Skip to main content
All Posts By

jtji2

Hanke Bruins Slot bezoekt Barneveld 9 januari

Demissionair Minister van Buitenlandse Zaken Hanke Bruins Slot brengt een bezoek aan Voorthuizen. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van CDA Barneveld zal Hanke belangstellenden meenemen in haar werk en haar visie op vrede en veiligheid in Europa. De situatie aan de grenzen van Europa, in Oekraïne en in het Midden-Oosten vragen veel tijd en aandacht. Het is daarom bijzonder dat Hanke de tijd heeft gevonden om naar Voorthuizen te komen. Ze zal met de bezoekers in gesprek gaan over haar werk en de impact van de buitenlandse ontwikkelingen. Er is daarbij voldoende gelegenheid voor bezoekers om vragen te stellen aan Hanke.

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdagavond 9 januari in Ontmoetingscentrum De Eng.

AANMELDEN VERPLICHT
Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid om elkaar een goed nieuwjaar te wensen onder het genot van hapje en drankje. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 19:30 uur staat koffie en thee voor u klaar. Het programma begint om 20.00 uur.
Het is wel van belang dat u zich hiervoor aanmeldt. Dat kan via deze link. Uw aanmelding wordt gecontroleerd bij de ingang en naar legitimatie kan worden gevraagd.

📩 Aanmelden kan via deze link

Over Hanke Bruins Slot 
Hanke, geboren in Apeldoorn, begon haar carrière op het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Na vijf jaar heeft ze haar jeugddroom waargemaakt door te gaan studeren als officier aan de Koninklijke Militaire Academie. Ze werd pelotonscommandant bij de artillerie (Gele Rijders) en werd in 2008 uitgezonden naar Uruzgan in Afghanistan. Na haar werk voor Defensie zat ze vanaf 2010 bijna 10 jaar in de Tweede Kamer voor het CDA. Ze was onder meer woordvoerder op het gebied van Defensie, binnenlands bestuur, curatieve zorg, sport en medisch-ethische vraagstukken. Na haar tijd in de Tweede Kamer was ze drie jaar lang gedeputeerde in Utrecht, om daarna in 2022 minister te worden op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar ze haar carrière was begonnen. Sinds september 2023 is Hanke onze Minister van Buitenlandse Zaken.

Nieuws

Ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’

Tijdens de oordeelsvormende vergadering van 6 december 2023 werd het Ruimtelijk voorstel ‘Stad en land in balans’ besproken.

Het ruimtelijk voorstel is gebaseerd op het ‘startpakket’ met nationale opgaven van het Rijk en de opgaven van de provincie en de regio’s. In Gelderland kiezen provincie, gemeenten en waterschappen voor een intensieve, langjarige samenwerking op onderwerpen zoals wonen, werken, mobiliteit, natuur & landbouw en economie en energie.

Alle Gelderse regio’s hebben een zogenoemd regioarrangement opgesteld waarin zij beschrijven hoe deze opgaven een plek krijgen in de betreffende regio. De provincie heeft alle regioarrangementen ontvangen en hieruit de voor haar belangrijkste speerpunten gehaald die belangrijk zijn voor de provincie richting 2030 en 2050. Met deze belangrijkste speerpunten gaat de provincie in gesprek met het Rijk.

Als CDA hebben we dit proces nauwlettend gevolgd en zijn wij kritisch over dit voorstel. De regioarrangementen zijn vooral opgesteld uit bestaand beleid van de gemeenten. Inspraak of betrokkenheid van inwoners en raadsleden uit de diverse gemeenten was hierbij nauwelijks aanwezig. Kunnen zij zich daarom wel echt herkennen in het document? Het is nu voornamelijk een ver-van-je-bed-show voor veel gemeenten en inwoners.

Dankzij de verschillende vragen die wij hebben gesteld heeft de gedeputeerde aangegeven dat dit document slechts als een tussendocument gezien mag worden en dat er nog voldoende aandacht zal worden geschonken aan betrokkenheid van de inwoners van onze provincie. De gedeputeerde heeft toegezegd dat hij zorgt voor een goed participatieproces in samenhang met de omgevingsvisie Gelderland.

Wij vinden het erg belangrijk dat alle betrokken partners (gemeenten, waterschappen en onze inwoners) mee mogen denken en praten over dit voorstel. We blijven het gehele proces met vol belangstelling volgen.Schrijf hier je bericht

Nieuws

Fractiedag 13 december: Veluwe

Op woensdag 13 december gaan Daisy, Nick, Arjan en Diede weer op pad in onze provincie. Deze keer houden zij de fractiedag in de regio Veluwe.

Zij starten om 13.00 uur bij Lagemaat in Heerde. Lagemaat is al meer dan 40 jaar actief in de sloopbranche en zet zich in voor een duurzame toekomst. Vervolgens brengt het gezelschap een bezoek aan het Bakkerijmuseum in Hattem om daar te spreken met de directeur en een medewerker van het museum over verduurzaming en toerisme.

Om 15.30 uur brengen Daisy, Nick, Arjan en Diede een bezoek aan het Stationsplein in Elburg om vervolgens naar het MFC ’t Hart van Oosterwolde te gaan.

Vanaf 17.00 uur is er de gelegenheid om een hapje met hen te eten. Hiervoor kun je je aanmelden via info@cdagelderland.nl.

Vanaf 19.00 uur is er een openbare bijeenkomst op deze zelfde locatie. Tijdens deze bijeenkomst kunt u in gesprek met de Statenfractie en komende diverse actuele thema’s aan de orde.

Nieuws

Verkeersveiligheid: ga voortvarend aan de slag!

Op alle wegen in Gelderland zien we de laatste jaren een lichte stijging van het aantal slachtoffers. Ieder slachtoffer in het verkeer is er één te veel. Wij zetten ons daarom met meer dan 100% in om de verkeersveiligheid te verbeteren in onze provincie.
Op woensdag 6 december heeft de Staten de Uitvoeringsagenda Verkeersveiligheid besproken in de oordeelsvormende sessie.

Nick vroeg in deze sessie wederom de aandacht voor het drugs- en drankgebruik in het verkeer. Over alcohol weten we dat één glas alcohol ongeveer twee uur in het bloed blijft. Maar hoe lang is dit bij drugsgebruik? En wat zijn daarvan de gevolgen in het verkeer?
Daarnaast deed Nick een oproep om de samenleving en de klankbordgroepen goed te betrekken. En benut ook de kennis van bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond. Zij weten wat er nodig is om de verkeersveiligheid in onze provincie te verbeteren.

Tot slot een oproep van Nick om niet oneindig te blijven onderzoeken, maar voortvarend aan de slag te gaan! Ons coalitieakkoord luidt de boodschap: Gewoon doen! Dat geldt ook voor de aanpak van verkeersveiligheid.

Nieuws

CDA: Eindelijk een toilet in iedere trein!

Woensdag 6 december debatteerden de Statenleden in een oordeelsvormende sessie over het voorstel van Gedeputeerde Staten betreffende de toiletten in de trein.

Voor het CDA is het erg belangrijk dat iedereen het openbaar vervoer kan gebruiken. Het openbaar vervoer moet ook beschikbaar zijn voor mensen die snel naar een toilet moeten kunnen. Nu kunnen zij vaak geen regionale treinen nemen vanwege het ontbreken van wc’s.

Momenteel is de provincie Gelderland de enige provincie waar er geen toiletten in de regionale treinen aanwezig zijn.  Daarom is in het bestuursakkoord toegankelijk openbaar vervoer ook opgenomen dat alle nieuwe treinen moeten worden voorzien van een toegankelijk toilet. Ook heeft de Tweede Kamer verzocht om te onderzoeken of versnelde inbouw van toiletten in onze bestaande treinen mogelijk is.

Daarom zijn we als CDA blij dat de provincie hiermee aan de slag gaat en zullen wij dit voorstel dan ook steunen. Als dit voorstel tijdens de Statenvergadering van 21 december wordt aangenomen gaan we tijdens deze coalitieperiode toiletten in treinen plaatsen, waardoor we dichterbij een oplossing komen voor dit probleem.

Nieuws

CDA: iedere Gelderlander moet zich veilig kunnen voelen

Woensdag voerden de Staten een debat over veiligheid voor LHBTIQA+ mensen. Diede Balduk voerde het woord en onderstreepte dat iedereen zich in Gelderland veilig moet kunnen voelen.

Diede Balduk: Bij het zien van dit agendapunt voelde ik bij de eerste aanblik eigenlijk een diepe zucht opkomen. Niet vanwege de onbelangrijkheid van het onderwerp, integendeel. Maar eerder vanwege het feit dat dit punt nog steeds onze aandacht vereist, aan het einde van 2023, op de drempel van een nieuw jaar. Ik had gehoopt dat dit niet meer nodig was.

Het is ongelooflijk dat 17% van de LHBTIQA+ gemeenschap in Gelderland in de afgelopen twee jaar ernstige vormen van ongewenst gedrag of mishandeling heeft ervaren. En nog ontmoedigender is het feit dat slechts 37% van hen zich veilig genoeg voelt om hiervan aangifte te doen.

Het is onacceptabel dat mensen in onze provincie zich niet veilig voelen om zichzelf te zijn, om lief te hebben wie ze willen, om te geloven in wat ze willen geloven.

Als provincie Gelderland dienen we trots te zijn op onze diversiteit. Het is een kernwaarde waar we voor staan. We maken geen onderscheid op basis van afkomst, religie, beperking, seksualiteit of gender. Iedereen moet zich veilig en geborgen voelen in Gelderland.

Hoewel de monitor voornamelijk aanbevelingen bevat die betrekking hebben op gemeenten, betekent dit echter niet dat ik de oproep van deze motie niet ten volle ondersteun.

Diede deed ook een oproep aan haar collega’s in de Staten: zelfs als u zich wellicht niet volledig kunt vinden in de motie die voor ons ligt, laten we alsjeblieft het goede voorbeeld geven. Laten we als Staten in ieder geval ons unaniem en krachtig uitspreken tegen elke vorm van intimidatie en geweld, waar dan ook en tegen wie dan ook binnen onze provincie.

Laten we ervoor zorgen dat iedereen die in Gelderland woont en werkt, zich veilig en geaccepteerd voelt. Laten we samenwerken om een provincie te creëren waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht wie ze zijn of waar ze vandaan komen.

Nieuws

Technische zaken: wijziging van de omgevingsverordening

Geregeld staan er zaken op de agenda van PS die behoorlijk technisch, maar daarom niet minder belangrijk, van aard zijn. Zo ook de wijziging van de omgevingsverordening. Een stuk dat nodig is mede ter voorbereiding op de omgevingswet. 

De wijziging van de omgevingsverordening is een vrij technisch stuk dat onder andere voortkomt uit het beleid van de vorige coalitie. Nick Bakker gaf namens het CDA aan dat het begrijpelijk is dat deze vertraging ontstaat. Want regels ontstaan vanuit beleid en beleid wordt eerst vastgesteld. De wens van het CDA is dat GS zo snel mogelijk aan de slag gaat met de afspraken uit het coalitieakkoord zodat er nieuw beleid gecreëerd gaat worden. Bakker vroeg daarom GS om voor het einde van het jaar een statenbrief naar PS te sturen waarin uitgelegd staat wanneer we het nieuwe gevraagde beleid uit het coalitieakkoord kunnen verwachten. Op die manier is voor iedereen duidelijk wat er verwacht kan worden. Dit werd toegezegd door de gedeputeerde.

BBB diende met andere partijen een motie in om tijdelijk pas op de plaatste maken met nieuwe zon- en windinitiatieven in verband met de netcongestie. CDA heeft daarmee ingestemd. Onze klimaatdoelen blijven voor ons leidend en verdere vertraging dient dan ook voorkomen te worden. Wij hebben dan ook veel behoefte aan meer inzicht in de problematiek rond netcongestie en kunnen dan pas een goede afweging maken. Wij roepen de gedeputeerde op om alles op alles te zetten om zo snel mogelijk met een plan van aanpak te komen om deze problematiek aan te pakken. De gedeputeerde zegde toe dat ze in het eerste kwartaal van 2024 met meer duidelijkheid komt zodat we daarna besluiten kunnen nemen. 

Nieuws

CDA bijdrage bij begrotingsbehandeling 2024

Begroting 2024 – Inbreng CDA fractie Gelderland
Hieronder treft u een weergave van de inbreng van fractievoorzitter Daisy Vliegenthart aan.

 

Rentmeesterschap
Een van de vier kernwaarden van het CDA is rentmeesterschap. En daar moest ik bij de voorbereiding voor de behandeling van deze begroting regelmatig aan denken. Rentmeesterschap is dat we de aarde een stukje beter en mooier nalaten voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat is een grote verantwoordelijkheid. Een begroting gaat om de dingen die we volgend jaar gaan doen. Maar deze besluiten kunnen effecten hebben op lange termijn. En daar moet je goed over nadenken.

Inspiratie
Ik heb al vaker in deze zaal gesproken over mijn kinderen. Zij zijn voor mij een inspiratie in het politieke werk. Toen ze klein waren mocht ik ze dingen leren. Maar nu het twee pubers zijn, met overigens een bovengemiddelde interesse in de politiek, leer ik heel veel van hen.

Voorlichting over drugsgebruik in het verkeer
Zo is mijn oudste nu bezig met zijn rijbewijs.

De eerste theorieles ging over drugsgebruik. Ook ik leerde toen ik mijn theorie haalde dat 1 glas alcohol ongeveer 2 uur in het bloed blijft. Maar wat ik niet wist is hoe lang dat bij drugs is. Bij eenmalig gebruik is dat bij blowen zo’n 6 tot 8 uur, bij xtc zo’n 16 tot 40 en bij speed 10 tot 20 uur. Maar neem je meer, dan kan het aantal uren verdubbelen. Ik wist dit niet. Want dat betekent dat als je op zaterdagavond een pilletje neemt en je stapt maandagochtend weer in de auto, je nog steeds onder invloed bent. En dit dus strafbaar is. En gevaarlijk.
Ik wist dit niet. Maar zouden mensen die wel een pilletjes slikken op een feestje dit wel weten?

Voorzitter, ik hoef niet te vertellen dat het CDA überhaupt tegen het gebruik van drugs is, maar daar gaan we als provincie niet over. Waar we wel overgaan is verkeersveiligheid.

Daisy Vliegenthart: Het aantal doden in het verkeer door het gebruik van alcohol en drugs neemt enorm toe blijkt uit cijfers van de politie. Vandaar dat wij het belangrijk vinden dat er meer voorlichting komt.

Graag horen wij van de gedeputeerde of hij de inspanningen op dit vlak verder kan intensiever en op welke wijze dat zou kunnen.

Aanpak overvol stroomnet
De afgelopen weken werden we geconfronteerd met berichten dat ons stroomnet nu echt vol begint te raken. Dat is niet nieuw. Maar nu worden we wel echt met de neus op de feiten gedrukt. Dat baart het CDA enorme zorgen. Een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk is essentieel voor veel zaken die we voor onze inwoners en ondernemers willen bereiken. Zonder een aansluiting geen nieuwe woonwijken. Zonder een aansluiting op het net, geen bedrijven die kunnen verduurzamen en zonder een aansluiting op het net geen ruimte voor onze klimaatambities. Daarom zullen wij de motie die later vandaag ingediend wordt door de ChristenUnie over de netcongestie mede-indienen.

Volop inzet nodig om klimaatdoelen te halen
EN voorzitter, duurzaamheid is voor het CDA een werkwoord en geen stopwoord. Dat betekent dat we ondanks de netcongestie samen door moeten werken aan een groener en duurzamer Gelderland. De doelen die we samen hebben afgesproken moeten gehaald worden. Uit de jaarmonitor van het GEA blijkt dat we op alle doelen achterlopen. En dat vooral besparen een vergeten thema lijkt te zijn. We zijn benieuwd hoe de gedeputeerde hiernaar kijkt, en hoe we onze afgesproken doelen kunnen halen?

Gelderland gastvrij
Wij vinden het belangrijk dat de provincie vriendelijk is naar haar bezoekers, inwoners en ondernemers. Wij willen ook dat inwoners en ondernemers die een vraag hebben snel antwoord krijgen, En vooral dat we initiatieven die er in onze provincie zijn daarmee ondersteunen en niet afschrikken of demotiveren.

Wij zien namelijk dat inwoners naar ons als volksvertegenwoordigers toe komen als ze geen gehoor vinden of de antwoorden krijgen die niet begrijpen. Dit gebeurt bijvoorbeeld een klankbordgroep in Putten die al langjarig betrokken is bij een verbetering van een weg waar een dodelijk ongeluk is gebeurd. Ze willen gewoon weten hoe het er mee staat en krijgen geen gehoor.

Maar ook een dorpsraad van Lathum die bezig is om hun dorp de leefbaarheid te vergroten en daar heel veel vrijwillige uren insteekt. Ze hebben een dorpendeal gesloten en borrelen van de plannen. Als zij de vraag stellen naar een mogelijkheden om de snelheid op een weg te verlagen en krijgt NEE als antwoord. Geen uitleg. Als ze vragen of er op een vrij grasveld tiny houses kunnen worden geplaatst krijgen ze te horen waarOM dat niet kan. Waarom hebben dit soort initiatieven geen vast aanspreekpunt voor al hun vragen?

Voorzitter, wij vinden dat we als provincie echt open en gastvrij moeten zijn naar onze inwoners en ondernemers. En dat vraagt veel. Dat vraagt:

  • meedenken
  • uitleggen waarom dingen wel en niet kunnen
  • proactief de telefoon pakken en mensen informeren ook als er even niets te communiceren is.

Wij zijn benieuwd wat de volgende stappen zijn.

Een strategisch lobbybeleid
Ons laatste punt gaat over de provincie in het grotere geheel. We zijn namelijk geen eilandje.

Veel beleidsmaatregelen en wetgeving komt vanuit Den Haag en Brussel en beïnvloeden hoe en welke taken we uitvoeren. Voor onze financiën en fondsen zijn we afhankelijk van het Rijk en de EU. Daarom is een doeltreffende lobby essentieel voor het welzijn en de welvaart van de Gelderlanders. Denk bijvoorbeeld aan de huidige uitdagingen zoals openbaar vervoer, luchtvaart, stikstofproblematiek, woningnood en netcongestie.

Lobbyen biedt ons de mogelijkheid om knelpunten in de regelgeving aan de orde te stellen. Die wij of onze partners ervaren: gemeenten, ondernemers, regio’s, organisaties en instellingen.

Bij een effectieve lobby komt ook het besef dat “eenheid kracht geeft”. We bundelen vaak onze krachten als landsdeel Oost, maar we vormen ook talrijke gelegenheidscoalities. Is deze samenwerking effectief? Worden we in Den Haag herkend wanneer we zeggen: “Hallo, wij zijn een zandprovincie”?

Daarom willen we meer inzicht en duidelijkheid in onze lobbystrategie. Zodat we daarover in gesprek kunnen met elkaar.

Daarom dienen we een motie in met het volgende dictum:

  • Een lobbystrategie te ontwikkelen, gericht op het versterken van de positie van Provincie Gelderland op landelijk en Europees niveau.
  • De rolverdeling binnen deze strategie helder te definiëren en te zorgen voor adequate afstemming.
  • De samenwerking met gemeenten, waterschappen, regio’s, andere provincies en de regio Noordrijn-Westfalen inzichtelijk te maken en waar nodig te intensiveren, met een focus op gedeelde belangen en synergiën.
  • Provinciale Staten regelmatig te informeren over de voortgang en de resultaten van de lobbyinspanningen.

Tot slot
Ik sluit af. Wij zijn blij met deze begroting en zien het als een goede uitwerking van het coalitieakkoord.

Rentmeesterschap is goed voor onze aarde en goed voor ons Gelderland zorgen. En er moet veel gebeuren! Daarom zijn we ongeduldig en moeten we aan de slag. We zijn blij met de proactieve houding die in het coalitieakkoord wordt benadrukt: gewoon doen. Maar een oproep aan het hele college willen we als CDA wel doen. We zijn ongeduldig omdat we vinden dat het nog best een tandje sneller mag, zoals de verdere uitvoering van de Gelderse Maatregelen Stikstof en dat we graag snel concrete plannen willen zien zoals het Programma Veluwe.

Nieuws

Landbouwverkeer op provinciale wegen

Trekkers worden steeds vaker van provinciale wegen naar ventwegen verwezen. Met gevaarlijke situaties voor verkeer op ventwegen tot gevolg. Doorstroming van het verkeer zou het belangrijkste argument hiervoor zijn, volgens het CDA een verkeerde keuze.

Nick Bakker: “Voor het CDA is verkeersveiligheid het leidende principe als het gaat om mobiliteit. Zwaar landbouwverkeer door dorpskernen en over ventwegen vinden wij een slechte ontwikkeling. Wij vinden dan ook dat de provincie hierin een verkeerde afweging maakt.” Ventwegen worden veelal door fietsers gebruikt. Zij lopen grotere kans op ongelukken door trekkers en ander landbouwverkeer. Verkeersongelukken met trekkers zijn daarnaast ook nog vaak zeer ernstig van aard door het grote gewicht van dit soort voertuigen.

Een van de wegen waar dit probleem speelt is de Jan J. Ludenlaan (N846) in Heumen. Het landbouwverkeer moet hier dwars door het dorp Heumen rijden omdat trekkers niet op de N846 mogen rijden. Bakker: “Het landbouwverkeer van tegenwoordig kan een stuk harder dan voorheen. Verbanning van provinciale wegen is volgens ons dan echt niet altijd nodig. Wij pleiten voor maatwerk, waarbij verkeersveiligheid de boventoon voert”. CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten.

Nieuws

Begroting 2024 – oordeelsvorming

Woensdag 25 oktober stond de begroting voor volgend jaar op de agenda. In oordeelsvormende vergaderingen werden diverse vragen gesteld aan de betreffende gedeputeerde(n).

Helderheid in participatie
In het cluster Algemeen Bestuur en Financiën hebben we aangedrongen op helderheid in participatie. De gedeputeerde gaf aan dat de participatieverordening er binnenkort aan komt.

Gelderland gastvrij
Het CDA vindt het daarnaast van belang dat inwoners makkelijk de provincie weten te vinden en dan ook goed geholpen worden. We hebben daarom ook voor de manier waarop we met onze inwoners omgaan. In november zal er een gastvrouw komen op het Huis der Provincie die mensen die binnen komen welkom heet en hen de juiste weg kan wijzen.

Regiogelden
Gelderland bestaat uit diverse regio’s die elk ook een bedrag krijgen voor regiospecifieke thema’s. Op dit moment lijkt het principe te zijn dat iedere regio een gelijk bedrag krijg. Wij willen dat er meer van onderaf gekeken wordt: welke regio heeft echt wat nodig, en om hoeveel geld gaat het dan?

Lobby voor Gelderland
Ook hebben we het belang van lobby benadrukt, in bijna alle dossiers is het van nodig om belangenbehartigers op de juiste plek te hebben zodat Gelderland goed op de kaart blijft. Hoe werken we samen met partners en zorgen we dat wel zoveel mogelijk middelen binnen halen?

Man en paard noemen
Ook uitten we een frustratie: wees concreter in het noemen van data. Als iets geregeld wordt, zeg dan dat dat in januari is of in juni, maar niet de eerste helft van 2024. Zo kunnen we ook scherper controleren of beloftes ook op tijd worden uitgevoerd.

Dorpendeals
We hebben ook extra aandacht hebben gevraagd voor een voortvarende aanpak met de dorpendeals. De gedeputeerde heeft toegezegd om zich nog meer in te zetten voor de bekendheid van deze deals en het vergemakkelijken van een aanvraag voor deze regeling.

Aanpak netcongestie
Als CDA hebben we de oproep gedaan om voortvarend aan de slag te blijven gaan met de uitvoering van de RES-sen. Dit ondanks de uitdagingen die zich nu voordoen op onder andere het gebied van netcongestie. CDA vroeg GS om flink door te pakken in het kader van netcongestie en daarbij te kijken naar de oplossingen die ook door het bedrijfsleven zijn gegeven,

Daarnaast vragen gesteld over de afhandeling van ontheffingsaanvragen soortbescherming. De gedeputeerde heeft hierop geantwoord dat er nieuwe medewerkers zijn aangenomen en hoopt begin volgend jaar de reguliere termijn weer te kunnen hanteren.

Mobiliteit
Vorige week waren Nick Bakker en Diede Balduk in Babberich om daar een verkeerssituatie ter plaatse te bekijken. Gedeputeerde Ruitenberg heeft aangegeven dat hij met nog eens goed gaat kijken naar de situatie in Babberich en de oplossing die voor ligt. Het CDA wacht dit graag af.

Ook komt hij begin volgend jaar met de selectie van 20 gevaarlijke verkeersplekken.

Geen drugs in het verkeer
Het CDA heeft daarnaast een mogelijke motie aangekondigd voor een anti-drugscampagne. Deze zou gericht moeten zijn op het vergrote van het bewustzijn bij bestuurders over de grote effecten van het rijden onder invloed.

Nieuws