Skip to main content
Category

Nieuws

CDA-leden stellen kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten en Waterschappen vast

Wij kijken terug op een zeer goed bezochte ledenvergadering in Nijmegen waar door de leden van het CDA Gelderland de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 zijn vastgesteld. 

Gedeputeerde Peter Drenth voert de lijst aan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Op twee en vier staan huidige statenleden Daisy Vliegenthart-Goedhart uit Ermelo en Arjan Tolkamp uit Aalten. Nieuwkomers Diede Balduk uit Didam en Nick Bakker uit Ooij staan op drie en vijf. 

De volledige lijst:                        

 1. Peter Drenth, Doetinchem                        
 2. Daisy Vliegenthart – Goedhart, Ermelo              
 3. Diede Balduk, Didam
 4. Arjan Tolkamp, Aalten
 5. Nick Bakker, Ooij
 6. Bert Komdeur, Ede
 7. Liza Kozlowska-School, Hedel
 8. Ilse Bruls, Nijmegen
 9. Gerhard Bos, Apeldoorn
 10. Rosalie Korthaus, Zevenaar
 11. Hans van Ark, Heerde
 12. Thomas Steenkamp, Beneden Leeuwen
 13. Desirée Brouwer-de Geus, Brummen
 14. Laurens Zwaan, Asperen
 15. Mark Purperhart, Zutphen
 16. Mark Obbink, Ede
 17. Bengt Stegeman, Bronckhorst
 18. tot 50. De namen op deze plaatsen worden later bekend gemaakt.

Voor Waterschap Vallei en Veluwe voert Marja van de Tas de lijst aan. Voor Waterschap Rivierenland is dat Esther Groenenberg en voor Waterschap Rijn & IJssel voert Danielle Robbertsen-Boon de lijst aan voor het Waterschap.

Bovenaan de kandidatenlijst voor het waterschap Vallei en Veluwe staan bekende en nieuwe gezichten. Na lijsttrekker en beoogd heemraad Marja van der Tas uit Heerde volgen Wimjan van der Heijden uit Epe op plek 3 en Mark Obbink op plek 5. Arno Spekschoor (Twello) staat op de 7e plaats.

Op de kandidatenlijst van de waterschap Rivierenland staan er nog drie Gelderse kandidaten op de lijst. Na lijsttrekker en beoogd heemraad Esther Groenenberg (Ressen) staan uit Gelderland op nummer 5 Maaike van Deelen (Elst) en Arjen Sijpkens (Tiel) en Henk Schellekens (Dreumel) op 7 en 9.

De lijst van waterschap Rijn & IJssel heeft na de lijsttrekker Danielle Robbertsen-Boon de volgende mensen:

 1. Theo Donderwinkel (Lichtenvoorde)
 2. Belinda Elferink (Zevenaar)
 3. Jeroen Tomassen (Zevenaar)
 4. Marieke Frank (Groenlo)
 5. Andre Baars (Arnhem)
 6. Henk Onstenk (Steenderen)
 7. Aschwin Bosman (’s Heerenberg)
 8. Chris Derksen (Doetinchem)

De verkiezingsprogramma’s zijn vanaf 1 december 2022 te lezen op de website www.cdagelderland.nl

Nieuws

Spoeddebat opkoop Gelderse agrarische bedrijven

CDA diende met andere partijen een debatverzoek en motie in over de opkoop van Gelderse agrarische bedrijven voor verbreding van de A27.

Fractievoorzitter Daisy Vliegenthart: “In Gelderland werken we samen aan de reductie van de emissie van stikstof. Dat het Rijk dan boerderijen opkoopt voor projecten waar we in Gelderland helemaal niks aan hebben voelt ongemakkelijk, dat schuurt.”

Hieronder een weergave van de bijdrage van Daisy bij het debat.

Voorzitter, de heer Vreugdenhil (CU) heeft al secuur uit de doeken gedaan waarom dit debatverzoek er ligt en waarom deze motie er ligt. Dat ga ik niet meer herhalen. Deze hele situatie geeft ons een ongemakkelijk en misschien zelfs een onrechtvaardig gevoel.

In Gelderland werken we samen aan de reductie van de emissie van stikstof. Maar het lijkt als of 1 partij niet mee wil doen? EN dat is het Rijk. Zij hebben de mogelijkheid om boerderijen in Gelderland op te kopen voor wegenprojecten waar we in dit geval helemaal niks aan hebben in Gelderland. En dat voelt ongemakkelijk, dat schuurt.

Als je als het Rijk deze bevoegdheid heb, doe het dan in ieder geval netjes. Als collega’s, overheden onder elkaar. In plaats van als concurrenten. Het beeld dat we dadelijk belanden in een gevecht om stikstofruimte, over de hoofden van inwoners en ondernemers, dat pas overheden niet. Daarom zijn we heel blij met dit debatverzoek en dienen we die motie ook van harte mede in. Juist zodat we dit signaal zeer helder kunnen afgeven. Ga fatsoenlijk met ons om: al die partijen die in Gelderland samenwerken aan de reductie van stikstof.

Ik heb twee vragen aan de gedeputeerde:

 • Welke andere projecten van het Rijk zouden met Gelderse stikstof mede mogelijk kunnen gemaakt? Klopt het bijvoorbeeld dat dit ook voor Lelystad Airport gebeurt? Over hoeveel potentiële projecten hebben we het? Zijn dat er enkelen, of tientallen? En over hoeveel boerderijen hebben we het dan?
 • En dan nog een laatste vraag. Want dit begrijp ik echt niet. Heb ik het nu goed begrepen dat I&W wel vergunningen/stikstofruimte kan kopen voor nieuwe projecten zoals wegenprojecten maar dat het ministerie van LNV niet op dezelfde manier stikstof kan opkopen om PAS-melders te legaliseren? Waarom kan het ene dan wel en het andere niet?
Nieuws

Herijking van de begroting: van rijk naar financieel gezond

Vorige week spraken we over de begroting 2023, nu ging het over de Keuzes voor een duurzame toekomst – herijking provinciale rol en begroting. Hieronder een weergave van de bijdrage van onze woordvoerder financiën Bert Komdeur. 

De keuzes voor een duurzame toekomst – de herijking van onze provinciale rol en begroting. Dat klinkt nogal verhullend en aan mijn buurman thuis is het moeilijk uit te leggen. Niet de minsten denken trouwens dat het gaat om de verduurzaming van Gelderland. Maar we hebben het hier wel over het terugbrengen van de Gelderse structurele middelen vanaf 2024 van 850 miljoen naar 528 miljoen.

Een vette bezuiniging, zo zegt menigeen. Toch wil het CDA  die kwalificatie niet zomaar voor zijn rekening nemen. Ja, het gaat zeker een aantal organisaties direct en blijvend  raken. maar er zijn ook organisaties die juist meer zekerheid krijgen.  En of het echt een vette bezuiniging  wordt , dat valt in de tijd nog te bezien. Dat kunnen we nu nog moeilijk beoordelen. Dat komt doordat er naast de structurele middelen ook nog een aanzienlijke hoeveelheid aan incidentele middelen is te verdelen de komende jaren.

Die aanvullende incidentele middelen komen
– via het Rijk voor o.a. Klimaat en Natuur,
– via onze nog goed gevulde ambitiereserves
– en vanuit het resterende jaarlijkse rendement op het Gelderse vermogen . Bij elkaar op dit moment Tussen de 300-400Miljoen.

Het college wijst daar ook op en stelt dat de totale Gelderse begroting de eerstkomende jaren nog zeker rond de 900 miljoen op jaarbasis zal blijven. Dat is aanzienlijk meer dan de 528 miljoen structurele ruimte waar we het vandaag over hebben. Dat maakt dit herijkingsproces best wel ingewikkeld.

Het is de CDA-fractie geweest, die vanaf 2019 als eerste en bij voortduring heeft gewezen op het snel teruglopend rendement op ons Stamkapitaal. Door de zeer lage rente en door het feit dat onze goed renderende obligaties moesten worden afgebouwd.

We konden er de afgelopen 15 jaar als Gelderland heel veel extra’s doen van het NUON-rendement. Zo werden diverse subsidies als bijna vanzelfsprekend jaar in jaar uit verstrekt met behulp van dat incidentele rendement Dat kon heel lang zo gaan, omdat het rendement als een gegeven werd gezien en hoog werd begroot.

Dat is nu wel anders geworden. Anno 2023 is ons jaarlijkse rendement  van ca 200 naar 75-50 gezakt. En dan gaat het natuurlijk mis als je veel min of meer structurele subsidies betaalt uit sterk teruglopende rendement van ons NUON-stamkapitaal.  Dat doe je thuis ook niet. Bepaalde maandelijkse activiteiten langjarig betalen uit een reservepot die steeds sneller kleiner wordt.

Daarom; heel goed dat het college in hoog tempo het proces van financiële hygiëne heeft ingezet.

 1. Dat wil zeggen: Structurele zaken door structurele middelen te dekken en incidentele zaken met incidentele middelen. Die balans wordt met de herijking van de begroting hersteld.
 2. Wij waarderen het gevolgde proces tot nu toe; het stapsgewijs meenemen van PS en de partners van Gelderland:
 3. Wij begrijpen dat de begroting van Gelderland vanaf 2024 moet worden omgevormd tot een duidelijk basispakket vanuit de structurele middelen en een aanvullend pakket vanuit de incidentele middelen.
 4. Dat basispakket, is gebaseerd op ons ruimtelijke kerntakenprofiel aangevuld met aspecten van brede welvaart. Dat stellen we vandaag vast. Over dat tweede pakket, dat aanvullende pakket op basis van de incidentele middelen, wordt volgend jaar door de nieuwe Staten beslist
 5. Daar zit voor het CDA de zorg en die hebben we bij de oordeelsvorming ook duidelijk naar voren gebracht. Regeren we niet teveel over onze eigen regeerperiode heen als we nu de structurele middelen vastzetten? Hebben we de gevolgen voor onze activiteiten en onze partners in de provincie goed genoeg in beeld?
 6. We begrijpen dat we niet nu ook de incidentele ruimte voor de komende jaren kunnen vaststellen. Dat is aan de nieuwe Staten. Maar hoe kunnen we dan nu al een totaalafweging maken, als we het totaalplaatje nog niet kennen?
 7. Wat er in het structurele basispakket komt is redelijk duidelijk , maar wat komt er in het incidentele aanvullende pakket? En welke zaken gaan er dan per saldo echt definitief niet meer door?
 8. Wij hechten aan die totaalafweging en ik zal dit toelichten aan de hand van een voorbeeld:

Neem het onderwerp verkeersveiligheid. Voor verkeersveiligheid is vanuit de structurele ruimte vanaf 2024 5 miljoen beschikbaar. Dat gaan we vandaag beslissen. Tegelijkertijd kan er bij PS een wens zijn om voor een aantal jaren een extra impuls van 5 miljoen te geven aan verkeersveiligheid vanuit de incidentele middelen. Maar over de incidentele middelen  wordt pas volgend jaar beslist. Zie hier het dilemma. Je zou voor dit onderwerp in één keer een totaalpakket willen afspreken: 5 miljoen uit de structurele ruimte en 5 miljoen uit de incidentele ruimte.

Maar dat kan nu niet. De huidige Staten beslissen namelijk nu alleen over structurele ruimte vanaf 2024 en de nieuwe Staten beslissen volgend jaar over de verdeling van de incidentele ruimte van 2024 Die twee zaken moeten met elkaar in verbinding worden gebracht. Daar zit onze zorg.

Naar aanleiding van de oordeelsvorming heeft uw college op 1 november ons een aanvullende Statenbrief met bijbehorend besluit doen toekomen.

In die brief  stelt uw college  voor om het besluitvormingsproces over omvang en verdeling van de structurele middelen in twee stappen te doen.
* Stap 1
Vandaag besluiten we dan over de structurele middelen vanaf 2024, waarna gesprekken plaatsvinden met de partners en richting PS zal worden gerapporteerd. Ook kunnen er nog nieuwe inzichten ontstaan.
* Stap 2
Om dit allemaal goed hun werk te kunnen laten doen wordt het besluit dat we vandaag nemen volgend jaar door de nieuwe Staten  in en bij de de Perspectiefnota in juli definitief bekrachtigd.

Dan zal er tegelijk door die nieuwe Staten ook besloten worden over de verdeling van de incidentele middelen.

Zo worden nu de processen voor het bepalen van de structurele en incidentele ruimte veel beter en in samenhang op elkaar afgestemd. Zo kunnen de nieuwe Staten het dus beter overzien  en afwegen.

U begrijpt dat de CDA-fractie content is met de aanvullende Statenbrief van GS en het voorstel om te komen tot besluitvorming in 2 stappen, als het gaat om de structurele inzet. Wij danken het college voor dit nadere inzicht.

Edoch, wat zo goed staat verwoord in de Statenbrief, dat is niet opgenomen in het bijbehorende ontwerp-besluit dat aan PS is voorgelegd. En het is het uiteindelijk het besluit dat telt.

Daarom heeft het CDA samen met de fracties van VVD, Groen Links, PvdA, ChristenUnie en SGP een amendement opgesteld met als doel om de door uw college beschreven stap 2 van de besluitvorming alsnog op te nemen in het besluit.

Zo kan het voorgestelde besluitvormingstraject inclusief het vervolgproces richting partners compleet worden gemaakt en kunnen gevolgen goed gewogen worden en in tijd worden geborgd.

Al met al een ingewikkeld verhaal. Wat we nu vooral doen is een gezonde basis leggen voor de Gelderse begroting. Dat we een weldoordachte structurele inzet hebben op basis van een visie op Gelderland. En dat we voortaan alleen incidentele activiteiten doen op basis van incidentele middelen. Dat is vooral de kern van de verduurzaming van onze begroting. Dat is waar het CDA bij voortduring voor heeft gepleit.

Bert Komdeur: We zijn dan wel misschien wel de rijkste provincie van NL, Nog liever zijn we de financieel meest gezonde provincie zijn. Veel geld hebben is één, maar het goed op orde hebben en houden is minstens zo belangrijk.

Nieuws

Windpark IJsselwind

Woensdag stond realisatie van het windpark IJsselwind bij Zutphen ter bespreking. Arjan Tolkamp verving Bertine van Hooff.

Voor het CDA blijven drie waarden essentieel:

 • betrokkenheid van omwonenden,
 • landschappelijke inpassing en biodiversiteit
 • financiële participatie. 20% van de winst zal 20 jaar lang in een gebiedsfonds voor bewoners worden gestort. Het gaat om een bedrag van tussen de 56000 en 65000 per jaar afhankelijk van de businesscase.

Daarnaast heeft het CDA ook steeds benadrukt dat de zorgvuldigheid van het proces en de uitlegbaarheid naar onze burgers belangrijk zijn.

De opgave van de energietransitie is groot en het is te makkelijk om daar je handen van af te trekken zo benadrukte Arjan. Er is geen verplichting om te wachten totdat de landelijke  normen komen, om de voortgang er in te houden; lokaal aan de slag en de lopende projecten kunnen door. De normen zijn niet afgekeurd maar de onderbouwing was onvoldoende.

Voor het CDA blijft het punt staan dat een aantal omwonenden heeft aangegeven tegen dit plan te zijn. Wij kunnen ons daarom ook vinden in de Motie die we samen met diverse andere partijen indienden om in ieder geval het Advies van de wereldgezondheidsorganisatie WHO ter harte te nemen  en niet hoger te gaan dan 45 db Lden in plaats van 47 db Lden.

Het feit dat wij ook “buikpijn” hebben van dit besluit, geeft aan dat ook wij als volksvertegenwoordigers mensen zijn, en dat niet alle besluiten die wij hier nemen makkelijk zijn. Aan de andere kant, de omwonenden hebben hier niet zoveel aan. Het is na 7 jaar wellicht ook goed dat er duidelijkheid gaat komen.

Gedeputeerde Staten gaf aan tijdens de laatste oordeelsvorming dat het goed is de planschade vast van te voren te regelen. Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Verzoeken tot planschade dienen te worden ingediend bij de provincie en de  provincie verhaalt de planschade op de initiatiefnemers. CDA benadrukt dat het belangrijk is dat de omwonenden hierin goed worden begeleid. In hoeverre worden straks de omwonenden geholpen door de provincie om de planschade goed in te dienen? Arjan Tolkamp vroeg de gedeputeerde dan ook een toezegging te doen hier voor zorg te zullen dragen.

CDA zal vandaag instemmen met het voorliggende inpassingsplan.

Nieuws

Een nieuwe lijsttrekker voor Waterschap Rijn & IJssel

Hans Martijn Ostendorp ziet zich genoodzaakt zich terug te trekken en wij zijn enorm blij dat Danielle Robbertsen deze taak op zich wil nemen.

De afgelopen week heeft Hans Martijn Ostendorp te kennen gegeven dat het zijn van lijsttrekker voor het Waterschap Rijn & IJssel niet meer te combineren valt met zijn werk voor De Graafschap. Met enthousiasme koos hij voor het lijsttrekkerschap, maar nu maanden later is het niet meer te combineren. Om die reden heeft hij het bestuur te kennen gegeven zich terug te moeten trekken als lijsttrekker. Hij blijft bereid om op de lijst te staan, maar dan nadrukkelijk onverkiesbaar.

Een teleurstelling voor ons als bestuur, maar met alle begrip voor de moeilijke keuze die hij heeft moeten maken. In de ledenvergadering van 26 november zal hij dit ook aan de leden toelichten.

En nu?

De concept lijst ligt nu voor bij de afdelingen en dat houdt in dat bij ongewijzigde lijst de nummer 2, Danielle Robbertsen-Boon uit Doesburg, dan doorschuift naar nummer 1 en daarmee lijsttrekker wordt. Als bestuur hebben wij gevraagd of zij ook bereid zou zijn dat te doen en wij zijn blij dat zij enthousiast “ja” heeft gezegd. Danielle geeft aan “natuurlijk was het een verrassing voor mij en heb ik nagedacht of ik er klaar voor ben, maar na gesprekken thuis en met de fractie werd het duidelijk dat er veel steun en vertrouwen is en ontstond er ook direct energie. Ik heb er zin in om met het team te gaan voor een mooi resultaat voor het CDA en het Waterschap. Het zal even wennen zijn, maar het voelt goed. Wij zijn er klaar voor”.

Nieuws

Gelders Winterfonds voor dorpshuizen, zwembaden en musea

Het laatste agenda-item woensdag was een spoeddebat over het Gelders Winterfonds. Hierbij werd een motie ingediend om op korte termijn een winterfonds in te richten om via Gelderse gemeenten ondersteuning te bieden aan organisaties met maatschappelijk vastgoed zoals buurthuizen, zwembaden en musea en voor MKB-bedrijven die energie-intensief zijn, zoals bakkerijen. Zij hebben te maken met grote energielasten en worden niet gecompenseerd door het Rijk of gemeenten. Deze motie werd aangenomen.

Bert Komdeur refereerde bij dit onderwerp aan een fractiewerkbezoek aan dorpshuis De Oase in Alverna, in Wijchen dat we vorige week brachten. Daar kwam dit probleem nadrukkelijk aan de orde. Een goedlopend dorpshuis, maar wel met een gat van 40.000 euro in de begroting als dit zo doorgaat. Daar zag je dat er iets moet gebeuren. CDA vindt het een goede zaak om een rol te pakken, net als we deden bij Covid. Maar wel in aanvulling op rijksregelingen. Wat het CDA zou de focus vooral moeten liggen op die dorpshuizen en ander maatschappelijk vastgoed.  Het CDA steunde dan ook de motie.

Dictum van de motie:
geven het College van Gedeputeerde Staten de opdracht om:

 1. Een Gelders Winterfonds van €10 miljoen beschikbaar te stellen om maatschappelijke-, publieke en sportvoorzieningen en dat deel van het Gelders bedrijfsleven, in het bijzonder het MKB, dat door de sterk gestegen energieprijzen in de problemen dreigen te geraken, bij te staan.
 2. Dat deze maatregel door gemeenten aangesproken kan worden bij het ontbreken van een voorliggende voorziening vanuit de gemeente of het Rijk.
 3. De uitvoering van dit fonds te beleggen bij Gelderse gemeenten, bijvoorbeeld via de BBZ.
 4. Dit bedrag te dekken uit de MTR-middelen en de lopende begroting, en verantwoording over uitvoering achteraf via de reguliere P&C-cyclus af te leggen.
 5. En daarbij bestaande regelingen van rijk, provincie en Gelderse gemeenten om snel en verantwoord maatschappelijk vastgoed en Gelderse bedrijven te verduurzamen, met grote spoed onder de aandacht te brengen van betreffende organisaties en bedrijven teneinde voor de winter van 2023 het betreffende vastgoed zo mogelijk te hebben verduurzaamd.
 6. Op korte termijn een Statenbrief aan Provinciale Staten te sturen waarin GS aangeeft hoe Gelderland op de middellange en lange termijn bijdraagt aan de verduurzamingsopgave bij maatschappelijke en culturele organisaties en het Gelders bedrijfsleven.(foto: werkbezoek CDA fractie aan dorpshuis De Oase in Alverna, 2 november 2022)
Nieuws

Begroting 2023

Fractievoorzitter Daisy Vliegenthart hield haar bijdrage over de begroting. Het CDA diende een moties in die oproept tot een stikstofloket waar ondernemers en agrariërs terecht kunnen met al hun vragen rondom stikstof.

Een weergave van haar spreektekst treft u hieronder aan.

Spreektekst Daisy Vliegenthart – CDA fractie Gelderland – Begroting 2023

Voorzitter, We staan voor de laatste begroting van deze coalitieperiode. En hoewel we bij een begroting vooruitkijken. Past het bij een laatste begroting om ook een blik terug te werpen. Want het zijn 4 jaren om nooit te vergeten. De samenleving wordt getekend door crisissen waar wij als provincie een rol in spelen. Stikstof, Corona, wonen, energie, droogte. We zien de situaties die op wereldniveau gebeuren keihard bij ons binnenkomen met als gevolg hoge inflatie en energieprijzen. En toch is het ons gelukt om samen met een aanpak te komen. Zo hebben we met onze Corona aanpak een bijdrage kunnen leveren aan ondersteuning van maatschappelijke organisaties en het versterken van sociale verbinding in Gelderland. Werken we inmiddels al meer dan 3 jaar samen met vele partijen aan het Gelderse Maatregelen Stikstof Hebben we samen met de gemeenten als doel gesteld om 100.000 woningen te bouwen.

Samen. Dat komt telkens terug in de aanpak van de afgelopen jaren. En we zien, hoe beter we samen werken, hoe intensiever participatie is opgepakt, des te meer resultaat we boeken. Als provincie samen met onze inwoners en ondernemers, onderwijs, belangenorganisaties, met gemeenten, waterschappen en het Rijk

En dat zien we niet alleen in ons beleid maar ook in de samenwerking in de staten: het besef dat als je echt iets wil bereiken we dit niet als 1 partij alleen kunnen doen.

En voorzitter, ook de komende jaren zullen niet eenvoudig worden.

Daisy Vliegenthart: Vele vraagstukken vragen langjarige zorg en aandacht. Bij die vraagstukken zal bij het CDA niet het ‘ik’, maar het ‘samen’ centraal staan. Er is nog altijd meer dat ons bindt dan wat ons scheidt.

Wij willen dat als CDA blijven doen door te luisteren naar wat er speelt in de samenleving en vervolgens te kijken hoe wij daar als provincie een rol bij kunnen spelen. Toch voorzitter wil ik niet te veel op de zaken vooruitlopen. In maart zijn er verkiezingen en dan bepaalt de kiezer de koers voor de komende jaren. Wij zijn dan ook blij dat de herijking en de begroting uit elkaar zijn getrokken. Ik zal mij dan ook verder richten op de begroting voor 2023.

We zijn positief over de begroting die er nu ligt. De beschikbaarheidstellingen passen in het kader van de perspectiefnota die we in juli hebben vastgesteld.

We zijn blij met de betere en meer inzichtelijke indeling waar we als CDA toch al lang en vaak om hebben gevraagd, we zien nu echt de resultaten. Ook zijn we blij dat GS meer inzicht heeft kunnen geven in de onderdelen met deelbedragen van alle reserves. Dat is heel erg nodig.  Want zo krijgen we als staten een veel beter inzicht in onze reserves en kunnen we daar ook op sturen. Voor ons is nu de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we dit actueel houden? Is GS bereid jaarlijks via de planning en control documenten te rapporteren over de reserves?

Energieprijzen en ondernemers
Voorzitter, de energieprijzen zijn voor bijna elke inwoner en ondernemer van Gelderland een grote zorg. Wij zijn blij met de quickscan die GS heeft gedaan over de hoge energieprijzen en de inflatie. Wel willen wij aan GS vragen om dit te blijven monitoren en luisteren en in gesprek te blijven gaan naar wat speelt bij onze inwoners en ondernemers, want de situatie verandert, en ons daar actief over te informeren. Is GS daartoe bereid?

Daisy Vliegenthart: En dat luisteren voorzitter dat vindt het CDA heel belangrijk. Vorige week hoorden we van ondernemers en brancheorganisaties een heel heldere oproep om meer met hen te praten en minder over hen.

Die oproep was aan GS gericht maar ook wij als PS kunnen die ons aantrekken. De Coronajaren hebben het contact niet makkelijk gemaakt en het is nu echt tijd om die contacten weer aan te halen. Want alleen als we echt weten wat er speelt kunnen we samen kijken naar oplossingen.

We zullen dit signaal vanuit onze rol oppakken maar we gaan er vanuit dat GS deze oproep kent, en horen graag een reactie.

Verkeersveiligheid
De afgelopen jaren hebben we als CDA veelvuldig opgeroepen om de verkeersveiligheid te verbeteren en we zijn blij dat daar ook veel stappen toe gezet zijn. Toch maakt de toename van het aantal ernstige verkeersslachtoffers ons ongerust. Daarom willen we doorgaan met de aanpak van onveilige situaties.

Daarnaast zien we dat een deel van de maatregelen die we nemen, gericht zijn op de korte termijn. Wij willen dat nu ingezet wordt op structurele maatregelen te nemen en zo langjarig te werken aan het verlagen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers. En dit te doen samen met andere partijen zoals gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Van GS kregen wij een toezegging dat er een plan wordt uitgewerkt om de stijgende trend van het aantal ernstige verkeersslachtoffers met meer structurele maatregelen van blijvende aard te doorbreken.

Leefbaarheid en stikstof
De komende jaren wordt er veel gevraagd op het gebied van ruimte in Gelderland. De uitdaging blijft hoe we keuzes maken waardoor we goed kunnen blijven wonen, werken, recreëren, ondernemen en leven in Gelderland. Kortom: hoe zorgen we dat Gelderland leefbaar blijft. Dat mensen zich thuis blijven voelen. Dat we een provincie zijn en blijven met krachtige steden, mooie dorpen en een vitaal buiten gebied.

Dit vraagstuk speelt ook een grote rol in het stikstofbeleid.

Voorzitter we hebben al grote stappen gezet op het gebied van stikstof maar we zijn er niet. De onduidelijkheid die er is door het nog steeds ontbreken van plannen van het Rijk zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. In alle sectoren: de bouw, industrie en landbouw en ook bij natuurorganisaties. Wij worden als statenleden veel benaderd door ondernemers met vragen. Velen willen al stappen zetten, maar weten niet waar ze aan toe zijn of waar ze moeten aankloppen. Het CDA wil graag dat we naar deze ondernemers luisteren en ze ondersteunen waar dat kan, want dit zijn ondernemers die iets willen.  Maar laten we dan ook zorgen voor een laagdrempelig en vooral herkenbare plek (digitaal) waar zij terecht kunnen met hun vragen en geholpen worden. Vandaar dat het CDA komt met een motie die GS op roept om:

 • Om zo spoedig mogelijk met één duidelijk en herkenbaar loket te komen waar iedereen met vragen over stikstof in Gelderland terecht kan.
 • Hierover breed te communiceren.
 • Om zowel de inrichting als communicatie van dit loket samen te doen met gemeenten, waterschappen en andere betrokken organisaties en brancheorganisaties.
 • Te borgen dat ondernemers één contactpersoon hebben waar ze terecht kunnen gedurende de looptijd van vragen of verzoeken.

Voorzitter ik sluit af. Voor het CDA is het essentieel om goed te blijven luisteren naar wat er leeft in Gelderland en daarbij aan te sluiten. Alleen samen kunnen we de grote uitdagingen die er nu liggen én die nog op ons afkomen, aanpakken.

Meer samen, minder ik.

Dank u wel.

Fractievoorzitter Daisy Vliegenthart hield haar bijdrage over de begroting. Een weergave van haar spreektekst treft u hieronder aan.

Spreektekst Daisy Vliegenthart – CDA fractie Gelderland – Begroting 2023

Voorzitter, We staan voor de laatste begroting van deze coalitieperiode. En hoewel we bij een begroting vooruitkijken. Past het bij een laatste begroting om ook een blik terug te werpen. Want het zijn 4 jaren om nooit te vergeten. De samenleving wordt getekend door crisissen waar wij als provincie een rol in spelen. Stikstof, Corona, wonen, energie, droogte. We zien de situaties die op wereldniveau gebeuren keihard bij ons binnenkomen met als gevolg hoge inflatie en energieprijzen. En toch is het ons gelukt om samen met een aanpak te komen. Zo hebben we met onze Corona aanpak een bijdrage kunnen leveren aan ondersteuning van maatschappelijke organisaties en het versterken van sociale verbinding in Gelderland. Werken we inmiddels al meer dan 3 jaar samen met vele partijen aan het Gelderse Maatregelen Stikstof Hebben we samen met de gemeenten als doel gesteld om 100.000 woningen te bouwen.

Samen. Dat komt telkens terug in de aanpak van de afgelopen jaren. En we zien, hoe beter we samen werken, hoe intensiever participatie is opgepakt, des te meer resultaat we boeken. Als provincie samen met onze inwoners en ondernemers, onderwijs, belangenorganisaties, met gemeenten, waterschappen en het Rijk

En dat zien we niet alleen in ons beleid maar ook in de samenwerking in de staten: het besef dat als je echt iets wil bereiken we dit niet als 1 partij alleen kunnen doen.

En voorzitter, ook de komende jaren zullen niet eenvoudig worden. Vele vraagstukken vragen langjarige zorg en aandacht. Bij die vraagstukken zal bij het CDA niet het ‘ik’, maar het ‘samen’ centraal. Er is nog altijd meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. Wij willen dat als CDA blijven doen door te luisteren naar wat er speelt in de samenleving en vervolgens te kijken hoe wij daar als provincie een rol bij kunnen spelen. Toch voorzitter wil ik niet te veel op de zaken vooruitlopen. In maart zijn er verkiezingen en dan bepaalt de kiezer de koers voor de komende jaren. Wij zijn dan ook blij dat de herijking en de begroting uit elkaar zijn getrokken. Ik zal mij dan ook verder richten op de begroting voor 2023.

We zijn positief over de begroting die er nu ligt. De beschikbaarheidstellingen passen in het kader van de perspectiefnota die we in juli hebben vastgesteld.

We zijn blij met de betere en meer inzichtelijke indeling waar we als CDA toch al lang en vaak om hebben gevraagd, we zien nu echt de resultaten. Ook zijn we blij dat GS meer inzicht heeft kunnen geven in de onderdelen met deelbedragen van alle reserves. Dat is heel erg nodig.  Want zo krijgen we als staten een veel beter inzicht in onze reserves en kunnen we daar ook op sturen. Voor ons is nu de vraag: hoe zorgen we ervoor dat we dit actueel houden? Is GS bereid jaarlijks via de planning en control documenten te rapporteren over de reserves?

Energieprijzen en ondernemers
Voorzitter, de energieprijzen zijn voor bijna elke inwoner en ondernemer van Gelderland een grote zorg. Wij zijn blij met de quickscan die GS heeft gedaan over de hoge energieprijzen en de inflatie. Wel willen wij aan GS vragen om dit te blijven monitoren en luisteren en in gesprek te blijven gaan naar wat speelt bij onze inwoners en ondernemers, want de situatie verandert, en ons daar actief over te informeren. Is GS daartoe bereid?

En dat luisteren voorzitter dat vindt het CDA heel belangrijk. Vorige week hoorden we van ondernemers en brancheorganisaties een heel heldere oproep om meer met hen te praten en minder over hen. Die oproep was aan GS gericht maar ook wij als PS kunnen die ons aantrekken. De Coronajaren hebben het contact niet makkelijk gemaakt en het is nu echt tijd om die contacten weer aan te halen. Want alleen als we echt weten wat er speelt kunnen we samen kijken naar oplossingen.

We zullen dit signaal vanuit onze rol oppakken maar we gaan er vanuit dat GS deze oproep kent, en horen graag een reactie.

Verkeersveiligheid
De afgelopen jaren hebben we als CDA veelvuldig opgeroepen om de verkeersveiligheid te verbeteren en we zijn blij dat daar ook veel stappen toe gezet zijn. Toch maakt de toename van het aantal ernstige verkeersslachtoffers ons ongerust. Daarom willen we doorgaan met de aanpak van onveilige situaties.

Daarnaast zien we dat een deel van de maatregelen die we nemen, gericht zijn op de korte termijn. Wij willen dat nu ingezet wordt op structurele maatregelen te nemen en zo langjarig te werken aan het verlagen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers. En dit te doen samen met andere partijen zoals gemeenten, Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Vandaar dat wij komen met een motie die GS oproept om:
de stijgende trend van het aantal ernstige verkeersslachtoffers met meer structurele maatregelen van blijvende aard te doorbreken en daartoe een plan uit te werken.

Leefbaarheid en stikstof
De komende jaren wordt er veel gevraagd op het gebied van ruimte in Gelderland. De uitdaging blijft hoe we keuzes maken waardoor we goed kunnen blijven wonen, werken, recreëren, ondernemen en leven in Gelderland. Kortom: hoe zorgen we dat Gelderland leefbaar blijft. Dat mensen zich thuis blijven voelen. Dat we een provincie zijn en blijven met krachtige steden, mooie dorpen en een vitaal buiten gebied.

Dit vraagstuk speelt ook een grote rol in het stikstofbeleid.

Voorzitter we hebben al grote stappen gezet op het gebied van stikstof maar we zijn er niet. De onduidelijkheid die er is door het nog steeds ontbreken van plannen van het Rijk zorgt voor veel onzekerheid bij ondernemers. In alle sectoren: de bouw, industrie en landbouw en ook bij natuurorganisaties. Wij worden als statenleden veel benaderd door ondernemers met vragen. Velen willen al stappen zetten, maar weten niet waar ze aan toe zijn of waar ze moeten aankloppen. Het CDA wil graag dat we naar deze ondernemers luisteren en ze ondersteunen waar dat kan, want dit zijn ondernemers die iets willen.  Maar laten we dan ook zorgen voor een laagdrempelig en vooral herkenbare plek (digitaal) waar zij terecht kunnen met hun vragen en geholpen worden. Vandaar dat het CDA komt met een motie die GS op roept om:

 • Om zo spoedig mogelijk met één duidelijk en herkenbaar loket te komen waar iedereen met vragen over stikstof in Gelderland terecht kan.
 • Hierover breed te communiceren.
 • Om zowel de inrichting als communicatie van dit loket samen te doen met gemeenten, waterschappen en andere betrokken organisaties en brancheorganisaties.
 • Te borgen dat ondernemers één contactpersoon hebben waar ze terecht kunnen gedurende de looptijd van vragen of verzoeken.

Voorzitter ik sluit af. Voor het CDA is het essentieel om goed te blijven luisteren naar wat er leeft in Gelderland en daarbij aan te sluiten. Alleen samen kunnen we de grote uitdagingen die er nu liggen én die nog op ons afkomen, aanpakken.

Meer samen, minder ik.

Dank u wel.

 

 

Nieuws

CDA: ook extra woningen in Achterhoek en Rivierenland

Woensdag ging het over de verstedelijkingsstrategie Arnhem-Nijmegen-FoodValley. Een stuk met daarin een diversiteit aan opgaven, zoals stikstof, wonen en leefbaarheid. En dus met een flinke impact op de manier waarop wij als Gelderlanders de komende jaren leven zo vatte onze woordvoerder Engelina van Steenbrugge het samen.

De verstedelijkingsopgave raakt veel belangen en heeft een grote impact op de leefomgeving van veel (toekomstige) inwoners. Tot 2040 moeten er conform de huidige woningprognoses zo’n 100.000 woningen worden toegevoegd in het gebied Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. En daarbij ontstaan dilemma’s: want hoe zorg je voor voldoende wegen tussen al die extra huizen, voor genoeg groen om in te recreëren? Daarbij ontstaan veel dilemma’s, zoals de gerechtelijke uitspraak vorige week woensdag m.b.t. stikstof. Engelina van Steenbrugge vroeg daarom welke consequenties die uitspraak heeft voor de verstedelijkingsstrategie?

Gelderland is groter dan de regio’s Arnhem-Nijmegen en Foodvalley en daar vroeg Engelina dan ook nadrukkelijk aandacht voor.

Ook in de Achterhoek en Rivierenland staan genoeg mensen op de wachtlijst voor een woning. Ook zij willen wonen in hun eigen dorp of stad.

Het CDA heeft de gedeputeerde daarom specifiek gevraagd om aandacht en alertheid om ook daar te bouwen, en  niet alleen in Arnhem-Nijmegen en Foodvalley.

Nieuws