All Posts By

jtji2

Campagne update!

Beste CDA-vrienden,

Dit is alweer een nieuwe campagne-update. Fijn om weer iets te kunnen vertellen aan jullie. Nog 15 dagen en dan zijn er verkiezingen. Wat spannend allemaal.

Als we de peilingen mogen geloven zit winst erin maar het is natuurlijk altijd maar afwachten. We hopen op een mooi resultaat! Aan de campagne zal het zeker niet liggen. Iedereen doet stinkend zijn best😉 Ons landelijk CDA campagneteam stuurt de campagne zo goed mogelijk aan en wij zetten het e.e.a. door naar de afdelingen.

We zijn heel blij met jullie enthousiasme en initiatieven. Dank daarvoor! We zien veel content voorbijkomen op sociale media van de activiteiten van onze afdelingen. Heel mooi en ga zo door. Om de waarden van het CDA uit te dragen hebben we elkaar hard nodig. Samen bereiken we meer immers. En dat gaat goed zo.

Inmiddels hebben er al veel (werk)bezoeken van onze Gelderse kandidaat Evert Jan Slootweg plaatsgevonden en ook Jaco Geurts is erg druk met de debatten. Ook onze Pieters Omtzigt is in de Achterhoek geweest.

De hele agenda met activiteiten vind je op onze campagnenieuwsbrief welke maandagavond verzonden is via de mail en de app.

De komende week staat o.a. in het teken van webinars.

De eerste webinar over christenvervolging heeft maandagavond jl. plaatsgevonden. Te gast was o.a. Martijn van Helvert uit Limburg. Hij vertelde ons wat hij allemaal gedaan heeft en doet vanuit de Tweede Kamer om de positie van christenen te beschermen. Werk wat blijvend steun verdiend. Hopelijk kan hij dit belangrijke werk een vervolg geven na de verkiezingen. Wil je terugkijken? Dat kan via deze link: https://youtu.be/G12yp6uobSI.

12 maart komt Wopke Hoekstra onze provincie bezoeken. De inhoud van de dag zal met jullie nog gedeeld worden zodra er meer bekend is. Kortom: er staan nog mooie dingen op het programma!

Een ieder heel veel enthousiasme en succes toegewenst in alles wat je doet en onderneemt, met name voor de campagne. Samen op naar 17 maart a.s!

Veel gezondheid toegewenst.
Hartelijke groeten namens het Campagneteam CDA Gelderland

Clariska van Hoek
Campagneleider CDA Gelderland

Ga Terug
Nieuws

Recreatiezonering: wat vindt u?

De Provincie Gelderland heeft verregaande plannen voor recreatiezonering. Met recreatiezonering wil de provincie samen met gemeenten en terreineigenaren de recreatie op de Veluwe in goede banen leiden.

 

Er worden zones voor verschillende vormen van gebruik aangewezen. Van zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Tot zones waar mensen niet meer mogen komen omdat de natuur meer bescherming nodig heeft.

Het CDA Gelderland wil heel graag weten hoe inwoners van de Veluwe én toeristen en recreanten hiernaar kijken. Wij hebben hiervoor een enquête opgesteld. Helpt u mee om deze in te vullen? Statenlid en woordvoerder recreatie en toerisme Daisy Vliegenthart: “We zijn heel erg benieuwd naar ieders mening hierover. In deze tijd van Corona-maatregelen is het moeilijk om contact met mensen te houden, vandaar dat we via een enquête de ideeën van mensen over de zonering willen horen.”

Het invullen van de enquête kan via deze link: https://forms.gle/Rjn6mais5pM9V7it6

Wilt u meer weten over de recreatiezonering? Dat kan via deze link:
Het statenvoorstel: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9707850/1
De concept kaart: https://gelderland.stateninformatie.nl/document/9707853/1

Ga Terug
Nieuws

Halverwege: terugblikken en vooruitkijken

In het coalitieakkooord “Samen voor Gelderland” spraken we af om halverwege deze statenperiode te kijken naar de ontwikkelingen in Gelderland. In het coalitieakkoord is daarom een passage opgenomen over een zogenaamde “Midterm review”. De wereld van vandaag is immers niet de wereld van morgen. Daarom kijken we na twee jaar of we nog op koers liggen en met een actuele bril naar de vraagstukken kijken. In dat kader kijken of de aandacht dan verlegd moet worden naar andere actuele thema’s, maar er kan ook een andere inzet van instrumenten of middelen gewenst zijn.

De komende tijd zal op verschillende momenten door Provinciale Staten worden gesproken over de zogeheten Midterm Review (MTR).  In dit blog wil ik u de achtergrond van de MTR schetsen.

Stil staan, terugkijken, vooruitblikken
‘Midterm’ betekent halverwege de termijn en dat klopt ook: in maart van dit jaar zijn we twee jaar op weg in deze statenperiode. ‘Review’ kun je vertalen als overzicht en als herziening. Een moment dus om even stil te staan bij hoe we ervoor staan in Gelderland: wat waren onze ambities toen we in 2019 van start gingen en wat is daarvan al gerealiseerd (en wat niet?). En het is een moment om in te kunnen springen op ontwikkelingen die er in het voorjaar van 2019 nog niet waren.

Nieuwe opgaven
Is die wereld van nu anders dan twee jaar geleden? Drie droge zomers en een stikstofcrisis gaven al de nodige nieuwe uitdagingen. En wat te denken van de vraagstukken op het gebied van woningbouw, klimaatadaptatie, leefbaarheid en ondermijning? En daar kwam vorig jaar Covid nog overheen. O ja zeker, we hebben als Provinciale Staten ook de afgelopen 2 jaar al besluiten genomen om de verschillende opgaven aan te pakken. Zo hebben we als provincie vorig jaar al zo’n 60 mln. beschikbaar gesteld om de enorme gevolgen van Corona te helpen dragen. De MTR, of tussenbalans zoals je de MTR ook wel kan noemen, is bedoeld om niet de losse maatregelen te bespreken maar om juist goed te kijken naar de opgaven waarmee we aan de bak moeten en de impact van ons handelen op Gelderland. Hoe kunnen we meters maken, oplossingen kiezen die hout snijden en waarmee kunnen en willen we als provincie het verschil maken.

Meer doen met minder
De MTR-benadering is niet nieuw. Ook in de vorige statenperiode is een MTR doorlopen. Er zijn wel een paar essentiële verschillen die maken dat de huidige MTR anders zal zijn. Niet alleen omdat we voor een deel met nieuwe en grote opgaven geconfronteerd worden, maar ook omdat we minder geld hebben. Dat klinkt wellicht heel raar, Gelderland heeft immers een kleine 3 miljard euro uit het oude stamkapitaal. Vier jaar geleden konden we 150 miljoen aan rendement van dit stamkapitaal gebruiken, o.a. voor nieuwe opgaven. Deze stamkapitaalkip, zoals onze financiële woordvoerder Bert Komdeur hem noemt, legt alleen nog amper gouden eieren. Het geld, belegd in obligaties, brengt amper nog rendement op.

Weloverwogen keuzes
We zullen met de middelen en instrumenten die we inzetten dus moeten kiezen voor de zaken waarmee we Gelderland echt vooruit helpen. Wat zijn dan die zaken? Waarmee kunnen we gemeenten en maatschappelijke organisaties helpen om Gelderland sterker, mooier, veiliger en schoner te maken? We moeten dus keuzes maken en we willen die keuzes weloverwogen maken. Gelderland is groot, de opgaven in de regio’s/gemeenten zijn soms wezenlijk anders.

In dat kader wil ik graag met u in gesprek om te horen waar wat u betreft de nadruk bij de MTR op moet liggen: wat zijn de grootste opgaven, en welke zaken kunnen wellicht wat minder? Daarom organiseren wij, als CDA-statenfractie, voor onze leden een webinar op woensdag 24 maart vanaf 19.30 uur. Daar hoort wel een hele duidelijke disclaimer bij: ons coalitieakkoord is leidend en het geld is beperkt.
Doet u mee? Aanmelden: maaike@cdagelderland.nl

Bent u geen lid maar heeft u wel input, dan staan we daar uiteraard ook open voor. Mail dan naar maaike@cdagelderland.nl

Gerhard Bos
Fractievoorzitter

Ga Terug
Nieuws

Klimaatplan: zorg voor beleid t.a.v. draagvlak

Bertine van Hooff spreekt vandaag over het beleidsprogramma Klimaat. CDA is blij dat er stappen zijn gezet en ook gaan worden. Er is werk aan de winkel, het plan helpt hierbij. Een aantal opmerkingen van Bertine:

Participatie
Reeds eerder hebben we als CDA het belang van participatie aangegeven. Het Rekenkamerrapport wijst ook op dat belang. We hebben dan ook de gedeputeerde gevraagd of hij inderdaad in het provinciaal beleid regels gaat opnemen met betrekking tot draagvlak en inspanningen initiatiefnemers zoals door de Rekenkamer wordt aanbevolen?

Doorkijk 2050
Wat betreft het beleidsprogramma klimaat mist het CDA een doorkijk naar 2050. We moeten ons niet blind staren op de doelen van 2030, maar alvast kijken naar wat er nodig is op de weg naar 2050. Bijvoorbeeld als het gaat om de planning van infrastructuur. Kan zo’n doorkijk nog worden toegevoegd in het beleidsprogramma?

Gedragsverandering
Ook willen we meer aandacht voor gedragsverandering. Wij vragen veel van inwoners, hoe krijgen we ze zover dit te veranderen? Bij het ontwikkelen van aanvullend beleid zal kennis van gedragseffecten een belangrijke rol moeten spelen.

Last mile
Last mile discussie: vrachtwagens en busjes die de laatste kilometer tot aan de klant afleggen en daarmee voor relatief veel vervuiling zorgen. Hoe zit het op het platteland: hoe gaan we dit daar aanpakken?

Ga Terug
Nieuws

Biodiversiteitsdoelen: betrek burgers en Provinciale Staten

Arjan Tolkamp had namens het CDA twee vragen bij de behandeling van het beleids- en uitvoeringsprogramma Biodiversiteit. Het programma beschrijft aan de hand van concrete acties wat de provincie de komende jaren doet om 75% van de vogel- en habitatrichtlijnen te halen in 2030 en in 2050 gaat het goed met biodiversiteit.

4 ambities staan centraal in het beleidsprogramma:
1) sterkere natuurgebieden en vitaler bos
2) een grotere biodiversiteit en meer bomen en bos op het platteland
3) een grotere biodiversiteit en meer bomen in stad en dorp
4) een grotere betrokkenheid van inwoners bij natuur en groen.

Arjan stelde daarbij nog twee vragen:
1.We gaan het Gelders Natuur Netwerk (GNN) uitbreiden: is dat bedoeld voor realisatie van de huidige doelen of voor de ecologische verbindingszone?
2. Wij vinden monitoring zeer belangrijk en daarom is het goed dat Gelderland burgers meer wil betrekken bij de biodiversiteitsdoelen. Kan de provincie er daarnaast voor zorgen dat ook PS jaarlijks meegenomen worden in die doelen en hoe we ze gaan halen. Arjan kreeg de toezegging dat er een jaarlijkse terugkoppeling komt over de stand van zaken in het behalen van de doelen. Dit zal zijn buiten het geijkte moment van de begroting om.

Ga Terug
Nieuws

Resultaat open overleg Scherpenzeel

De Staten spraken vandaag over het resultaat van het open overleg Scherpenzeel. Fractievoorzitter Gerhard Bos sprak namens het CDA over dit punt.

Hij gaf aan dat in de afgelopen jaren veel discussie en overleg is geweest over de bestuurskracht van Scherpenzeel en dat daarbij steeds een open benadering is gezocht. CDA vindt het dan ook jammer dat B&W van Scherpenzeel de keuze heeft gemaakt om niet deel te nemen aan het open overleg dat medio 2020 van start ging.

Gerhard stelde twee vragen aan Gedeputeerde Staten:
1. De spiegelgroep geeft een opvallende observatie. Zij geven aan dat het open overleg pas in december 2020 voor het eerst tot stand is gekomen. Volgens het CDA moet dat medio 2020 zijn, hoe is dat te duiden?
2. De provincie heeft meerdere rollen. We hebben een Commissaris van de Koning met een speciale rol voor toezicht op gemeenten. En GS heeft een speciale rol wat betreft financieel toezicht op gemeenten. Hoe hebben die verschillende rollen geleid tot dit rapport? Is dat vanuit de ene of de andere rol?

Ga Terug
Nieuws

17 februari – Meeting voor jonge agrariers met Jaco Geurts, Peter Drenth e.a.

Hoe zie jij als jonge agrariër de toekomst? Doe mee met onze online meeting op woensdagavond 17 februari en ga in gesprek met CDA Kamerlid en TK-kandidaat Jaco Geurts, onze gedeputeerde landbouw Peter Drenth, ons Statenlid Arjan Tolkamp en vooral heel veel andere jongeren!

En let op: deze bijeenkomst staat ook open voor niet-leden!
Aanmelden: maaike[at]cdagelderland.nl

Ga Terug
Nieuws

Onduidelijkheid over wel/niet extern salderen

CDA stelt vragen over de uitzonderingsregels extern salderen voor kalverhouderijen, eendenhouderijen en geitenhouderijen. Hun aanzienlijke grootte leidt tot behoorlijke effecten op natuur en leefbaarheid.

Eind 2019 hebben Gedeputeerde Staten Gelderland de beleidsregels in- en extern salderen vastgesteld. Daarin staat dat extern salderen niet is toegestaan voor bedrijven met fosfaat- en dierrechten. Kalverhouderijen, geitenhouderijen en eendenhouderijen vallen niet onder die regels omdat zij geen dier- en fosfaatrechten hebben. Statenlid en woordvoerder stikstof Daisy Vliegenthart: “Deze sectoren zijn in Nederland relatief klein maar in Gelderland juist groot en ze hebben daardoor een behoorlijk stikstofeffect.”

CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de uitzonderingsregels. Waarom vallen de eerder genoemde sectoren niet onder het verbod op extern salderen? Vliegenthart: “Ruim een jaar geleden kregen wij te horen dat de koppeling met dier- en fosfaatrechten zou komen te vervallen, maar die koppeling bestaat nog steeds in de beleidsregels. Ik wil hier graag opheldering over.”

De CDA fractie heeft daarnaast signalen ontvangen dat op dit moment bedrijven in de sector van de kalver-, eenden- of geitenhouderijen worden opgekocht zodat die extra stikstofruimte benut kan worden. CDA wil dan ook boven tafel krijgen wat de effecten daar van zijn voor de natuur, de leefbaarheid en voor de sector zelf. Het CDA zou graag zien dat de eerdergenoemde sector ook onder het verbod op extern salderen gaat vallen.

2021-01-27 SV extern salderen

Ga Terug
Nieuws

Laat het buurtbusvervoer weer rijden

In het vragenuur van de Statenvergadering stelden GroenLinks samen met o.a. het CDA, vragen aan gedeputeerde Jan van der Meer over de trage gang van zaken rond het hervatten van het buurtbusvervoer. Een kleine reconstructie.

In maart 2020 kwam het buurtbusvervoer volledig tot stilstand. Dit omdat met deze busjes geen coronaproof vervoer mogelijk was. Eind oktober gaf de gedeputeerde aan dat de buurtbussen coronaproof gemaakt werden en dat dat tijd kostte. Verwacht werd dat de bussen weer zouden kunnen ergens tussen begin november en begin januari, afhankelijk van de regio. We moeten echter constateren dat een groot deel van deze buurtbussen nog steeds stil staat. Reden voor het CDA om nu helderheid te vragen aan GS. Kern van het betoog waren dan ook de vragen: waarom duurt het zo lang en wanneer rijden de bussen wel weer?

Gedeputeerde Jan van der Meer antwoordde daarop dat op dit moment techniek of materieel niet het probleem zijn. Alle bussen zijn coronaproof gemaakt. Het zit nu vast op de menselijke factor. Het betreft allemaal vrijwilligers. Door de nieuwe lockdown en de engelse variant van het virus kunnen veel vervoerders nog niet rijden. Alternatief is de buurtbustaxi voor hetzelfde tarief (OV tarief). Ze rijden nog wel in Renkum. Met de rest van de buurtbusverenigingen is afgesproken 2 februari af te wachten (persconferentie) zodat we weten of de lockdown nog door gaat of dat ze weer op kunnen starten of nog niet.

Hans van Ark stelde daarop een aanvullende vraag. CDA vindt buurtbussen een essentiële voorziening, juist in regio’s waar geen openbaar vervoer rijdt. Er zijn ongetwijfeld ook veel vrijwilligers die wel willen rijden. Zou het ook denkbaar zijn dat je niet tot zo’n collectief besluit komt maar dat je dat iets meer basis van individualiteit doet?

De gedeputeerde antwoordde daarop dat we afhankelijk zijn van de besluiten van de buurtbusverenigingen. Het zijn over het algemeen wat oudere mensen die als vrijwilliger op de buurtbus rijden. Wellicht willen zij dit op dit moment niet doen vanwege de risico’s. De gedeputeerde verwacht dat zij na de crisis het vervoer zullen hervatten aangezien het een zeer gemotiveerde groep vrijwilligers betreft.

Ga Terug
Nieuws

Beleidskader vrijheid: herdenken en vieren

CDA vindt het belangrijk dat we dit beleidskader vaststellen. Omdat het markeert hoe we de komende jaren om zullen gaan met vrijheid en onze rol daarin als provincie willen invullen.

In het beleidskader Vrijheid staan de dingen die we willen gaan doen niet los van de Tweede Wereldoorlog. Dat verhaal is groot en ingewikkeld. Het gaat over systemen, verwerpelijke denkbeelden, en de uitwerking daarvan op mensen. Het is en blijft van belang dat het verhaal over wat er toen is gebeurd, ook als de generatie die de oorlog zelf heeft meegemaakt uit de tijd raakt, verteld zal blijven worden. Laten we ons hier rekenschap van geven en de lessen van toen voor nu niet vergeten.

In het vervolgvoorstel worden herdenken en vieren nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Herdenken en vieren zijn twee kanten van één medaille. De vrijheid die we na de Tweede wereldoorlog hebben gekregen vraagt van ons dat we rekenschap geven van onze vrijheid. Vrijheid is een kernwaarde van onze rechtstaat die steeds vraagt om actie, alertheid en maatschappelijk debat.

Democratie, rechtstaat en vrijheid zijn drie met elkaar verbonden begrippen die een belangrijke basis vormen om in vrijheid te kunnen leven, nu maar ook in de toekomst.

Wanneer we stil staan bij wat er nu rond de avondklok gebeurt is er reden tot alertheid. Demonstreren, uiting geven aan je mening mag. Maar rotzooi schoppen, de boel vernielen, dat heeft volgens het CDA niets te maken met demonstreren.

Daar nemen wij als CDA fractie dan ook afstand van. En het sterkt ons des te meer in onze overtuiging dat we moeten blijven herdenken en vieren opdat dat we de slachtoffers en de lessen van toen niet vergeten.

 

Ga Terug
Nieuws