Category

Nieuws

Programma Klimaatadaptatie: het moet concreter

Bea Schouten voerde het woord over het programma klimaatadaptatie: de mate waarin we de omgeving kunnen aanpassen aan klimaatverandering. Een lastig onderwerp en een belangrijk onderwerp. Het CDA heeft zich hierbij hard gemaakt voor meer concrete maatregelen, inzicht in het grondwatergebruik en een regiobenadering voor de Veluwe en Rivierenland. Hieronder een weergave van de bijdrage van Bea.

De CDA fractie ziet het gevoel van urgentie in het programma klimaatadaptatie, bijvoorbeeld als het gaat om droogte in de natuur, maar ook binnenstedelijk. Klimaatadaptatie is een ingewikkeld onderwerp, het raakt veel beleidsterreinen en er zijn geen makkelijke oplossingen. CDA leest in het programma veel omschrijvingen van processen, maar het wordt te weinig concreet. De droogteaanpak in de Achterhoek die we onlangs gepresenteerd kregen is wel een mooi concreet voorbeeld. Daarin is sprake van een gebiedsgerichte benadering waarbij op een aantal sporen geprobeerd wordt concreetheid te brengen.

CDA ziet als concrete punten:

Neem concrete maatregelen in steden
Stedelijke omgeving: daar kun je meer doen aan concreetheid. Daar helpt regelgeving, bijvoorbeeld over hoeveel groen er moet zijn., afkoppelen riolen, consumentenbewustwording als regentonnenactie. Daar hebben we gemeentes voor nodig. Maar wij hebben ook invloed.

Onderzoek het grondwatergebruik

Bea Schouten: Wij willen graag een onderzoek of dat GS gaat nadenken hoe het gaat met grondwatergebruik met name van grootverbruikers en van consumenten. Veel mensen hebben grondwaterpunten. Hoeveel nemen we af, kunnen we daar op besparen? Dat soort vragen willen wij inzicht in krijgen.

Kom snel met regionale benaderingen
Wij denk dat minimaal ook van Veluwe en Rivierenland er zo’n concreet gebiedsplan moet komen. En door de urgentie moet dat niet te lang duren. Wij denken aan volgend jaar.

Foto: droogte bij de uiterwaarden in de zomer 2019 (foto van Bea Schouten)

Ga Terug
Nieuws

Nieuwe campagneleider

Clariska van Hoek volgt Daisy Vliegenthart op als campagneleider voor het CDA Gelderland. Clariska en de rest van het campagneteam gaan samen met het landelijk campagneteam aan de slag voor de Tweede Kamerverkiezingen in 2021.

 

Het campagneteam is bereikbaar via campagne@cdagelderland.nl

Ga Terug
Nieuws

HRM CDA Gelderland is gestart

Energie ontstaat waar mensen elkaar vinden en het leuk hebben. De afgelopen periode is er veel energie ontstaan bij de nieuwe HRM commissie. Gelderse gezichten die de achtergrond, kennis en kunde hebben om afdelingen, raadsleden of bestuurders te helpen. Te helpen met carrière advies, maar ook met raad en daad bij problemen of uitdagingen.

Vanuit verschillende kanten en expertises kunnen deze CDA HRM-ers helpen met stappen waar jij als bestuurder, raadslid of bijvoorbeeld wethouder wat aan hebt. Samen met de BSV en het Steenkampinstituut hebben zij alle middelen om jou vooruit te helpen.

Waar je ook heen wilt.

Bert Roelofs (voorzitter HRM) a.roelofs85@upcmail.nl

Johan Vennertloo (BSV)

Gerrit Rutgers (SI)

Belinda Elfrink

Hans Martijn Ostendorp

Engelina van Steenbrugge

Johannes Goossen

Ga Terug
Nieuws

Gelderse kijk op sturing: zorg voor meer duidelijkheid in stukken

Woensdag 25 november spraken Provinciale Staten over de Gelderse Kijk op Sturing: welke rol hebben GS en PS? Wanneer moeten Provinciale Staten betrokken worden, hoe wordt participatie georganiseerd? Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord. Hieronder een verkorte weergave van zijn bijdrage.

Gerhard pleitte voor meer duidelijkheid in processen. Wat zijn nou de rollen van PS en GS? Om kaderstelling goed te kunnen doen moeten we weten hoe dat kaderstellende proces gaat verlopen en op welk punt Provinciale Staten betrokken worden in het proces.

Ook de benaming van onze documenten zou eenduidiger kunnen en moeten. Wij hebben als fractie een inventarisatie gemaakt over de begrippen van kaderstellingen.

Gerhard Bos: “En als je dat ziet, schrik je van de trammelant over de diversiteit aan termen. Een bloemlezing: een startnotitie, een koersnotitie, een kadernotitie, enz. Waar hebben we het nou over?”

Zitten we nou aan het begin van het traject bij een document waar een processtuk voor ligt of ligt het aan de eindsetting dat we een eindbeslissing moeten nemen? En wie neemt dan uiteindelijk het besluit: PS of GS? Daar is het beeld heel wisselend over.

Gerhard pleitte vervolgens voor nog een aantal andere zaken, vooral op het gebied van integraliteit en de duidelijkheid van stukken. Integraal afwegen is niet nieuw. Wat anders is dat opgaven een ander karakter hebben gekregen bijvoorbeeld qua complexiteit. En integraliteit vraagt om samenwerken en nauw samen optrekken. En ook tussentijds af en toe consulteren: zijn we nog op de goede weg? Wat wij als CDA fractie graag helderder geduid zouden zien is wat nou integraliteit is. Daar zijn de beelden heel verschillend over.

Ook zouden we graag nog eens kijken wat we kunnen doen om de  duidelijkheid van de stukken te verbeteren. Wanneer hebben we een startnotitie, wat is dat? Maar ook: hoe wordt participatie nu vormgegeven? En waar zien we achteraf terug de oogst van die participatie terug. Laat zien wie wat heeft ingebracht.  Goed om met GS een keer gaan kijken hoe we helderheid kunnen creëren hoe we dat gaan doen.

 

Ga Terug
Nieuws

Gelderse bushaltes worden rookvrije zones

Dankzij het CDA worden alle Gelderse bushaltes rookvrije zones. Mensen met luchtwegklachten kunnen hierdoor zonder hinder met de bus reizen.

Statenlid Hans van Ark vernam vanuit verschillende hoeken van de samenleving dat mensen zich gehinderd voelen bij het reizen met het OV. Het gaat dan vooral om mensen met luchtwegklachten. Zij hebben er last van als er rokende mensen staan te wachten bij hun bushalte.

Hans van Ark: “Zij geven zelfs aan dat zij hierdoor niet mee met het OV reizen. Is dat wat wij willen? Nee, wij vinden het als CDA belangrijk dat alle mensen mee kunnen doen in onze samenleving. Wij zijn dan ook blij dat we deze hindernis weg kunnen nemen.”

Tijdens de begrotingsbehandeling vroeg fractievoorzitter Gerhard Bos daarom aan Gedeputeerde Staten om alle haltes van borden te voorzien, zodat duidelijk is dat het een rookvrije zone betreft. Dit werd toegezegd door GS. Binnenkort hopen we een foto van de eerste rookvrije bushalte te laten zien!

Ga Terug
Nieuws

CDA: laat inwoners meedelen in opbrengsten windenergie

Draagvlak voor windenergie bereik je niet door mensen te overtuigen hoe mooi windmolens zijn. Draagvlak bereik je door hen te laten meedelen in de opbrengsten. Niet alleen de lasten maar ook de lusten.

Voor het CDA zijn drie zaken essentieel om de energietransitie te laten slagen: inspraak, draagvlak en financiële participatie. In de vorige coalitieperiode is het Gelders Klimaatakkoord vastgesteld met daarin het voornemen om in 2030 55% CO2 reductie te behalen. Het streven daarbij was om de inwoners van Gelderland 50% eigenaar te laten zijn. Dat blijkt in de praktijk behoorlijk lastig: zowel het betrekken van burgers, bijvoorbeeld via burgerpanels, als de financiële participatie komt niet goed van de grond.

Fractievoorzitter Gerhard Bos deed daarom vandaag een verzoek tijdens de begrotingsbehandeling. CDA vroeg het college van Gedeputeerde Staten om het gesprek met gemeenten aan te gaan en te blijven aangaan om de financiële participatie van inwoners te blijven stimuleren.

Statenlid en woordvoerder energie en klimaat Bertine van Hooff: “Wij wilden graag horen dat GS de mogelijkheden voor financiële participatie van inwoners stimuleert, in beeld brengt en Provinciale Staten hierover informeert. We zijn dan ook blij dat we die toezegging Gedeputeerde Staten hebben gekregen.”

Ga Terug
Nieuws

Begroting 2021: Het gaat om samen

Vandaag spraken we over de begroting voor 2021. Lees hieronder een verkorte weergave van de bijdrage van onze fractievoorzitter Gerhard Bos terug. Het is ook mogelijk om de hele bijdrage van Gerhard terug te kijken en luisteren

Klimaat en energietransitie
Draagvlak voorzitter daar maken we ons zorgen over. Draagvlak is essentieel. Gebrek aan draagvlak leidt tot weerstand en vertraging in de uitvoering.

Wanneer mensen niet alleen straks kijken naar windmolens maar ook op hun bankrekening zien dat het lekker waait wordt het draagvlak voor windenergie groter.

Zonneladder
CDA fractie wil graag middels een agendaverzoek samen met andere fracties verder in gesprek om te kijken naar mogelijkheden om de zonneladder in de omgevingsverordening op te nemen. Met andere woorden invulling geven aan wat richtinggevend dan is.

Covid en de provinciale investeringsagenda
Is GS bereid om in aanloop naar de Midterm Review en Perspectiefnota in  2021 de opzet van een provinciale meerjarige investeringsagenda te onderzoeken aan de hand waarvan we juist die dingen gaan doen en faciliteren waar de nieuwe omstandigheden – ontstaan als gevolg van genoemde crises – om vragen en waarmee we Gelderland een toekomst perspectief bieden. Wellicht kunnen daarbij dan ook slimme koppelingen worden gemaakt met investeringen van onze partners, waarvan bekend is dat hun financiële slagkracht momenteel onder grote druk staat. Denk bijvoorbeeld aan investeringen die gemeenten doen en ook moeten doen in het kader van energiestrategie. Door te bundelen kan kracht worden gemaakt en waar nodig wellicht ook enige verlichting worden gegeven.

Maak van je kantoor jouw huis
In Gelderland is een enorme behoefte aan woningen. Voor ouderen, jongeren, starters maar ook voor ouderen moeten er snel en veel woningen gebouwd worden. Naast behoefte aan woningen zien we ook leegstaande kantoren en winkels. Leegstaande panden kunnen worden omgebouwd tot woningen.

CDA wil dat voor ombouwen van kantoren en winkels de provincie kijkt of en hoe we kunnen helpen bij deze transformaties.

 

 

Is GS bereid om te onderzoeken op welke manier via het programma Steengoed benutten de transformatie van leegstaande winkel- en kantoorpanden kan versnellen, aanjagen.

Druktemonitor
Voorzitter, de drukte-app was en is een prima instrument om bezoekers  inzicht te geven in drukke en minder drukke plekken. Hierdoor kunnen bezoekers beter gespreid worden en de kansen op verspreiding van Covid afnemen. Dit ten goede kan komen aan het toerisme en economie maar ook de natuur en het erfgoed in Gelderland. Kan GS toezeggen dat samen met betrokken partijen zal worden gekeken op welke wijze de drukte-app weer snel operationeel kan worden gemaakt.

Iedereen doet mee: Rookvrije bushaltes
Voorzitter, als we het dan hebben over het luisteren naar signalen vanuit de samenleving dan wil ik een heel concreet signaal op tafel leggen. Tijdens een van onze gesprekken bleek ons dat het meedoen voor sommige mensen onnodig wordt beperkt. Mensen met luchtwegklachten hebben er hinder van als ze met het OV willen reizen en anderen rokend staan te wachten op de bus bij de bushalte. Voorzitter, is het college bereid om in overleg te gaan met de OV-concessiehouders en met hen zo snel mogelijk alle haltes in de provincie te voorzien van heldere bebording waarmee wordt aangegeven dat de gehele bushalte een Rookvrije Zone is?

Tot slot
Voorzitter  tot slot…. Over tal van onderwerpen zullen we de komende tijd na vandaag nog spreken. De begroting is wat CDA betreft in hoofdlijnen een prima vertaling van hetgeen we bij de perspectievennota hebben meegegeven.

Voorzitter….Er is volop werk aan de winkel.

Samen kunnen we Gelderland mooier, beter, sterker maar ook veiliger maken!

Ga Terug
Nieuws

Najaarsnota

Bert Komdeur sprak namens het CDA over de Najaarsnota. Hij noemde vier punten, waaronder de Covid-aanpak en het vermogensbeheer.

Covid-aanpak
Lang niet alle middelen van de Covid-gelden zijn al besteed, maar met de tweede golf verwachten we nog meer aanvragen. Mocht er meer nodig zijn dan lezen we graag ook de voorstellen.

“Wij vinden het heel fijn om te horen dat er een gerichte regeling voor dorpshuizen is. Juist in deze tijden is verbinding heel belangrijk en moeten we zorgen dat die sociale structuur in Gelderland overeind blijft.”

Vermogensbeheer
De grenzen van het doen van investeringen vanuit het rendement, vanuit opbrengsten dus, zijn dik bereikt. We kunnen er niet onbeperkt uit uitlenen en ook niet onbeperkt uit uitnemen. Dus we zullen echt naar een nieuwe benadering moeten als provincie in de komende jaren.

Daarnaast hebben wij onze reserves doorgelicht en daar is een enorm bedrag uitgekomen. Het gemak waarmee, geeft aan dat er lucht zit in onze reserves. Die lucht moet je eruit halen. Dat doen mensen thuis ook met hun verwarmingssysteem. Dan houd je een comfortabel huis. Wij moeten een comfortabele begroting hebben door regelmatig onze reserves door te lichten. In het vervolgvoorstel is dan ook gezegd: we gaan continu monitoren en één keer per vier jaar doen we het nog een keer extra. Een goede toezegging! Laten we daar mee doorgaan. Hier zit voor de toekomst de knop waar we aan kunnen draaien om extra middelen te vinden voor nieuwe prioriteiten.

Toezicht
Dit is eigenlijk een kerntaak vanuit de provincie, met name op de gemeentefinanciën. In de najaarsnota stond een wat verontrustende zin die erop kon lijken alsof wij wat minder toezicht zouden gaan houden op de gemeentefinanciën. Gelukkig is dat nu aangepast. Het blijft zo dat gemeenten met een deugdelijke begroting moeten komen die structureel sluitend is. We staan als provincie naast de gemeenten, denken met ze mee. Leveren zelfs maatwerk waar dat nodig is, maar we moeten tegelijk niet wegkijken als gemeenten met slechte begrotingen komen. Als dat in beeld is kun je nagaan met elkaar wat nodig is.

CDA is blij met de stappen die gezet worden om de documenten van de P&C cyclus nog compacter te maken en de begroting door te ontwikkelen.

Wat betreft de motorrijtuigenbelasting en de opcenten: dit lijkt een soort jojo. De ene keer meer opbrengsten, dan valt het weer tegen. Kunnen we die jojo er uit halen?

CDA heeft ingestemd met de najaarsnota.

Ga Terug
Nieuws

Begroting 2021: de eerste ronde

Vandaag spraken we in de oordeelsvorming over de begroting 2021. Hieronder een opsomming van de toezeggingen die we kregen van GS. Over twee weken het vervolg van de begroting bij de besluitvorming.

Onderzoek bevorderen verkeersveiligheid
Er komt een onderzoek per regio naar hoe de verkeersveiligheid verder kan worden bevorderd. Hierbij is geen enkele optie uitgezonderd, ook niet de mogelijkheid dat op sommige plekken op N-wegen de snelheid verlaagd wordt.

Aanpak onveilige oversteekpunten N-wegen
Er komt extra aandacht voor de veiligheid van de oversteekpunten tussen wandelpaden en de provinciale wegen (N-wegen). We willen als provincie dat we meer gaan wandelen. Looppaden kruisen ook vaak N-wegen en die zijn vaak gevaarlijk. De gedeputeerde heeft nu toegezegd extra aandacht aan dit soort gevaarlijke oversteekpunten te gaan besteden.

Betere dienstverlening
Er komt extra aandacht voor het verbeteren van de dienstverlening van de provincie. Hoe willen wij de inwoners digitaal tegemoet treden, hoe bereikbaar is de provincie enz. Bert Komdeur vroeg om over dit onderwerp in een aparte sessie nader door te praten en kreeg die toezegging van de gedeputeerde.

Begroting: helderder en transparanter
De begrotingsdocumenten worden versneld verbeterd. Deze moet helderder en transparanter worden waarbij per ambitie duidelijk opgave, prestatie, doelen, activiteiten tijd en geld.

Ga Terug
Nieuws

Tweede Kamerverkiezingen 2021

We hebben inmiddels een lijsttrekker en een running mate. De volgende stap op weg naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 is het vaststellen van de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Uw mening hierover telt! Op de ALV van uw lokale CDA-afdeling kunt u uw stem laten horen over de advies-kandidatenlijst en amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma. Vanwege de Corona-regels zal het organiseren van ALV’s anders zijn dan u gewend bent maar de insteek is en blijft om de partijdemocratie zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen.

Op 28 oktober wordt de advieslijst bekendgemaakt en op 2 november verschijnt het concept-verkiezingsprogramma. Uiterlijk 14 november om 10:00 uur dienen de amendementen van de gemeentelijke afdelingen te zijn ontvangen door het secretariaat van de provinciale afdeling. Op 18 november kunt u tijdens de provinciale ALV meebeslissen over de door Gelderland in te dienen amendementen.

Wij realiseren ons dat de periode om het concept-programma te bespreken en amenderen zeer krap is maar het is vanwege de gehanteerde termijnen helaas niet anders. Een ander punt is dat per provinciale afdeling maximaal 50 amendementen mogen worden ingediend. Indien we meer dan 50 amendementen ontvangen zijn we genoodzaakt het aantal via stemming terug te brengen. Daarom: zoek vooral samenwerking met andere leden en afdelingen en voorkom dubbelingen om de kansen op succesvolle amendering landelijk te vergroten.

Voor wat betreft de advies-kandidatenlijst is er meer tijd. De gemeentelijke afdeling moet het formulier uiterlijk 30 november rechtstreeks indienen bij het partijbureau.

U ontvangt binnenkort bericht hoe de lokale afdeling de ALV over de advieslijst en het verkiezingsprogramma zal organiseren. Daarbij vragen wij nogmaals uw begrip voor het feit dat dit misschien op een andere wijze zal plaatsvinden dan onder normale omstandigheden.

Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris (myrthe@cdagelderland.nl).

De ingediende amendementen en de staartlijst vindt u binnenkort hier.

Ga Terug
Nieuws