Skip to main content
All Posts By

jtji2

Gelders openbaar vervoer nu en in de toekomst

Vandaag werd besloten over de nieuwe OV-concessie indeling voor o.a. de provincie Gelderland. In februari 2023 wordt gestart met de aanbestedingstrajecten van de Gelderse OV-concessies Achterhoek-Rivierenland en Arnhem-Nijmegen-Foodvalley. In de indeling zijn wat kleine wijzigingen waar het CDA prima mee kon instemmen.

Ook werd een onderzoeksrapport besproken met de titel ‘Gelders OV onder druk’. Het rapport heeft behoorlijke pittige conclusies. Er moeten op structurele basis jaarlijks miljoenen extra worden uitgegeven om het OV te laten rijden. En dan hebben we het alleen nog maar over het gebied Arnhem-Nijmegen. Dat heeft meerdere oorzaken: gestegen brandstofprijzen, hogere salarissen maar ook minder reizigers sinds Covid.

Dat is nog niet afdoende om dezelfde bussen en regionale treinen te laten rijden zoals nu. Het besluit over nog meer budget wordt overgelaten aan de nieuwe Staten en aan een nieuw college van Gedeputeerde Staten.  Op voorstel van PS is onderzocht of het regionale OV in Gelderland efficiënter en slimmer georganiseerd kan worden. Helaas blijkt uit onderzoek dat de potentiele besparingen zeer beperkt zijn. Het schrappen van OV lijnen leidt dus amper tot besparingen.

Aanbevelingen van het CDA voor de lange termijn:
a. aandringen op fundamentele herijking van de uitgangspunten voor OV in de toekomst, anders wordt het onbetaalbaar en blaast het systeem zichzelf op.
b. Die keuzes moeten gemaakt worden in het totaal van het mobiliteitsbeleid, de huidige Mobiliteitsvisie ‘op weg naar een bereikbaar Gelderland’ (nog maar twee jaar geleden vastgesteld) kan weer op de schop.
c. nog eens kritisch laten onderzoeken waarom de huidige concessie van EBS IJssel/Vecht wel conform eisen gewoon kan worden uitgevoerd, bij de concessie Achterhoek/Rivierenland ook in de coronatijd niet bijgespijkerd hoefde te worden, dus de problemen zitten kennelijk vooral op de concessie Arnhem/Nijmegen/Foodvalley

Nieuws

Doorstart Rijnbrug Kesteren-Rhenen

Bijna een jaar nadat het bericht kwam dat de Rijnbrug er waarschijnlijk niet ging komen wordt nu weer volop gepraat over een doorstart. Begin 2022 besloot PS aanvankelijk vooral op aandringen van CDA en SGP om de reeds gereserveerde 40 miljoen beschikbaar te houden voor de aanpak van de verkeersknelpunten op en bij de Rijnbrug (PS2021-867). En het college van GS werd gevraagd een taskforce voor dit project te starten: een lobby om ook geld voor de brug te krijgen bij het Rijk. Er ligt immers een enorme woningbouwopgave in de regio en daarvoor is een bredere Rijnbrug noodzaak. En met succes want nu liggen de kaarten een stuk beter.

Naast de toezegging van het Rijk om € 40 miljoen bij te dragen aan de verbreding van de Rijnbrug Rhenen is nu nog aanvullend € 10,5 miljoen per provincie nodig. Hans van Ark vroeg bij de oordeelsvorming nog aandacht voor twee knelpunten.

Knelpunt in Rhenen
CDA verwacht dat er een knelpunt aan de Rhenense kant blijft bestaan bij de kruising van de N233 en de N225 in Rhenen. Een structurele oplossing voor dit punt betekent eigenlijk, dat er rigoureuze ruimtelijke maatregelen moeten worden getroffen in het centrum van Rhenen. Nu is afgesproken tussen de beide provincies en om te bezien hoe de situatie zich ontwikkelt en in 2028 te bekijken of, en zo ja welke, maatregelen nodig zijn.

Stijgende kosten
De rijksbijdrage aan de verbreding van de Rijnbrug is € 40 miljoen inclusief btw. Het Rijk maakt in dit soort situaties doorgaans haar bijdrage exclusief btw (€ 33,06 miljoen) over en stort de btw in het btw compensatiefonds. Dit is een Nederlands begrotingsfonds waaruit gemeenten en provincies de btw kunnen terugvragen die ze betaald hebben over uitbesteed werk. Voor het project Rijnbrug is de situatie bijzonder want de provincie kan de btw niet terugvragen omdat het hier gaat om werkzaamheden aan een brug van het rijk. Ook stijgende bouwkosten blijven een risico bij de Rijnbrug.

Nieuws

Gezocht: vicevoorzitter en penningmeester CDA Gelderland

Per mei 2023 komen binnen het Dagelijks Bestuur van het CDA provincie Gelderland de functies van Penningmeester en Vice-Voorzitter vacant.

profielschets

Het bestuur roept daarom ieder binnen het CDA Gelderland die zichzelf geschikt acht één van deze rollen in te vullen op zich te melden of personen voor te dragen die men geschikt acht om deze rol in te vullen.

Geïnteresseerden voor de functie van penningmeester of vice-voorzitter kunnen hun belangstelling kenbaar maken door voor 14 maart een motivatiebrief met CV digitaal te sturen aan Myrthe Kuiper myrthe@cdagelderland.nl.

Nieuws

Fijne kerstdagen: kerstboodschap Peter Drenth

De fractie en het bestuur van CDA Gelderland wensen u gezegende of zalige kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. Ook brengen we u namens onze gedeputeerde en lijstrekker Peter Drenth een kerstgroet:

Al weer is er een jaar voorbij. Een bewogen en voor velen ingrijpend jaar. Het begin van de oorlog in Ukraine, einde van de corona beperkingen, hoge inflatie en snel stijgende energieprijzen en grote onzekerheden in het landelijk gebied om er maar een paar te noemen. Zaken die velen van ons raken en voor grote zorgen en soms zelfs problemen zorgen.

Terwijl ik dit schrijf is de vierde advent al geweest. Donkere dagen voor het feest van het licht. Ondanks de grote onrust buiten en de zorgen binnen toch het feest van het licht. Een moment om stil te staan bij wat we hebben, onze dierbaren en voor velen hun geloof. Ook een tijd om na te denken over het nieuwe jaar wat gaat komen. Niet dat alle problemen opeens weg zijn, maar wel een jaar waarin we ook vooruit mogen kijken en samen de schouders er onder te zetten. Een jaar waarin we ons niet laten leiden door populisme maar werkelijk naar elkaar omkijken. Een jaar van meer wij en minder ik. Dat wens ik ons allen toen. Gezegende of zalige kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2023.

Peter Drenth

Nieuws

CDA positief over resultaten OnePlanet

Bijna 4 jaar geleden besloten de Staten over een investering van 65 miljoen Euro aan OnePlanet. Een besluit waarbij we zeker niet over een nacht ijs zijn gegaan. We waren en zijn blij met de kansen die IMEC samen met Universiteit Wageningen en Radboud Universiteit ziet in Gelderland. Woensdag lag een tussenevaluatie voor en de beslissing om een tweede tranche van 26 miljoen euro aan OnePlanet te geven. De resultaten van OnePlanet zijn bijzonder goed en het CDA heeft dan ook positief hierover besloten. Daisy Vliegenthart was woordvoerder.

Vliegenthart refereerde nog aan de beslissing van bijna 4 jaar geleden. Die was positief, maar we hebben ook aangegeven dat als de provincie Gelderland een grote financiële bijdrage leveren aan een samenwerkingsverband als OnePlanet dat daar dan ook tegenover mag staan dat dit initiatief een belangrijke bijdrage levert aan Gelderland. Aan het onderwijs in Gelderland en ondernemers in Gelderland. Dat de Gelderlandse ondernemers en inwoners daar ook iets voor terug krijgen.

We zijn dan ook zeer positief over de tussenevaluatie. Want de KPI’s (kritieke prestatie indicatoren) zijn dik gehaald. We zien dat OnePlanet een bijdrage levert aan de maatschappelijke vraagstukken die nu spelen: het mooiste voorbeeld daarvan is het meetsysteem van stikstof.

We hebben als CDA dan ook ingestemd met het beschikbaar stellen van de resterende 26 miljoen voor OnePlanet maar zetten daar graag een uitdaging tegenover.

Wij zouden graag zien dat inwoners en ondernemers in Gelderland nog meer worden betrokken. Dat gaan wij niet invullen want juist zo’n innovatieve organisatie als OnePlanet zal zelf zeker op een creatieve ideeën komen.

Nieuws

Gelders Programma Landelijk Gebied

Het Gelders Programma Landelijk Gebied. Arjan Tolkamp voerde hierover het woord. Hij had een mooie spreektekst over hoop en vertrouwen die hieronder terug te lezen is. Ook diende het CDA een motie mee in om de leefbaarheid in Gelderse dorpen en kernen te vergroten. En om daar criteria aan te verbinden want leefbaarheid is natuurlijk een breed begrip. En om te zorgen voor een basis aan voorzieningen in de dorpen en kernen.

Spreektekst Arjan Tolkamp:
Voorzitter,

Wat is geloof? Als ik zeg ik geloof dat het morgen 10 graden vriest, is het nog lang niet zeker dat het vriest, laat staan dat de Elfstedentocht geschaatst kan worden.

En wat nou als ik geloof omschrijf als mijn vertrouwen ergens in hebben, of nog beter mijzelf aan een persoon toevertrouwen?

Zou ik als burger van Gelderland ook 100% durven te vertrouwen op de intenties van de  Gelderse politiek? En zijn intenties genoeg? Diverse onderzoeken tonen aan dat beleid en uitvoering steeds verder van elkaar af zijn komen te staan de laatste jaren. En nee, niet de samenleving is complex geworden, maar de overheid.

Dat versterkt mijn vertrouwen als burger in de overheid niet echt, je wil graag tastbaar resultaat. Nu ben ik als burger ook wel steeds meer een veeleisende consument geworden, al dan niet door mijn omgeving. En hoewel ik mij realiseer dat vraagstukken vaak ook ingewikkeld zijn, is een “eenvoudige” oplossing gauw geroepen en voor waarheid aangenomen.

Arjan Tolkamp: De oprechte wanhoop in de ogen van redelijke mensen… die woorden van Remkes raakten mij.  Een ondernemer moet een grote hoeveelheid hoop hebben: Hoop is namelijk de langdurige verwachting dat een onzekere uitkomst gunstig zal zijn. Hoe onzeker je huidige situatie ook is.  Hoop kan ook zijn dat je met vertrouwen en geloof naar de toekomst kijkt.

En daar ligt de basis dus weer: vertrouwen! Als leidinggevende probeerde ik mijn assistenten het vertrouwen te geven dat ze fouten mochten maken, en dat ik de klappen zou opvangen.

Die werkwijze moeten wij als provincie ook toepassen in het GPLG. Gespreide verantwoordelijkheid is natuurlijk ook een typisch CDA principe: Geef als overheid mensen en organisaties het vertrouwen om te doen waar ze goed in zijn. En misschien is het inderdaad beter om te zeggen, ruimte geven aan in plaats van loslaten. Maar geef nu als overheid alleen de doelen mee, en pas waar nodig de wetgeving aan om ruimte geven aan de gekozen middelen om de doelen te bereiken. Niet voor niets heb ik mij namens het CDA in de oordeelsvorming gericht op de inhoudelijke kant van de kaders en tegenstrijdige wetgeving die de basis vormen van deze kaderstelling. De valkuil die de overheid vaak maakt is dat ze via wet en regelgeving zaken, soms zelfs op het niveau van het individu, willen afdwingen. Top-down werken! Een echte transitie bestaat uit innovaties, actieve overheidssteun en draagvlak van de doelen door het maatschappelijk middenveld. Met een paar wetten of fondsen ga je een transitie niet in gang zetten. Daarvoor moet je het gesprek aangaan en echt luisteren en bereid zijn om zelf af en toe aanpassingen te doen. Voor het CDA is het dus ook echt van belang dat de kaderstelling na de verkiezingen definitief gebeurt, na input van onze inwoners.

Maar om die kaderstelling goed te kunnen doen moet je nu wel de gesprekken aangaan.

Wat de Gelderse Maatregelen Stikstof ons bovendien weer laten zien is, dat het verstandiger is om zelf als Gelderland initiatief te nemen, een plan te maken, regie te houden. Dan af te wachten wat er op je afkomt. En met zelf bedoel ik dus samen met alle sectoren, gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties (tbo’s)en inwoners. Samen het initiatief nemen voor onze Gelderse toekomst.

 • Daarom dienen we ook het amendement van de VVD in. Een punt van aandacht wil ik hier nog wel noemen, het concretiseren wat leefbaarheid is. Daarvoor dienen wij samen met de Christenunie een motie in. Het dictum van deze motie is
  Verzoeken GS:
 • In overleg met Gelderse dorpen en kernen duidelijke criteria te ontwikkelen aan de hand
  waarvan de leefbaarheid en de aantrekkelijke leefomgeving kunnen worden afgewogen in relatie tot de transitie in het landelijk gebied;
 • Hierbij aandacht te hebben voor een basisvoorzieningenniveau, passend bij de behoefte van de Gelderse dorpen en kernen;
 • Hierin de samenwerking te zoeken met provincies die voor gelijksoortige uitdagingen staan

Het CDA Gelderland stemt dus in met deze kaderstelling. Het is beter om als Gelderlanders zelf een plan te hebben. En daarom roepen wij alle betrokkenen op, ga het gesprek aan, denk mee! Werk samen aan oplossingsrichtingen, in de wetenschap dat ook pas daarna de definitieve kaderstelling plaats vindt. En ik geloof echt dat door gezamenlijk het gesprek aan te gaan over een hoopvolle toekomst een stap kan worden gezet in het herstel van vertrouwen in elkaar.

Tot zover Voorzitter.

Nieuws

Grondwateronttrekking en verdroging

De afgelopen jaren was er geregeld sprake van droogte in onze provincie. Aanleiding voor de Rekenkamer Oost-Nederland een rapport te schrijven over verdroging en het onttrekken van grondwater. Engelina van Steenbrugge voerde hierover het woord.

CDA is tevreden met het rapport van de Rekenkamer en de bijbehorende aanbevelingen, deze aanbevelingen worden dan ook overgenomen door GS. We hebben twee weken geleden in de oordeelsvorming ook al extra aandacht gevraagd voor een APK voor bestaande vergunningen, een soort periodieke keuring van de vergunning dus. Dit is een noodzaak want veel vergunningen zijn al oud, zelfs al meer dan 20 jaar en in al die jaren is er veel veranderd. De gedeputeerde heeft toegezegd de APK bij grote wateronttrekkers met een vergunning, beter te gaan gebruiken en te zorgen dat om de 5 jaar de vergunningen worden gecontroleerd.

Voor het CDA zit er nog wel een zorg omtrent het feit dat deze bedrijven, die grootverbruikers, veel water onttrekken waardoor er nu al gebieden ‘op slot’ zitten waar men in de toekomst naar water wil gaan zoeken, de zogenaamde waterwingebieden.

Er bestaat al een waterbesparingsplan, dit dient wel actief te worden betrokken bij de vergunningverlening en controle bij de APK. CDA kan zich voorstellen dat er speciaal aandacht is in het waterbesparingsplan door een paragraaf toe te voegen dat de wateronttrekker zich inzet om water te besparen, wellicht door afspraken te maken over de omvang van bezuinigen.

Grote wateronttrekkers gebruiken heel veel water. Met het waterbesparingsplan behorende bij de (bestaande en nieuwe) vergunning inclusief de 5-jaarlijkse APK kan gestuurd worden op waterbesparing. Immers, burgers moeten zich ook inzetten om op allerlei manieren water te besparen.

CDA heeft daarom gevraagd dit plan nog aan te scherpen: Gedeputeerde Staten gaat hierop nogmaals kijken wat de mogelijkheden zijn van aanscherping om de industriële grootverbruiker te activeren om water te gaan besparen.

Door andere partijen werd nog een motie ingediend. Deze behelst het gelijk trekken van de registratie van grondwateronttrekkingen over de drie Gelderse waterschappen. Het CDA begrijpt het voorstel om bij de Gelderse en Overijsselse waterschappen en de provincies de registratie van grondwateronttrekkingen op hoge zandgronden gelijk te trekken. Dit staat nu op 12.000 m3 bij diverse waterschappen en bij Rijn en IJssel op 50.000. We zijn het eens dat het goed is de grens gelijk te gaan maken bij diverse waterschappen.

Nieuws

Familiedag in Burgers Zoo

Om onze leden te bedanken voor hun steun en om elkaar te ontmoeten organiseert het CDA Gelderland op zaterdag 18 februari 2023 een familiedag in Dierentuin Burgers Zoo te Arnhem.

Tijdens deze dag staat ontmoeting en plezier centraal voor zowel CDA-leden als niet CDA-leden. Introducé(e)s zijn dus van harte welkom!

Programma:

10:00 ontvangst en ontmoeting

Na de ontvangst kunt u het park op eigen gelegenheid verder bezoeken.

 

Aanmelden:

Kaarten kosten 10 euro per persoon (max. 4 kaarten)

Aanmelden kan via dit formulier: 

* beperkt aantal kaarten beschikbaar

Nieuws

Twee miljoen voor woningbouw

Woensdag werd in de oordeelsvorming gesproken over hoe 2 miljoen euro het beste ingezet kan worden op het gebied van woningbouw. De keuze is of dit via de WBI, de woningbouwimpuls, wordt ingezet om 2.000 woningen versneld mee te bouwen of dat het geld ingezet gaat worden om 125 starters een starterslening te gaan geven. Het CDA vindt dat er voor beide opties wat te zeggen valt. Deze keuze is nu bij GS neergelegd. Mogelijk wordt het bedrag ook over beide opties verdeeld. Dit zal in februari nog terug komen in Provinciale Staten.

Woordvoerder wonen Engelina van Steenbrugge heeft ook gevraagd naar de hoeveelheid flexwoningen, met name voor arbeidsmigranten, in het Rivierengebied. Het is mooi dat deze mensen bij de werkgever op het terrein huisvesting vinden, maar er komen soms wel erg veel woningen op 1 locatie bij elkaar. CDA pleit voor iets meer spreiding.

Engelina stelde tevens voor om de VAB’s (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) als pilot uit te gaan voeren voor woningbouw. Dus dat betekent dat boerderijen en agrarische bedrijven die leeg komen te staan omgevormd kunnen worden tot diverse soorten woningen en woonvormen. De gedeputeerde gaat kijken wat de mogelijkheden zijn op dit gebied.

Naast het versnellen heeft Engelina heeft gevraagd of de procedure om te bouwen ook versneld kan worden. Daarop werd geantwoord dat er een wet op regie volkshuisvesting komt waarin procedures en inspraak worden veranderd om te versnellen/verkorten en dan komt er ook geld vanuit het Rijk bij.

Nieuws

CDA-leden stellen kandidatenlijsten en verkiezingsprogramma’s Provinciale Staten en Waterschappen vast

Wij kijken terug op een zeer goed bezochte ledenvergadering in Nijmegen waar door de leden van het CDA Gelderland de kandidatenlijsten en het verkiezingsprogramma’s voor de Provinciale Statenverkiezingen en Waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 zijn vastgesteld. 

Gedeputeerde Peter Drenth voert de lijst aan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Op twee en vier staan huidige statenleden Daisy Vliegenthart-Goedhart uit Ermelo en Arjan Tolkamp uit Aalten. Nieuwkomers Diede Balduk uit Didam en Nick Bakker uit Ooij staan op drie en vijf. 

De volledige lijst:                        

 1. Peter Drenth, Doetinchem                        
 2. Daisy Vliegenthart – Goedhart, Ermelo              
 3. Diede Balduk, Didam
 4. Arjan Tolkamp, Aalten
 5. Nick Bakker, Ooij
 6. Bert Komdeur, Ede
 7. Liza Kozlowska-School, Hedel
 8. Ilse Bruls, Nijmegen
 9. Gerhard Bos, Apeldoorn
 10. Rosalie Korthaus, Zevenaar
 11. Hans van Ark, Heerde
 12. Thomas Steenkamp, Beneden Leeuwen
 13. Desirée Brouwer-de Geus, Brummen
 14. Laurens Zwaan, Asperen
 15. Mark Purperhart, Zutphen
 16. Mark Obbink, Ede
 17. Bengt Stegeman, Bronckhorst
 18. tot 50. De namen op deze plaatsen worden later bekend gemaakt.

Voor Waterschap Vallei en Veluwe voert Marja van de Tas de lijst aan. Voor Waterschap Rivierenland is dat Esther Groenenberg en voor Waterschap Rijn & IJssel voert Danielle Robbertsen-Boon de lijst aan voor het Waterschap.

Bovenaan de kandidatenlijst voor het waterschap Vallei en Veluwe staan bekende en nieuwe gezichten. Na lijsttrekker en beoogd heemraad Marja van der Tas uit Heerde volgen Wimjan van der Heijden uit Epe op plek 3 en Mark Obbink op plek 5. Arno Spekschoor (Twello) staat op de 7e plaats.

Op de kandidatenlijst van de waterschap Rivierenland staan er nog drie Gelderse kandidaten op de lijst. Na lijsttrekker en beoogd heemraad Esther Groenenberg (Ressen) staan uit Gelderland op nummer 5 Maaike van Deelen (Elst) en Arjen Sijpkens (Tiel) en Henk Schellekens (Dreumel) op 7 en 9.

De lijst van waterschap Rijn & IJssel heeft na de lijsttrekker Danielle Robbertsen-Boon de volgende mensen:

 1. Theo Donderwinkel (Lichtenvoorde)
 2. Belinda Elferink (Zevenaar)
 3. Jeroen Tomassen (Zevenaar)
 4. Marieke Frank (Groenlo)
 5. Andre Baars (Arnhem)
 6. Henk Onstenk (Steenderen)
 7. Aschwin Bosman (’s Heerenberg)
 8. Chris Derksen (Doetinchem)

De verkiezingsprogramma’s zijn vanaf 1 december 2022 te lezen op de website www.cdagelderland.nl

Nieuws