All Posts By

jtji2

Najaarsnota: provinciale steun voor dorpshuizen

Bert Komdeur sprak vandaag namens het CDA over de najaarsnota van de provincie. Hij riep op tot het vaker doorlichten van de reserves. En sprak tevredenheid over de extra steun vanuit de provincie voor de Gelderse dorpshuizen. Hij stond stil bij vier punten: het financiële perspectief, de vrijval van reserves, de aanpak van Covid en het toezicht op gemeentefinanciën. Hieronder een verkorte weergave van zijn bijdrage.

Financieel perspectief: we moeten scherper aan de wind varen
Het structureel perspectief komt negatief uit, onder meer door de motorrijtuigenbelasting. Structurele tekorten moeten we structureel dekken. Hoe gaan we dat doen?

Onze incidentele ruimte is steeds meer langjarig belegd. Hoe structureel is eigenlijk de incidentele ruimte? Er is niet zoveel ruimte meer en we moeten gaan nadenken. Ons stamkapitaal waar we jarenlang veel mee hebben kunnen doen, staat onder druk. We moeten ons gaan herbezinnen hoe we meer rendement krijgen. Deze discussie willen wij graag verder voeren bij de begroting of bij de midterm review. Het wordt krapper. Het is niet alleen varen op zicht, maar we moeten ook scherp aan de wind varen. We zullen echt keuzes moeten maken, hoe we ook de komende 10 tot 20 jaar uit de incidentele middelen de goede dingen voor Gelderland kunnen doen.

Reserves: vaker ontluchten
Het CDA heeft antwoord gekregen op vragen over de vrijval van reserves. Bij mobiliteit en bij natuur lijkt best wat lucht in de begroting te zitten. Bij een verwarming ga je dan ontluchten, anders functioneert de verwarming niet goed meer. Het is goed dat die lucht er uit is gehaald, maar daar moeten we niet 4 jaar mee wachten. Wat ons betreft moeten we dit ieder jaar doen, of anders om de twee jaar. Kan er geen lucht uit, moet er niet afgeschaald worden?

Covid-aanpak en steun voor dorpshuizen
Complimenten voor de aanpak van Covid. We zien wel dat de helft van de middelen nog niet is besteed. En vragen ons daarom af of we die nog gaan besteden of moeten we die anders inzetten? Het CDA wil graag een aparte route blijven houden voor de Covid aanpak komende tijd, zoals begonnen in maart. Niet alleen over de aanpak, maar ook door in gesprek te blijven over de verantwoording.

CDA is blij dat de dorpshuizen een extra steunpakket krijgen van de provincie bovenop andere regelingen van het Rijk. (Het CDA vroeg in juni ook aandacht voor de positie van dorps- en buurthuizen)

Toezicht op gemeentefinanciën blijft van belang
De positie van veel gemeenten is zorgelijk. Wij lazen een passage die de indruk geeft ‘we zullen dat ietsje minder scherp gaan doen’. Dat is wel het laatste wat CDA wil: het toezicht versoepelen. We moeten eerlijk in beeld moeten blijven houden hoe het is gesteld met de financiële positie van alle Gelderse gemeenten. Als dat preventief toezicht moet zijn dan moeten ze dat ook krijgen. Ook hoe eventuele korten zijn gedekt.

Aanpak gevaarlijkste kruispunt van Gelderland
We hadden nog wel graag een beschikbaarstelling gezien voor de aanpak van een gevaarlijk kruispunt in Gorssel. Het gevaarlijkste kruispunt in Gelderland op de N346. U kondigt wel aan dat er in november waarschijnlijk een rijkssubsidie komt om dit aan te pakken. Houd u ons goed op de hoogte dat dit gaat worden aangepakt.

CDA kan instemmen met de Najaarsnota.

Ga Terug
Nieuws

Implementeer snel zonneladder en schep duidelijkheid

Een zonneladder die duidelijk een afwegingskader geeft waar je zonnepanelen moet leggen. Dat is waar het CDA voor pleit. Er is op dit moment geen goed instrument dat richting geeft in de keuze van de locatie van de zonnepanelen.

Er ligt een grote opgave op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Vaak wordt hierbij gekozen voor zonnepanelen. Grote vraag daarbij is waar deze panelen moeten komen te liggen: op daken, op landbouwgrond, op industrieterreinen. Door een zonneladder te hanteren geef je aan welke locatie het eerste gebruikt moet worden. Zo voorkom je verrommeling van het landschap.

In het coalitieakkoord van de provincie wordt de zonneladder van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) richtinggevend genoemd. Statenlid Bertine van Hooff-Nusselder: “Ik wil dan ook graag weten of deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt door de provincie. En of we dat ook monitoren.” CDA ziet graag dat in eerste instantie daken van bedrijven op industrieterreinen worden volgelegd voordat grote zonneparken op productieve landbouwgrond of in natuurgebieden worden gebruikt. CDA wil voorkomen dat te snel voor de makkelijke keuze van grote zonneparken wordt gekozen als dat niet nodig is. “Laten we zuinig omgaan met ons mooie landschap en de toch al grote druk op onze schaarse ruimte niet nog groter maken” aldus Van Hooff.

SV Implementatie zonneladder

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

CDA: continueer Startversneller en help startende ondernemers

De startversneller is een waardevol instrument dat startende ondernemers in Gelderland helpt bij het opbouwen van een bedrijf. Het CDA vindt dat dit in de huidige vorm moet worden voortgezet en breed toegankelijk moet blijven voor starters. Juist in deze moeilijke economische tijd.

Ondernemers die een bedrijf beginnen verdienen een goede kans op succes. De startversneller hielp een deel van hen de afgelopen jaren bij wat er komt kijken om een bedrijf tot een succes te maken. Het gaat dan niet om financiële steun, maar vooral om een bijdrage aan een opleiding, coaching en het helpen opbouwen van een relevant netwerk. Statenlid Daisy Vliegenthart stond in 2016 aan de wieg van de startversneller: “Het idee was om start-ups een steuntje in de rug te geven bij de moeilijke weg die je te gaan hebt als beginnend ondernemer. En bakker weet prima hoe hij brood moet bakken, maar bij het starten van een onderneming komt meer kijken. Het is een waardevol instrument dat breed toegankelijk moet blijven. Vandaar dat wij de gedeputeerde oproepen om de startversneller ook de komende jaren te handhaven.”

De startversneller, die sinds mei 2018 al diverse ondernemers heeft geholpen, is succesvol. Uit verschillende evaluaties blijkt dat instrumenten als deze ervoor zorgen dat de kans dat een onderneming na vijf jaar nog bestaat hoger is. “En dat zorgt weer voor het behoud van banen, wat in deze tijd van extra groot belang is” aldus Daisy Vliegenthart. Het CDA diende samen met zes andere partijen een motie in bij de Statenvergadering van 23 september die werd aangenomen.

Foto: Daisy Vliegenthart in april 2018 bij de uitreiking van de eerste vouchers van de startversneller

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Debat over granulietstort West Maas en Waal

Provinciale Staten besprak de notitie Baggeren, bewerken en bergen. Tegelijk werd ook een debat gevoerd over de stort van granuliet in West Maas en Waal, dat mede op de agenda was gezet door het CDA. Bea Schouten voerde het woord. Hieronder een verkorte weergave van haar bijdrage.

“Bewoners woest na rekenfout bij stort granuliet”, dat stond een paar weken geleden bij ons in De Gelderlander. Dat was de directe aanleiding voor het CDA om dit agendaverzoek mee in te dienen. Wat er nu voor ligt is de notitie Baggeren, bewerken en bergen. Een belangrijk onderdeel in die notitie is de ladder. De ladder is een voorkeursvolgorde hoe om te gaan met het opruimen van overtollige grond en bagger. Een heel handig en duidelijk instrument waarmee we wat meer grip krijgen op deze materie. Wat staat daarin: innovatie en hergebruik hebben de voorkeur, boven berging in putten. Als hergebruik of reiniging niet gaat dan maximaal inzetten op regionale circulariteit. En zo verder. CDA is hier positief over.

CDA wil ook nog iets extra’s. Wij vinden dat we ook dit hele beleid aan de kaak moeten stellen. We doen dan ook een oproep aan Gedeputeerde Staten om het gesprek hierover te gaan voeren en te blijven voeren. We beroepen ons vaak op onze bevoegdheden, maar we hebben wel positie en een grote ook. Een groot deel van het water waar dit gebeurt is bij ons. Dus pak die positie en ga dat gesprek voeren.

Even terug naar West Maas en Waal. We constateren dat er iets gebeurd is waar veel maatschappelijke onrust over is. Door de enorme rekenfout kun je stellen dat het wel uit de hand loopt. Vandaar ook dat wij een motie mee hebben ingediend omdat we echt vinden dat je alles moet hebben gedaan om deze situatie en deze gemeente ook moet steunen, dus met raad en daad bij te staan

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Meedoen, talentenontwikkeling en veilig sporten

Meedoen, talentenontwikkeling en veilig sporten. Dat is in het kort de inzet van het CDA geweest bij de behandeling van de beleidsagenda Gelderland sport. Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord.

Meedoen
Iedereen moet kunnen sporten. Een beperking of gebrek aan geld mag hier geen beletsel voor zijn. Goed dat in kaart wordt gebracht welke opgave Gedeputeerde Staten nog ziet als het gaat om het ervoor zorgen dat iedereen ook echt mee kan doen.

Talentontwikkeling
Als het gaat om de ontwikkeling van sporttalenten dan is niet alleen een goede sporthal en de juiste outfit van belang. Iemand die, veelal jonge, sporters begeleidt bij de weg omhoog is dan zeer waardevol. Begeleiding bij het ontwikkelen van hun talent, maar ook begeleiding als blijkt dat de lat niet hoger kan. Dan helpt begeleiding ook, om te kunnen incasseren en een andere, nieuwe weg te vinden. We zijn blij dat de gedeputeerde heeft aangegeven dat hij daar serieus werk van wil maken.

Veilig sporten
We hebben als CDA eerder een motie over veilig sporten ingediend. Sporten is gezond, verbindt, inspireert en draagt bij aan verdraagzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Sporten moet ook in een veilige “omgeving” kunnen plaatsvinden. We moeten alert zijn en, zoals de van commissie de Vries ook bepleitte, seksuele intimidatie en misbruik in de sport actief tegengaan. Dat geldt voor de aanpak van incidenten én voor preventie. Bewustwording en preventie zijn belangrijk om grensoverschrijdend gedrag (geweld, intimidatie of misbruik) ook in de sport tegen te gaan. We willen integraler gaan werken. Wanneer bijvoorbeeld sportorganisaties en culturele instellingen samen de hand aan de ploeg slaan. We kunnen dan samen het belang van preventie, het niet willen wegkijken op een impactvolle manier tot uitdrukking laten komen. De uitdaging zit uiteraard niet alleen in dat ene moment maar zeker ook in de verdere uitwerking van het veilig sporten.

Van inspireren tot transpireren…
Sporten dat gaat om inspireren, motiveren, transpireren en presenteren. Samen sporten en elkaar ontmoeten in een bruisend sportklimaat, met mooie sportevenementen en volop ruimte om te sporten. Dat is goed voor de sporters en ook zo werken we samen aan een beter, een mooier Gelderland.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Wensen lokale bevolking bij aanpak dodelijke oversteek in Putten genegeerd

De N798 in Putten wordt, vier jaar na een dodelijk ongeval, heringericht. De gewenste verlaging van de maximumsnelheid van 80 naar 60 kilometer per uur is door de provincie echter genegeerd. CDA vreest nieuwe ongelukken.

Na het tragische ongeluk van een scholier in 2016 maakten velen zich hard voor aanpak van een gevaarlijk oversteekpunt op de doorgaande weg tussen Ermelo en Putten: de N798. Zowel de school als omwonenden en de gemeente Putten drongen aan op een lagere maximumsnelheid van 60 in plaats van 80 kilometer per uur. Het duurde vier jaar voordat de provincie met een oplossing voor het kruispunt kwam, maar die verlaging van de snelheid kwam er niet. Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: “Gedurende de afgelopen jaren is de snelheid tijdelijk verlaagd naar 60 en met succes als we naar de omwonenden luisteren. Onbegrijpelijk waarom straks weer 80 gereden mag worden.”

Voor de provincie zou de doorstroming van het verkeer de belangrijkste reden zijn niet te kiezen voor de lagere snelheid maar alleen voor een herinrichting van het kruispunt. CDA is echter benieuwd naar de ervaringen van de afgelopen jaren en vraagt zich af of die 60 kilometergrens nu echt voor zoveel extra reistijd zorgt. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Deze weg wordt heel veel gebruikt door scholieren. De veiligheid van fietsers is ons heel veel waard. Als er zoveel draagvlak is voor een maximumsnelheid van 60 kilometer dan wil ik graag weten waarom de provincie de doorstroming boven veiligheid verkiest.”

Het CDA vindt de termijn van vier jaar tussen het ongeluk en het besluit tot een herinrichting van het oversteek ook erg lang en wil van Gedeputeerde Staten weten of er nog meer van dit soort gevaarlijke situaties langdurig in de wacht staan tot ze aangepakt worden. En welke mogelijkheden er zijn om dit soort trajecten te verkorten.

SV Veilig oversteken in putten

Foto: Herinrichting kruispunt N798 (foto: provincie Gelderland)

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Veel te weinig stageplaatsen voor MBO’ers

Het tekort aan stageplaatsen is enorm opgelopen. De provincie moet snel een coördinerende rol pakken in het wegwerken van de tekorten om zo schooluitval te voorkomen.

Al enige tijd zijn er berichten over grote tekorten aan stageplaatsen voor jongeren op de ROC’s, ook in Gelderland. Door Corona-maatregelen loopt het tekort nog verder op. Zo wordt begeleiding soms lastiger en ook ondernemers, die voor stageplaatsen moeten zorgen, hebben het door de crisis enorm zwaar. Statenlid Daisy Vliegenthart: “Als we te weinig stageplaatsen hebben dan zorgt dat onherroepelijk voor studievertraging, voor extra schooluitval en daarmee een toename van de jeugdwerkloosheid. Dat willen wij echt voorkomen.”

Scholieren zitten nu op de bank omdat ze geen stageplek kunnen vinden. Terwijl men in veel sectoren, zoals techniek en de zorg, juist niet kan wachten tot deze jongeren hun school hebben afgerond en aan de slag kunnen. Hoewel er Rijksgelden aan komen ziet het CDA ook een duidelijke rol voor de provincie weggelegd en stelt daarom schriftelijke vragen aan GS. Door bij de ondernemers en ROC’s te kijken waar zij tegenaanlopen en belemmeringen weg te nemen moet duidelijk worden wat nodig is om jongeren snel weer een volwaardige stageplaats te bieden.

SV tekort stageplaatsen

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Gezocht: campagneleider

Leuk! de Campagne begint weer!

Het enthousiasme spat er van af en dat is ook de reden voor dit stuk. Nog een paar maanden en dan zijn er weer verkiezingen. De komende periode worden programma’s opgeleverd, kieslijsten besproken en zijn Hugo & Pieter samen op pad om het CDA overal promoten.

En bij dat laatste kunnen wij hulp gebruiken als CDA Gelderland, want dat moet allemaal wel gecoördineerd worden. De afgelopen jaren heeft Daisy Vliegenthart als campagneleider superwerk geleverd en nu zoeken wij haar opvolger.

Veel mensen hebben zich aangemeld om te helpen bij de campagne. Zij gaan ons online helpen, maar natuurlijk straks ook fysiek op straat als wij in gesprek zijn met inwoners van onze dorpen en steden. Maar 1 iemand mist…..

Wij zoeken dus niet iemand die enkel wil helpen bij de campagne. Wij zoeken nu iemand die ook echt de campagne wil leiden vanuit Gelderland. Die het leuk vindt om de digitale activiteiten te koppelen aan de fysieke evenementen. In deze Coronatijd zullen het niet meer de grote bijeenkomsten kunnen zijn en zal het veel digitaal zijn, maar onze gezichten moeten ook op straat te zien zijn. Het liefst zoeken wij ook iemand die ook bij de gemeentelijke en straks provinciale verkiezingen het enthousiasme heeft.

Al met al zoeken dus eigenlijk een Alleskunner (m/v) met wat ervaring online en vooral veel enthousiasme. Je krijgt alle ruimte voor cursussen en trainingen en natuurlijk moeten je spullen goed zijn. Er zullen veel mensen zijn die je willen helpen en natuurlijk krijg je alle hulp van de professionals van het CDA in Den Haag, want campagne voeren doe je met een heel team!

Mocht je interesse hebben, of een beetje twijfelen, neem dan gewoon contact met ons op en dan kunnen wij je veel meer vertellen over het hoe en wat. En wellicht heb je zelf nog wel wat vragen die wij prima kunnen beantwoorden.

De Campagne gaat beginnen…. wij zijn er bijna klaar voor! Met jou er bij moet het lukken

2020 Profielschets campagnespecialist[70]

Helmuth Welling (bestuurslid communicatie)           info@dnp-bv.nl

Jeroen de Jong (voorzitter)                                            jeroendj76@gmail.com

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

CDA maakt zich hard voor behoud veerponten

Oevergemeente(n) zijn wettelijk gezien eerstverantwoordelijke voor de veerponten. Desalniettemin heeft het CDA met succes gepleit voor een actieve en ondersteunende rol voor de provincie om die ponten in de vaart te houden. Er wordt nu een regeling uitgewerkt door Gedeputeerde Staten waarbij maatwerk wordt geleverd vanuit de invalshoeken van fietsverkeer en recreatief verkeer. Er zijn in Gelderland 49 ponten, waarvan 21 verliesgevende. Die gaan we monitoren om te borgen dat de veerponten hun goede werk kunnen voorzetten.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Stimuleer innovatieve projecten rondom asbestrecycling

Het is stil geworden rondom het vele asbest dat nog steeds op de talloze Gelderse daken ligt. Recycling ervan lijkt tot stilstand te komen. De provincie moet daarom proactiever bezig gaan en innovatieve projecten die dit probleem tackelen ondersteunen.

In november 2018 nam Provinciale Staten een motie van het CDA en andere partijen aan. Deze riep het College van Gedeputeerde Staten op om via innovatieregelingen projecten te stimuleren die technieken ontwikkelen om asbest af te breken. Bertine van Hooff: “Dit is echt een thema dat de provincie samen met de vele innovatieve bedrijven van Gelderland op zou moeten pakken. Helaas is het momenteel erg stil op dit gebied terwijl er nog miljoenen vierkante meters asbest te verwerken zijn.”

Het meeste asbest dat nu van daken af komt wordt, bij gebrek aan goed alternatief, ingepakt en gestort op speciale stortplaatsen. Stort is echter de minst wenselijke vorm van afvalbeheer. “Dat we nog steeds asbest moeten storten, is bijna niet uit te leggen aan onze kinderen. Wij roepen dan ook Gedeputeerde Staten op om samen met andere partijen in te zetten op ontwikkelingen van nieuwe innovaties”. Het CDA wil weten wat er tot nu toe aan innovatieregelingen tot stand is gekomen. Daarnaast wil CDA ook van GS weten of de intensivering van de lobby richting Den Haag, waartoe de motie ook opriep, inderdaad heeft plaatsgevonden en wat dat voor resultaten heeft opgeleverd.

SV over Recycling asbestafval

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws