Skip to main content
All Posts By

jtji2

Kandidaat lijsttrekkers bekend bij CDA Gelderland

Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen. Het bestuur van CDA Gelderland stelt de kandidaat lijsttrekkers voor aan de leden op de Algemene ledenvergadering op 25 juni in Ede. Met deze beoogde lijsttrekkers ziet het bestuur van CDA Gelderland uit naar de verkiezingen. “Het is een mooie mix van leeftijden en achtergronden, maar bovenal zijn het mensen die de onderwerpen gewoon helder kunnen verwoorden. Helder verwoorden zodat iedereen er iets mee kan. Dan weten mensen waar het om gaat en wat het CDA voor hen doet.”

Provinciale Staten

Het bestuur draag Peter Drenth (54) voor als kandidaat-lijsttrekker voor Provinciale Staten. Peter heeft zich de afgelopen jaren als gedeputeerde ingezet voor de provincie en heeft laten zien bekend te zijn in, en met, Gelderland. Een gedegen bestuurder die het CDA verhaal voor Gelderland, en de kansen voor deze mooie provincie, goed kan neerzetten.”Afgelopen jaren is er een krachtig fundament gelegd met de fractie en met fractievoorzitter Gerhard Bos. Een goede basis om samen verder te gaan, want het CDA is minder “ik” en meer “samen” en dat is waar Gerhard en ik richting de verkiezingen voor gaan.” aldus een enthousiaste Peter.

Waterschappen

Het bestuur draagt Hans Martijn Ostendorp (53) voor als kandidaat-lijsttrekker voor Waterschap Rijn en IJssel. Hans Martijn is bekend in Gelderland als wethouder en burgemeester, maar vooral als directeur van De Graafschap. Als geen ander weet hij wat er speelt bij Gelderlanders. De invloed van water voor elk huishouden is juist wat hij goed kan uitleggen. “Duurzaamheid en ondernemerschap zijn onze  sterke punten en als “wateraanvoerder” wil hij dat het Waterschap er weer is voor alle inwoners.” zo geeft Ostendorp duidelijk aan.

Het bestuur draagt Esther Groenenberg (38) voor als kandidaat-lijsttrekker voor Waterschap Rivierenland. Esther is op dit moment heemraad en daarnaast runt zij met haar partner en schoonouders een modern en verbreed fruitbedrijf. Met haar opleiding in “water”, haar bestuurlijke ervaring en haar kennis van het gebied is zij uitstekend in staat om het CDA verhaal dicht bij mensen te brengen. “Beschikbaarheid van water op het juiste moment en de  betaalbaarheid daarvan zijn belangrijke punten voor de toekomst, gevoed door de verandering van ons klimaat. Ik wil samen met het CDA team daar de oplossingen voor bieden” zo vertelt Groenenberg ons trots.

Het bestuur draagt Marja van der Tas (63) voor als kandidaat-lijsttrekker voor Waterschap Vallei en Veluwe. Marja is een ervaren bestuurder die de afgelopen jaren al in het Algemeen Bestuur van het Waterschap actief was. Zij weet wat er speelt en hoe actueel het onderwerp  “water” is. De opgave rondom klimaat, energietransitie, landbouw en woningbouw vragen dat water en bodem de basis vormen van alle plannen. Het waterschap is de onontbeerlijke partner om onze toekomst vorm te geven voor alle generaties. “Mooi om mij als lijsttrekker voor het CDA te mogen inzetten” aldus een ambitieuze van der Tas.

Nieuws

Verstedelijkingsstrategie: meer focus en betere participatie nodig

Tot 2040 moeten er circa 100.000 woningen worden toegevoegd in het gebied Arnhem-Nijmegen-FoodValley. De woningbouw is niet een op zichzelf staande opgaven maar raakt aan en heeft impact op andere opgaven als zoals de energietransitie, leefbaarheid, landschap enzovoort. Die opgaven moeten integraal bekeken worden en dat gebeurt nu in de verstedelijkingsstrategie. 

Daarnaast werd deze week in de Tweede Kamer de motie Geurts aangenomen, nog eens 100.000 woningen extra in FoodValley bovenop wat nu al aan plannen is. Woningbouw is dan ook de grootste opgave in dit gebied. Daarvoor is bereikbaarheid nodig, maar ook werkgelegenheid.

Gerhard Bos stelde verschillende kanttekeningen bij het voorliggende stuk en sprak van een stuk waar wel heel veel plannen, ideeën en wensen bij elkaar waren gebracht. Van rijp tot groen en van klein tot groot. Hij vroeg om meer focus. We kunnen immers niet alles en er moeten keuzes worden gemaakt.

Ook gaf Gerhard aan bepaalde items te missen in het stuk zoals de Rijnbrug Rhenen-Kesteren en de flessenhals op de A1 tussen Barneveld en Apeldoorn,  wat toch sleutels in de bereikbaarheid van de FoodValley zijn.

Tot slot vroeg hij nog aandacht voor participatie. Een stuk dat dermate ingrijpend is op het leefgebied van mensen kan niet zonder goede participatie. CDA vindt het dan van belang dat mensen straks op het akkoord kunnen reageren, om te kunnen toetsen hoeveel draagvlak deze plannen eigenlijk hebben.

Nieuws

Gelders burgerberaad klimaatplan

Een klimaatplan maak je samen. Daarom komt er nu, op initiatief van onze Bertine van Hooff een burgerpanel waarin 3.000 Gelderlanders meedoen. Zij denken mee over het Gelders Klimaatplan. Ook komt er een burgerforum met 150 leden. CDA hecht zeer aan burgerparticipatie, zeker bij een belangrijk dossier als de energietransitie.

CDA is dan ook blij dat er nog binnen deze coalitie- en statenperiode uitvoering wordt gegeven aan onze motie. De uitkomsten van het burgerpanel en burgerforum zullen een zwaarwegend advies aan GS hebben, maar zijn niet dwingend. Een van de speerpunten van het CDA is het creëren van draagvlak, zowel het bevorderen van de financiele participatie als de procesparticipatie.

Bertine van Hooff: Wij willen het bewustzijn rondom de energietransitie verhogen. Of kort gezegd: inwoners meenemen, betrekken, activeren, hun mening vragen. Niet over inwoners praten, maar mét.

Wij staan dus achter dit burgerpanel, dit burgerforum en dit burgerberaad.

Nieuws

Breid subsidie wolvenschade uit naar alle dierhouders

Sinds de hervesting van de wolf in Nederland sinds enkele jaren is de wolf veelvuldig in het nieuws. Op initiatief van het CDA spraken de Staten vandaag over wolvencorridors. Arjan Tolkamp voerde het woord. 

De hervesting van de wolf heeft veel gevolgen in ons landschap. De maatregelen die wij als overheid treffen moeten daarbij vooral gericht  zijn op het voorkomen van conflictsituaties tussen wolf en menselijk handelen. CDA maakt zich zorgen over de haalbaarheid van dit doel, door het ontbreken van voldoende natuurlijke prooidieren in Gelderland en Nederland. De wolvenpopulatie neemt jaarlijks toe, waardoor huisdieren en boerderijdieren vaker aangevallen zullen worden. Dode schapen en pony’s leiden tot grote kostenposten voor dierhouders. Tolkamp stelde dan ook voor de calamiteitenregeling aan te passen.

Arjan Tolkamp: Wat ons betreft moet iedere Gelderse dierhouder (in bezit zijnde van een Uniek Bedrijfsnummer) subsidie kunnen krijgen om snel en blijvend maatregelen te treffen om zijn of haar dieren te beschermen.

Een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) is een uniek nummer voor iedere locatie met runderen, varkens, schapen of geiten. Voor locaties met bedrijfsmatig gehouden konijnen, pluimvee, broedeieren of huisdieren is ook een UBN nodig.

Nieuws

De paradox van de jaarstukken: veel bezuinigen en toch ieder jaar over houden.

De jaarstukken van de provincie. Een taai maar belangrijk stuk. Onze woordvoerder financiën Bert Komdeur bijt zich hier jaarlijks in vast en ziet een paradox: we bezuinigen veel en krijgen tegelijkertijd veel geld niet uitgegeven.

De provincie krijgt het geld niet goed weg gezet. Van de 900 miljoen die de provincie zich op 1 januari 2021 voornam om uit te geven is 164 miljoen op de planken blijven liggen. Een onderbesteding dus, van zo’n 18%! Het is niet voor het eerst dat dit gebeurt en als CDA hebben we hier dan ook al heel vaak vragen over gesteld. Steeds weer dringen we aan op meer beheersing, betere sturing en informatiewaarde. Op enig moment hebben wij zelfs gesproken van “financiële obesitas”. We nemen ons veel voor, we labelen diverse verplichtingen, maar krijgen het niet weggezet. Vaak overigens ook om begrijpelijke redenen als capaciteit, procedures of COVID.

Maar een dermate grote onderbesteding is wel heel lastig te accepteren. We buigen ingrijpend om via taakstellingen en vragen meer van onze inwoners. Tegelijk hebben we onvoldoende inzicht in onze verplichtingen en reserves, geven we minder uit dan voorgenomen. En nemen de reserves dus minder af dan begroot.

Bert Komdeur noemde dit de grote paradox.

“We weten dat we de begroting op orde moeten brengen en structurele zaken met structurele middelen moeten dekken. Tegelijk wordt er veel minder uitgegeven dan dat we begroten en constateren we gebrek aan inzicht in de lopende geldstromen voor PS om de goede keuzes te kunnen maken.”

Inzet CDA bij behandeling Jaarstukken 2021 de komende weken:

 • Inzetten op versterking realiteitsgehalte begroting en dit te betrekken bij de lopende Herijking van de begroting Gelderland
 • Inzetten op kwaliteitsimpuls en informatiewaarde van P&C-stukken, met name betreffende de reserves om zo als PS en GS beter te kunnen sturen
 • Bij dit alles moet PS meer in de lead komen, meer inzicht krijgen , om zo ook betere keuzes te kunnen maken en om aan juiste knoppen te kunnen draaien. Daarvoor naar herijking van de financiële spelregels over en weer en die te betrekken bij algemene herijking rollen PS en GS.
 • Alleen zo krijgen we echt een goede en scherpe foto, en weten we (nog) beter wat we de komende jaren nu echt moet ombuigen. Hebben we ook beter zicht op afgesproken verplichtingen en kunnen we daar ook waar mogelijk “een houdbaarheidsdatum “op zetten.
Nieuws

CDA Gelderland gaat de boer op!

Wij organiseren een tiental regionale bijeenkomsten over de landbouw. Over toekomstperspectief voor jonge boeren, over stikstof, drinkwaterreserveringsgebieden, het buitengebied en onze landbouwvisie en over alle andere zaken waar jij als agrariër met ons wil spreken.

Meld je dus aan en ga in gesprek met onze Statenleden Arjan Tolkamp (landbouw, natuur) en Daisy Vliegenthart (stikstof, economie). Ook onze gedeputeerde Peter Drenth (landbouw, natuur) is bij enkele bijeenkomsten aanwezig. En waar kan je een bijeenkomst over de agrarische sector beter organiseren dan op een van de vele agrarische bedrijven die we hebben in Gelderland? Dus verwacht geen donker zaaltje maar een boerenschuur met strobalen.

Deze bijeenkomsten zijn nadrukkelijk regionaal georganiseerd. Kom dus naar de bijeenkomst in jouw buurt. Zodat we de zaken kunnen bespreken die specifiek in jouw regio spelen. De avond begint vaak met een korte rondleiding over het bedrijf waar we te gast zijn, gevolgd door een korte presentatie van Arjan en Daisy. Met daarna uiteraard een gesprek en vragen vanuit jullie.
Let op: deze bijeenkomsten staan open voor CDA leden, sympathisanten en agrarisch betrokkenen.

Van een aantal regio’s is inmiddels de datum en locatie bekend. Houd dit websitebericht in de gaten voor nieuwe bijeenkomsten!
Aanmelden is verplicht en kan via deze link.

Op dit moment zijn deze bijeenkomsten bekend:

 • Vrijdag 10 juni, 14.00 uur. Locatie: West Betuwe (Fam. Van Miltenburg, Estseomloop 4, 4185 NS, Est)
 • Maandag 13 juni, 19.30 uur. Locatie: Van Heerikhuize Melkvee, Postweg 227, 681 MK, Lunteren (met gedeputeerde Peter Drenth)
 • Dinsdag 14 juni, 20.00 uur. Locatie: Epe (Hogestraat 5, 8167 PS, Oene)
 • Dinsdag 21 juni 20.00 uur. Locatie: Aalten (Lage Heurnseweg 30, 7095 AM, De Heurne)
 • Donderdag 23 juni, 19.30 uur. Locatie: Doetinchem, Ellegoorsestraat 34 (met gedeputeerde Peter Drenth)
 • Dinsdag 28 juni, 20.00 uur. Locatie: Fruitbedrijf De Woerdt, Ressen (met gedeputeerde Peter Drenth)
 • Donderdag 30 juni, 19.30 uur. Locatie: De Melktap, Nettelhorsterweg 21, Geesteren.

Het programma is steeds ongeveer hetzelfde (de aanvangstijd kan varieren):
19.15 inloop en koffie
19.30 rondleiding bedrijf
20.00 Welkom en inleiding door Daisy Vliegenthart (neem uw mobiel mee!)
* verwachtingen van deze avond
* vragen die leven
20.15 De ontwikkelingen in de agrarische sector en standpunt CDA Gelderland (Arjan Tolkamp)
20.30 Samenvatting toekomst visie aan de hand van een aantal stellingen (Daisy)
20.40 Discussie en vragen: wat wilt u ons nog meegeven?
21.30 Afsluiting

Landbouwvisie CDA fractie Gelderland

Nieuws

Kernenergie in de Gelderse energiemix vanaf 2030?

Na drie beeldvormende en oordeelsvormende vergadering was het nu aan de Staten: moet kernenergie een plek krijgen in de Gelderse energiemix na het jaar 2030? Woordvoerder energie Bertine van Hooff voerde het woord.

In het landelijk coalitieakkoord van december 2021 staat dat kernenergie een aanvulling op de energiemix kan zijn. Er is een grote opgave op het gebied van CO2 reductie en het energievraagstuk. Verdere beperking van fossiele brandstoffen is noodzakelijk. Zon- en windenergie hebben naast hun voordelen of nadelen. Hetzelfde geldt voor kernenergie. Veiligheid is daarbij voor het CDA een groot punt van zorg en daarmee is kernenergie voor ons geen oplossing waarmee de korte termijn stappen kunnen worden gezet.

Bertine van Hooff: De kans dat er iets fout gaat bij kernenergie is niet groot, maar de impact als er iets fout gaat is dat wel.

Dit kan wat het CDA betreft ook landelijk opgepakt worden. Er zijn bewegingen zichtbaar in provincies die met dit vraagstuk bezig zijn, al dan niet in samenwerking met het Rijk. Ons standpunt is dat we moeten wachten op het Rijk en de ontwikkelingen die daar spelen. Het Kabinet zet de benodigde stappen voor het bouwen van twee nieuwe kerncentrales.

Bertine verwoordde daarom nogmaals ons standpunt ten aanzien van kernenergie:

Kernenergie kan, op lange termijn, een bijdrage leveren in de energievoorziening in de toekomst.
Randvoorwaarden:
*een definitieve oplossing voor het afvalprobleem (niet meer afwentelen)
*een definitieve oplossing voor verbetering van de veiligheid.

Langer openblijven van de huidige kerncentrale in Borsele kan op korte termijn verlichting bieden (minder molens/ zonnepanelen).

Nu op korte termijn kernenergie geen bijdrage kan leveren aan het energievraagstuk is het realiseren van een kerncentrale in Gelderland voor ons dan ook niet aan de orde.

Nieuws

Windpark IJsselwind Zutphen

De Staten spraken woensdag over het coördinatiebesluit Windpark IJsselwind bij Zutphen. Tijdens de oordeelsvorming en ook nadien stelde onze woordvoerder energie Bertine van Hooff diverse vragen en kanttekeningen bij het proces. Ze voelde zich, zoals ze het zelf omschreef ‘net een detective’ die steeds weer moest zoeken naar nieuwe antwoorden op vragen.

De gedeputeerde zei bij de oordeelsvorming al toe de vier punten zoals door de gemeente Zutphen zijn verzocht mee te nemen in het afwegingskader. Het gaat dan om het versterken van biodiversiteit, landschappelijke inpassing, betrokkenheid van omwonenden en de financiele participatie. CDA is dan ook blij dat de gedeputeerde die toezegging deed.

CDA hecht daarnaast aan een zorgvuldig proces, betrouwbaarheid van het openbaar bestuur, waarbij overheden niet tegenover elkaar komen te staan. Het CDA stelde daarop eerder al een vraag. Uit de beantwoording hiervan in een statenbrief blijkt onomstotelijk dat de gemeente Zutphen niet zelf actief heeft gevraagd om de procedure over te dragen aan de provincie. Feit is dat de gemeente Zutphen impliciet toestemming heeft gegeven door geen bezwaar te maken op de brief van 22 december jl. En daar moeten we het mee doen. Dan had het college van B&W in Zutphen iets anders moeten doen. CDA staat achter de energietransitie, maar brengt graag de volgende punten nogmaals onder de aandacht:

 • De lokale autonomie dient te worden gerespecteerd
 • Het CDA is zeer terughoudend met betrekking to locaties die nu nog niet in de RES  staan en nog niet verankerd zijn in de omgevingsverordening ten aanzien van de locaties waar plannen zijn om alsnog windmolens te bouwen.
 • Laten we dus duidelijk zijn wie waarvoor aan de lat staat. We zullen onze eigenstandige bevoegdheid gebruiken straks bij het inpassingsplan Windpark IJsselwind. Dat betekent dat ook gedurende de periode dat er nog geen RES 2.0 is wij dus die eigenstandige weging zullen maken.

De provincie moet wat ons betreft niet al te makkelijk voor het karretje worden gespannen van initiatiefnemers.

Bertine van Hooff: Ik blijf mij afvragen waarom de provincie actief deze rol naar zich toe heeft getrokken zonder dat de gemeente Zutphen hier actief om heeft gevraagd.

Nieuws

Hoe houden we het Openbaar Vervoer toekomstbestendig?

Het openbaar vervoer staat onder druk. En daarmee is een bedrag gemoeid van 46 miljoen euro, structureel. Dit gaat nog maar over 1 concessie. Er lopen in totaal 3 concessie in de provincie Gelderland. Als je dat doorrekent kan het gaan om bedragen van zo’n 150 miljoen. Ongeveer de helft van de provinciale begroting.

Met deze woorden schetste woordvoerder mobiliteit Hans van Ark in een notendop de omvang van het probleem van de toekomst van het Gelderse openbaar vervoer. De oorzaken hiervan zijn duidelijk:

 • Minder reizigers
 • Hogere brandstofprijzen
 • Gestegen loonkosten

Korte termijn: niet afwachten, maar actie
Er moet dus iets gebeuren. Wat er moet gebeuren, daar wordt over nagedacht. Maar daar wordt wel erg veel tijd voor ingeruimd zo vindt de CDA fractie. De tweede noodconcessie loopt tot medio 2026. Hebben we echt zo lang tijd nodig om alles voor elkaar te krijgen? Volgens de CDA fractie moet dat anders kunnen. Zouden we niet bij de verlenging van de noodconcessie de resultaten van de discussie waar we volgende week woensdag al aan beginnen die resultaten niet mee kunnen nemen zodat we dat bedrag substantieel naar beneden kunnen brengen. En dus niet nu al zeggen dat we tot medio 2026 niks kunnen veranderen aan die noodconcessie die nu verleend wordt. Van Ark vroeg hierop een toezegging van de gedeputeerde. De gedeputeerde zegde dit toe, maar gaf wel aan dat er beperkingen zijn in het financiele effect.

Lange termijn: het móet anders
Voor de lange termijn wil de CDA fractie dat er systematisch gekeken wordt naar een andere opzet van het openbaar vervoer.

Hans van Ark: Voor de lange termijn is het huidige systeem van openbaar vervoer niet houdbaar.

Er moet een betere afstemming komen met alle aanbieders op dit terrein, zoals buurtbussen, leerlingenvervoer, deelauto’s enzovoort. Laten we opnieuw nadenken hoe we tot een houdbaar systeem van openbaar vervoer kunnen komen.

..

Nieuws

Afscheid Bea, welkom Engelina!

Woensdag 11 mei nam onze Bea Schouten afscheid als lid van Provinciale Staten. Ze is in april benoemd tot wethouder in Wijchen.

Bea Schouten: “Het was heel mooi om ruim drie jaar Statenlid in Gelderland te mogen zijn. Dank voor alle ontmoetingen die ik in die jaren heb mogen hebben. Ik vind het fantastisch dat ik nu in mijn eigen woonplaats aan het werk kan om me inzetten voor de mensen in mijn gemeente.”

Bea krijgt de portefeuille klimaat en energie, welzijn en zorg en sport en vrije tijd. Bea is woensdag uitgebreid bedankt tijdens de Statenvergadering.

Door het afscheid van Bea komt er ook een plek vrij in de CDA fractie. Engelina van Steenbrugge zal deze, als eerste lijstopvolger, innemen. Engelina is woonachtig in het Rivierenland, is ambtelijk secretaris en heeft een aantal hobbyschapen op haar boerderij. Engelina zal de portefeuille van Bea overnemen, te weten Wonen, Water en Ruimtelijke Ordening. In de vorige periode zat Engelina ook al namens het CDA in Provinciale Staten dus het werk is niet nieuw voor haar. We wensen Engelina dan ook veel succes!

Nieuws