Categorie

Nieuws

Wensen lokale bevolking bij aanpak dodelijke oversteek in Putten genegeerd

De N798 in Putten wordt, vier jaar na een dodelijk ongeval, heringericht. De gewenste verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur is door de provincie echter genegeerd. CDA vreest nieuwe ongelukken.

Na het tragische ongeluk van een scholier in 2016 maakten velen zich hard voor aanpak van een gevaarlijk oversteekpunt op de doorgaande weg tussen Ermelo en Putten: de N798. Zowel de school als omwonenden en de gemeente Putten drongen aan op een lagere maximumsnelheid van 60 in plaats van 80 kilometer per uur. Het duurde vier jaar voordat de provincie met een oplossing voor het kruispunt kwam, maar die verlaging van de snelheid kwam er niet. Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: “Gedurende de afgelopen jaren is de snelheid tijdelijk verlaagd naar 60 en met succes als we naar de omwonenden luisteren. Onbegrijpelijk waarom straks weer 80 gereden mag worden.”

Voor de provincie zou de doorstroming van het verkeer de belangrijkste reden zijn niet te kiezen voor de lagere snelheid maar alleen voor een herinrichting van het kruispunt. CDA is echter benieuwd naar de ervaringen van de afgelopen jaren en vraagt zich af of die 60 kilometergrens nu echt voor zoveel extra reistijd zorgt. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Deze weg wordt heel veel gebruikt door scholieren. De veiligheid van fietsers is ons heel veel waard. Als er zoveel draagvlak is voor een maximumsnelheid van 60 kilometer dan wil ik graag weten waarom de provincie de doorstroming boven veiligheid verkiest.”

Het CDA vindt de termijn van vier jaar tussen het ongeluk en het besluit tot een herinrichting van het oversteek ook erg lang en wil van Gedeputeerde Staten weten of er nog meer van dit soort gevaarlijke situaties langdurig in de wacht staan tot ze aangepakt worden. En welke mogelijkheden er zijn om dit soort trajecten te verkorten.

SV Veilig oversteken in putten

Foto: Herinrichting kruispunt N798 (foto: provincie Gelderland)

Ga Terug
Nieuws

Veel te weinig stageplaatsen voor MBO’ers

Het tekort aan stageplaatsen is enorm opgelopen. De provincie moet snel een coördinerende rol pakken in het wegwerken van de tekorten om zo schooluitval te voorkomen.

Al enige tijd zijn er berichten over grote tekorten aan stageplaatsen voor jongeren op de ROC’s, ook in Gelderland. Door Corona-maatregelen loopt het tekort nog verder op. Zo wordt begeleiding soms lastiger en ook ondernemers, die voor stageplaatsen moeten zorgen, hebben het door de crisis enorm zwaar. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Als we te weinig stageplaatsen hebben dan zorgt dat onherroepelijk voor studievertraging, voor extra schooluitval en daarmee een toename van de jeugdwerkloosheid. Dat willen wij echt voorkomen.”

Scholieren zitten nu op de bank omdat ze geen stageplek kunnen vinden. Terwijl men in veel sectoren, zoals techniek en de zorg, juist niet kan wachten tot deze jongeren hun school hebben afgerond en aan de slag kunnen. Hoewel er Rijksgelden aan komen ziet het CDA ook een duidelijke rol voor de provincie weggelegd en stelt daarom schriftelijke vragen aan GS. Door bij de ondernemers en ROC’s te kijken waar zij tegenaanlopen en belemmeringen weg te nemen moet duidelijk worden wat nodig is om jongeren snel weer een volwaardige stageplaats te bieden.

SV tekort stageplaatsen

Ga Terug
Nieuws

Gezocht: campagneleider

Leuk! de Campagne begint weer!

Het enthousiasme spat er van af en dat is ook de reden voor dit stuk. Nog een paar maanden en dan zijn er weer verkiezingen. De komende periode worden programma’s opgeleverd, kieslijsten besproken en zijn Hugo & Pieter samen op pad om het CDA overal promoten.

En bij dat laatste kunnen wij hulp gebruiken als CDA Gelderland, want dat moet allemaal wel gecoördineerd worden. De afgelopen jaren heeft Daisy Vliegenthart als campagneleider superwerk geleverd en nu zoeken wij haar opvolger.

Veel mensen hebben zich aangemeld om te helpen bij de campagne. Zij gaan ons online helpen, maar natuurlijk straks ook fysiek op straat als wij in gesprek zijn met inwoners van onze dorpen en steden. Maar 1 iemand mist…..

Wij zoeken dus niet iemand die enkel wil helpen bij de campagne. Wij zoeken nu iemand die ook echt de campagne wil leiden vanuit Gelderland. Die het leuk vindt om de digitale activiteiten te koppelen aan de fysieke evenementen. In deze Coronatijd zullen het niet meer de grote bijeenkomsten kunnen zijn en zal het veel digitaal zijn, maar onze gezichten moeten ook op straat te zien zijn. Het liefst zoeken wij ook iemand die ook bij de gemeentelijke en straks provinciale verkiezingen het enthousiasme heeft.

Al met al zoeken dus eigenlijk een Alleskunner (m/v) met wat ervaring online en vooral veel enthousiasme. Je krijgt alle ruimte voor cursussen en trainingen en natuurlijk moeten je spullen goed zijn. Er zullen veel mensen zijn die je willen helpen en natuurlijk krijg je alle hulp van de professionals van het CDA in Den Haag, want campagne voeren doe je met een heel team!

Mocht je interesse hebben, of een beetje twijfelen, neem dan gewoon contact met ons op en dan kunnen wij je veel meer vertellen over het hoe en wat. En wellicht heb je zelf nog wel wat vragen die wij prima kunnen beantwoorden.

De Campagne gaat beginnen…. wij zijn er bijna klaar voor! Met jou er bij moet het lukken

2020 Profielschets campagnespecialist[70]

Helmuth Welling (bestuurslid communicatie)           info@dnp-bv.nl

Jeroen de Jong (voorzitter)                                            jeroendj76@gmail.com

Ga Terug
Nieuws

CDA maakt zich hard voor behoud veerponten

Oevergemeente(n) zijn wettelijk gezien eerstverantwoordelijke voor de veerponten. Desalniettemin heeft het CDA met succes gepleit voor een actieve en ondersteunende rol voor de provincie om die ponten in de vaart te houden. Er wordt nu een regeling uitgewerkt door Gedeputeerde Staten waarbij maatwerk wordt geleverd vanuit de invalshoeken van fietsverkeer en recreatief verkeer. Er zijn in Gelderland 49 ponten, waarvan 21 verliesgevende. Die gaan we monitoren om te borgen dat de veerponten hun goede werk kunnen voorzetten.

Ga Terug
Nieuws

Stimuleer innovatieve projecten rondom asbestrecycling

Het is stil geworden rondom het vele asbest dat nog steeds op de talloze Gelderse daken ligt. Recycling ervan lijkt tot stilstand te komen. De provincie moet daarom proactiever bezig gaan en innovatieve projecten die dit probleem tackelen ondersteunen.

In november 2018 nam Provinciale Staten een motie van het CDA en andere partijen aan. Deze riep het College van Gedeputeerde Staten op om via innovatieregelingen projecten te stimuleren die technieken ontwikkelen om asbest af te breken. Bertine van Hooff: “Dit is echt een thema dat de provincie samen met de vele innovatieve bedrijven van Gelderland op zou moeten pakken. Helaas is het momenteel erg stil op dit gebied terwijl er nog miljoenen vierkante meters asbest te verwerken zijn.”

Het meeste asbest dat nu van daken af komt wordt, bij gebrek aan goed alternatief, ingepakt en gestort op speciale stortplaatsen. Stort is echter de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. “Dat we nog steeds asbest moeten storten, is bijna niet uit te leggen aan onze kinderen. Wij roepen dan ook Gedeputeerde Staten op om samen met andere partijen in te zetten op ontwikkelingen van nieuwe innovaties”. Het CDA wil weten wat er tot nu toe aan innovatieregelingen tot stand is gekomen. Daarnaast wil CDA ook van GS weten of de intensivering van de lobby richting Den Haag, waartoe de motie ook opriep, inderdaad heeft plaatsgevonden en wat dat voor resultaten heeft opgeleverd.

SV over Recycling asbestafval

Ga Terug
Nieuws

Woningbouw moet in hogere versnelling

Voor veel groepen is het erg moeilijk om aan een woning te komen: het aanbod is schaars en de vraag is enorm. CDA wil dat Gedeputeerde Staten creatiever met instrumenten omgaat.

In het actieplan wonen van de provincie Gelderland dat onlangs is vastgesteld ligt de nadruk op goedkope woningen en middenbouw. De kunst is er echter voor te zorgen dat die woningen ook op de juiste plek terecht komen. Daarvoor zijn aanvullende instrumenten noodzakelijk die vooral door gemeenten ingezet kunnen worden. In de gemeente Utrecht is dit jaar zelfbewoningsplicht ingesteld. Statenlid Bea Schouten: “We willen er zeker van zijn dat gebouwde woningen ook echt bewoond gaan worden door de mensen voor wie ze bedoeld zijn. Opkoop en doorverkoop door beleggers die ze vooral als lucratieve investering gebruiken is echt niet te verkopen.”

Aanvullende instrumenten om huizen voor de onderkant van de arbeidsmarkt beschikbaar te houden zoals zelfbewoning, maatschappelijk gebonden eigendom en antispeculatie beding kunnen volgens het CDA meehelpen bij de aanpak van het grote woningtekort. Het CDA wil daarom van het College van Gedeputeerde Staten weten of dit soort instrumenten ook in Gelderland worden ingezet, of de provincie deze inzet kan stimuleren en wat de actuele stand van zaken met betrekking tot de krapte op de Gelderse woningmarkt is.

SV Aanvullende instrumenten versnelling woningbouw

Ga Terug
Nieuws

Den Haag laat Gelderse cultuursector links liggen

Vol verbazing heeft CDA Gelderland kennisgenomen van de verdeling van de subsidie voor podiumkunsten de komende 4 jaar. Geen enkele aanvraag is gehonoreerd.

Fractievoorzitter Gerhard Bos: “Mensen in Gelderland hebben ook recht op een goed en stevig cultuuraanbod. Uiteraard staat kwaliteit in de beoordeling van de aanvragen voorop maar die is er in het Oosten ook volop.” Van de 78 door het Fonds Podiumkunsten gehonoreerde aanvragen zijn er 65 uit de vier grote steden in de Randstad. Dat is ruim 83% terwijl er slechts 15% van de Nederlanders woont. “Echt totaal scheef en een extra slag voor de Gelderse culturele sector die het al heel moeilijk heeft in deze tijd met Covid-19 maatregelen” aldus Bos. Het CDA vindt deze culturele scheefgroei extra bevreemdend omdat het kabinet en de Tweede Kamer eerder het belang van een goede regionale spreiding onderkenden.

Zelfs een orkest als De Ereprijs, dat een positief advies had gekregen op haar aanvraag ontving een afwijzing van het Fonds Podiumkunsten. Een unfaire situatie volgens het CDA. Gerhard Bos roept daarom Gedeputeerde Staten op samen met gemeenten en andere organisatie de lobby richting Den Haag te intensiveren om zo te bewerkstelligen dat alsnog extra middelen beschikbaar worden gesteld. Samen met andere partijen stelde Bos daarom schriftelijke vragen aan GS.

2020-08-06 SV nav toekenningen fonds podiumkunsten

Ga Terug
Nieuws

Verkeersveiligheid in het gedrang door teveel zwijnen

Een totaal kapot gewroete bodem, vernielde gewassen op akkers van boeren en een flinke toename aan verkeersongevallen. Oorzaak: wederom veel teveel zwijnen op de Veluwe.

De Gelderlander publiceerde 15 juli een artikel waaruit blijkt dat er veel te weinig zwijnen zijn afgeschoten. Het zijn er nu 2500, waar 1100 het streven was. Door de snelle voortplanting kan dit getal snel explosief verder groeien. Al jaren worden in een paar gebieden op de Veluwe de gewenste wildstand niet gehaald. Het CDA is verbaasd dat Corona dit jaar ineens de oorzaak daarvan is. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Dit is vooral voor de verkeersveiligheid geen goede ontwikkeling. Aanrijdingen met zwijnen zijn voor mens en dier traumatiserend en ook nog levensgevaarlijk.”

In het krantenartikel wordt gerefereerd aan de hoge wildstand in de zomer van 2019. Arjan Tolkamp: “Dit signaal van een te hoge wildstand is niet nieuw. Ik wil dan ook van Gedeputeerde Staten weten waarom de streefstanden steeds niet gehaald worden door de Faunabeheereenheid en de Wildbeheereenheden.” Het CDA stelde in 2016 en 2017 ook al vragen over deze kwestie.

2020-07-16 Schriftelijke vragen – Te veel zwijnen door Corona

Ga Terug
Nieuws

Perspectiefnota 2021

“Mensen zijn in de kern sociale wezens.  Als we dat in ogenschouw nemen, dan is het ook direct duidelijk waarom de Covid maatregelen  mensen zo zwaar vallen. Ouderen die geen bezoek mogen ontvangen kwijnen weg, kinderen die niet naar de middelbare school mogen en hun vrienden en leraren niet mogen ontmoeten worden onverschillig. Mensen komen tot hun recht in relatie tot anderen. Dat persoonlijke contact, dat de afgelopen tijd sterk beperkt werd zo niet zelfs onmogelijk werd, maakt dit meer dan duidelijk.”

Gerhard Bos stond bij de behandeling van de perspectiefnota stil bij de effecten van Covid op mensen en op onze maatschappij en benadrukte nogmaals dat het goed is dat wij ook als provincie steun bieden aan dorpshuizen, musea, MKB-bedrijven en tal van andere organisaties en hen in deze moeilijke tijd tot steun te zijn. Ook stond hij stil bij 75 jaar vrijheid. Geen vanzelfsprekendheid!

“Er leven steeds minder veteranen, mensen die de oorlogsjaren zelf hebben meegemaakt. Mede daarom moeten we steeds blijven zoeken naar manieren om het verhaal van de oorlog te vertellen, om waakzaam te blijven. Goed dat wij onze Gelderse activiteiten hiervoor volgend jaar samen met onze inwoners alsnog gestalte gaan geven.”

Daarnaast stond hij stil bij tal van andere zaken: hoe zorgen we voor zorgvuldige en snelle afwikkeling van subsidieaanvragen, hoe kunnen we nog integraler werken, maar ook hoe houden we als Provinciale Staten zicht op wat er allemaal gebeurt? Hij eindigde zijn betoog met een oproep tot blijvende saamhorigheid.

Voorzitter, tot slot ik zei het al aan het begin van mijn betoog: een mens komt tot zijn recht in relatie tot anderen. Daarom ben ik blij dat het ons gelukt is om nu weer samen te kunnen vergaderen. Dank aan degenen die daarvoor inspanningen leverden.

De saamhorigheid die we dit voorjaar zagen als gevolg van de Covid laat zien hoe zeer wij sociale wezens zijn.

Als we dan één ding mogen leren van deze buitengewoon ingewikkelde periode dan zou ik hopen dat we die saamhorigheid en dat omzien naar elkaar vasthouden. Dan wonen we echt, dan leven we echt en dan zijn we echt Samen in Gelderland.

Bijdrage Gerhard Bos bij Perspectiefnota 2021 – 8 juli 2020(gesproken tekst geldt)

Ga Terug
Nieuws

Stikstofdebat: Gelderland is de stikstofproblematiek in het groot

Woensdag 8 juli debatteren we over stikstof. Hieronder de spreektekst van onze fractievoorzitter Gerhard Bos die woordvoerder Daisy Vliegenthart verving.

Voorzitter,
Gelderland is niet Nederland in het klein. We zijn de stikstofproblematiek in het groot. Vijfentwintig procent van de Nederlandse agrarische activiteit vindt binnen onze provinciegrenzen plaats. Bijna 25% van onze provincie is natura2000 gebieden. We zijn de vierde industrie provincie van Nederland.

Voorzitter,
We zijn de stikstofproblematiek in het groot. De uitdagingen zijn groot.
Hoe bieden we jonge boeren een toekomstperspectief?
Hoe zorgen we voor voldoende woningen voor onze kinderen?
Hoe beschermen wij onze natuur voor de generaties na ons?
Hoe zorgen we dat onze economie niet stil komt liggen?

65 partijen in Gelderland hebben de afgelopen periode hun nek uitgestoken. De handschoen opgepakt. Over deze opgaven gesproken. Samen. En zijn met een eerste set maatregelen gekomen. Maatregelen die gedragen worden.

Daarmee zijn we de eerste provincie die zo ver is. De nek heeft uitgestoken.

Al eerder hebben we aangekondigd dat het CDA zal toetsen langs de drie D’s. De drie D’s van Daisy. Duidelijk, duurzaam en draagvlak. Het draagvlak zien we terug. Voor duurzame oplossingen is nog onvoldoende duidelijk. En dat is een hele grote zorg.

We kunnen dit niet alleen. Dit is geen probleem van de boeren, geen probleem van woningzoekenden. Dit is ook geen probleem van de provincie Gelderland. Dit is een probleem van Nederland. En van iedere Nederlander. En de oplossing moet dus ook gezamenlijk gevonden worden. Ongeveer elk project in Nederland heeft effect op onze Veluwe.

We kunnen het dus niet alleen oplossen binnen onze provinciegrenzen.

Op het gebied van extern salderen lijkt nu wel een ieder voor zich mentaliteit te ontstaan. Provincies, bedrijven, makelaars….ze zoeken binnen onze provincie naar stikstofruimte die ze nu kunnen opkopen zodat op het moment dat extern salderen wordt toegestaan zij die claims kunnen incasseren.

Nou voorzitter. IK dacht het niet. Het CDA dacht het niet.

Als we samen een probleem hebben dan moeten we dat ook samen oplossen. Dan wordt dit niet een terrein van slimme jongens (of meisjes) die sneaky manieren vinden om hier mee om te gaan.

Nee, dan moeten de provincies samen alles in het werk stellen om te voorkomen dat er een handel ontstaat die verstoort. Die niet past bij onze gebiedsprocessen. Dat is een signaal wat we hier vandaag willen afgeven.

En we kijken uit om hier direct na de zomer met het college verder over te praten aan de hand van een statenbrief waarin scenario’s en consequenties voor extern salderen worden geschetst.

Voorzitter, met een draagvlak in het gebiedsproces, duidelijkheid in de regels zullen we uiteindelijk ook komen tot een duurzame oplossing die toekomstperspectief biedt voor mensen die een huis zoeken, ondernemers met innovatie ideeën en jonge boeren.

Daar zijn we nog niet.

Dank u wel.

Ga Terug
Nieuws