Skip to main content
Category

Nieuws

Verduurzaming sociale huur

Helaas lukt het steeds meer mensen, vooral jongeren, niet om een huis te kunnen kopen. Het is goed dat de provincie er stevig aan trekt via het actieplan wonen. Woensdag spraken de Staten over de kwaliteit van sociale huurwoningen. Het is goed dat we die woningen gaan verduurzamen. Dat geeft winst op veel terreinen. In de CO2-uitstoot, in de biodiversiteit, voor de inwoners en hun woongenot.

Bea Schouten vroeg nog aandacht voor twee punten.

Denk ook aan woningbezitter met kleine beurs
Tussen de sociale huurwoningen wonen ook particuliere huiseigenaren met een kleine beurs. Zij hebben vaak niet het geld om zelf hun huis te isoleren of van zonnepanelen te voorzien. Het is duur en ook vaak heel erg ingewikkeld. Wij willen hen ontzorgen en daarop is ook de motie die het CDA samen met anderen heeft ingediend van toepassing. Voor mensen in een particuliere woning in diezelfde straat waar de huurwoningen door de corporatie verduurzaamd worden. Zodat ze niet tussen wal en schip vallen.

Wat doen corporaties zelf?
Het tweede punt dat Bea benadrukte is het feit dat veel corporaties zelf al bezig zijn te verduurzamen. Ze moeten wel en hebben vaak ook voldoende geld. Het investeringsprogramma van de corporaties is sinds jaren door de verhuurdersheffing verminderd. Landelijk staat de regeling al geruime tijd ter discussie en het is de verwachting dat bij de komende landelijke coalitieonderhandelingen de verhuurdersheffing gaat veranderen. GS gaf in oordeelsvorming aan dat dit te laat is en weinig zal opleveren. Maar het CDA vindt 20 miljoen veel geld. Wij willen versnellen in die verduurzaming maar ook ons geld goed besteden. En als we dat geld niet hoeven besteden omdat corporaties het zelf hebben willen we dat graag weten.

Daarom vragen wij GS om ons eind van dit jaar te informeren. En we willen horen we wat mogelijke veranderingen dan betekenen voor de corporaties en hun investeringsvermogen. En dus voor onze regeling.

Ga Terug
Nieuws

Klimaatadaptatie: regie op beheer en inrichting bodem nodig

Klimaatadaptatie gaat over de manier waarop we ons aanpassen aan veranderingen in het klimaat. Een voorbeeld daarvan zijn bijvoorbeeld de vele heftige regenbuien die zorgen voor overgelopen dakgoten en blank staande straten. CDA is dan ook blij met het programma klimaatadaptatie. Bertine van Hooff vroeg de gedeputeerde nog naar twee punten.

 1. Het is druk in de bodem en het wordt alleen maar drukker. Denk aan opslag van energie, drinkwaterwinning, bodemdaling, extra capaciteit die nodig is voor riolering en wateropvang. De Rekenkamer heeft aangegeven dat meer aandacht voor de drinkwaterkwaliteit moet komen. En dus is het nodig om de regie ter versterken bij de inrichting en het beheer van de ondergrond. Komt GS met een reactie op deze punten?
 2. De vele raakvlakken tussen de RES (regionale energie strategieën) en de RAS (regionale adaptatiestrategie). De koeltevraag is naar onzes inziens onvoldoende meegenomen in de RES-sen. Staan die beide programma’s: de RES en het Deltaprogramma ruimtelijke adaptatie in verbinding met elkaar? We zien graag hoe de provincie hier oog voor heeft, bijvoorbeeld in de vorm van verkoelend en warmtewerend bouwen en het combineren van groene daken en zonnepanelen ook in de communicatie naar onze inwoners.(foto: wikipedia, Tomas Sienicki)
Ga Terug
Nieuws

CDA stemt voor herindelingsadvies Scherpenzeel-Barneveld

Dinsdagavond 6 juli was een bewogen avond voor inwoners van Scherpenzeel en Barneveld. Het herindelingsadvies Barneveld-Scherpenzeel stond op de agenda. Fractievoorzitter Gerhard Bos kwam na een uitgebreide en gedegen afweging tot de volgende conclusie.

Alles afwegende in dit een zeer omvangrijk en moeilijk dossier, komt de Gelderse Statenfractie tot het volgende standpunt:

De CDA fractie is van mening dat er in Scherpenzeel sprake is van evidente bestuurskrachtproblemen[1]  en dat de gemeente tot nu toe niet in staat is gebleken om deze problematiek adequaat aan te pakken. Daarmee is ook invulling gegeven aan het criterium in ons verkiezingsprogramma “bewezen disfunctioneren”.

Er wordt in onze ogen meer dan voldoende onderbouwing geven van de problematiek en de mate waarin aan de criteria in de wet Algemene regels herindeling en het beleidskader wordt voldaan.
Een actueel voorbeeld daarvan is in het vervolgvoorstel van GS te lezen. Dit gaat over de kadernota van Scherpenzeel. De eerder noodzakelijk geachte uitbreiding van de ambtelijke capaciteit wordt nu weer met 3 fte terug gebracht (14-11).  Structurele dekking is er niet voor een wmo-medewerker, dat wordt incidenteel opgelost. Het meerjarig sluitend krijgen van de begroting zal voor Scherpenzeel nog een forse inspanning vragen. In Barneveld is er ook werk aan de winkel maar we zien de sluitende kadernota als een goede basis.

De CDA-fractie zal dan ook vanuit het belang van de inwoners voor het herindelingsadvies stemmen.

[1] Rapport SvdL

De hele spreektekst van Gerhard Bos is hier terug te lezen.
N.b. Het gaat hier niet om de letterlijk uitgesproken tekst, maar de lijn is ongewijzigd en geeft een beeld van de afwegingen die wij hebben gemaakt als fractie.

Ga Terug
Nieuws

Fietstunnel Reeth bij RailTerminal Gelderland

Vandaag stond het inpassingsplan van de RailTerminal Gelderland op de planning. Dit plan maakt de komst van de Railterminal bij Valburg/Reeth mogelijk, maar gaat ook over de aansluiting op de wegen er omheen. Hans van Ark voerde het woord en was blij met de komst van de fietstunnel bij Reeth en de monitoring van het geluid van de RTG.

Veilig verkeer
Veiligere kruispunten is een van de speerpunten van het CDA Gelderland. We zijn daarom blij met het voornemen van de gemeente Over Betuwe om ook aan de kant van het buurtschap Reeth het fietsverkeer niet gelijkvloers te laten kruisen met het vrachtverkeer.  Nu dit ook nog vastleggen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zou betekenen, dat de hele procedure over moet, dus daar wordt niet voor gekozen, maar de uitspraak van de gedeputeerde dat dit voornemen royaal omarmd wordt, staat.

Monitoren van geluid
Toegezegd is dat er opnieuw een nulmeting gedaan zal worden, evenzo halverwege en uiteraard wordt het geluid ook gemonitord tijdens de exploitatie straks. Aan de exploitant (zo is nu toegezegd) wordt opgelegd, dat de exploitant regelmatig een geluidsmonitoring zal laten plegen, uit te voeren door een gecertificeerd bureau. Die uitkomsten worden vervolgens getoetst door de Provincie zelf, zijnde de vergunningverlener. Dit geldt zowel voor de reguliere geluidsbelasting als ook voor de piekbelastingsnormen. De gestelde geluidsnormen in deze PIP blijven binnen de landelijk vast gestelde geluidsnormen. Wanneer de exploitant zou afwijken van de in de vergunning vastgelegde normen, kan dat in uiterste instantie consequenties hebben voor de vergunning zelf, op de wijze zoals dat in alle gevallen gaat, wanneer een vergunninghouder zich niet houdt aan de afspraken, vastgelegd in een provinciale vergunning.

CDA is content met deze aanpassingen in de plannen rond de RTG en kan instemmen met het inpassingsplan.

(foto: werkbezoek CDA fracties Gelderland en Overbetuwe aan RTG gebied)

Ga Terug
Nieuws

Gelderse stikstofbank

Het dossier stikstof is een groot dossier dat met veel zaken te maken heeft: woningbouw, luchtkwaliteit, agrariërs, maximumsnelheden en ga maar door. Vandaag ging het ook over de Gelderse stikstofbank. Woordvoerder stikstof Daisy Vliegenthart legt een en ander uit.

Extern salderen
Even een stap terug, want de stikstofbank heeft te maken met extern salderen. Wanneer een bedrijf wil uitbreiden kan daarbij extra stikstofemissie ontstaan. Als dit niet binnen de vergunning past dan is extern salderen een optie. Je koopt dan (een deel van) de stikstofrechten over van een bedrijf dat stopt. Dat is maximaal 70%, minimaal 30% gaat “ terug naar de natuur”, zodat dit bijdraagt aan de depositiedaling. Een interessante manier dus om toch iets te kunnen zoals een bedrijf uitbreiden of een nieuwe weg aanleggen, maar er zitten ook nadelen aan. Op dit moment is extern salderen in Gelderland niet mogelijk. Daarvoor zijn een aantal redenen.

 • De vrees dat uit heel Nederland agrarische bedrijven in Gelderland worden opgekocht om projecten mogelijk te maken (bijvoorbeeld bij Moerdijk, in Groningen, of een snelweg in Utrecht).
 • De vrees dat alleen de grote (lees rijke) bedrijven stikstof kunnen opkopen omdat de prijs de pan uit rijst.
 • De vrees dat we in Gelderland veel lege bedrijven overhielden waar leegstand (en dus ondermijning) zou ontstaan. Want grond zonder stikstofrechten is nog maar heel weinig mogelijk.

Drie stikstofbanken
Om toch weer iets te kunnen wordt er gewerkt aan stikstofbanken. Er worden er momenteel drie opgezet: een nationale, een microdepositiebank (interprovinciaal) en een Gelderse. De stikstofbank heeft als doel om stikstofruimte, die voortkomt uit Gelderse bronmaatregelen – na afroming van de eerder genoemde minimaal 30% van de vergunde ruimte –, te kunnen verstrekken aan initiatieven in Gelderland waarvoor die ruimte noodzakelijk is.

Daisy Vliegenthart: En dus willen we een zo groot mogelijke Gelderse stikstofbank. Want dat betekent meer reductie die als eerste naar de natuur gaat. Maar waar ook maatschappelijke projecten doorgang kunnen vinden en ook ruimte voor ondernemers die willen groeien of ontwikkelen.

CDA is blij met de stikstofbanken en daarnaast nog enkele punten.

1. Gelders reductie moet in Gelderland blijven
De stikstof die in Gelderland wordt gereduceerd moet ook in Gelderland worden gebruikt. Voor alle drie de banken. Onze uitdaging is zo groot dat we er goed op moeten letten dat dit echt gebeurt.

2. Eerlijke verdeling
Bij uitgifte stikstof moet een eerlijke verdeling worden gehanteerd. Dan moet het ook zo zijn dat reductie die plaatsvindt in de agrarische sector ook weer voor een deel terugkomt in de agrarische sector.

3. Oog voor lege gronden en panden
We moeten zorg hebben voor wat overblijft na opkoop van bedrijven. We moeten nadenken over invulling van de lege gronden. We willen geen vervallen bedrijven en willen vooral niet dat panden in handen vallen van drugscriminelen.

4. Eenvoudige regels
Deze gingen onder andere over de vraag in hoeverre de regels duidelijk en makkelijk in gebruik zijn, of de regels tussen provincies gelijk zijn. zijn ze voor gebruikers nog goed te hanteren, zeker met die drie verschillende banken? Hoe kunnen wij mensen helpen in het complex van al die regels? Misschien zelfs met een helpdesk-achtige functie. Laten we zorgen voor eenvoudige én duurzame regels.

Ga Terug
Nieuws

Perspectiefnota: mobiliteit

Gelderse veren
CDA wacht met belangstelling de uitkomst van het VNG onderzoek naar de Gelderse veren af.
We zijn blij met de toezegging bij de technische vragen  (p. 14/15) dat op dit moment geen onomkeerbare besluiten worden genomen. Wij blijven er van uitgaan dat voor bevordering van fiets en toeristisch verkeer via de veerponten het afgesproken maatwerk geleverd kan worden.

Aanpak verkeersonveilige situaties
Eerder dienden wij een motie in over subsidie aan gemeenten voor de aanpak van verkeersonveilige situaties. Wij lezen dat nu inderdaad wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om gemeenten financieel te ondersteunen voor de aanpak van situaties waar de risico’s op ongevallen groot zijn. CDA houdt daarom graag de vinger aan de pols. Daisy Vliegenthart vroeg daarnaast of we er vanuit kunnen gaan dat met de presentatie van het Gelderse beleidsplan Verkeersveiligheid hier duidelijkheid over verschaft kan worden.

Intercitystation Harderwijk
In ons coalitie akkoord staat het intercity station Harderwijk genoemd. Wij horen dat er nu verkenning start waar ook de medewerking van de provincie wordt gevraagd. CDA heeft naar meer informatie hierover gevraagd.

Ga Terug
Nieuws

Perspectiefnota: wonen

De woningnood is hoog, de kranten staan vol van de tekorten aan woningen, vooral voor jongeren. CDA wil dit aangepakt, jongeren horen niet bij hun ouders op de bank tot hun dertigste. Hieronder de belangrijkste punten uit de bijdrage van onze woordvoerder wonen Bea Schouten.

 • Er moet meer en sneller gebouwd.
 • Een gebrek aan ambtenaren bij gemeenten vertraagt de bouw van woningen kopte onlangs De Gelderlander. Doe daarom meer aan capaciteit ambtenaren voor de gemeenten, dat is toegezegd en doet de provincie
 • Focus niet alleen op Arnhem-Nijmegen en Foodvalley. Er is in heel Gelderland noodzaak en daar wordt aan gewerkt. Tiel gaat fors binnenstedelijk uitbreiden gaf gedeputeerde Kerris aan.
 • Voer de discussie over waar gebouwd kan worden (met koers ruimte), uitbreiden moet mogelijk zijn. Maar wel goed kiezen, behoudt onze mooie groene karakter. Er wordt ook uitgebreid, nadruk vooral op snelheid. Groen moet behouden blijven.
 • Niet alle randstedelingen hierheen halen! Zorg eerst voor onze Gelderlanders. Door het pleidooi van de gedeputeerden is geprobeerd meer geld naar het Oosten te krijgen, niet perse meer mensen. Dat gebeurt echter wel, er is een trek vanuit de Randstad naar het Oosten.
 • Kansen liggen ook in Steengoed benutten om bijvoorbeeld leegstaande detailhandel en leegstaande kantoorgebouwen te transformeren
Ga Terug
Nieuws

Continuiteit Gelders OV ondanks daling reizigers door Covid

Het OV blijft rijden met de oorspronkelijke dienstregeling. Hans van Ark vroeg de gedeputeerde daar naar tijdens de behandeling van de MTR/Perspectiefnota. En dat is mooi want de Corona-crisis had en heeft flinke effecten op het openbaar vervoer.

Hans van Ark vroeg hoe het nu toch verder gaat met het OV. Sinds Corona is het aantal mensen dat gebruik maakt van het OV flink afgenomen. Het CDA vindt dat Provinciale Staten actiever betrokken moet worden bij de moeilijke afwegingen die gemaakt moeten worden, omdat er veel minder met het OV gereden wordt.

Daarop volgde antwoorden van de gedeputeerde. Daaruit blijkt dat op dit moment het OV weer voor 60% bezet wordt ten opzichte van het pr-Corona tijdperk en dat is echt beter dan oorspronkelijk gedacht. Ook is er nu een principe overeenkomst met het Rijk dat ook in 2022 het Rijk de vergoeding voortzet om de tekorten in het OV aan te vullen en dat is echt goed nieuws! Want dat betekent dat het OV blijft rijden met de oorspronkelijke dienstregeling.

Van Ark vroeg daarop door of bij de huidige afschaling (op dit moment rijdt het OV ongeveer 10% minder dan voorheen) er geen lijnen worden opgeheven en dus hooguit er minder frequent op lijnen gereden wordt, zegde de gedeputeerde toe, dat dit inderdaad het geval is. Een mooi resultaat voor iedereen die van het OV gebruik maakt!

 

Ga Terug
Nieuws

De januskop van de perspectiefnota

Onze financieel woordvoerder Bert Komdeur sprak bij de bespreking van de uitwerking Midterm Review (MTR)/Perspectiefnota 2022. Dit document gaat over wat we de komende twee jaar nog gaan doen. Bert sprak over een januskop: een document met twee gezichten. Aan de ene kant trekken we nog een fors bedrag uit voor ambities in de komende jaren. Anderzijds staat de structurele ruimte onder spanning en ook de incidentele ruimte droogt op. En het vermogen op het stamkapitaal loopt fors terug. Bert maakte drie punten.

Zoeken naar investeringsruimte
GS gaven aan dat er bij nieuwe wensen vanuit Provinciale Staten PS zelf voor dekking moet zorgen. Het CDA vindt dat wat te kort door de bocht. CDA vraagt daarom om extra investeringsruimte te realiseren. Dat kan door oud voor nieuw, maar er mag ook gekeken worden naar kosten rond de bedrijfsvoering: inhuur, gebouwen enz. We willen daarover de discussie gaan voeren met PS en GS.

Zorg over continuïteit programma’s in incidentele ruimte
CDA wil daarnaast graag beter inzicht in de structurele en incidentele middelen. Deze zijn nu erg met elkaar verweven. Zo worden bijvoorbeeld veel van onze verkeersveiligheidsactiviteiten maar ook zaken uit cultuur en erfgoed gedekt uit de incidentele ruimte, terwijl je verwacht dat die vooral bij de structurele ruimte zijn ondergebracht. Als die incidentele ruimte dus opdroogt komen dat soort programma’s onder druk te staan. Hoe gaan we dat dan oplossen? De gedeputeerde zegde toe dat beter in beeld zal worden gebracht wat incidenteel en wat structureel geld is. Dit zal het geval zijn uiterlijk bij de Perspectiefnota 2023.

Financieel én maatschappelijk rendement 
Bert Komdeur hamerde er tevens wederom op dat we meer rendement uit ons stamkapitaal moeten zien te halen. CDA ziet een deel van ons stamkapitaal dan liever geïnvesteerd in volkshuisvesting: middeldure woningen. Zo krijg je een beter financieel rendement maar ook nog een mooi maatschappelijk rendement want je helpt er meer mensen mee aan een woning. Goed dat hier binnenkort een statenbrief over zal volgen.

Ga Terug
Nieuws

Verbeter balans in zon- en windenergie richting RES 2.0

Statenlid Bertine van Hooff dient vandaag een motie in om de balans in de verdeling tussen zon- en windenergie in het vervolgproces van de RES-sen te verbeteren. Hieronder een verkorte versie van haar bijdrage.

Ik reed laatst door Gld en ik dacht hoe mooi zou het Karel van Gelre op de gevel van een gebouw of Marga Klompé op een gevel via zonnepanelendesign. Ziet u het voor zich? Ik wel. We hebben met elkaar een hoge klimaatambitie neergelegd. Bijna de helft van de Nederlanders wil een strenger klimaatbeleid bleek afgelopen week uit het FD. Er is draagvlak bij 71% voor de bouw van windmolens op land en op zee. CDA staat achter de ambities. Met elkaar willen we de wereld een stukje beter achter laten.

CDA heeft aldoor gewezen op 5 punten:

 • Haalbaar
 • Betaalbaar
 • Met draagvlak
 • Meters maken
 • Met oog voor ons prachtige Gelderland

1.Participatie van onderop

CDA adviseert de gedeputeerde de ervaringen uit burgerpanels mee te nemen. Alleen zo worden onze inwoners en bedrijven serieus genomen. Een motie hierover van het CDA is aangenomen. Niet alleen over procesparticipatie, maar ook om participatie in de uitvoering. Neem ook hierin de stem van de Gelderlander serieus. Het gaat niet alleen om procesparticipatie of communicatie, maar ook om participatie in de uitvoering. In november 2020 is door GS toegezegd dat financiële participatie onderzocht zou worden. We zien hier met belangstelling naar uit.

2.Integraliteit en koppelkansen
Denk aan de hybride energieparken met windmolens, zonneparken en energieopslag. Denk ook aan circulair bouwen en recycling. Maar ook multifunctionaliteit op gronden. Er zijn ook zonnepanelen die omklapbaar zijn.

3.Realisatie en innovatiekracht
We zullen de ondernemers hier hard bij nodig hebben. Denk aan energieclusters en energielocaties waar zowel waterstof kan worden geproduceerd als afgenomen. Gelderland loopt voorop. We zijn de waterstofprovincie van Nederland, laten we dan ook zo acteren.

4. Balans tussen wind, zon op land en zon op dak.
Uitdrukkelijk verzoek aan GS. Uiteraard keuze per regio. CDA hecht er aan dit ijkpunt te herhalen. Als het dan zo is dat er verhoudingsgewijs meer wordt ingezet op zon, laten we dan ook inzetten op meer zon op dak. Voor zowel particulieren als ondernemers is er eenduidig beleid nodig.

5.De zonneladder
CDA is blij dat er een instructieregel opgenomen gaat worden in de actualisatieverordening nummer 8 over de eisen die aan gemeenten gesteld kunnen worden door de provincie. Feit blijft dat nog niet alle gemeenten in Gelderland beleid hebben gemaakt ten aanzien van de zonneladder en feit blijft dat er wel een volgorde is in de zonneladder maar geen volgtijdelijkheid. Zien er naar uit dat die instructieregel er gaat komen. We stelden hier al vragen over in oktober 2020.

We dienen hiertoe een motie in met als dictum met VVD, GL, CU en PvdA:

Verzoeken Gedeputeerde Staten:

 • Komende jaren samen met de regio’s in te zetten op een evenwichtigere verdeling in zon op land, zon op dak en wind in Gelderland naar de RES 2.0 in 2023
 • Aan PS een voorstel te doen voor het einde van 2021 op welke wijze dit streven naar een betere verhouding zon op land, zon op dak en wind bevorderd kan worden naar de RES 2.0 in 2023
 • Aan PS voor het einde van 2021 een overzicht te verstrekken van alle restgronden/no regrets gronden in Gelderland en tevens aan PS een voorstel te doen hoe deze restgronden beter ingezet kunnen worden voor de energietransitie naar de RES 2.0 in 2023

Motie CDA e.a. Evenwichtigere verdeling zon op dak zon op land wind RES 2.0

Ga Terug
Nieuws