All Posts By

jtji2

Startnotitie Midterm Review: eerst kijken naar de opgaven

Halverwege deze bestuursperiode komen we te spreken over de Midterm Review om te bezien of we nog op koers liggen. Vandaag lag de startnotitie over de Midterm Review voor aan Provinciale Staten. Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord.

We varen op zicht wordt wel eens gezegd en dat zicht is beperkt. Dat betekent kijken of er nieuwe of andere opgaven liggen. En dus is het zaak om goed scherp te hebben wat de opgaven zijn. Gedeputeerde Markink was eerder erg scherp dat uitname uit het stamkapitaal niet aan de orde zou zijn. Als we kijken naar samenhang MTR en het stamkapitaal zegt het CDA: eerst de opgaven, daarna gaan we pas kijken naar het stamkapitaal. En dat doen we in samenhang. Niet alles kan.

CDA heeft daarom Gedeputeerde Staten gevraagd om een overzicht van alle projecten waar aan gewerkt wordt, in welke mate die nog te beïnvloeden zijn en welke we misschien moeten overwegen te stoppen.

Daarnaast heeft het CDA gevraagd om een nieuwe bijeenkomst met Gelderse inwoners en organisaties naar voorbeeld van de brainstorm zoals we die aan het begin van deze periode hadden. Die leverde veel nieuwe ideeën op. Wij horen graag van hen wat op dit moment hun ideeën zijn.

Ga Terug
Nieuws

CDA benadrukt brede belang corso’s en schutterijen

Vandaag spraken Provinciale Staten over het vervolgvoorstel uitgangspuntennotitie aanpak cultuur en erfgoed. Gerhard Bos, fractievoorzitter en woordvoerder cultuur en erfgoed, voerde het woord over dit voorstel.

Corso’s en schutterijen: verbinders pur sang
CDA vindt het mooi om te zien dat ook immaterieel erfgoed als corso’s en schutterijen zijn opgenomen in dit voorstel. Het CDA hecht zeer aan deze groepen.

Gerhard Bos: “De corso’s en schutterijen hebben een buitengewoon belangrijke rol in gemeenschappen, vooral ook vanwege het verbindend karakter.”

Zowel bij de corso’s als de schutterijen wordt er naar elkaar omgezien, wat ook van belang is voor de leefbaarheid. De waarde van immaterieel erfgoed vinden we dan ook van groot belang. Hierover willen we als CDA graag nader in gesprek met PS.

Bis en andere instellingen die uit landelijke fondsen subsidie krijgen
GS kiezen voor stimuleren van het middensegment. Maar we hebben juist ingestoken op goede infrastructuur voor het brede publiek, voor een brede benadering. Er komt nog een brief over hoe de subsidies gaan uitpakken en die wachten wij graag af. Vooral om te zien of er voldoende maatwerk tot stand komt. Hier benadrukt het CDA het belang om per instelling goed te kijken wat nodig is.

Gerhard refereerde daarnaast aan drie toezeggingen uit de oordeelsvormende vergadering.

Beeldhouwkunst
Gedeputeerde Staten gaan met stichting “De Wilhelminaring” in gesprek om tot afspraken te komen voor een financiële bijdrage van 20.000 per jaar. En om de koppeling met jong talent tot stand te brengen.

Molens
GS gaan een pilot doen voor 3 jaar met molenorganisatie in oprichting met een bijdrage 60.000 per jaar en gebruik netwerk (bv erfgoedalliantie).

Gelderse Bloem
Dit is een mooi initiatief vanuit Radboud en Erfgoed Gelderland om betekenis te geven aan geschiedenis naar de huidige tijd. De gedeputeerde heeft toegezegd om in overleg te gaan met de stichting en te komen tot afspraken.

Erfgoed
Erfgoed is iets van voortdurende aandacht. Voor het CDA gaat het dan niet alleen om restauraties uitvoeren. Monumenten moeten een functie hebben. We zien dan ook uit naar uitwerking van de kerkenvisie.

Plannen Stadstheater
Het gaat hier om grote plannen waar CDA wel onderscheid ziet tussen zaken waar wij als provincie wel over gaan en waar we niet over gaan.  Ja als het gaat om restauratie. Maar als het gaat om grotere plannen: dat kunnen wij als provincie niet allemaal gaan doen. Hier past een winstwaarschuwing.

Kasteelconcerten
Cultuur is een thema dat volop leeft en energie geeft en maatschappelijk een verbindende rol kan spelen. Dan heb je mooie initiatieven als kasteelconcerten: in verbinding brengen van muziek en erfgoed. CDA vraagt de gedeputeerde naar een mogelijkheid te zoeken zodat deze kasteelconcerten ook in de toekomst plaats kunnen vinden.

Ga Terug
Nieuws

CDA: informeer PS actief rond aanbevelingen rekenkamerrapport

CDA staat achter de zeven aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over warmtenetten. Ook zijn we blij dat GS de hoofdconclusie uit het rapport en de aanbevelingen onderschrijven. In de Statenvergadering heeft woordvoerder energie Bertine van Hooff benadrukt dat we als Provinciale Staten structureler geïnformeerd willen worden. Concreet betekent dat voor het CDA:

  1. een terugkoppeling van GS over de aanbevelingen in het rapport.
  2. het structureel periodiek informeren van PS over de resultaten van warmtenetten gekoppeld aan rol en doelen van de provincie.
  3. over 1 jaar een stand van zaken van GS aan PS over de implementatie en aanbevelingen uit het rapport.
  4. wij willen dat GS PS actief betrekken bij de kaders (al dan niet in de vorm van een investeringsinstructie) die gaan over een (minimaal) financieel en milieurendement maar ook aan een voor ons acceptabel vollooprisico.

Stand van zaken zonneladder
Daarnaast vroeg Bertine van Hooff ook nog naar de stand van zaken rond een notitie over de zonneladder waar wij enkele maanden geleden naar gevraagd hadden:

In oktober 2020 hebben wij vragen gesteld met betrekking tot het opnemen van een zonneladder in de omgevingsverordening. Wij zijn als CDA nog steeds van mening dat er een zonneladder dient te worden opgenomen in de omgevingsverordening. Op 11 november jl. heeft de gedeputeerde ons via een toezegging een notitie over de zonneladder in het vooruitzicht gesteld, maar die hebben wij nog niet ontvangen. Wij zien die nog steeds graag tegemoet.

De gedeputeerde antwoordde daarop dat er een brief naar gemeenten is gegaan om goed te werken volgens de zonneladder. En hij gaf aan dat er nog een brief komt ten behoeve van de rondetafelconferentie die PS gaat organiseren in maart. In die brief zullen een aantal varianten verwoord staan hoe je om kunt gaan met die zonneladder in relatie tot de omgevingsverordening.

Wordt vervolgd dus!

Ga Terug
Nieuws

Betuwse Masterclasses 2021

Op 8 februari gaan de Betuwse Masterclasses 2021 van start. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar organiseert de Regio Rivierenland een reeks van 7 masterclasses. Boeiende sprekers praten de deelnemers bij over politieke stromingen, volksvertegenwoordiging en vaardigheden. De bijeenkomst op 8 maart wordt een bijzondere. Tweede Kamerleden Chris van Dam en Evert-Jan Slootweg gaan dan met de deelnemers in debat. Kortom een boeiend programma!

programma betuwse masterclass 2021

Voor meer informatie kunt u terecht bij Engelina van Steenbrugge

engelinavansteenbrugge @ hetnet.nl

Ga Terug
Nieuws

Rentmeesterschap voorop bij Perspectieffonds Gelderland

Vandaag stellen PS 200 miljoen uit het Gelders Stamkapitaal beschikbaar voor het Perspectieffonds Gelderland. Bert Komdeur benadrukte dat het CDA deze gelden zo goed mogelijk wil investeren in een duurzamer Gelderland voor nu en de generaties na ons.

Als CDA zetten wij bij dit voorstel in de eerste plaats onze maatschappelijke bril op. We zien dan dat door het beschikbaar stellen van 200 miljoen uit ons Gelderse stamkapitaal er de komende 10 jaar samen met andere partijen en fondsen een ongekend grote investeringsgolf ontstaat voor Gelderland die kan oplopen tot wel 1 miljard. Innovaties worden mogelijk die anders geen kans zouden krijgen en die nodig zijn bij onze transitieprocessen en bij het overwinnen van crises als COVID-19, stikstof en droogte. Juist nu zijn die investeringen hard nodig. Daar doen we het voor als CDA. Dat is rentmeesterschap.

Toch waren er ook enkele vraagtekens bij het stuk te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om de mate van invloed die we als Provinciale Staten op de besteding van de gelden hebben. Onze rol als PS beperkt zich vooral tot het bepalen van de hoofdthema’s.  Die kunnen worden ingebracht en ook telkens worden gewijzigd of aangevuld.

Bert Komdeur: “Er staat alleen niet beschreven hoe dat dan in zijn werk gaat en op welke momenten PS daarover in ieder geval zullen spreken. Daar willen wij dan ook graag een amendement over indienen.”

Wat behelst dit amendement?

  • Provinciale Staten gaan op vaste momenten samen met Gedeputeerde Staten na of de vastgestelde provinciale hoofdthema’s voor het Perspectieffonds Gelderland nog steeds actueel zijn. Of dat zij moeten worden gewijzigd of aangevuld.
  • Dit heeft alles te maken met onze kaderstelling. De gekozen hoofdthema’s bepalen namelijk de inhoudelijke bandbreedte voor de toe te kennen projecten. Juist op dat punt – het bepalen van de inhoudelijke bandbreedte – kunnen en moeten wij onze invloed uitoefenen.  Daarom dit amendement, dat er voor zorgt dat onze kaderstellende rol ook geborgd is evenals onze betrokkenheid bij de periodieke evaluatie van het Perpectieffonds in het algemeen.

Het amendement kreeg brede steun en werd aangenomen.

Het CDA diende daarnaast twee moties mee in. Die moties zien eveneens toe op het aanscherpen van onze kaderstellende rol.

In het vervolgvoorstel wordt ook de set van prestatieindicatoren die worden gekoppeld aan het fonds genoemd en daar zijn we blij mee. Hiermee kunnen we als PS niet alleen onze kaderstellende, maar ook onze controlerende rol goed vervullen. .

Wij zijn er als CDA van overtuigd geraakt dat het nu het momentum is,  dat we  juist nu er voor moeten zorgen dat dit Perspectieffonds Gelderland gaat vliegen voor Gelderland en impulsen brengt waar dat hard nodig is. Daarom onze steun voor dit voorstel.

 

 

Ga Terug
Nieuws

Een eenvoudig doch voedzame maaltijd? It’s the economy stupid!

Door Arjan Tolkamp

De uitspraak een eenvoudig doch voedzame maaltijd, had op ons kerstdiner kunnen slaan, maar gaat in dit geval op het Olivier B. Bommel verhaal wat ik ter vermaak las tijdens de kerst. Het is ook toepasbaar op een initiatief uit Amsterdam. Meer voedsel uit de regio, het streven is 25% en minder uit het buitenland. Maar hoe dan? True-pricing werkt nog niet echt, dat vliegreisje naar Bali moet ook betaald worden. Een grote supermarkt heeft in 2021 zelfs een grote campagne opgezet met consumentenprijzen van 100 jaar terug. “Verzin toch eens een list” hoorde ik Olivier B. Bommel in mijn achterhoofd mompelen.

Stel een boer wil verder verduurzamen, dat kost geld, wat hij verdient door marge op de verkochte producten, of door meer te verkopen. Het nadeel van de door een boer geproduceerde producten is dat ze bederfelijk zijn. Slecht voor een onderhandelingspositie dus. Dus om meer geld te verdienen, is een veel gekozen route efficiënter om meer produceren. Kort samengevat hoe meer eisen aan ons voedsel, zonder toenemende marge, leidt tot verdere schaalvergroting.

Maar om nou die bijstandsouder, flexarbeider of pakketbezorger te laten betalen voor die zoveelste vliegreis van de Zuidas-er, daar ben ik geen voorstander van. In een sterke samenleving dragen ook de sterkste schouders de zwaarste lasten.

De politiek worstelt met diverse ruimtelijke vraagstukken die veelal terecht komen op landbouwgrond. Meer woningbouw, meer bos, meer natuur,  zonne-energie, water vasthouden en opvangen zodat Rotterdam droge voeten houdt. En dan is het verlangen dat de landbouw ook nog extensiever wordt. Alsof geld geen rol speelt.

Wat het CDA Gelderland betreft horen ecologie, maatschappelijke vraagstukken en economie bij elkaar. De agrarische sector kan bijdragen aan alle maatschappelijke vraagstukken die voorliggen, maar dan moet je als maatschappij wel betalen voor deze “diensten”. Grondeigenaren kunnen deze diensten verrichten als het economisch haalbaar is. Betaal als maatschappij voor diensten die de ecologie versterken en bijdragen aan vraagstukken als het klimaat, biodiversiteit en gezondheid.

Door bijvoorbeeld het opzetten van een landschapsfonds kun je naast het stimuleren van aanleg en in stand houding van landschapselementen meerdere doelen verenigen. Bovendien door te werken met langjarige contracten in overeenstemming met termijnen voor financiering een alternatief aanbieden voor schaalvergroting.

Wat is nu “de list” ? Betaal voor de verrichte diensten en verrekenen dit niet in de supermarkt. Spreek doelstellingen af over het aandeel regionaal voedsel in die voedzame maaltijd en herstel daarmee de band tussen de burger, voedselproducent en landschapsbeheerder, de boer.

Lees meer over onze ideeën over de toekomst voor onze agrarische sector in onze Landbouwvisie CDA fractie.
In de landbouwvisie wordt ook verwezen naar twee losse bijlagen. Deze zijn hier te vinden:
Bijlage Addendum notitie NVB Ontwikkeling en spreiding van inkomen

Bijlage Notitie Ned. Ver. van Banken – inkomsten en verdienmodel agrariers

Ga Terug
Nieuws

Stortplaatsen: breng risico’s beter in beeld

Bij de behandeling van het Fonds nazorg stortplaatsen en de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2021-2024 markeerde Daisy Vliegenthart namens het CDA als eerste onze blijdschap met het feit dat er een oplossing is gekomen voor de AVRI stortplaatse. Hierdoor worden de gemeenten daar niet met een enorm financieel probleem opgezadeld.

Daisy stelde daarnaast een aantal vragen rondom risicobeheersing. Zo merkte ze op dat er in de risicoparagraaf geen weging van de risico’s stond. Ze riep GS dan ook op daar meer een risicoanalyse van te maken. Ze vroeg of het mogelijk is deze risicoparagraaf uit te breiden zodat je de risico’s beter kan afwegen. Hiermee krijg je ook beter inzicht in de verschillende beheersmaatregelen er zijn.

Ga Terug
Nieuws

CDA: onderzoek mogelijkheden voor rendement op stamkapitaal

Hoe zorgen we dat onze stamkapitaalkip weer gouden eieren gaat leggen? Bert Komdeur riep GS op om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer rendement uit ons stamkapitaal van iets minder dan 3 miljard te krijgen.

Woensdag 13 januari spraken Statenleden in oordeelsvorming over een nieuwe Visie op het stamkapitaal. Hoe gaan we om met dit geld dat in 2009 verkregen werd door de verkoop van NUON-aandelen? Bert Komdeur:

“Het kan verkeren. Drie jaar geleden hebben we nog 300 miljoen uit de rendementen van ons stamkapitaal beschikbaar gesteld voor klimaat. En terecht. Nu blijkt dat we geen langjarige verplichtingen meer kunnen doen. Alles is belegd, het rendement gaat vanaf 2025 naar nul.”

De visie op het stamkapitaal zoals voorgesteld door GS is voor het CDA te veel gericht op het hopen op een rentestijging over een aantal jaren. CDA is daar somberder over. Wij stellen daarom voor nader onderzoek te doen hoe we vanuit onze maatschappelijke taak op andere manieren structurele gelden kunnen generen. Bijvoorbeeld door participaties in grondposities, door woningbouw, mits het maar een maatschappelijke taak is. Laat uitzoeken wat we binnen de wettelijke marges kunnen. We zouden hier graag een externe deskundige bij willen betrekken. Hoe kunnen we onze kip ook andere eieren laten leggen? Daarna kunnen we pas beslissen hoe we met het stamkapitaal om moeten gaan.

Goed rentmeesterschap, dat moet volgens het CDA het leidmotief zijn in de omgang met de bijna 3 miljard aan gelden. Bert Komdeur: “laten we verstandig en slim omgaan met het grote stamkapitaal zodat we in lengte van dagen extra investeringen kunnen doen voor Gelderland in al zijn facetten.”

Uiteindelijk bleek dat Provinciale Staten de oproep van het CDA voor een onderzoek om meer rendement uit ons stamkapitaal te halen volgt. Gedeputeerde Staten gaan hier de komende maanden mee aan de slag.

Ga Terug
Nieuws

Stikstof: Gelderland loopt voorop

Daisy Vliegenthart voerde woensdag het woord over de update van de Gelderse Maatregelen Stikstof (GMS). Ze complimenteerde onze gedeputeerde Peter Drenth met de voortvarende aanpak in onze provincie. Het is mooi dat de doorrekening van de eerste maatregelen van GMS een reductie van 10% laat zien. In haar bijdrage benoemde Daisy daarnaast nog vier punten.

Informeer PS over voortgang
In juni hebben Provinciale Staten het concept-uitvoeringsprogramma gekregen. Nu is er de voortgang. De koppeling tussen beide documenten is niet direct duidelijk en dat maakt het lastig voor de Staten om haar controlerende taak uit te voeren. CDA zou daarom graag twee keer per jaar een update ontvangen op basis van het concept-uitvoeringsprogramma. Door die halfjaarlijkse update hebben en houden we goed beeld over hoe het staat met alle onderdelen, welke besluiten nog komen, het tijdschema enz.

Externe validatie
De validatie van maatregelen zou wat het CDA betreft bij voorkeur op een externe manier moeten  plaatsvinden. We willen geen slager zijn die zijn eigen vlees keurt. Ook vraagt het CDA zich af of de verwachtingen nu soms niet wat te optimistisch zin, bijvoorbeeld als het gaat om de zero emissie binnensteden. De ervaringen in de afgelopen jaren laten zien dat reductie heel moeizaam gaat. Een reductie van 100% in 5 jaar, zoals geschetst in het stuk, lijkt ons dan ook niet realistisch.

Stoppersregeling kalverhouderijen
Wat zijn de passende aanmeldingen en waar zetten we een streep: welke kalverhouderijen wel en welke niet? Hoe wegen we dit af t.o.v. andere maatregelen? Wat is een mmol stikstofreactie maximaal waard? Wanneer kun je het beter ergens anders inzetten?

Ga om tafel met piekbelasters
Voor kerst hebben we dankzij onderzoeken van Investico en WUR discussie gehad over piekbelasters. Deze discussie moet zorgvuldig en in een goede context worden gevoerd. Het is voor het CDA niet duidelijk hoe we hier een volgende stap in gaan zetten. Wij stellen daarom voor met deze ondernemers om tafel te gaan en met hen het gesprek aan te gaan.

Ga Terug
Nieuws

Forse terugloop Europese subsidies voor Gelderland

Bij de verdeling van Europese subsidies is Oost-Nederland er bekaaid vanaf gekomen. Vergeleken met de rest van het land wordt de koek voor Gelderland en Overijssel kleiner. Van een nieuw fonds voor een rechtvaardige transitie van vele honderden miljoenen krijgt het oosten zelfs geen enkele euro. CDA wil opheldering.

Eind november vond bestuurlijk overleg plaats over de verdeling van de gelden van de Europese regionale investeringsfondsen (EFRO). Niet alleen het absolute bedrag voor Oost Nederland ging fors achteruit[1], ook het relatieve aandeel van Oost Nederland daalde ten opzichte van de andere landsdelen van 19,8% naar 16,2% van het totaal. Nog opmerkelijker is dat van het nieuwe fonds voor een rechtvaardige transitie (JTF) van 623 miljoen niks in Gelderland of Overijssel terecht komt.

Ook het COVID-herstelfonds REACT EU stelt slechts een kleine 20% beschikbaar voor ons landsdeel, dat er daarmee wederom van alle landsdelen het slechtst van af komt.

Voor CDA Statenlid Daisy Vliegenthart reden om schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten te stellen.

“Ik wil niet alleen weten waarom we er zo bekaaid vanaf komen, maar ook hoe we er voor gaan zorgen dat dit in de volgende ronde beter gaat.”

Verder stelt het CDA vraagtekens bij het gebrek aan informeren van Provinciale Staten over dit overleg en over de uitkomsten ervan.

2021-01-08 SV Europese subsidies

[1] Oost Nederland ontving tussen 2014-2020 113,9 miljoen euro. Tussen 2021 en 2027 daalt dit naar 81,8 miljoen euro. Een daling van ruim 28%.

Ga Terug
Nieuws