Skip to main content
All Posts By

jtji2

Meer kruidenrijk grasland

Arjan Tolkamp vraagt vandaag aan gedeputeerde Peter Drenth om extra geld voor kruidenrijk grasland. Goed voor het klimaat, de natuur en de boer.

Mondelinge vragen Kruidenrijk grasland

Nieuws

Zorg om ziekenhuis Zutphen

Het CDA vindt het mogelijk sluiten van afdelingen in het ziekenhuis in Zutphen een zorgwekkende ontwikkeling en dringt aan op een actieve rol van de provincie ter voorkoming van verschraling van de zorg.

Een uitgeklede ziekenhuiszorg, dat is slecht voor de leefbaarheid in onze provincie. Statenlid en woordvoerder leefbaarheid Arjan Tolkamp: “Zorg moet betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. En dat staat hier onder druk, niet alleen voor Zutphen maar ook voor de gebieden daaromheen zoals de Achterhoek.”

 

Tweede Kamerlid Joba van den Berg stelde al Kamervragen over een vergelijkbare sluiting in een ander deel van het land[1]. Uit de beantwoording daarvan blijkt dat zorginstellingen ook stakeholders moeten betrekken bij overleg.

Arjan Tolkamp: “Wij vinden dat de bewoners uit de regio Zutphen en de provincie zelf belangrijke stakeholders in dit dossier zijn. We verwachten dan ook een pro-actieve houding van Gedeputeerde Staten richting het ziekenhuis.”

Tolkamp diende daarom Schriftelijke Vragen in.

[1] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20202021-1892.html

Nieuws

Groeifonds laat vooral de Randstad groeien

Voor de derde keer in nog geen jaar tijd komt Gelderland er bekaaid vanaf bij de verdeling van subsidiegelden. Dit keer gaat het om 3,5 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds. Dit is een fonds voor projecten die zorgen voor economische groei op langere termijn. De randstad mag 3 miljard bijschrijven, Oost-Nederland een schamele 95 miljoen.

Daisy Vliegenthart: “Ongelooflijk dat er nu weer zo’n voorbeeld van scheve verdeling is. En dit terwijl de Tweede Kamer een motie[1] heeft aangenomen dat een goede regionale spreiding van belang is bij de verdeling van dit soort subsidies.”

Het CDA heeft in de zomer van 2020 en in januari 2021 ook al schriftelijke vragen gesteld. Toen ging het om een scheve verdeling van subsidies van het Fonds Podiumkunsten[2] en over de REACT-EU gelden[3].

De 95 miljoen euro voor Overijssel en Gelderland samen is veel te weinig. Van alle Nederlanders woont 18,7% in Overijssel of Gelderland. Op basis daarvan zou Oost-Nederland ruim 650 miljoen euro mogen verwachten.

Daisy Vliegenthart: “Ik wil nu echt weten wat hier gebeurt. Is de lobby niet goed? Of zijn er onvoldoende goede voorstellen? Dat laatste geloof ik eigenlijk niet gezien de kracht van Oost-Nederland. Het kan toch ook niet zo zijn dat het Rijk een voorkeur heeft om in de Randstad te investeren? Uiteindelijk is de vraag hoe we ervoor zorgen dat er tot een eerlijke verdeling van subsidies en fondsen komt. Zodat ook bij de volgende tranche van het Nationaal Groeifonds Gelderland krijgt wat het verdient?” De CDA fractie stelt daarom Schriftelijke Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2020Z20767&did=2020D44521

[2] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9032887/1/Statenvragen%20G_%20Bos%20(CDA)%20e_a_%20over%20Lobby%20reparatie%20toekenningen%20meer%20jarige%20productiesubsidies%20Fonds%20Podiumkunsten%20(PS2020-556)

[3] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9614665/1/Statenvragen%20over%20Europese%20subsidies%20van%20D_%20Vliegenthart%20(CDA)%20(PS2021-19)

Nieuws

Dubbele druktemonitor verwarrend en geldverspilling

De druktemonitor zorgde afgelopen jaar voor een goede spreiding van mensen op drukke plaatsen in Gelderland om zo de verspreiding van Covid tegen te gaan. Nu blijkt dat deze zomer ook nog een drukteradar actief wordt. Maar waarom wordt er niet samengewerkt, vragen CDA en PvdA zich af?

Vanuit Provinciale Staten is bij de begrotingsbehandeling 2021 op 11 november 2020 door zowel CDA als PvdA aandacht gevraagd voor het continueren van de druktemonitor. Daisy Vliegenthart: “Wij zijn waren erg blij met de druktemonitor vorig jaar. Deze gaf mensen goede informatie over drukke en rustige plekken in de provincie. Zeer waardevol, zeker in Corona-tijd. Daarom hebben we een half jaar geleden gevraagd deze te continueren.” Gedeputeerde Staten heeft toen toegezegd voor 2021 een nieuwe druktemonitor te ontwikkelen.

Deze zomer komt er naast de druktemonitor echter ook nog een drukteradar bij (van Toerisme Veluwe Arnhem Nijmegen). Statenlid Daisy Vliegenthart: “Maar nu hebben we er twee! Ik begrijp daarvan niet de meerwaarde. Waarom is er niet samengewerkt? Twee monitoren, dat is verwarrend voor mensen. Bovendien is het zonde van gemeenschapsgeld.” CDA heeft daarom samen met PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. De partijen stellen voor om te kijken hoe er weer tot één vorm van druktemonitoring gekomen kan worden.

2021-05-28 SV Druktemonitor PvdA CDA

Nieuws

Vliegveld Teuge: meer duidelijkheid over hinderbeleving gewenst

Daisy Vliegenthart voerde het woord over Vliegveld Teuge dat een aanvraag heeft ingediend voor een provinciaal Luchthavenbesluit (LHB). Tegelijk spelen ook er in dit dossier ook zaken als de gevolgen van Covid voor het aantal vluchten, geluidshinder bij omwonenden en verduurzaming van de luchthaven.

Toen 4 jaar geleden de laagvliegroutes van vliegveld Lelystad bekend werden gemaakt liepen deze dwars over Teuge. Daisy Vliegenthart is daar toentertijd samen met PvdA collega Karin Jeurink voor in de bres gesprongen.

Daisy Vliegenthart: we hebben vier jaar geleden bij het college sterk aangedrongen om deze laagvliegroutes te laten verdwijnen om zowel Teuge maar ook de inwoners van Gelderland zo veel mogelijk te ontzien.

Daisy Vliegenthart: En het interessante is dat we 4 jaar later nog steeds met de discussie rond Teuge zitten. En breekt er dus weer een spannende tijd aan voor de luchthaven, de bedrijvigheid er omheen en voor omwonenden. De luchtruimherziening, al jarenlang een wens van de luchthaven zelf, om een fout te herstellen, wordt nu ook gebruikt om de hinder voor omwonenden te beperken.

Aan de ene kan is dat ook begrijpelijk,  maar aan de andere kant rijzen hier nog vragen. De cijfers:

1999: 80.000 vliegbewegingen per jaar
2016: 40.000 vliegbewegingen per jaar
2020: 50.000 vliegbewegingen per jaar

Dat is dus nog lang niet op het oude niveau van 1999. Toch lezen we de aanleiding om extra eisen te stellen in die toename van die hinderbeleving. Maar wat is nu eigenlijk die  hinderbeleving wil het CDA weten. Is dat een objectieve hinderbeleving of een subjectieve hinderbeleving? Of gaat het ook om een voorkomen van toekomstige hinder die er bijvoorbeeld aankomt als de General Aviation vanuit Lelystad Airport naar Teuge zou komen? CDA wil graag begrijpen waarom we dingen doen. Wij willen alle belangen goed af kunnen wegen en daar mist nog enige helderheid.

Dan liggen er een aantal scenario’s voor (zie onderaan). Keuze 3B begrijpen we helemaal. We zien ook dat ondernemers grote stappen zetten. Over scenario 3A zijn nog vragen, ook omdat de voorwaarden aan scenario 3A niet verder zijn uitgewerkt. Van de insprekers begrijpen we ook dat daar geen vooroverleg over is geweest. Dat is jammer. CDA vraagt daarom de gedeputeerde dat als we voorwaarden gaan stellen dat in overleg met de belanghebbenden ook gebeurd. CDA vindt dat als je maatregelen neemt het niet zo moet zijn dat ondernemers niet meer kunnen ondernemen. Zij moeten tijd hebben om in te spelen op nieuwe beperkingen. En juist ook op het gebied van duurzaamheid zien we dat er ook al grote stappen genomen zijn. Dus waarom worden op dat gebied nog aanvullende eisen gesteld?

Daisy Vliegenthart: Kunnen we niet veel meer belonen en stimuleren in plaats van knetterharde voorwaardes stellen?

CDA begrijpt ook dat bewoners ook moeten weten waar ze aan toe zijn. En we stellen daarom voor feitelijk te gaan meten en klachten te objectiveren.

———

Onderzochte scenario’s Teuge

1 Maximaal toestaan van het huidig gebruik
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit niet meer ruimte aan vliegbewegingen dan zij de afgelopen jaren heeft benut. Daarmee zou de luchthaven iets meer dan de helft van de gecorrigeerde geluidruimte benutten. Het vergunde aantal vliegbewegingen zal dan liggen in de orde grootte van 50.000 vliegbewegingen per jaar. Daarvoor is een “dubbel slot” in het Luchthavenbesluit nodig: Via een dubbel slot begrenst u anders dan nu het geval is niet alleen de toegekende Geluidruimte maar ook het aantal vliegbewegingen.

2 Toestaan hetgeen is aangevraagd door de luchthaven
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit dezelfde ruimte als in de huidige situatie (Omzettingsregeling), met enkel de correctie voor een eerder gemaakte fout. Binnen deze gecorrigeerde geluidruimte zijn tot maximaal ca. 80.000 vliegbewegingen mogelijk.

3A Gerichte maatregelen gericht op Hinderbeperking
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit beperkingen die bijdragen aan het verminderen van de ervaren hinder door de vliegbewegingen vanaf de luchthaven Teuge in de omgeving. Hinder van valschermvluchten wordt als de grootste bron van klachten beperkt: Er komen valschermspring-vrije weekenden of dagen.

3B Groeimodel naar duurzaamheid: Geleidelijk Terugbrengen hinder en milieubelasting
De luchthaven krijgt in het nieuwe Luchthavenbesluit een in het verloop van tijd afnemende geluidruimte, een CO2 plafond en emissieruimte in de Wnb. Door de vliegtuigen stiller en schoner te maken kunnen toch dezelfde aantallen vliegbewegingen worden gemaakt.

(bron: https://gelderland.notubiz.nl/document/10040121/1)

Nieuws

RES 1.0: zorg voor betere balans in zon- en windenergie

Woensdag lagen de ontwerpbesluiten van de Regionale Energie Strategieën van 4 Gelderse regio’s voor aan de Staten. De inzet van woordvoerder Energie en Klimaat Bertine van Hooff:

 1. Disbalans zon/windenergie
  CDA pleit voor een betere balans in de verdeling tussen zon- en windenergie. Wat gaat er concreet gebeuren om deze scheve verhouding recht te trekken?
 2. Integraliteit en de koppelkansen
  Naast 4 criteria die door het Rijk zijn meegegeven, hebben regio Arnhem-Nijmegen en Noord-Veluwe ook integraliteit (koppelkansen) en belemmerend beleid als extra criteria opgenomen. Verzoek aan GS om deze bij alle regio’s mee te nemen. Denk bijvoorbeeld aan energieclusters en zonnepanelen boven parkeerterreinen en gewassen.
 3. Instructieregel zonneparken
  CDA is blij te lezen dat er een instructieregel in actualisatieverordening 8 gaat komen voor gemeenten bij afweging voor zonneparken in het buitengebied. Niet alle gemeenten hebben beleid gemaakt over die zonneladder ondanks dat ze in dec. 2020 een brief hebben gehad hierover. Er zit wel volgorde maar geen volgtijdelijkheid in. Wie blijft dit monitoren?
 4. Samenwerking en bovenregionale regie
  Uit beantwoording vragen blijken deze begrippen veelvuldig terug te komen. Hoe kijkt u aan tegen deze bovenregionale sturing en hoe zou die vorm dienen te krijgen?
Nieuws

Gelderse Kijk op Sturing

In de oordeelsvormende bijeenkomst werd vandaag gesproken over de Gelderse kijk op sturing. Doel van de Statenbrief: doelen scherper in beeld brengen. Het CDA stelt bij de Kijk op Sturing de inwoners en partners van Gelderland centraal.

Voor het CDA gaat het hier om iets fundamenteels: hoe willen wij als Gelderland samenwerken aan Gelderlander? Hoe richten wij onze democratische rechtsstaat in? Dat doen we door duidelijke doelen te stellen. Woordvoerder Bert Komdeur verwees daar bij ook naar een interview met de president van de Algemene Rekenkamer. De strekking: duidelijke doelen leveren duidelijke resultaten op en meer vertrouwen bij onze inwoners. Daarvoor is ook duidelijke informatie nodig. Dat is ook onderkend. Er zit een gat tussen visie en uitvoering, daar moeten beleidsprogramma’s tussen.

De Statenbrief gaat over eigenaarschap van GS en PS. En eigenaarschap van onze inwoners. Wanneer zet je die koffer met instrumenten voor participatie in? Hoe kun je onze inwoners, en dan niet alleen de ‘usual suspects’, meer betrekken bij visievorming en uitvoering? Voor een goed functioneren is een bloedsomloop nodig. Daar leven wij van als PS: van goede informatie. Daar is ook een discussie over te voeren: wat is openbaar en wat niet, hoe gaan we met elkaar om, macht en tegenmacht. Wie is waarvan? Bert Komdeur deed de suggestie om voor wat betreft de visies, beleidsprogramma’s en uitvoeringsprogramma’s een duidelijke link naar een nieuwe indeling van de begroting te maken. Zo kan PS steeds beter sturen en controleren.

Voor het CDA is ook de participatie van inwoners en de informatievoorziening van de provincie naar inwoners een aandachtspunt. Hoe komen we tot duidelijke taal? Dat kan nog beter, zoals je bijvoorbeeld kan zien in het voorbeeld van een column uit De Gelderlander deze week. De columnist wijst ons daar op een voorbeeld van hoe wij onze besluiten soms kenbaar maken. De teksten en koppen die we gebruiken is voor onze inwoners vaak niet te begrijpen. Dat kan en moet beter. Laten we daarom naast duidelijke doelen ook tot duidelijke taal komen.

Nieuws

Jaarstukken 2020

De jaarstukken 2020. Onze financiele woordvoerder Bert Komdeur richtte zich op drie punten: meer aandacht voor de herstelfase van Covid, zorg voor een beter rendement op ons stamkapitaal en geef ons inzicht in de reserves van de provincie.

Algemeen beeld: de mist trekt op
CDA is positief over de snelle reactie in de vorm van Covid hulp richting gemeenten. Er is bewonderenswaardig veel gedaan. We merken wel dat de Covid verantwoording terug gaat naar de Planning & Control documenten, maar wij wachten nog wel op de herstelfase. We kunnen weer varen op zicht. Maar hoe gaan we nu verder? Wat is er gebeurd met onze detailhandel, onze kantoren, het meer thuis werken, het wellicht verder van je werk wonen. Hier spelen processen die soms in een stroomversnelling zijn gekomen. Daar moet een follow-up voor komen. Waar komt de herstelfase en hoe moeten we inspelen op nieuwe trends?

Financiële positie: hoe zorgen we voor meer rendement?

Bert Komdeur: onze financiële positie is onverminderd sterk, maar ook onderhevig aan enige betonrot.

Wij leven veel van ons rendement op ons stamkapitaal. Dat was in 2010 zo’n 4%. De prognose is dat deze in 2025 naar 0,53% is teruggelopen. Op 4 miljard is dat een enorm bedrag. Ons rendement droogt dus steeds verder op. CDA heeft eerder al aandacht gevraagd voor een beter rendement op ons stamkapitaal, een besluit volgt later dit jaar. Het is goed dat we hier nog een verdiepingsslag op gaan maken. Want je kunt straks volgens 600 miljoen investeren in Alliander. Maar je kan wellicht in plaats daarvan ook 600 miljoen in Volkshuisvesting stoppen. En zo zorgen voor extra woningen met een middellage huur met een rendement van zo’n 5%. Dan hebben we financieel rendement en maatschappelijk rendement in de vorm van extra woningen. CDA heeft daarom GS gevraagd dit traject verder te verkennen.

Informatiepositie
Deze wordt steeds beter, daar zijn mooie stappen gemaakt die leiden tot concretere en compacte verslaglegging. Dat vinden wij belangrijk. PS geeft geld aan GS. Daarvoor terug krijgen we informatie. Dat hebben we nodig om te controleren en bijstellen. Hoe zit het met onze reserves en de samenstelling van onze reserves? Welke verplichtingen liggen er nu onder de reserves?

Bert Komdeur: Onze reserves zijn nog teveel een blackbox. We missen een overzicht.

Als we scherper aan de wind moeten gaan varen dan moeten we wellicht keuzes gaan maken dan willen we de juiste informatie hebben. We moeten toch zo’n overzicht kunnen krijgen? Welke verplichtingen zijn we aangegaan, wat is de vrije ruimte?

Nieuws

Bijdrage Gerhard Bos bij Midterm Review

We zijn halverwege de coalitieperiode. Dat betekent terugblikken en vooruitkijken. En dat doen we in de vorm van de tussenbalans of ook wel de midterm review (MTR). Gerhard Bos benadrukte namens het CDA de volgende zaken.

De ontwikkelingen die zich inmiddels hebben voorgedaan zijn niet alleen onverwacht, maar ook zeer ingrijpend. Naast stikstof, droogte en Corona die ineens in volle omvang binnen kwamen in ons leven zijn er nog tal van zaken waar we mee aan de bak moeten. Het vraagt om alertheid, om mee te kunnen bewegen, vooruit kijken en wellicht zullen we ook ons beleid moeten aanpassen.

Een van die thema’s is de woningnood.

Woningbouw: de termen ‘hoogspanning en zelfs overspanning’ zijn inmiddels een understatement als het gaat om de woningmarkt. Jongeren moet jaren wachten op een woning, de nood is groot, en niet alleen voor jongeren. Een enorm tekort aan woningen, betaalbare woningen! Meer dan genoeg reden om te kijken wat we als provincie extra kunnen doen om de woningbouw te versnellen en als het kan ook meer woningen te bouwen. We hebben daar samen met de VVD een motie over opgesteld  “woningbouw: proeftuin en versnellen”.

Verkabelen van hoogspanningslijnen
Als het gaat om hoogspanningslijnen wil het Rijk dat er minder mensen onder hoogspanningslijnen wonen. Tijdens de consultatie op 10 april, maar ook al daarvoor, zijn er nadrukkelijk signalen vanuit o.a. Zutphen en Apeldoorn gekomen met als strekking: provincie: kunnen jullie helpen om de masten weg te halen en de kabels in de grond te krijgen? Het CDA wil dat de provincie de helpende hand gaat bieden. Samen met de PvdA hebben daarover we een motie opgesteld: “Hoogspanningslijnen: verkabelen kwestie van doen!”

Boost voor schutterijen, sportverenigingen en dorpshuizen
Tal van organisaties zijn in Gelderland actief. In heel veel organisaties in het maatschappelijke middenveld zijn het de vrijwilligers die het verschil maken, die activiteiten organiseren. Zoals de schutterij, het dorpshuis en de sportclub. Het zou echt zeer jammer zijn als organisaties, hun herstart niet voor elkaar kunnen krijgen omdat ze bijvoorbeeld daar geen geld voor hebben. We hebben hiervoor de motie boost maatschappelijke organisaties mtr opgesteld.

Dictum motie Boost maatschappelijke organisaties:
Verzoeken GS om:

 1. samen met de Gelderse Sport Federatie, Leefbaarheidsalliantie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Cultuur Oost en in overleg met de gemeenten te onderzoeken of en in hoeverre het nodig is om als provincie in het kader van de herstart van activiteiten een eenmalige boost te geven bij de herstart van de activiteiten van de maatschappelijke organisaties.
 2. Het onderzoek met name te richten op organisaties waarin vrijwilligers actief zijn of beter gezegd het verschil maken. 

Maak werk van & maatwerk bij verkeersveiligheid
In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een plan zal komen om de verkeersveiligheid in Gelderland te vergroten. Het is van belang is om bij verbetering van de verkeersveiligheid niet alleen te kijken naar de feiten (objectieve veiligheid) maar ook naar de beleving (subjectieve veiligheid). Verbetering van de verkeersveiligheid vraagt steeds om maatwerk.

CDA vroeg daarom of GS bereid is om als er aanpassingen aan wegen nodig zijn in het kader van verkeersveiligheid samen met de betrokken gemeente(n) te zoeken naar maatwerk als het gaat om de financiën, bv voorfinanciering?

Partnerschap van provincie
Worden we gezien als partner of worden we anders gezien? Staan we echt naast mensen? Verminderen we de papierwinkel echt en merkbaar?

Accounthouders voor gemeenten
Tijdens een van de gesprekken die we als CDA-fractie voerden kwam op tafel dat de provincie met accounthouders voor gemeenten zou kunnen werken. Gemeenten vinden het best lastig om uit te vinden waar ze moeten zijn bij de provincie. Iedere gemeente een eigen eerste aanspreekpunt.

 • Drempelverlagend
 • Snellere communicatie
 • Tempo antwoorden op vragen vanuit gemeenten kan hiermee wellicht ook omhoog.

Vraag: zou GS willen kijken of het werken met accounthouders voor Gelderland in het kader van het fenomeen partnerschap kunnen passen?

Stamkapitaal
Hoe gaan we om met ons stamkapitaal. Daar zullen we later nog verder over spreken. Een uitname uit het stamkapitaal is zeer acceptabel. Er is ruimte in dat kapitaal om voor Gelderland de goede dingen te doen. Er moet geen slot op komen, maar nu wel investeren in Gelderland. Geld inzetten voor Gelderland, een prima zaak!

Nieuws

4 juni – webinar energietransitie

Op vrijdagmiddag 4 juni organiseren Statenleden Bertine van Hooff (energie, klimaat) en Daisy Vliegenthart (economie, stikstof) een webinar over de energietransitie. We hebben gemerkt dat dit een onderwerp is dat onder veel van onze leden en ook onder onze raadsleden leeft. Wij willen daarom graag met jullie in gesprek over alles wat er bij jullie leeft rondom de energietransitie, de Regionale Energiestrategieen (RES-sen), over het belang van (financiële) participatie en van draagvlak. Kortom: genoeg te bespreken! Het webinar zal plaatsvinden tussen 14.30 en 16.00 uur. Heb je vooraf al vragen stuur ze dan naar onderstaand mailadres.

Doe mee en meld je aan via een mailtje naar maaike@cdagelderland.nl

Nieuws