Skip to main content
All Posts By

jtji2

Gelderse Kijk op Sturing

In de oordeelsvormende bijeenkomst werd vandaag gesproken over de Gelderse kijk op sturing. Doel van de Statenbrief: doelen scherper in beeld brengen. Het CDA stelt bij de Kijk op Sturing de inwoners en partners van Gelderland centraal.

Voor het CDA gaat het hier om iets fundamenteels: hoe willen wij als Gelderland samenwerken aan Gelderlander? Hoe richten wij onze democratische rechtsstaat in? Dat doen we door duidelijke doelen te stellen. Woordvoerder Bert Komdeur verwees daar bij ook naar een interview met de president van de Algemene Rekenkamer. De strekking: duidelijke doelen leveren duidelijke resultaten op en meer vertrouwen bij onze inwoners. Daarvoor is ook duidelijke informatie nodig. Dat is ook onderkend. Er zit een gat tussen visie en uitvoering, daar moeten beleidsprogramma’s tussen.

De Statenbrief gaat over eigenaarschap van GS en PS. En eigenaarschap van onze inwoners. Wanneer zet je die koffer met instrumenten voor participatie in? Hoe kun je onze inwoners, en dan niet alleen de ‘usual suspects’, meer betrekken bij visievorming en uitvoering? Voor een goed functioneren is een bloedsomloop nodig. Daar leven wij van als PS: van goede informatie. Daar is ook een discussie over te voeren: wat is openbaar en wat niet, hoe gaan we met elkaar om, macht en tegenmacht. Wie is waarvan? Bert Komdeur deed de suggestie om voor wat betreft de visies, beleidsprogramma’s en uitvoeringsprogramma’s een duidelijke link naar een nieuwe indeling van de begroting te maken. Zo kan PS steeds beter sturen en controleren.

Voor het CDA is ook de participatie van inwoners en de informatievoorziening van de provincie naar inwoners een aandachtspunt. Hoe komen we tot duidelijke taal? Dat kan nog beter, zoals je bijvoorbeeld kan zien in het voorbeeld van een column uit De Gelderlander deze week. De columnist wijst ons daar op een voorbeeld van hoe wij onze besluiten soms kenbaar maken. De teksten en koppen die we gebruiken is voor onze inwoners vaak niet te begrijpen. Dat kan en moet beter. Laten we daarom naast duidelijke doelen ook tot duidelijke taal komen.

Ga Terug
Nieuws

Jaarstukken 2020

De jaarstukken 2020. Onze financiele woordvoerder Bert Komdeur richtte zich op drie punten: meer aandacht voor de herstelfase van Covid, zorg voor een beter rendement op ons stamkapitaal en geef ons inzicht in de reserves van de provincie.

Algemeen beeld: de mist trekt op
CDA is positief over de snelle reactie in de vorm van Covid hulp richting gemeenten. Er is bewonderenswaardig veel gedaan. We merken wel dat de Covid verantwoording terug gaat naar de Planning & Control documenten, maar wij wachten nog wel op de herstelfase. We kunnen weer varen op zicht. Maar hoe gaan we nu verder? Wat is er gebeurd met onze detailhandel, onze kantoren, het meer thuis werken, het wellicht verder van je werk wonen. Hier spelen processen die soms in een stroomversnelling zijn gekomen. Daar moet een follow-up voor komen. Waar komt de herstelfase en hoe moeten we inspelen op nieuwe trends?

Financiële positie: hoe zorgen we voor meer rendement?

Bert Komdeur: onze financiële positie is onverminderd sterk, maar ook onderhevig aan enige betonrot.

Wij leven veel van ons rendement op ons stamkapitaal. Dat was in 2010 zo’n 4%. De prognose is dat deze in 2025 naar 0,53% is teruggelopen. Op 4 miljard is dat een enorm bedrag. Ons rendement droogt dus steeds verder op. CDA heeft eerder al aandacht gevraagd voor een beter rendement op ons stamkapitaal, een besluit volgt later dit jaar. Het is goed dat we hier nog een verdiepingsslag op gaan maken. Want je kunt straks volgens 600 miljoen investeren in Alliander. Maar je kan wellicht in plaats daarvan ook 600 miljoen in Volkshuisvesting stoppen. En zo zorgen voor extra woningen met een middellage huur met een rendement van zo’n 5%. Dan hebben we financieel rendement en maatschappelijk rendement in de vorm van extra woningen. CDA heeft daarom GS gevraagd dit traject verder te verkennen.

Informatiepositie
Deze wordt steeds beter, daar zijn mooie stappen gemaakt die leiden tot concretere en compacte verslaglegging. Dat vinden wij belangrijk. PS geeft geld aan GS. Daarvoor terug krijgen we informatie. Dat hebben we nodig om te controleren en bijstellen. Hoe zit het met onze reserves en de samenstelling van onze reserves? Welke verplichtingen liggen er nu onder de reserves?

Bert Komdeur: Onze reserves zijn nog teveel een blackbox. We missen een overzicht.

Als we scherper aan de wind moeten gaan varen dan moeten we wellicht keuzes gaan maken dan willen we de juiste informatie hebben. We moeten toch zo’n overzicht kunnen krijgen? Welke verplichtingen zijn we aangegaan, wat is de vrije ruimte?

Ga Terug
Nieuws

Bijdrage Gerhard Bos bij Midterm Review

We zijn halverwege de coalitieperiode. Dat betekent terugblikken en vooruitkijken. En dat doen we in de vorm van de tussenbalans of ook wel de midterm review (MTR). Gerhard Bos benadrukte namens het CDA de volgende zaken.

De ontwikkelingen die zich inmiddels hebben voorgedaan zijn niet alleen onverwacht, maar ook zeer ingrijpend. Naast stikstof, droogte en Corona die ineens in volle omvang binnen kwamen in ons leven zijn er nog tal van zaken waar we mee aan de bak moeten. Het vraagt om alertheid, om mee te kunnen bewegen, vooruit kijken en wellicht zullen we ook ons beleid moeten aanpassen.

Een van die thema’s is de woningnood.

Woningbouw: de termen ‘hoogspanning en zelfs overspanning’ zijn inmiddels een understatement als het gaat om de woningmarkt. Jongeren moet jaren wachten op een woning, de nood is groot, en niet alleen voor jongeren. Een enorm tekort aan woningen, betaalbare woningen! Meer dan genoeg reden om te kijken wat we als provincie extra kunnen doen om de woningbouw te versnellen en als het kan ook meer woningen te bouwen. We hebben daar samen met de VVD een motie over opgesteld  “woningbouw: proeftuin en versnellen”.

Verkabelen van hoogspanningslijnen
Als het gaat om hoogspanningslijnen wil het Rijk dat er minder mensen onder hoogspanningslijnen wonen. Tijdens de consultatie op 10 april, maar ook al daarvoor, zijn er nadrukkelijk signalen vanuit o.a. Zutphen en Apeldoorn gekomen met als strekking: provincie: kunnen jullie helpen om de masten weg te halen en de kabels in de grond te krijgen? Het CDA wil dat de provincie de helpende hand gaat bieden. Samen met de PvdA hebben daarover we een motie opgesteld: “Hoogspanningslijnen: verkabelen kwestie van doen!”

Boost voor schutterijen, sportverenigingen en dorpshuizen
Tal van organisaties zijn in Gelderland actief. In heel veel organisaties in het maatschappelijke middenveld zijn het de vrijwilligers die het verschil maken, die activiteiten organiseren. Zoals de schutterij, het dorpshuis en de sportclub. Het zou echt zeer jammer zijn als organisaties, hun herstart niet voor elkaar kunnen krijgen omdat ze bijvoorbeeld daar geen geld voor hebben. We hebben hiervoor de motie boost maatschappelijke organisaties mtr opgesteld.

Dictum motie Boost maatschappelijke organisaties:
Verzoeken GS om:

  1. samen met de Gelderse Sport Federatie, Leefbaarheidsalliantie, Stichting Landschapsbeheer Gelderland en Cultuur Oost en in overleg met de gemeenten te onderzoeken of en in hoeverre het nodig is om als provincie in het kader van de herstart van activiteiten een eenmalige boost te geven bij de herstart van de activiteiten van de maatschappelijke organisaties.
  2. Het onderzoek met name te richten op organisaties waarin vrijwilligers actief zijn of beter gezegd het verschil maken. 

Maak werk van & maatwerk bij verkeersveiligheid
In het coalitieakkoord is opgenomen dat er een plan zal komen om de verkeersveiligheid in Gelderland te vergroten. Het is van belang is om bij verbetering van de verkeersveiligheid niet alleen te kijken naar de feiten (objectieve veiligheid) maar ook naar de beleving (subjectieve veiligheid). Verbetering van de verkeersveiligheid vraagt steeds om maatwerk.

CDA vroeg daarom of GS bereid is om als er aanpassingen aan wegen nodig zijn in het kader van verkeersveiligheid samen met de betrokken gemeente(n) te zoeken naar maatwerk als het gaat om de financiën, bv voorfinanciering?

Partnerschap van provincie
Worden we gezien als partner of worden we anders gezien? Staan we echt naast mensen? Verminderen we de papierwinkel echt en merkbaar?

Accounthouders voor gemeenten
Tijdens een van de gesprekken die we als CDA-fractie voerden kwam op tafel dat de provincie met accounthouders voor gemeenten zou kunnen werken. Gemeenten vinden het best lastig om uit te vinden waar ze moeten zijn bij de provincie. Iedere gemeente een eigen eerste aanspreekpunt.

  • Drempelverlagend
  • Snellere communicatie
  • Tempo antwoorden op vragen vanuit gemeenten kan hiermee wellicht ook omhoog.

Vraag: zou GS willen kijken of het werken met accounthouders voor Gelderland in het kader van het fenomeen partnerschap kunnen passen?

Stamkapitaal
Hoe gaan we om met ons stamkapitaal. Daar zullen we later nog verder over spreken. Een uitname uit het stamkapitaal is zeer acceptabel. Er is ruimte in dat kapitaal om voor Gelderland de goede dingen te doen. Er moet geen slot op komen, maar nu wel investeren in Gelderland. Geld inzetten voor Gelderland, een prima zaak!

Ga Terug
Nieuws

4 juni – webinar energietransitie

Op vrijdagmiddag 4 juni organiseren Statenleden Bertine van Hooff (energie, klimaat) en Daisy Vliegenthart (economie, stikstof) een webinar over de energietransitie. We hebben gemerkt dat dit een onderwerp is dat onder veel van onze leden en ook onder onze raadsleden leeft. Wij willen daarom graag met jullie in gesprek over alles wat er bij jullie leeft rondom de energietransitie, de Regionale Energiestrategieen (RES-sen), over het belang van (financiële) participatie en van draagvlak. Kortom: genoeg te bespreken! Het webinar zal plaatsvinden tussen 14.30 en 16.00 uur. Heb je vooraf al vragen stuur ze dan naar onderstaand mailadres.

Doe mee en meld je aan via een mailtje naar maaike@cdagelderland.nl

Ga Terug
Nieuws

CDA: zorg dat kennis uit onderwijs goed benut wordt

Daisy Vliegenthart spreekt bij de Gebiedsagenda FoodValley over het belang van valorisatie: het benutten van kennis van universiteiten en hogescholen door bijvoorbeeld MKB’s. 

In FoodValley gebeuren veel gave dingen zoals Daisy het verwoordde, vooral op het gebied van landbouw en voeding. Hoe zorgen we ervoor dat onze eigen ondernemers en onderwijsinstellingen daar zo veel mogelijk van profiteren? De provincie investeert vaak in dit soort samenwerkingen en het CDA vindt de valorisatie, dus het benutten van kennis, daarin een essentieel onderdeel. Want die kennis moeten we breed gebruiken, ook in het praktijkgerichte onderwijs, bij familiebedrijven en start-ups. Het CDA heeft daarom de gedeputeerde gevraagd om na te denken hoe we de succesfactoren voor valorisatie beter kunnen benoemen zodat we bij dit soort programma’s kunnen volgen hoe het loopt.

Daisy Vliegenthart: Is GS bereid te onderzoeken hoe we de valorisatie verder kunnen versterken zodat nog meer meer Gelderse MBO’s, MKB, familiebedrijven en start-ups gebruik kunnen maken van alle gave dingen die we in Gelderland doen?

Ga Terug
Nieuws

Versnellen, vergroenen, verkeersveiliger, versterken en vlottrekken

Dat is in het heel kort de inzet van het CDA bij de bespreking van de tussenbalans: de Midterm Review of MTR. Maar wat betekenen die 5 V’s nu precies?

Versnellen van de woningbouw
Dit is voor het CDA het centrale woord in de woningbouw. Er wordt gebouwd, zeker, er worden bestaande woning verduurzaamd, ook mooi. Maar er moeten vooral sneller nieuwe huizen bij worden gebouwd om al die mensen die zo graag een huis willen kopen te helpen. En als we dan bouwen, zijn dat uiteraard duurzame woningen. Het CDA kiest dus voor extra middelen voor versnelling van de woningbouw.

Vergroenen van onze leefomgeving
Als we extra woningen bouwen, moet er ook extra inzet komen voor een groene leefomgeving. Zeker in steden en locaties met veel stenen is extra groen van groot belang. Het helpt tegen hittestress en droogte en zorgt voor een prettiger omgeving voor mensen en dieren.

Verkeersveiligere wegen
Het aantal ongevallen stijgt helaas, ondanks dat er minder verkeer op de weg is. Een familielid of vriend verliezen als gevolg van een verkeersongeluk is verschrikkelijk. En daarom wil het CDA meer inzet om verkeersonveilige punten aan te pakken. Dat kan en moet op veel verschillende manieren: soms door herinrichting van wegen, soms werkt gedragsbeinvloeding beter. Kijk naar wat er leeft bij mensen op dit gebied.

Versterken van de Gelderse economie
De gevolgen van Covid duren voort en daar vinden onze Gelderse ondernemers al meer dan een jaar iedere dag de keiharde gevolgen van. Dat geldt voor het MKB en familiebedrijven, maar ook voor startende ondernemers en doorgroeiers. Het versterken van het vestigingsklimaat, de arbeidsmarkt en van de economie in onze krachtige en prachtige regio’s heeft prioriteit.

Vlottrekken: Gelderland weer in de benen
Laten we de samenleving een zetje geven om weer in beweging komen. Vooral organisaties die actief zijn op het gebied van leefbaarheid, het bevorderen van sociale samenhang en ontmoeting en waarin veelal vrijwilligers heel veel activiteiten mogelijk maken verdienen een steuntje in de rug om weer zaken op te starten.

Ga Terug
Nieuws

Recreatiezonering Veluwe: omarm participatie inwoners

Daisy Vliegenthart vroeg enkele weken geleden aandacht voor de bewonerparticipatie bij de plannen rond recreatiezonering op de Veluwe. Het thema leeft, want ze ontving bijna 1.500 inzendingen op haar enquête over dit onderwerp. Vandaag ging het in de tweede ronde over dit thema en benadrukte Daisy dat de stem van de inwoners en ondernemers nog niet voldoende meegenomen wordt in de plannen.

De rol van bewoners bij het besluitvormingsproces, dat is het centrale thema in deze bespreking. CDA is blij dat die boodschap is gehoord. Er komt nu een tussenfase waarin wordt gewerkt aan een volwaardige positie van inwoners. Die tussenfase is alleen voor een aantal gebieden (Kootwijkerzand, Beekhuizerzand en het Hulshorsterzand). Wij hebben nog wel vragen over de uitwerking. Verder staat beschreven dat het Plan van Aanpak gewoon wordt uitgewerkt.

Daisy Vliegenthart: “Dat is het probleem, want in dat plan is geen volwaardige rol voor inwoners. Er is een centrale rol voor terreineigenaren, gemeenten worden intensief betrokken maar voor de koepelorganisaties, ondernemers en inwoners staat dat ze geconsulteerd worden.”

En daarbij wordt nog gezocht naar een vorm, dus er is nog geen duidelijkheid hoe dat dat precies gebeurt. Daisy Vliegenthart: “Een volwaardige positie betekent voor ons participatie, actief deelnemen. Mensen willen ook graag actief meedoen en dat moeten we omarmen.”

De recreatiedruk aan de randen van de Veluwe zoals bij parkeerplaatsen is ook een aandachtspunt. In het najaar is een motie aangenomen om de eerder gebruikte druktemonitor weer in ere te herstellen. Met die monitor hebben we meer inzicht in drukke en minder drukke gebieden en kunnen mensen daar hun activiteiten op aanpassen. CDA zou de druktemonitor dan ook graag weer in werking zien.

Daisy vroeg verder aandacht voor problemen op het gebied van handhaving, bijvoorbeeld als het gaat om illegale motorcross, stroop en andere criminaliteit.

Ga Terug
Nieuws

CDA heeft zorgen over financiële risico’s bij concessie IJssel-Vecht

Aan de orde was vandaag het Ontwerp-Programma van Eisen Aanbesteding IJssel-Vecht, oftewel het openbaar vervoer in het noordelijke deel van Gelderland.

Woordvoerder Hans van Ark benoemde vier punten:

1. Financiële risico’s
Uit de stukken blijkt dat de provincie zich mogelijk garant gaat stellen voor de bussen (ongeveer 1 miljoen per stuk). En ook garant gaat stellen voor de laadinfrastructuur. De financiële risico’s voor de provincie gaan daarmee wel pittig toenemen: het gaat om grote bedragen en om grote risico’s.

Wij willen daarom graag meer duidelijkheid over dat risico: hoe ziet dat er uit voor de provincie in het slechtste scenario?

2. Concessieperiode
De concessieperiode naar 15 jaar is voor het CDA akkoord. Maar wel wil het CDA weten of er tussentijds niet toch een evaluatie mogelijk is en of er voldoende ruimte is om bij te sturen.

3. Omvang van concessie
Uit marktconsultatie blijkt dat dit ideale omvang is. Hoe zit het met de samenwerking tussen die drie provincies? Kunnen we niet tot grotere concessies binnen de provinciegrenzen komen? Wat als provincies toch tot verschillende uitgangspunten komen?

4. Gevolgen van Covid
Net als iedereen heeft het CDA grote zorgen over de gevolgen. Wat als we er niet in slagen deze aanbesteding rond te krijgen? Hoe verhoudt zich dit tot de grotere discussie die nog komt over de uitgangspunten rond het openbaar vervoer in Oost-Nederland?

Ga Terug
Nieuws

Mobiele bereikbaarheid 112 blijft uit

De problemen rond de mobiele bereikbaarheid van het alarmnummer 112 in delen van Gelderland lijken al jarenlang te blijven bestaan. Klopt dit beeld en waarom duurt het zo lang dat dit wordt opgelost wil het CDA weten.

Niet kunnen bellen met je mobieltje. Dat is vaak niet handig, maar soms ook zelfs een groot drama. Want wat te doen als je het noodnummer 112 niet kan bereiken? Dit is geen nieuwe situatie, al in 2016 kaartte Statenlid Daisy Vliegenthart dit probleem aan.

“We hebben toentertijd breed aandacht gevraagd voor dit thema. Dat het dan nu nog steeds zo’n groot probleem lijkt te zijn, doet mij wel zuchten. Want ook in 2016 was het probleem niet nieuw: al twee jaar eerder trokken wij hierover aan de bel.[1]

Onlangs berichtte Omroep Gelderland dat de mobiele bereikbaarheid in Gelderland nog steeds slecht is[2].

Een goed bereik van het alarmnummer is essentieel. Niet alleen in de steden, maar juist ook in het buitengebied. Vliegenthart: “Ook in de natuurgebieden is een goed bereik van essentieel van belang. Denk daarbij aan het melden van natuurbranden, maar ook als er iets gebeurt op een plek waar niet veel mensen direct kunnen helpen.”

Daisy Vliegenthart vraagt daarom via Schriftelijke Vragen aan het College van Gedeputeerde Staten nu naar de voortgang. Wat is er eigenlijk in de afgelopen jaren gedaan om dit probleem op te lossen? Het feit dat de toegezegde jaarlijkse informatie over de voortgang uit is gebleven is ook iets dat het CDA opgehelderd wil hebben.

[1] Gelderland moet met PPS helpen mobiele dekking te verbeteren – Binnenlands Bestuur

[2] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/6804234/Mijn-dochtertje-stikte-bijna-en-ik-had-geen-mobiel-bereik

2021-04-01 SV bereikbaarheid 112

Ga Terug
Nieuws

E-sports: niet alleen topsport, maar ook breedtesport

Provinciale Staten bespraken vandaag een initiatiefvoorstel van de VVD: de e-sportshub. Gerhard Bos vroeg namens het CDA nog wel aandacht voor verbreding. In Gelderland hebben we de gewoonte de topsport te omarmen en ook om verbinding te maken naar de breedtesport. Als we dit voorstel gaan indienen lopen we dan niet het risico de breedtesport te vergeten? Gerhard vroeg daarom aan het College van Gedeputeerde Staten hoe zij kijken naar de breedtesport, hoe houden we die aangehaakt? Dus niet alleen kijken naar de topsport, maar ook naar de breedtesport. De gedeputeerde gaf aan zich daar in te kunnen vinden en daar bij de begroting op terug te kunnen komen.

Ga Terug
Nieuws