Skip to main content
All Posts By

jtji2

Spoed debat staten over granuliet stort in Over de Maas in West Maas en Waal

door Bea Schouten, Statenlid 

Het programma Zembla heeft veel stof doen opwaaien, het gaf een ontluisterend beeld van de stort van granuliet in West Maas en Waal en de manier waarop het geregeld is.

Het CDA staat voor een gezonde en veilige leefomgeving en voor een goede waterkwaliteit in onze plassen. Daarom maken wij ons zorgen.

Wat is er aan de hand?

Er wordt door een bedrijf, met een geldige vergunning, granuliet gestort in de plas Over de Maas. De vergunning is afgegeven door RWS, zij zijn het bevoegd gezag. Granuliet is bestempeld als grond. Door de uitzending is er twijfel ontstaan of hier wel een verstandig  en veilig besluit is genomen bij het afgeven van de vergunning. Daarmee ontstaat het beeld van een onbetrouwbare overheid en dat vinden wij zeer onwenselijk. De minister is er al over aangesproken in de Tweede Kamer en begin maart houdt de Tweede Kamer een hoorzitting over dit thema.

Samen met een groot deel van provinciale staten hebben wij een motie ingediend en daarin vragen we GS om met de minister in gesprek te gaan om met spoed onderzoek te doen naar de mogelijkheden en consequenties om het storten op te schorten zolang niet duidelijk is of en hoe schadelijk het is. En om alternatieven voor storten in zandplassen te zoeken.

En daarnaast gaan we voor de zomer met GS in gesprek over het verondiepen van zandplassen. Want het CDA vraagt zich ernstig af of dat verondiepen op deze manier wel door moet gaan. Immers een gezonde leefomgeving moet voorop staan!

Nieuws

Nieuws uit de Staten: Startnotitie Mobiliteit

door Hans van Ark, Statenlid 
De komende maanden wordt het maatschappelijk debat in Gelderland geopend, waarna de Provinciale Staten later dit jaar de mobiliteitsvisie tot 2030 zullen vaststellen. Vanuit het CDA is door statenlid van Ark bij de voorbespreking vandaag er op aangedrongen, om het platteland niet te vergeten. Er wordt gedacht aan nieuwe knooppunten (de zogenaamde HUB’s ) waar OV-lijnen en auto en fiets samenkomen en waar je makkelijk kunt overstappen. Hub’s zijn vaak geen oplossing voor het platteland. Bovendien zijn de huidige Transferia vaak ongezellige ongure plekken waar je ’s avonds niet graag gevonden wilt worden, aldus van Ark. Op verzoek van het CDA wordt in de mobiliteitsvisie veel aandacht besteed aan de fiets en aan de verkeersveiligheid, nu het aantal ongelukken ook in onze provincie weer begint op te lopen.
Nieuws

Cultuur en erfgoed: nieuwe lente?

Deze week is tijdens de Statendag gesproken over een startnotitie voor het nieuwe cultuur beleid. Het cultuur- en erfgoedbeleid wordt aangepast, bij de tijd gebracht anders gezegd.

Wat moet vooral blijven zoals het nu al ging? Wat moet anders? Wat moeten we loslaten? Gaan we nieuwe accenten zetten? Kortom een veelheid aan vragen komen zomaar op tafel.

In ons verkiezingsprogramma en in het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” zijn een aantal heldere ijkpunten opgenomen.  Het komt er nu op aan om concreet handen en voeten te geven aan het cultuur en erfgoedbeleid van onze provincie.

In 10 punten wil ik meenemen in de gedachten van de CDA-fractie over het nieuwe Cultuur- en erfgoedbeleid.

  1. We willen dat cultuur met een grote C en een kleine c overal in Gelderland beleefbaar moet zijn.
  2. Uitgangspunten voor het beleid zijn bijvoorbeeld: toegankelijkheid, duurzame instandhouding, aantrekkelijkheid, aandacht voor de makers, integraliteit, gebiedsgericht, passend partnerschap. Naast deze uitgangspunten, die door GS zijn opgenomen in de startnotitie voor het nieuwe beleid, vinden wij als fractie dat ook flexibiliteit en klantvriendelijkheid tot de uitgangspunten moeten worden gerekend.
  3. Meedoen: zoveel mogelijk mensen in de gelegenheid stellen om zelf cultuur te bedrijven. Of het nu gaat om bijvoorbeeld toneelspel, zingen, dansen we willen financiële drempels wegnemen en zoveel mogelijk jongeren in staat stellen om mee te kunnen doen.
  4. We willen een heldere lijn in het beleid. We willen instellingen voor meerdere jaren duidelijkheid geven over de financiële ondersteuning die men wel of niet kan verwachten. Introdans, Toneelgroep Oostpool, Nationaal Jeugdorkest, Orkest de Ereprijs, Go Short, Jeugdtheater Kwatta behoren wat het CDA betreft in ieder geval tot de vaste kern van het cultuur beleid.
  5. Naast de vaste kern komt het erop aan om voor bijvoorbeeld festivals en evenementen echt stimulerend te zijn als provincie. De provinciale subsidies moeten snel, soepel en slagvaardig kunnen worden toegekend. Minder papierwinkel voor het aanvragen van subsidies. Ook de verantwoording moet echt eenvoudiger. Er moet een provinciaal museumbeleid komen. De provincie kan musea helpen bij veranderingen die nodig zijn om het verhaal van het museum passend bij de eisen van deze tijd te kunnen vertellen en de komende jaren te kunne blijven vertellen.
  6. Erfgoed willen we in standhouden. Bij het toekennen van subsidies moeten we uitgaan van de restauratie-urgentie. Daarnaast willen we dat overal in Gelderland de provincie de helpende hand reikt bij het in stand houden van monumenten. Waar het kan willen we stimuleren om naast de instandhouding ook de monumenten te verduurzamen (bijv door aanpassingen die de energiekosten verlagen)
  7. Monumentenorganisaties zoals de Stichting Oude Gelderse Kerken en de Molenstichting i.o. willen we financieel helpen om “hun” monumenten in een goede conditie te houden.
  8. Immaterieel erfgoed, zoals de bloemencorso’s , de schutterijen verdienen een plaats in het Gelders Cultuur- en erfgoedbeleid.
  9. Veilig culturen. Jongeren, ouderen, iedereen moet veilig kunnen culturen. Met het oog daarop is het van belang dat er bewustwording en preventie wordt gestimuleerd als het gaat om het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag.
  10. Cultuur en erfgoed dragen bij aan de beleving van de identiteit van de verschillende regio’s, elke met hun eigen cultuurdragers. We moeten scherper krijgen wat de cultuurdragers zijn in de regio.

 

Er zijn middelen beschikbaar. De wensen zijn ook fors. Het maken van keuzes zal onvermijdelijk zijn.

In hoofdlijnen heb ik in 10 punten geschetst wat de CDA-fractie van belang vindt en waar we de komende maanden verder mee aan de slag gaan.

Ook binnen het CDA wil ik graag de komende maanden het gesprek voeren over het nieuwe cultuur- en erfgoedbeleid van de provincie Gelderland.  Wilt u meedenken, laat het me weten.

Met groene cultuur en erfgoed groeten,

Gerhard Bos

Fractievoorzitter Statenfractie Gelderland

Woordvoerder Cultuur en erfgoed

Nieuws

Regio Expres Winterswijk-Doetinchem-Arnhem

De CDA fractie heeft vanochtend bij monde van woordvoerder mobiliteit Hans van Ark ingestemd met de derde fase van het onderzoek inzake een Regio Expres tussen Winterswijk en Arnhem. De wenselijkheid en nut van deze lijn worden door het CDA van harte onderschreven.

Deze lijn is een van de drukste regionale treinverbindingen met dagelijks 21.000 reizigers. Door de Regio Expres kan de reistijd met 13 minuten tot 20 minuten worden verkort. Dat is goed voor de verdere ontwikkeling van de regio’s de Achterhoek en de Liemers en het is zeker goed voor al die reizigers.

Wel werd een winstwaarschuwing afgegeven. Omdat de begrote kosten in de afgelopen jaren zijn opgelopen van 63 miljoen naar 167 miljoen, is aangedrongen op mogelijke bezuinigingen en vooral ook meer actie op het gebied van mogelijke cofinanciering door het Rijk en/of de betrokken gemeenten. Verstandig met de financiele middelen omgaan hoort immers ook bij goed rentmeesterschap. De eind afweging komt straks terug bij de bespreking van de integrale Mobiliteitsvisie.

 

Nieuws

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

door Bertine van Hooff-Nusselder

 

De toekomst van XXL bedrijventerreinen in Gelderland; niet over 1 nacht ijs gaan

    

Op 29 januari 2020 vond de oordeelsvorming plaats ten aanzien van de bedrijventerreinenprognose XXL en RPW’s (regionale programma’s werklocaties).

Het standpunt van het CDA is dat daar waar regio vraagt om ruimte en aantoonbaar is dat ruimte nodig is, dan als provincie faciliteren. Als tweede woordvoerder mocht ik dit van Daisy/Gerhard overnemen.

 

In de statenbrief en bijlagen wordt een invulling gegeven van de:

  • de door ons vastgestelde nieuwe langjarige prognose van de ruimtevraag van bedrijventerreinen voor Gelderland en hoe we daarmee omgaan
  • visie GS op XXL logistiek (logistieke bedrijfshallen groter dan 25.000 m2 en kavel groter dan 4 ha)
  • de vastgestelde regionale programma’s werklocaties (RPW’s)’s van de regio’s Noord Veluwe, Achterhoek, Clean Tech Regio en Food Valley en de hierbij gemaakte aanvullende afspraken

 

Aanleiding voor genomen besluiten:

  • Update langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen nodig
  • Maatschappelijke discussie “verdozing” landschap
  • Enkele regio ’s hebben RPW’s ter vaststelling aangeboden

 

Omgevingsvisie en omgevingsverordening

“In de Omgevingsvisie en -verordening staat dat wij zorgen voor een gevarieerd aanbod aan goed ontsloten, kwalitatief hoogwaardige duurzame werklocaties. Ons doel is om voldoende, maar niet teveel bedrijventerreinen van de juiste kwaliteit te kunnen aanbieden, zodat bedrijven goed kunnen ondernemen en er zorgvuldig wordt omgegaan met de schaarse ruimte. Verder willen wij bedrijven de ruimte geven, maar wel op voorwaarde dat ook bijgedragen wordt aan het duurzaamheidsvraagstuk. Want schoon en groen is ons uitgangspunt.

 

Dit beleid is verder uitgewerkt in de Omgevingsverordening. Hierin verplichten wij dat elke regio een RPW opstelt waarin minimaal afspraken worden gemaakt over bedrijventerreinen. Het doel van de RPW’s is om op basis van een goede analyse tot heldere afspraken te komen over de gewenste toekomstige ruimtelijk-economische ontwikkeling van werklocaties, zodat het beschikbare aanbod aan werklocaties kwalitatief en kwantitatief goed aansluit bij de marktvraag, de regionale economische ambities en kracht van het gebied. Het zorgdragen voor een goede ruimtelijke ordening, omgevingskwaliteit, duurzaamheid en bereikbaarheid dient nadrukkelijk een integraal onderdeel uit te maken van het afsprakenkader.

 

Rapport ‘Langjarige prognose ruimtevraag bedrijventerreinen provincie Gelderland’

In de prognose wordt in zowel het hoge als lage scenario uitgegaan van extra ruimtevraag van bedrijventerreinen. Dit is een trendbreuk ten opzichte van de eerdere prognose uit 2015 waarin uitgegaan werd van een eerdere afvlakking en dalende behoefte na 2025.

De voornaamste verschillen ontstaan door een groeiende bevolkingsontwikkeling en het beter duiden van de groeiende ruimtebehoefte van de sectoren industrie en logistiek.

 

Vervolgens stelde ik namens het CDA –met dank aan Gerhard Bos-  de volgende vragen:

 

XXL logistiek

Maatschappelijke discussie verdozing landschap, o.a. rapport Rijksbouwmeester.

 

  1. Moeten we het landschap langs snelwegen wel dicht laten groeien met forse bebouwing?
  2. Is extra toevoegingen XXL ook vanuit arbeidsmarktperspectief gezien van toegevoegde waarde?
  3. Leidt de gekozen lijn ook tot kwalitatieve en kwantitatieve verrijking van de arbeidsmarkt? M.a.w. leidt het tot de banen waaraan behoefte is in regio?
  4. Leidt extra vraag naar arbeid, zo niet op arbeidsmarkt in regio/gld beschikbaar niet tot een extra en daarmee onwenselijke vergroting van de vraag naar woningen?

 

Clustering op de corridors

Brief van Cleantechregio:

  • Sterke transsportsector in regio cleantech
  • Groei transport sector verwacht
  • Nu XXL locaties al aanwezig in regio
  • Ook in toekomst bedrijven kunnen blijven faciliteren.

Cleantech herkent zich niet in gemaakte afspraken zoals in statenbrief is aangegeven

 

  1. Hoe kan het verschil van inzicht over gemaakte afspraken worden verklaard?
  2. Wat gaat GS doen om de redelijke vraag vanuit de regio te faciliteren?
  3. Benutten A1 en knoop A1/A50 bij Apeldoorn: wat is daar mis mee? Waarom zou je dat niet moeten willen?
  4. In rapport van Stec wordt transportas A1 en A50 niet genoemd, waarom niet?

 

Vastgestelde RPW’s en aanvullende afspraken

GS zegt in statenbrief dat in basis goede afspraken liggen. Wel is nodig om aanvullende afspraken te maken:

“ Er zijn tot nu toe slechts in zeer beperkte mate afspraken gemaakt over duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit).

Wij zien geen bewuste integrale afweging ten aanzien van de locatiekeuze ten opzichte van andere ruimteclaims, zoals energietransitie, wonen en klimaatadaptatie.”

 

  1. Hoe gaat GS om met alle daken van de bedrijven in kader van duurzaamheid? Komen hier zonnepanelen op?

 

  1. Wat is juiste kwaliteit? Vanuit wiens perspectief/normenkader? Bepalen wij of laten we van subsidiariteit gedachte omgevingswet de ruimte aan regio? Hoe kijkt GS naar de kwaliteitsperikelen?

 

Werkwijze langjarige prognose

  1. Is nu voor regio’s echt helder waaraan met moet werken?
  2. Wat is bv een “brede set indicatoren”?

 

Al met al belangrijk om deze wensen en bedenkingen mee te geven, zodat deze mee kunnen mee worden genomen in de nadere afspraken die GS met de regio’s gaat maken.

Tot slot worden alle vragen die nog leven schriftelijk beantwoord en heeft CDA (met steun van alle partijen) verzocht om een extra oordeelsvormende bijeenkomst, zodat ons standpunt obv de antwoorden van de gedeputeerde beter kan worden bepaald. Hier worden belangrijke keuzes gemaakt, voor de economie van Gelderland maar ook over duurzaamheid en leefbaarheid. We moeten niet over 1 nacht ijs gaan.

 

Nieuws

Met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid

Met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid

door Bea Schouten statenlid CDA Gelderland voor ruimtelijke ordening, wonen en water.

Legaliseer wonen op vakantieparken zonder toekomst, dat was grofweg de essentie van de oproep van Daniel Koershuis (VVD kamerlid) en Jessica van Eijs (D66 kamerlid) vorig weekend. Koershuis en van Eijs geven aan dat we in Nederland 300.000 woningen tekort komen en elke oplossing moeten aangrijpen. Ze willen daar 40% van de parken voor benutten.

Vooropgesteld: ik ben blij met hun aandacht voor het probleem van woningtekorten, want dat is terecht. In Gelderland zijn er overal tekorten aan woningen, veel mensen hebben de grootste moeite om een geschikte woning te vinden. En dan is er ook nog de stikstof crisis, met vertragingen in de bouw als gevolg. Dus alle reden voor zorg.

Voldoende huizen voor iedereen is een belangrijk speerpunt voor het CDA Gelderland. Wij willen betaalbare woningen voor jong en oud, in de dorpen en steden en indien nodig rond de randen. We willen ruimte voor nieuwe woonvormen en flexibele concepten. De kamerleden roepen op tot het toelaten van wonen op recreatieparken. Erg onverstandig. Gelderland heeft nogal wat vakantieparken. Wij zijn niet voor niets recreatieprovincie nummer 1 van Nederland. De laatste cijfers over 2019: een groei met 6,1%, met name door overnachtingen in gehuurde accommodaties. En daar willen de kamerleden nu juist woningen van maken. Gaat dit plan de recreatie sector nekken?

Sinds 2013 draait het programma ‘Vitale Vakantie Parken’ op de Veluwe. Een samenwerking tussen ondernemers, gemeenten en provincie waarbij het hoofddoel is om een vitale vakantie sector te houden. Een deel van de 500 parken op de Veluwe is verouderd en moet gesaneerd, dit betreft naar verwachting 10-15% van de parken.  Binnen de aanpak is geen ruimte voor wonen, tenzij de gemeenten dit passend vinden. En daar zit ook de crux: gemeenten staan aan de lat om te bekijken wat lokaal passend is. En soms zijn dat omzettingen van parken naar woningen. Dat kan via een bestemmingsplan wijziging, of tijdelijk in de vorm van ‘pauze’ parken. Maar dit kan zeker niet bij 40% van de parken!.

Ook buiten de Veluwe wordt er soms gewoond op vakantieparken. De laatste jaren accepteren gemeenten dit niet langer. Recreatieparken zijn geen woonwijken. Daarom zijn veel burgemeesters handhavingstrajecten opgestart. Deze legaliseer oproep helpt daar niet bij. Er ontstaat nieuwe twijfel bij toch al onzekere bewoners en de burgemeesters staan straks met lege handen. Ga deze weg niet in. Recreatie moet recreatie blijven en wonen moet je op woonlocaties.

De problemen binnen de woningbouw zijn veel complexer dan de pleiters voor woningen op recreatieparken suggereren. We zijn gebaat bij duidelijkheid en doorpakken waarbij het initiatief moet liggen bij de gemeenten. Daar ligt de sleutel voor versnelling en voor maatwerk. CDA Gelderland wil gemeenten ondersteunen om volop op woningbouw in te zetten.

Pieter Heerma zei het recent: ‘De huidige wooncrisis vraagt om goed volkshuisvestingsbeleid’. Het bouwen van betaalbare woningen voor alle doelgroepen is een belangrijke overheidstaak. Wij als CDA Gelderland gaan daarvoor. En dan moet je niet met olifantspoten door lokaal en provinciaal woonbeleid stormen en moet je ons recreatie beleid met rust laten!

Nieuws

“Ondermijning is een veenbrand; waar je gaat wroeten, daar wordt het gelijk heel groot”

“Ondermijning is een veenbrand; waar je gaat wroeten, daar wordt het gelijk heel groot”

 

door Bert Komdeur, Statenlid CDA Gelderland

 

Deze metafoor haalde de directeur van de regionaal informatie en expertise centrum (RIEC) Oost aan om te illustreren hoe weerbarstig deze materie is. Hij informeerde onlangs de leden van Provinciale Staten over de rode draden die kunnen worden opgemaakt naar aanleiding van de door het RIEC opgestelde ondermijningsbeelden per gemeente voor Oost Nederland.

Zonder hier in detail te treden, maar deze beelden geven veel goede informatie en geven ook inzicht in hoe zaken lopen en op welke terreinen er snel en vooral ook door alle veiligheidspartners gezamenlijk moet worden opgetreden.

Hij gaf aan blij te zijn met de samenwerking en ook met de ondersteuning die de provincie geeft bij de aanpak van ondermijnende activiteiten. Zo noemde hij het provinciale project Vitale vakantieparken onder de naam Ariadne. Door bundeling van alle krachten en met (financiële ) steun van de provincie kunnen we hier echt optreden tegen criminaliteit, mensenhandel, misstanden met betrekking tot arbeidsmigranten etc. Juist daar kunnen wij vanuit onze provinciale rol een bedrage leveren aan de bestrijding van ondermijning. Door nog veel meer de samenleving bewust te maken van alle gevaren van ondermijning, die rechtstreeks onze rechtstaat bedreigen. Tegelijk nog veel meer projecten als Ariadne opzetten en faciliteren. Projecten die als vliegwiel fungeren in de aanpak. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de aanpak van ondermijningprocessen in het agrarisch buitengebied. Bij alles gaat het om de gezamenlijke aanpak. Capaciteit is er helaas nooit voldoende, maar we kunnen het verdienen door gerichte en slimme samen werking op grond van de informatie die wij vanuit de ondermijningsbeelden beschikbaar hebben. Mede gevoed door deze informatie gaan wij als Provinciale Staten de komende tijd onze verdere prioriteiten bepalen. Niet om het wiel uit te vinden , maar wel om het vliegwiel van onze veiligheidspartners in de bestrijding van de criminaliteit op volle toeren te laten draaien. Wordt vervolgd.

Nieuws

Het Gelderse subsidiehuis in de steigers voor een grondige verbouwing. Helpt u mee?

door Bert Komdeur, Statenlid CDA Gelderland

Het vereenvoudigen van de Gelderse provinciale subsidieverlening is een hot item. Niet in de laatste plaats door de aandacht die het CDA bij voortduring vraagt voor een simpele, snelle slagvaardige subsidieverlening. Al eerder bereikten ons veel signalen dat het aanvragen van subsidies zeer moeizaam gaat en bovendien ook voorzien is van allerlei complexe controle regels.

Ons speerpunt wordt inmiddels breed gedragen. Het college van gedeputeerde staten heeft reeds diverse verbeteracties ondernomen om aanvragen simpeler en sneller aan te pakken en af te handelen. Er is sprake van een heuse verbouwing van ons Gelderse subsidiehuis. Subsidieverlening is binnen de provincie Gelderland een heel belangrijk instrument om bepaalde doelen gerealiseerd te krijgen. 35 %, oftewel ca 237 miljoen van onze Gelderse provinciale uitgaven , worden gedaan door middel van het vertrekken van subsidies

We hebben het dus wel ergens over! Bij de verbouwing van het subsidiehuis gaat het onder andere over het makkelijk digitaal aanvragen van subsidies. Iets wat wij als CDA van harte ondersteunen. Maar je kunt nog zo mooi een digitaal loket maken, als de aanvraag procedure is voorzien van allerlei ingewikkelde en vaak ook overbodige regels, dan helpt de digitalisering ook niet echt, maar kan het meer als “window dressing” worden gezien. Dat zal ook niet gebeuren. Daarom dat de provincie Gelderland momenteel bezig is het totale subsidiehuis door te lichten en aan te passen gericht op vereenvoudiging van de aanvraag aan de voorkant en minder overbodige controle aan de achterkant.

We moeten ook naar onze eigen rol als Provinciale Staten durven kijken. Als wij onduidelijke doelen stellen, dan nemen de regels toe alsook de nodige al dan niet overbodige controles. Durf ook meer uit te gaan van vertrouwen. Met name ook bij de kleinere subsidies. Juist daar kunnen we op korte termijn de eerste concrete resultaten boeken gericht op versimpeling en versnelling.

De verbouwing van het subsidiehuis is sowieso urgent, aangezien de Rekenkamer Gelderland Oost nogal wat gebreken constateerde. Met name de doeltreffendheid van onze subsidieverlening kan niet goed worden gemeten. Dat komt ondermeer door de complexe en vaak ook onduidelijke kaderstelling aan de voorkant.
De verbouwing is in volle gang. Als CDA-Statenfractie bewaken wij dit speerpunt, zodat onze inwoners en onze partners in Gelderland in de komende tijd simpel, slagvaardig en snel de subsidies op eigentijdse wijze kunnen aanvragen, waarvan we tegelijkertijd kunnen vaststellen dat die daadwerkelijk bijdragen aan onze provinciale doelen. Help ons mee bij deze verbouwing en geef ons uw tips of zaken waar u tegen aanloopt!

Tenslotte, we willen een subsidiedienstverlening dichtbij mensen. Digitaal is prima, maar naast de andere gangbare aanvraagkanalen. Toegankelijk voor iedereen.

Nieuws

Regionale Energie strategieën Gelderland staan in de startblokken.…

Regionale Energie strategieën Gelderland staan in de startblokken.…

door Bertine van Hooff-Nusselder

 

Op 28 juni 2019 is het definitieve Klimaatakkoord gepubliceerd. In het klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt over het opstellen van Regionale Energiestrategien (RES-en). Nederland is verdeeld in 30 regio’s en Gelderland in 6 regio’s. Dit betekent dat er startnotities zijn gemaakt voor deze regio’s.

 

Besluit ligt voor – naast de reeds vastgestelde startnotities Cleantech en Foodvalley d.d. 30 oktober jl. en de startnotitie regio Arnhem Nijmegen d.d. 27 november 2019 – nu ook de startnotities Noord-Veluwe en Rivierenland en de voortgangsnotitie van de Achterhoek vast te stellen. Dit zal zoals het nu er naar uitziet op 29 januari a.s. gaan gebeuren.

Op 15 januari jl. was er over de laatste drie notities nog een beeldvormende- en oordeelsvormende bijeenkomst.

 

Doel van de RES is drieledig:

  • Een product waarin regio beschrijft welke energiedoelstellingen moeten worden behaald, op welke termijn en met welke strategie;
  • Een instrument om ruimtelijke inpassing met maatschappelijke, regionale betrokkenheid te organiseren;
  • Een manier om langdurige samenwerking tussen alle regionale partijen te organiseren.

 

De Gelderse staten hebben gekozen voor een ambitieuzere doelstelling gekozen dan de nationale, nl. 55% CO2 reductie in 2030 in plaats van 49% CO2 reductie (t.o.v. jaar 1990).

De 30 RES-en gezamenlijk moeten optellen tot 35 THw grootschalige opwek, zijnde 3700 tot 5000 windmolens.

 

“Ja” zeggen op startnotities (en voortgangsnotitie) betekent instemming per regio op geschetst proces en als volwaardige partner met verantwoordelijkheid deelnemen.

 

Vandaag heb ik de volgende vragen gesteld aan de gedeputeerde Jan van der Meer over de laatste drie notities.

 

Meer algemeen:

  • Zijn er ervaringen met hybride energieparken in Gelderland (waar zowel sprake is van zonnepanelen, windmolens en opslagmogelijkheden voor bijv. waterstof)?
  • Noord-Veluwe en de Achterhoek geven aan dat er wanneer de concrete invulling gaat plaatsvinden, er snel meer capaciteit nodig is, ook in financiële zin. Rivierenland geeft geen knelpunten aan. Hoe verklaart u deze verschillen?
  • Het moet geen feestje van bestuurders worden. In hoeverre zitten de burgers echt aan tafel bij de ruimte-ateliers?

 

T.a.v. Noord Veluwe

  • Noord-Veluwe is in 2017 een van de zeven landelijke pilotregio’s voor de RES geweest. Kansrijke bouwstenen uit pilot: windweg, windbos, energielandgoed en biomassa en zonneweiden op natte grond.

Vervolgens wordt hierover gezegd dat er een heroverweging nodig is van het lokale en provinciale beleid om dit te bewerkstelligen. Hoe kijkt u hier tegen aan?

 

T.a.v. Rivierenland

  • Zijn de ervaringen uit de ruimte-ateliers periode mei-december 2017 meegenomen in de startnotitie?
  • De stuurgroep Rivierenland heeft als leidend sturingsprincipe inclusiviteit en beperking van energie-armoede. Hoe zien we dit terug in de startnotitie?

 

T.a.v. Achterhoek

De voortgangsnotitie van de Achterhoek geef aan hoe de regio van het Akkoord van Groenlo (2009) en de Regionale energietransitienota (2015) naar een conceptres gaan komen. De Achterhoek geeft ook aan dat er fors zal moeten worden versneld om in de komende jaren maar enigszins in de buurt te komen van het doel. M.n. de opwekking van zon- en windenergie blijft achter. Een van de projecten die kan bijdragen aan de versnelling is de Agem (de Achterhoekse groene energie maatschappij).

In de voortgangsnotitie is niet ingegaan op de projectcapaciteit, de middelen, de begroting, de escalatie en het benutten van koppelkansen.

Bij de achterhoek staat bijv. dat de regio wel zoekt naar ruimtelijke-functionele meekoppelkansen om meerwaarde te creëren. Wat wordt hiermee bedoeld?

 

Nieuws

Economie: terug naar de basis!

Economie, terug naar de basis

door Daisy Vliegenthart

Tijdens de Statendag van 15 januari 2020 spraken we over het regionale economisch beleid. Welke accenten leggen we? Als we zo fundamenteel over economie spreken dan is het ook goed om aan te geven hoe wij als CDA naar economie kijken.

Economie draait voor het CDA om waarden en het creëren
van waarden. Waarden voor mensen, voor bedrijven maar uiteindelijk voor de
gehele samenleving. Mensen doen dit vaak vanuit een diepe overtuiging en
motivatie. Dit is iets waar wij als overheid geen rol in moeten hebben en ook
niet moeten beïnvloeden. De overheid moet ervoor zorgen dat we de
omstandigheden kunnen creëren dat dit zo optimaal mogelijk gebeurd. Door goed
onderwijs, een basiszekerheid, ruimte om te ondernemen; fysiek door een goed
vestigingsklimaat maar bijvoorbeeld ook in regelgeving.

Bedrijven zorgen voor waarden op hele verschillende
niveaus denk bijvoorbeeld aan inkomen, een zinvolle dagbesteding, het willen
bijdragen aan de samenleving.

Daarom was de CDA fractie niet enthousiast over de eerste
doelstelling die in de statenbrief werd genoemd. Hier staat het woord
verdienvermogen centraal. Verdienvermogen is een woord dat vooral wordt
gebruikt als het gaat om arbeidsparticipatie en letselschade en is dan een
financiële term. Of het wordt gelezen als een synoniem voor winst. Het gaat in
de economie voor het CDA niet alleen om geld verdienen en winst. Wij moeten als
overheid de juiste omstandigheden creëren die nodig zijn om waarde te kunnen
creëren.

Op voorstel van het CDA is waardecreatie toegevoegde aan
de doelstelling voor het economisch beleid.

Nieuws