijkingsproces. Bert Komdeur voerde het woord. Het verhaal over zijn inbreng en hoe hij hier toe kwam vind je hieronder.

Herijking heeft altijd een trigger nodig, je gaat het niet zomaar doen
Afgelopen woensdag 22 juni was de dag van het boerenprotest in Stroe. Wat heeft dat nu precies te maken met de Herijking van de provinciale begroting? Welnu, ik dacht er eens over na. Wat is dat nu precies: herijken? Wat mij betreft gaat het dan om zaken goed tegen het licht te houden, weer terug te gaan naar je uitgangspunten en te kijken hoe je zaken anders en beter kunt doen. Vooral ook uit je “comfortzone” komen als provincie, die jarenlang op geweldig grote rendementen van de NUON-reserve zoveel extra’s kon doen. Nu die rendementen fors zijn verminderd, moeten we echt andere keuzes maken.
De boerenprotesten in Stroe zorgden op die woensdag ervoor dat ik zelf het begrip “herijking” scherper op mijn netvlies kreeg. Voor mij was het een trigger!
Ik moest namelijk ook letterlijk uit mijn comfortzone. Uit voorzorg om files e.d. te vermijden, ben ik uiteindelijk op de fiets naar Arnhem gegaan. Echt iets heel anders. Je kijkt onderweg met heel andere ogen naar de route die je anders altijd per auto aflegt. Bovendien heeft de fietstocht lichaam en geest eigenlijk heel goed geholpen, mede gesteund door het prachtige weer.

Kortom, het opende nieuwe perspectieven en de wens om dit vast te houden. Wellicht ook meer op de fiets naar het werk en zo.

Waarom gaan we ook weer herijken?
Ook bij de provincie zin we al jarenlang gewend om dezelfde route te rijden. We hebben een heel groot NUON kapitaal, ook al is die de afgelopen jaren van 4 naar 2,3 miljard teruggelopen. We zijn gewend heel veel extra – zeg maar bovenwettelijke taken en activiteiten in Gelderland uit te voeren met de rendementen van dat kapitaal. Maar ook hier was een actie aan de gang, namelijk de actie van de geldmarkt, waarop de rente afgelopen jaren tot zelfs onder nul daalde. Momenteel is er weer een opwaartse beweging, maar toch, we hebben dus komende jaren veel minder geld voor extra taken en activiteiten.

Het college is nu samen met Provinciale Staten bezig om de begroting weer daarop in te richten. Dat noemen we herijken. We hebben namelijk nogal wat niet-wettelijke taken en bijdragen betaald met incidenteel geld uit vermogen, dat nu zo snel is gedaald.

We moeten de tering naar de nering zetten. We zullen daarin  moeten kiezen en wellicht zelfs schrappen. Daar zit pijn!

Toch is het niet louter kommer en kwel. Er blijven nog steeds rendementsuitkeringen komen, extra gelden van het Rijk en Europa. Bovendien – zo heb ik ook aangekaart – we krijgen als provincie onze voornemens lang niet allemaal tijdig uitgevoerd.

We krijgen vanaf 2024 een nieuw soort provinciale begroting en dat is goed.

In die nieuwe begroting hebben we dan een soort basispakket en een aanvullend pakket: bijna zoals bij een zorgverzekering. Aan de politiek om te bepalen wat er in het basispakket moet en wat er in een aanvullend pakket van tijdelijke activiteiten en bijdragen wat we niet meer gaan doen.

Herijken volgens het CDA: minder beleid, meer daadkracht met daarbij altijd voor voldoende onderlinge aandacht
In de Staten is onze oproep als CDA: Maak minder beleid, doe meer aan de uitvoeringskracht in Gelderland. Pak als provincie het domein waarop je eigenlijk het sterkst bent: het fysieke domein. Laat in de uitvoering daadkracht zien. Als CDA hebben we tegelijk ook de oproep gedaan om aspecten van leefbaarheid, werk, het omzien naar elkaar niet uit het oog te verliezen. Bescherm wat kwetsbaar is, zoals het bijvoorbeeld ons cultureel erfgoed.

We willen als CDA wel eerst meer duidelijkheid

Het college van GS heeft voor alle beleidsterreinen taakstellingen bepaald om terug te gaan in de structurele uitgaven. Op zich goede methode maar voor het CDA te vaag opgeschreven.
De genoemde bedragen zijn zogeheten ‘potloodbedragen’. Als CDA-fractie kunnen we hier niet door heen kijken. “Je hebt het pas door als je het ziet”, zei Johan Cruijff. Zo hier ook: Het CDA wil de voorgestelde richtbedragen beter onderbouwd zien in aanloop naar de begroting 2023. We willen een ‘spade dieper’ en vragen het college om voor Provinciale Staten inzichtelijk te maken wat nu nog wel wordt gedaan en wat wellicht afvalt of wat met behulp van de extra middelen van het Rijk moet worden uitgevoerd. Om het wat concretere te maken: het beleidsprogramma Bestuur moet een behoorlijke stap in geld terug doen, maar betekent dat dan voor de Gelderse aanpak van de ondermijning en drugscriminaliteit? Wat betekent het voor de gelden voor leefbaarheidsinitiatieven?

Dat is nu volstrekt niet duidelijk en dat moet in het najaar eerst duidelijk worden alvorens het CDA zijn definitieve keuzes maakt. De gedeputeerde heeft namens het college richting het CDA toegezegd dit te gaan doen.

De juiste aanpak: stap voor stap
We hebben dus nog een fors traject voor de boeg en moeten meters maken, maar wel stap voor stap. Daarbij heb ik ervoor gepleit om altijd in dit proces aan een handrem te kunnen trekken, voor als het niet goed loopt. Dan moeten we kunnen bijsturen. Denk maar aan fietstocht naar het provinciehuis. Die had ik zorgvuldig voorbereid, tassen op de fiets, kleding etc. maar ook mijn telefoon bij de hand om zo nodig onderweg in te kunnen grijpen en om eventueel hulptroepen in te kunnen roepen.

Dit proces gaat het komende anderhalf jaar volop door en veel organisaties en gemeenten gaan dit ook merken. Wij willen dit proces zo goed mogelijk samen met hen doen en staan ook open voor alternatieven. Afgesproken is dat onze inwoners en partners steeds via gesprekken en peilingen worden betrokken. En niet in de laatste plaats Provinciale Staten.

Vanuit het CDA bewaak ik dit vanuit onze CDA-uitgangspunten. We maken nu onze begroting meer duurzaam, zodat we ook in de komende bestuursperiode nog steeds de extra investering voor Gelderland kunnen doen. Die zijn zo hard nodig als we de uitdagingen van Wonen, Klimaat, Landbouw en Natuur voor ons zien.

Daarom nu een herijkingsfase om weer gezond verder te gaan. Dat is wat zo’n fietstocht eigenlijk ook teweegbrengt. Reden te meer om daar mee door te gaan😊
Bert Komdeur, Statenlid

Nieuws