Skip to main content
Category

Nieuws

Verbeter balans in zon- en windenergie richting RES 2.0

Statenlid Bertine van Hooff dient vandaag een motie in om de balans in de verdeling tussen zon- en windenergie in het vervolgproces van de RES-sen te verbeteren. Hieronder een verkorte versie van haar bijdrage.

Ik reed laatst door Gld en ik dacht hoe mooi zou het Karel van Gelre op de gevel van een gebouw of Marga Klompé op een gevel via zonnepanelendesign. Ziet u het voor zich? Ik wel. We hebben met elkaar een hoge klimaatambitie neergelegd. Bijna de helft van de Nederlanders wil een strenger klimaatbeleid bleek afgelopen week uit het FD. Er is draagvlak bij 71% voor de bouw van windmolens op land en op zee. CDA staat achter de ambities. Met elkaar willen we de wereld een stukje beter achter laten.

CDA heeft aldoor gewezen op 5 punten:

 • Haalbaar
 • Betaalbaar
 • Met draagvlak
 • Meters maken
 • Met oog voor ons prachtige Gelderland

1.Participatie van onderop

CDA adviseert de gedeputeerde de ervaringen uit burgerpanels mee te nemen. Alleen zo worden onze inwoners en bedrijven serieus genomen. Een motie hierover van het CDA is aangenomen. Niet alleen over procesparticipatie, maar ook om participatie in de uitvoering. Neem ook hierin de stem van de Gelderlander serieus. Het gaat niet alleen om procesparticipatie of communicatie, maar ook om participatie in de uitvoering. In november 2020 is door GS toegezegd dat financiële participatie onderzocht zou worden. We zien hier met belangstelling naar uit.

2.Integraliteit en koppelkansen
Denk aan de hybride energieparken met windmolens, zonneparken en energieopslag. Denk ook aan circulair bouwen en recycling. Maar ook multifunctionaliteit op gronden. Er zijn ook zonnepanelen die omklapbaar zijn.

3.Realisatie en innovatiekracht
We zullen de ondernemers hier hard bij nodig hebben. Denk aan energieclusters en energielocaties waar zowel waterstof kan worden geproduceerd als afgenomen. Gelderland loopt voorop. We zijn de waterstofprovincie van Nederland, laten we dan ook zo acteren.

4. Balans tussen wind, zon op land en zon op dak.
Uitdrukkelijk verzoek aan GS. Uiteraard keuze per regio. CDA hecht er aan dit ijkpunt te herhalen. Als het dan zo is dat er verhoudingsgewijs meer wordt ingezet op zon, laten we dan ook inzetten op meer zon op dak. Voor zowel particulieren als ondernemers is er eenduidig beleid nodig.

5.De zonneladder
CDA is blij dat er een instructieregel opgenomen gaat worden in de actualisatieverordening nummer 8 over de eisen die aan gemeenten gesteld kunnen worden door de provincie. Feit blijft dat nog niet alle gemeenten in Gelderland beleid hebben gemaakt ten aanzien van de zonneladder en feit blijft dat er wel een volgorde is in de zonneladder maar geen volgtijdelijkheid. Zien er naar uit dat die instructieregel er gaat komen. We stelden hier al vragen over in oktober 2020.

We dienen hiertoe een motie in met als dictum met VVD, GL, CU en PvdA:

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • Komende jaren samen met de regio’s in te zetten op een evenwichtigere verdeling in zon op land, zon op dak en wind in Gelderland naar de RES 2.0 in 2023
 • Aan PS een voorstel te doen voor het einde van 2021 op welke wijze dit streven naar een betere verhouding zon op land, zon op dak en wind bevorderd kan worden naar de RES 2.0 in 2023
 • Aan PS voor het einde van 2021 een overzicht te verstrekken van alle restgronden/no regrets gronden in Gelderland en tevens aan PS een voorstel te doen hoe deze restgronden beter ingezet kunnen worden voor de energietransitie naar de RES 2.0 in 2023

Motie CDA e.a. Evenwichtigere verdeling zon op dak zon op land wind RES 2.0

Ga Terug
Nieuws

Jaarstukken: meer inzicht in reserves gewenst

Aandacht voor de lange termijn gevolgen van Covid-19, meer rendement op ons stamkapitaal en beter inzicht in onze reserves. Dat is de korte versie van de inbreng van Bert Komdeur bij de behandeling van de jaarstukken van 2020.

Woensdag 9 juni werd de Jaarrekening 2020 besproken. Bert Komdeur heeft drie punten:

Covid-19: bespreek lange termijn gevolgen
In de afgelopen maanden hebben we als Gelderland laten zien dat we ondanks dat we ‘moesten varen met beperkt zicht’, heel snel konden schakelen met noodhulp en overbruggingssteun. CDA vraagt wel aandacht voor de lange termijn gevolgen van de COVID-19 crisis. Die zijn er, bijvoorbeeld bij het OV, de sociaal – culturele sector , de binnensteden en bepaalde economische sectoren. Wij stellen voor om bij de behandeling van de Perspectiefnota dit verder bespreken en te kijken wat er nodig is in het kader van herstel.

Onze financiële positie: zorg voor rendement op ons stamkapitaal
Onze financiële positie is robuust en de reserves zijn hoog Maar het rendement op ons vermogen loopt hard terug. En de dividend-inkomsten nemen ook snel af.

Bert Komdeur: Kortom , het Gelderse verdienmodel van jaarlijks extra investeringen doen vanuit het rendement en dividend boven op de reguliere inkomsten droogt in rap tempo op. We moeten iets doen!

Daarom heeft het CDA in januari al ervoor heeft gepleit om te zoeken naar het halen van meer rendement uit ons vermogen op een andere manier, maar wel vanuit onze publieke taken.  Investeer bijvoorbeeld – net als pensioenfondsen dat doen – vanuit de publieke taak in  volkshuisvesting: meer rendement en meer woningen.

De gedeputeerde kondigde een aparte statenbrief aan over “investeren vanuit publieke taak”. Ook al temperde hij de verwachtingen, we gaan als CDA graag met elkaar het gesprek hierover aan. Laten we dit goed doen en besluitvorming over toekomstscenario’s  Stamkapitaal niet overhaasten.

Inzicht en overzicht in reserves van de provincie gewenst
Het CDA wil een meer uitgewerkt overzicht hebben van onze reserves. Welke verplichtingen zijn er per reserves aangegaan, wat is er nog aan vrije ruimte? Dat  integraal overzicht per reserve is er nu niet, maar zal komende tijd wellicht nodig zijn. Uiteraard met respect voor wat is toegezegd, maar de “nieuw voor oud-discussies” komen mogelijk sneller op ons af dan wij denken, nu het rendement en dividend sneller opdrogen dan was verwacht. Juist dan moeten we goed beslagen ten ijs komen met de goede overzichten. En dat missen wij nu.

De gedeputeerde heeft toegezegd hierover met een aparte Statenbrief te komen. Kunt u ons toezeggen dat het gevraagde inzicht bij de begroting 2022 zal worden gegeven?

Ga Terug
Nieuws

De Gelderse Kijk op sturing

Bert Komdeur ging bij de Kijk op sturing in op de bestuurscultuur in Gelderland, over macht en tegenmacht en over dienstbaarheid. Of zoals kerkvader Augustinus het verwoordde:
Wie een overheidsfunctie heeft moet zijn geluk niet zoeken in de macht waarmee hij kan domineren, maar in de liefde waarmee hij dienstbaar kan zijn.

Bij de overheid gaat het ook om macht. En juist die macht verdient tegenmacht, anders wordt die absoluut. Ook in Gelderland, waar GS vooral gaan over  bestuur en beleid en uitvoering en PS de kaders stellen en controleren. Dat doen we dan in een goede samenspraak met duidelijk onderscheiden verantwoordelijkheden en rollen.

Bert Komdeur: Maar die samenspraak kan niet zonder tegenspraak, anders krijg je een monoloog.

Betrek daarom elkaar, en met name ook onze inwoners en organisaties op de beslissende momenten. Inzetten op participatie. Wij spreken in dit verband dan ook liever over samenwerken aan Gelderland in plaats van de “Gelderse kijk op sturing” .

Dit alles brengt het CDA tenslotte tot drie aanbevelingen voor het verdere vervolg:

Als het gaat om de Kijk op sturing:

 1. Houd de doelen c.q. beleidsprogramma’s a.u.b. zo simpel en zo concreet mogelijk in heldere taal en breng ze ook goed onder in onze begrotingsdocumenten.

Zo weten PS en GS en organisatie veel beter wat van elkaar verwacht wordt, en kunnen GS ook veel beter op resultaat verantwoorden en kunnen PS ook beter controleren. Dat versterkt het vertrouwen in elkaar, en uiteindelijk ook het vertrouwen bij onze inwoners en organisaties.

Als het daarbij gaat om participatie:

 1. Laat participatie niet het sluitstuk zijn van de nieuwe kijk op Gelderse sturing, maar juist het vertrekpunt.

Geef ruimte aan de burgersamenleving. Aan hun initiatieven en ideeën. Geen vertegenwoordigende democratie zonder maatschappelijke democratie. Dat hoort bij “jezelf kwetsbaar op willen stellen”. Dat betekent wat het CDA ook goed nadenken over onze eigen rollen. Hoeveel durven wij aan eigenlijk als PS, als GS en organisatie nu echt los te laten? Daar moeten wij echt over doorspreken in een aparte trialoog  als opmaat naar de vaststelling van de participatieverordening. De gedeputeerde heeft dit al bij de oordeelsvorming toegezegd. Graag nu ook een bevestiging daarvan bij deze finale bespreking.

Tot slot : Als het gaat om de Trialoog als hulpmiddel:

3. Laat het houden van een trialoog geen eenmalige gebeurtenis zijn, maar maak het onderdeel van een continue proces

Kijk op sturing is een eerste stap. Maar er is meer onderhoud nodig is in onze bestuurscultuur. Kijk daarbij ook naar de invoering van de wet open overheid. Hoe gaan wij dat doen? Hoe kunnen we onze informatievoorziening voor iedereen zo toegankelijk, zo raadpleegbaar en zo begrijpelijk mogelijk houden. Hierover komt is een aparte Statenbrief aangekondigd. Wanneer kunnen wij die verwachten? Wij stellen voor om ook hiervoor de trialoog te gebruiken om nieuwe piketpalen te slaan.

Ga Terug
Nieuws

Meer kruidenrijk grasland

Arjan Tolkamp vraagt vandaag aan gedeputeerde Peter Drenth om extra geld voor kruidenrijk grasland. Goed voor het klimaat, de natuur en de boer.

Mondelinge vragen Kruidenrijk grasland

Ga Terug
Nieuws

Zorg om ziekenhuis Zutphen

Het CDA vindt het mogelijk sluiten van afdelingen in het ziekenhuis in Zutphen een zorgwekkende ontwikkeling en dringt aan op een actieve rol van de provincie ter voorkoming van verschraling van de zorg.

Een uitgeklede ziekenhuiszorg, dat is slecht voor de leefbaarheid in onze provincie. Statenlid en woordvoerder leefbaarheid Arjan Tolkamp: “Zorg moet betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. En dat staat hier onder druk, niet alleen voor Zutphen maar ook voor de gebieden daaromheen zoals de Achterhoek.”

 

Tweede Kamerlid Joba van den Berg stelde al Kamervragen over een vergelijkbare sluiting in een ander deel van het land[1]. Uit de beantwoording daarvan blijkt dat zorginstellingen ook stakeholders moeten betrekken bij overleg.

Arjan Tolkamp: “Wij vinden dat de bewoners uit de regio Zutphen en de provincie zelf belangrijke stakeholders in dit dossier zijn. We verwachten dan ook een pro-actieve houding van Gedeputeerde Staten richting het ziekenhuis.”

Tolkamp diende daarom Schriftelijke Vragen in.

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1892.html

Ga Terug
Nieuws

Groeifonds laat vooral de Randstad groeien

Voor de derde keer in nog geen jaar tijd komt Gelderland er bekaaid vanaf bij de verdeling van subsidiegelden. Dit keer gaat het om 3,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. Dit is een fonds voor projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. De randstad mag 3 miljard bijschrijven, Oost-Nederland een schamele 95 miljoen.

Daisy Vliegenthart: “Ongelooflijk dat er nu weer zo’n voorbeeld van scheve verdeling is. En dit terwijl de Tweede Kamer een motie[1] heeft aangenomen dat een goede regionale spreiding van belang is bij de verdeling van dit soort subsidies.”

Het CDA heeft in de zomer van 2020 en in januari 2021 ook al schriftelijke vragen gesteld. Toen ging het om een scheve verdeling van subsidies van het Fonds Podiumkunsten[2] en over de REACT-EU gelden[3].

De 95 miljoen euro voor Overijssel en Gelderland samen is veel te weinig. Van alle Nederlanders woont 18,7% in Overijssel of Gelderland. Op basis daarvan zou Oost-Nederland ruim 650 miljoen euro mogen verwachten.

Daisy Vliegenthart: “Ik wil nu echt weten wat hier gebeurt. Is de lobby niet goed? Of zijn er onvoldoende goede voorstellen? Dat laatste geloof ik eigenlijk niet gezien de kracht van Oost-Nederland. Het kan toch ook niet zo zijn dat het Rijk een voorkeur heeft om in de Randstad te investeren? Uiteindelijk is de vraag hoe we ervoor zorgen dat er tot een eerlijke verdeling van subsidies en fondsen komt. Zodat ook bij de volgende tranche van het Nationaal Groeifonds Gelderland krijgt wat het verdient?” De CDA fractie stelt daarom Schriftelijke Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20767&did=2020D44521

[2] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9032887/1/Statenvragen%20G_%20Bos%20(CDA)%20e_a_%20over%20Lobby%20reparatie%20toekenningen%20meer%20jarige%20productiesubsidies%20Fonds%20Podiumkunsten%20(PS2020-556)

[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9614665/1/Statenvragen%20over%20Europese%20subsidies%20van%20D_%20Vliegenthart%20(CDA)%20(PS2021-19)

Ga Terug
Nieuws

Dubbele druktemonitor verwarrend en geldverspilling

De druktemonitor zorgde afgelopen jaar voor een goede spreiding van mensen op drukke plaatsen in Gelderland om zo de verspreiding van Covid tegen te gaan. Nu blijkt dat deze zomer ook nog een drukteradar actief wordt. Maar waarom wordt er niet samengewerkt, vragen CDA en PvdA zich af?

Vanuit Provinciale Staten is bij de begrotingsbehandeling 2021 op 11 november 2020 door zowel CDA als PvdA aandacht gevraagd voor het continueren van de druktemonitor. Daisy Vliegenthart: “Wij zijn waren erg blij met de druktemonitor vorig jaar. Deze gaf mensen goede informatie over drukke en rustige plekken in de provincie. Zeer waardevol, zeker in Corona-tijd. Daarom hebben we een half jaar geleden gevraagd deze te continueren.” Gedeputeerde Staten heeft toen toegezegd voor 2021 een nieuwe druktemonitor te ontwikkelen.

Deze zomer komt er naast de druktemonitor echter ook nog een drukteradar bij (van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen). Statenlid Daisy Vliegenthart: “Maar nu hebben we er twee! Ik begrijp daarvan niet de meerwaarde. Waarom is er niet samengewerkt? Twee monitoren, dat is verwarrend voor mensen. Bovendien is het zonde van gemeenschapsgeld.” CDA heeft daarom samen met PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De partijen stellen voor om te kijken hoe er weer tot één vorm van druktemonitoring gekomen kan worden.

2021-05-28 SV Druktemonitor PvdA CDA

Ga Terug
Nieuws

Vliegveld Teuge: meer duidelijkheid over hinderbeleving gewenst

Daisy Vliegenthart voerde het woord over Vliegveld Teuge dat een aanvraag heeft ingediend voor een provinciaal Luchthavenbesluit (LHB). Tegelijk spelen ook er in dit dossier ook zaken als de gevolgen van Covid voor het aantal vluchten, geluidshinder bij omwonenden en verduurzaming van de luchthaven.

Toen 4 jaar geleden de laagvliegroutes van vliegveld Lelystad bekend werden gemaakt liepen deze dwars over Teuge. Daisy Vliegenthart is daar toentertijd samen met PvdA collega Karin Jeurink voor in de bres gesprongen.

Daisy Vliegenthart: we hebben vier jaar geleden bij het college sterk aangedrongen om deze laagvliegroutes te laten verdwijnen om zowel Teuge maar ook de inwoners van Gelderland zo veel mogelijk te ontzien.

Daisy Vliegenthart: En het interessante is dat we 4 jaar later nog steeds met de discussie rond Teuge zitten. En breekt er dus weer een spannende tijd aan voor de luchthaven, de bedrijvigheid er omheen en voor omwonenden. De luchtruimherziening, al jarenlang een wens van de luchthaven zelf, om een fout te herstellen, wordt nu ook gebruikt om de hinder voor omwonenden te beperken.

Aan de ene kan is dat ook begrijpelijk,  maar aan de andere kant rijzen hier nog vragen. De cijfers:

1999: 80.000 vliegbewegingen per jaar
2016: 40.000 vliegbewegingen per jaar
2020: 50.000 vliegbewegingen per jaar

Dat is dus nog lang niet op het oude niveau van 1999. Toch lezen we de aanleiding om extra eisen te stellen in die toename van die hinderbeleving. Maar wat is nu eigenlijk die  hinderbeleving wil het CDA weten. Is dat een objectieve hinderbeleving of een subjectieve hinderbeleving? Of gaat het ook om een voorkomen van toekomstige hinder die er bijvoorbeeld aankomt als de General Aviation vanuit Lelystad Airport naar Teuge zou komen? CDA wil graag begrijpen waarom we dingen doen. Wij willen alle belangen goed af kunnen wegen en daar mist nog enige helderheid.

Dan liggen er een aantal scenario’s voor (zie onderaan). Keuze 3B begrijpen we helemaal. We zien ook dat ondernemers grote stappen zetten. Over scenario 3A zijn nog vragen, ook omdat de voorwaarden aan scenario 3A niet verder zijn uitgewerkt. Van de insprekers begrijpen we ook dat daar geen vooroverleg over is geweest. Dat is jammer. CDA vraagt daarom de gedeputeerde dat als we voorwaarden gaan stellen dat in overleg met de belanghebbenden ook gebeurd. CDA vindt dat als je maatregelen neemt het niet zo moet zijn dat ondernemers niet meer kunnen ondernemen. Zij moeten tijd hebben om in te spelen op nieuwe beperkingen. En juist ook op het gebied van duurzaamheid zien we dat er ook al grote stappen genomen zijn. Dus waarom worden op dat gebied nog aanvullende eisen gesteld?

Daisy Vliegenthart: Kunnen we niet veel meer belonen en stimuleren in plaats van knetterharde voorwaardes stellen?

CDA begrijpt ook dat bewoners ook moeten weten waar ze aan toe zijn. En we stellen daarom voor feitelijk te gaan meten en klachten te objectiveren.

———

Onderzochte scenario’s Teuge

1 Maximaal toestaan van het huidig gebruik
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit niet meer ruimte aan vliegbewegingen dan zij de afgelopen jaren heeft benut. Daarmee zou de luchthaven iets meer dan de helft van de gecorrigeerde geluidruimte benutten. Het vergunde aantal vliegbewegingen zal dan liggen in de orde grootte van 50.000 vliegbewegingen per jaar. Daarvoor is een “dubbel slot” in het Luchthavenbesluit nodig: Via een dubbel slot begrenst u anders dan nu het geval is niet alleen de toegekende Geluidruimte maar ook het aantal vliegbewegingen.

2 Toestaan hetgeen is aangevraagd door de luchthaven
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit dezelfde ruimte als in de huidige situatie (Omzettingsregeling), met enkel de correctie voor een eerder gemaakte fout. Binnen deze gecorrigeerde geluidruimte zijn tot maximaal ca. 80.000 vliegbewegingen mogelijk.

3A Gerichte maatregelen gericht op Hinderbeperking
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit beperkingen die bijdragen aan het verminderen van de ervaren hinder door de vliegbewegingen vanaf de luchthaven Teuge in de omgeving. Hinder van valschermvluchten wordt als de grootste bron van klachten beperkt: Er komen valschermspring-vrije weekenden of dagen.

3B Groeimodel naar duurzaamheid: Geleidelijk Terugbrengen hinder en milieubelasting
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit een in het verloop van tijd afnemende geluidruimte, een CO2 plafond en emissieruimte in de Wnb. Door de vliegtuigen stiller en schoner te maken kunnen toch dezelfde aantallen vliegbewegingen worden gemaakt.

(bron: https://gelderland.notubiz.nl/document/10040121/1)

Ga Terug
Nieuws

RES 1.0: zorg voor betere balans in zon- en windenergie

Woensdag lagen de ontwerpbesluiten van de Regionale Energie Strategieën van 4 Gelderse regio’s voor aan de Staten. De inzet van woordvoerder Energie en Klimaat Bertine van Hooff:

 1. Disbalans zon/windenergie
  CDA pleit voor een betere balans in de verdeling tussen zon- en windenergie. Wat gaat er concreet gebeuren om deze scheve verhouding recht te trekken?
 2. Integraliteit en de koppelkansen
  Naast 4 criteria die door het Rijk zijn meegegeven, hebben regio Arnhem-Nijmegen en Noord-Veluwe ook integraliteit (koppelkansen) en belemmerend beleid als extra criteria opgenomen. Verzoek aan GS om deze bij alle regio’s mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan energieclusters en zonnepanelen boven parkeerterreinen en gewassen.
 3. Instructieregel zonneparken
  CDA is blij te lezen dat er een instructieregel in actualisatieverordening 8 gaat komen voor gemeenten bij afweging voor zonneparken in het buitengebied. Niet alle gemeenten hebben beleid gemaakt over die zonneladder ondanks dat ze in dec. 2020 een brief hebben gehad hierover. Er zit wel volgorde maar geen volgtijdelijkheid in. Wie blijft dit monitoren?
 4. Samenwerking en bovenregionale regie
  Uit beantwoording vragen blijken deze begrippen veelvuldig terug te komen. Hoe kijkt u aan tegen deze bovenregionale sturing en hoe zou die vorm dienen te krijgen?
Ga Terug
Nieuws

Gelderse Kijk op Sturing

In de oordeelsvormende bijeenkomst werd vandaag gesproken over de Gelderse kijk op sturing. Doel van de Statenbrief: doelen scherper in beeld brengen. Het CDA stelt bij de Kijk op Sturing de inwoners en partners van Gelderland centraal.

Voor het CDA gaat het hier om iets fundamenteels: hoe willen wij als Gelderland samenwerken aan Gelderlander? Hoe richten wij onze democratische rechtsstaat in? Dat doen we door duidelijke doelen te stellen. Woordvoerder Bert Komdeur verwees daar bij ook naar een interview met de president van de Algemene Rekenkamer. De strekking: duidelijke doelen leveren duidelijke resultaten op en meer vertrouwen bij onze inwoners. Daarvoor is ook duidelijke informatie nodig. Dat is ook onderkend. Er zit een gat tussen visie en uitvoering, daar moeten beleidsprogramma’s tussen.

De Statenbrief gaat over eigenaarschap van GS en PS. En eigenaarschap van onze inwoners. Wanneer zet je die koffer met instrumenten voor participatie in? Hoe kun je onze inwoners, en dan niet alleen de ‘usual suspects’, meer betrekken bij visievorming en uitvoering? Voor een goed functioneren is een bloedsomloop nodig. Daar leven wij van als PS: van goede informatie. Daar is ook een discussie over te voeren: wat is openbaar en wat niet, hoe gaan we met elkaar om, macht en tegenmacht. Wie is waarvan? Bert Komdeur deed de suggestie om voor wat betreft de visies, beleidsprogramma’s en uitvoeringsprogramma’s een duidelijke link naar een nieuwe indeling van de begroting te maken. Zo kan PS steeds beter sturen en controleren.

Voor het CDA is ook de participatie van inwoners en de informatievoorziening van de provincie naar inwoners een aandachtspunt. Hoe komen we tot duidelijke taal? Dat kan nog beter, zoals je bijvoorbeeld kan zien in het voorbeeld van een column uit De Gelderlander deze week. De columnist wijst ons daar op een voorbeeld van hoe wij onze besluiten soms kenbaar maken. De teksten en koppen die we gebruiken is voor onze inwoners vaak niet te begrijpen. Dat kan en moet beter. Laten we daarom naast duidelijke doelen ook tot duidelijke taal komen.

Ga Terug
Nieuws