Skip to main content
All Posts By

jtji2

Stikstof, onrust en ontwikkelingen: een update

U kunt er elke dag over in de krant lezen: stikstof. En ook binnen de staten hebben we het er nu elke week over. Want het gaat wel echt ergens over. U heeft al eerder in deze nieuwsbrief kunnen lezen over wat er gebeurt en hoe wij daar als CDA Gelderland tegenaan kijken. Vandaag weer een update.

Dinsdag heeft GS in Gelderland, net als de GS’sen in de andere provincies de beleidsregels aangenomen. Een kleine maar belangrijke stap, want deze beleidsregels zijn bedoeld om de vergunningverlening in alle sectoren op gang te helpen. Een eerste kleine stap, want de volgende vraag is hoe we de stikstofdepositie gaan reduceren.

In het debat van woensdag heeft Daisy Vliegenthart gevraagd om de voorgestelde maatregelen die het Landbouw Collectief in hun eigen stikstofplan heeft gedaan, mee te nemen in de verdere uitwerking.  Want daar is wel iets bijzonders gebeurd. De agrarische sector wordt al lang niet door een belangenorganisatie vertegenwoordigd. Nee, dat zijn er vele. Een groot aantal heeft samengewerkt aan een plan. En dat verdient complimenten.

We moeten niet vergeten dat dit niet alleen gaat over de landbouw. Zeker niet! We gaan de komende tijd nog spannende debatten voeren over de industrie, de luchtvaart en de mobiliteit. Juist over deze sectoren weten we feitelijk nog heel weinig. We hebben daarom nogmaals benadrukt dat wij uit kijken uit naar de feiten en cijfers. En hebben GS dan ook gevraagd hier spoed achter te zetten. Want voordat we naar de oplossingen gaan kijken is het erg belangrijk om nu goed te weten waar we het over hebben.

Heeft u vragen of opmerkingen over stikstof? Neem contact op met woordvoerder Daisy Vliegenthart (daisy.vliegenthart[at]gmail.com)

Nieuws

Maidenspeech Hans van Ark

Hans hield vandaag zijn maidenspeech in Provinciale Staten. Hij ging onder andere in op wat dat nu eigenlijk is: een maidenspeech. Het woord maiden betekent niet ‘meisje’ of ‘keukenmeid’ maar maag. Je maidenspeech kun je dus maar 1 keer houden.

Ook roept hij op om vooral te blijven kijken naar lange termijn oplossingen. Op vele onderstroomgevoelens passen niet altijd makkelijke antwoorden, die leiden immers al snel tot populisme en populisme leidt uiteindelijk altijd tot verval van de rechtstaat. Hans maakte dit duidelijk aan de hand van de casus N825 waar burgers vroegen om stil asfalt over een lengte van 4 kilometer.

Hans zei daarover het volgende:
“Dat klinkt niet gek, maar als de door ons zelf vastgestelde normering voor geluidshinder daar geen aanleiding toe geeft, waarom zouden we dan van de door onszelf vastgestelde uitgangspunten afwijken? Daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Er moeten dan hele bijzondere uitzonderingsgronden zijn om dat te rechtvaardigen, wij zien ze in dit geval niet. Maar er ligt natuurlijk wel een vraag achter deze vraag. En dat is natuurlijk zo’n trend, dat mensen gewoon weg zo min mogelijk lawaai aan de kop willen hebben en gelijk hebben ze. Hoe maken we Gelderland stiller, op allerlei terrein, welke mogelijkheden zijn er, wat kunnen we wel en wat kan niet?”Om die reden diende het CDA een motie van de VVD mee in, die unaniem werd aangenomen.De motie had het volgende dictum:
Roept het college op:
– Te onderzoeken welke maatregelen het college van Gedeputeerde Staten kan nemen voor geluid reducerende maatregelen voor de eerste vier kilometer van de N825;
– Om samen met de lokale overheden in gesprek te blijven met bedrijven, die veel gebruik maken van de N825, in het kader van een bijdrage in de geluid reducerende maatregelen;
– De bevindingen hiervan terug te koppelen naar de leden van Provinciale Staten.
Nieuws

CDA wil duidelijkheid over gevolgen Pfas voor Gelderland

Hoewel de Pfas-norm op dit moment tijdelijk versoepeld is, is niet bekend hoeveel projecten in Gelderland alsnog stil moeten blijven liggen.

Vrij recent maakte het kabinet bekend dat de regels voor de niet-afbreekbare stoffen die bekend staan als Pfas worden aangepast. Er mag nu meer Pfas in de grond zitten, nl. 0,8 microgram per vaste kilo stof in plaats van in het verleden 0,1 microgram. Het is echter een tijdelijke maatregel totdat het RIVM per 2021 wetenschappelijk heeft onderzocht wat een verantwoorde norm is.

Gemiddeld genomen zou driekwart van de stilgelegde projecten door de nieuwe hogere norm weer opgestart kunnen worden. Statenlid Bertine van Hooff: “Maar wat betekent dat voor onze provincie? Ik wil inzicht in het totale aantal projecten in Gelderland dat langdurig stil zal liggen. Over welke getallen spreken we en om welke projecten gaat het? Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen voor de Gelderse bouw- en baggerprojecten en wanneer kunnen deze bedrijven hun werk weer hervatten?” Het CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

2019-12-05 SV Pfasnormverlaging

Nieuws

Actieplan wonen: de inzet van het CDA

Eindelijk spreken we écht over wonen in Gelderland. Woensdag 27 november is het procesvoorstel om te komen tot het Actieplan Wonen in de carrousel besproken. Het doel van het Actieplan is: ‘Op korte termijn nieuwe, betaalbare woningen toevoegen, waaronder voldoende flexibele woonvormen’. Mooi, maar ook nog vaag. Twee dingen heb ik namens het CDA naar voren gebracht:

Aandacht voor ouderen
Als eerste heb ik aandacht voor ouderen gevraagd. Juist voor ouderen zijn andere woonvormen nodig, vormen waar ouderen en zorg dicht bij elkaar komen zoals de ‘Knarrenhof’: een woonvorm voor jonge ouderen en oudere-jongeren die graag elkaar helpen en zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. Dit concept is tijdens de CDA Senioren bijeenkomst in Doetinchem besproken en er is veel belangstelling voor. De gedeputeerde heeft toegezegd aandacht aan dit soort woonvormen te geven.

Inbreiden waar het kan, ruimte voor uitbreiding
Als tweede het dilemma van inbreiden versus uitbreiden. Daar heb ik gepleit voor het centraal stellen van de kwaliteit, voor behoud van een goede en groene leefomgeving in de steden en voor het minder vasthouden aan altijd inbreiden. Sinds minstens 17 jaar, toen ik startte in de politiek in 2002, speelde het al: inbreiden als het adagium. Op een gegeven moment is het op met de binnenstedelijke ruimte. Gelukkig gaf de gedeputeerde aan dat inbreiden niet altijd meer kan en dat er ruimte voor uitbreiden is.

Er volgt nu de komende maanden een discussie met de partners en daarna zal het Actieplan Wonen in maart / april in de Staten besproken worden. Wij houden vinger aan de pols!

Bea Schouten
Statenlid

Nieuws

ALV CDA Gelderland op 9 december in Wijchen

Namens het bestuur van CDA Gelderland bent u van harte uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering van CDA Gelderland op maandagavond 9 december 2019.

Huishoudelijk gedeelte Op de agenda staan het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 21 juni 2019, het afscheid van bestuursleden Anne-Marie Vreman (CDAV) en Jan Dirk van der Borg en de benoeming van een Ilse Bruls en Ingrid de Pagter (CDAV). Daarnaast bespreken we de begroting van 2020 en de verschillende jaarverslagen van 2018.

Inhoudelijk gedeelte Tijdens het inhoudelijk gedeelte van de vergadering bespreken we het evaluatierapport van de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen van 20 maart jl. De evaluatiecommissie (bestaande uit: Ine van Burgsteden, Jan van den Bosch, Jannie van den Hul-Omta en Marijke van Haaren) heeft de afgelopen maanden hard gewerkt en heeft haar bevindingen en aanbevelingen omschreven in het evaluatierapport. Vervolgens sluiten we de avond af onder het genot van het een hapje en een drankje.

Alle vergaderstukken zijn opvraagbaar bij de bestuurssecretaris, diede@cdagelderland.nl en via de volgende link te downloaden: https://we.tl/t-okASUcfgEk.

De Algemene Ledenvergadering is bij: De Sterrebosch, Kasteellaan 6, 6602 DE Wijchen

De agenda is als volgt:

Inloop (19.00 uur)
Start (19.30 uur)

Huishoudelijk gedeelte 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda
 3. Verslag Algemene Ledenvergadering 21 juni 2019
 4. Fractie aan het woord: terugblik afgelopen half jaar
 5. Begroting 2020
 6. Jaarverslag Bestuur en Statenfractie
 7. Jaarverslagen gelieerde organisaties
 8. Afscheid bestuurslid (functie: Steden, Waterschappen) Jan Dirk van der Borg
 9. Afscheid bestuurslid functie: CDAV) Anne-Marie Vreman
 10. Benoeming nieuwe bestuursleden namens CDAV: Ilse Bruls en Ingrid de Pagter
 11. Rondvraag

Pauze

Inhoudelijk gedeelte 

 1. Presentatie evaluatierapport PS/WS 2019
 2. Special over Stikstof

Afsluiting onder het genot van een hapje en drankje.

Graag tot ziens op 9 december in Wijchen!

Nieuws

Blog Bert Komdeur. Subsidieverstrekking: het kan en moet anders.

Wist u dat in 2018 ca 35% van de Gelderse uitgaven werd gedaan in de vorm van het verstrekken van subsidies richting de samenleving? Daarbij ging het om 237 miljoen, een enorm bedrag. Vandaag, woensdag 27 november, praten wij er als Gelderse Statenleden over met de onderzoekers van de Rekenkamer Oost-Nederland. Zij hebben onderzoek gedaan naar de inzet van subsidies en of deze ook op de juiste plaats zijn terecht gekomen met het beoogde resultaat. Er is nog veel te verbeteren als het gaat om geven van inzicht in de subsidieverstrekking en het registreren. Maar ook ten aanzien van het leren van subsidietrajecten. Met name de evaluatie verdient veel meer aandacht, aldus de onderzoekers.

Dit sluit aan bij de inzet van het CDA. Wij willen dat inwoners, instellingen, gemeenten en andere partners “simpel, slagvaardig en snel” een subsidie kunnen aanvragen. Evaluatie van de huidige subsidiepraktijk is daarvoor een eerste vereiste om tot verbeteringen te komen. Samen met het College van Gedeputeerde Staten gaan we komende tijd nu snel stappen zetten. Het rapport van de Rekenkamer helpt ons om ook de juiste stappen te zetten.

Nu dus eerst een nadere toelichting op het rapport. In december zullen we het rapport in Provinciale Staten bespreken. Bij woorden kan het echter niet bij blijven. Het CDA bewaakt dit onderwerp nauwgezet en zal aandringen op snelle verbeteracties. Het kan en moet anders. U hoort van mij

Bert Komdeur
CDA-Statenlid Gelderland

Nieuws

Keukentafelgesprekken steun in de rug voor agrariers

Met de keuze voor ervencoaches worden Gelderse agrariërs geholpen bij grote beslissingen als bedrijfsovername, asbestverwijdering, duurzaamheidsmaatregelen enzovoort. Het doel van de ervencoaches is door middel van keukentafelgesprekken mee te denken met boeren over hun toekomst in de breedste zin van het woord.

De ervencoaches komen er dankzij een aangenomen motie van onder andere het CDA. Deze motie is tot stand gekomen naar aanleiding van positieve ervaringen die opgedaan zijn in erfcoachingsgesprekken met agrariërs in onder andere de gemeente Aalten. Met deze motie wordt een belangrijke wens uit het CDA verkiezingsprogramma gerealiseerd.

CDA Statenlid Arjan Tolkamp: “Als boer krijg je tegenwoordig heel veel op je bord, niet alleen regelgeving, maar ook heel veel wensen vanuit de maatschappij. Er wordt tegelijkertijd veel van ze verwacht. Dan is het fijn om met iemand die kennis van zaken heeft te spreken die zo kan helpen bij het maken van keuzes.”

Motie keukentafelgesprekken

 

Nieuws

Provincie geeft geld voor onderhoud klompenpaden

De 800 vrijwilligers die de Gelderse klompenpaden onderhouden krijgen een steuntje in de rug van de provincie. Provinciale Staten stemden woensdag in met een motie van het CDA om voor 2020 middelen beschikbaar te stellen voor onderhoud aan de paden.

De Gelderse klompenpaden leiden recreanten en toeristen over jaagpaden, langs akkerranden en andere mooie plekken. Ook verlichten ze de druk op grote recreatiegebieden als de Hoge Veluwe door een heel ander aanbod aan wandelpaden te vormen. Fractievoorzitter Gerhard Bos: “Fantastisch dat er honderden vrijwilligers zijn die de paden nalopen en ze met hand- en spandiensten begaanbaar houden. Zij doen dit kosteloos. Voor het beheer en onderhoud is echter wel wat geld nodig. We zijn dan ook blij dat er in de Staten brede steun was voor ons voorstel.” De vrijwilligers worden hierbij ondersteund door Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG).

Naast een eenmalig bedrag voor volgend jaar is afgesproken de samenwerking rondom klompenpaden verder vorm te geven als een vorm van maatschappelijke pilot voor 2021 tot 2023 en voor die periode hetzelfde bedrag te reserveren. De pilot zal geëvalueerd worden waarna een vervolg bepaald zal worden.

motie klompenpaden begroting 2020

Nieuws

Veilig sporten: De stilte verbroken

Grensoverschrijdend gedrag is in alle gevallen onacceptabel. In de sport blijkt dat dat er nog te veel taboe op dit onderwerp rust. Tijdens de begrotingsbehandeling diende het CDA een motie in om misbruik in de sport tegen te gaan. De motie, die werd aangenomen, roept Gedeputeerde Staten op om in het kader van het opstellen van het sportuitvoeringsprogramma in overleg te treden met stichting “De stilte verbroken” en de Gelderse Sport Federatie over het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag.

Fractievoorzitter Gerhard Bos diende de motie in na contact te hebben gehad met Renald Majoor. Deze oud-sporter en zelf slachtoffer van misbruik zette de stichting De stilte verbroken op om grensoverschrijdend gedrag in de sport bespreekbaar te maken en bewustwording op dit punt te stimuleren. Bos: “Ik ben onder de indruk van de moed van Renald en zijn inzet om een taboe als dit te doorbreken. Met de motie hoop ik dan ook dat in het sportuitvoeringsprogramma van de provincie een Gelderse aanpak wordt opgenomen waarmee grensoverschrijdend gedrag adequaat kan worden voorkomen.”

motie veilig sporten De stilte verbroken

Nieuws

Begroting 2020 – Vrijheid creëert verantwoordelijkheid

“De vrijheid die we na de Tweede Wereldoorlog hebben herwonnen en waar velen offers voor hebben gebracht vraagt van ons dat we zorgvuldig omgaan met onze vrijheid. Anders gezegd: vrijheden creëren ook verantwoordelijkheden.” Met deze woorden begon fractievoorzitter Gerhard Bos zijn inbreng bij de Algemene Beschouwingen.

Lees hier de hele spreektekst van Gerhard: Algemene beschouwingen CDA Gelderland 13 november 2019 – def webversie

Nieuws