All Posts By

jtji2

Resultaat open overleg Scherpenzeel

De Staten spraken vandaag over het resultaat van het open overleg Scherpenzeel. Fractievoorzitter Gerhard Bos sprak namens het CDA over dit punt.

Hij gaf aan dat in de afgelopen jaren veel discussie en overleg is geweest over de bestuurskracht van Scherpenzeel en dat daarbij steeds een open benadering is gezocht. CDA vindt het dan ook jammer dat B&W van Scherpenzeel de keuze heeft gemaakt om niet deel te nemen aan het open overleg dat medio 2020 van start ging.

Gerhard stelde twee vragen aan Gedeputeerde Staten:
1. De spiegelgroep geeft een opvallende observatie. Zij geven aan dat het open overleg pas in december 2020 voor het eerst tot stand is gekomen. Volgens het CDA moet dat medio 2020 zijn, hoe is dat te duiden?
2. De provincie heeft meerdere rollen. We hebben een Commissaris van de Koning met een speciale rol voor toezicht op gemeenten. En GS heeft een speciale rol wat betreft financieel toezicht op gemeenten. Hoe hebben die verschillende rollen geleid tot dit rapport? Is dat vanuit de ene of de andere rol?

Ga Terug
Nieuws

17 februari – Meeting voor jonge agrariers met Jaco Geurts, Peter Drenth e.a.

Hoe zie jij als jonge agrariër de toekomst? Doe mee met onze online meeting op woensdagavond 17 februari en ga in gesprek met CDA Kamerlid en TK-kandidaat Jaco Geurts, onze gedeputeerde landbouw Peter Drenth, ons Statenlid Arjan Tolkamp en vooral heel veel andere jongeren!

En let op: deze bijeenkomst staat ook open voor niet-leden!
Aanmelden: maaike[at]cdagelderland.nl

Ga Terug
Nieuws

Onduidelijkheid over wel/niet extern salderen

CDA stelt vragen over de uitzonderingsregels extern salderen voor kalverhouderijen, eendenhouderijen en geitenhouderijen. Hun aanzienlijke grootte leidt tot behoorlijke effecten op natuur en leefbaarheid.

Eind 2019 hebben Gedeputeerde Staten Gelderland de beleidsregels in- en extern salderen vastgesteld. Daarin staat dat extern salderen niet is toegestaan voor bedrijven met fosfaat- en dierrechten. Kalverhouderijen, geitenhouderijen en eendenhouderijen vallen niet onder die regels omdat zij geen dier- en fosfaatrechten hebben. Statenlid en woordvoerder stikstof Daisy Vliegenthart: “Deze sectoren zijn in Nederland relatief klein maar in Gelderland juist groot en ze hebben daardoor een behoorlijk stikstofeffect.”

CDA stelt daarom schriftelijke vragen aan Gedeputeerde Staten over de uitzonderingsregels. Waarom vallen de eerder genoemde sectoren niet onder het verbod op extern salderen? Vliegenthart: “Ruim een jaar geleden kregen wij te horen dat de koppeling met dier- en fosfaatrechten zou komen te vervallen, maar die koppeling bestaat nog steeds in de beleidsregels. Ik wil hier graag opheldering over.”

De CDA fractie heeft daarnaast signalen ontvangen dat op dit moment bedrijven in de sector van de kalver-, eenden- of geitenhouderijen worden opgekocht zodat die extra stikstofruimte benut kan worden. CDA wil dan ook boven tafel krijgen wat de effecten daar van zijn voor de natuur, de leefbaarheid en voor de sector zelf. Het CDA zou graag zien dat de eerdergenoemde sector ook onder het verbod op extern salderen gaat vallen.

2021-01-27 SV extern salderen

Ga Terug
Nieuws

Laat het buurtbusvervoer weer rijden

In het vragenuur van de Statenvergadering stelden GroenLinks samen met o.a. het CDA, vragen aan gedeputeerde Jan van der Meer over de trage gang van zaken rond het hervatten van het buurtbusvervoer. Een kleine reconstructie.

In maart 2020 kwam het buurtbusvervoer volledig tot stilstand. Dit omdat met deze busjes geen coronaproof vervoer mogelijk was. Eind oktober gaf de gedeputeerde aan dat de buurtbussen coronaproof gemaakt werden en dat dat tijd kostte. Verwacht werd dat de bussen weer zouden kunnen ergens tussen begin november en begin januari, afhankelijk van de regio. We moeten echter constateren dat een groot deel van deze buurtbussen nog steeds stil staat. Reden voor het CDA om nu helderheid te vragen aan GS. Kern van het betoog waren dan ook de vragen: waarom duurt het zo lang en wanneer rijden de bussen wel weer?

Gedeputeerde Jan van der Meer antwoordde daarop dat op dit moment techniek of materieel niet het probleem zijn. Alle bussen zijn coronaproof gemaakt. Het zit nu vast op de menselijke factor. Het betreft allemaal vrijwilligers. Door de nieuwe lockdown en de engelse variant van het virus kunnen veel vervoerders nog niet rijden. Alternatief is de buurtbustaxi voor hetzelfde tarief (OV tarief). Ze rijden nog wel in Renkum. Met de rest van de buurtbusverenigingen is afgesproken 2 februari af te wachten (persconferentie) zodat we weten of de lockdown nog door gaat of dat ze weer op kunnen starten of nog niet.

Hans van Ark stelde daarop een aanvullende vraag. CDA vindt buurtbussen een essentiële voorziening, juist in regio’s waar geen openbaar vervoer rijdt. Er zijn ongetwijfeld ook veel vrijwilligers die wel willen rijden. Zou het ook denkbaar zijn dat je niet tot zo’n collectief besluit komt maar dat je dat iets meer basis van individualiteit doet?

De gedeputeerde antwoordde daarop dat we afhankelijk zijn van de besluiten van de buurtbusverenigingen. Het zijn over het algemeen wat oudere mensen die als vrijwilliger op de buurtbus rijden. Wellicht willen zij dit op dit moment niet doen vanwege de risico’s. De gedeputeerde verwacht dat zij na de crisis het vervoer zullen hervatten aangezien het een zeer gemotiveerde groep vrijwilligers betreft.

Ga Terug
Nieuws

Beleidskader vrijheid: herdenken en vieren

CDA vindt het belangrijk dat we dit beleidskader vaststellen. Omdat het markeert hoe we de komende jaren om zullen gaan met vrijheid en onze rol daarin als provincie willen invullen.

In het beleidskader Vrijheid staan de dingen die we willen gaan doen niet los van de Tweede Wereldoorlog. Dat verhaal is groot en ingewikkeld. Het gaat over systemen, verwerpelijke denkbeelden, en de uitwerking daarvan op mensen. Het is en blijft van belang dat het verhaal over wat er toen is gebeurd, ook als de generatie die de oorlog zelf heeft meegemaakt uit de tijd raakt, verteld zal blijven worden. Laten we ons hier rekenschap van geven en de lessen van toen voor nu niet vergeten.

In het vervolgvoorstel worden herdenken en vieren nadrukkelijk aan elkaar gekoppeld. Herdenken en vieren zijn twee kanten van één medaille. De vrijheid die we na de Tweede wereldoorlog hebben gekregen vraagt van ons dat we rekenschap geven van onze vrijheid. Vrijheid is een kernwaarde van onze rechtstaat die steeds vraagt om actie, alertheid en maatschappelijk debat.

Democratie, rechtstaat en vrijheid zijn drie met elkaar verbonden begrippen die een belangrijke basis vormen om in vrijheid te kunnen leven, nu maar ook in de toekomst.

Wanneer we stil staan bij wat er nu rond de avondklok gebeurt is er reden tot alertheid. Demonstreren, uiting geven aan je mening mag. Maar rotzooi schoppen, de boel vernielen, dat heeft volgens het CDA niets te maken met demonstreren.

Daar nemen wij als CDA fractie dan ook afstand van. En het sterkt ons des te meer in onze overtuiging dat we moeten blijven herdenken en vieren opdat dat we de slachtoffers en de lessen van toen niet vergeten.

 

Ga Terug
Nieuws

Startnotitie Midterm Review: eerst kijken naar de opgaven

Halverwege deze bestuursperiode komen we te spreken over de Midterm Review om te bezien of we nog op koers liggen. Vandaag lag de startnotitie over de Midterm Review voor aan Provinciale Staten. Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord.

We varen op zicht wordt wel eens gezegd en dat zicht is beperkt. Dat betekent kijken of er nieuwe of andere opgaven liggen. En dus is het zaak om goed scherp te hebben wat de opgaven zijn. Gedeputeerde Markink was eerder erg scherp dat uitname uit het stamkapitaal niet aan de orde zou zijn. Als we kijken naar samenhang MTR en het stamkapitaal zegt het CDA: eerst de opgaven, daarna gaan we pas kijken naar het stamkapitaal. En dat doen we in samenhang. Niet alles kan.

CDA heeft daarom Gedeputeerde Staten gevraagd om een overzicht van alle projecten waar aan gewerkt wordt, in welke mate die nog te beïnvloeden zijn en welke we misschien moeten overwegen te stoppen.

Daarnaast heeft het CDA gevraagd om een nieuwe bijeenkomst met Gelderse inwoners en organisaties naar voorbeeld van de brainstorm zoals we die aan het begin van deze periode hadden. Die leverde veel nieuwe ideeën op. Wij horen graag van hen wat op dit moment hun ideeën zijn.

Ga Terug
Nieuws

CDA benadrukt brede belang corso’s en schutterijen

Vandaag spraken Provinciale Staten over het vervolgvoorstel uitgangspuntennotitie aanpak cultuur en erfgoed. Gerhard Bos, fractievoorzitter en woordvoerder cultuur en erfgoed, voerde het woord over dit voorstel.

Corso’s en schutterijen: verbinders pur sang
CDA vindt het mooi om te zien dat ook immaterieel erfgoed als corso’s en schutterijen zijn opgenomen in dit voorstel. Het CDA hecht zeer aan deze groepen.

Gerhard Bos: “De corso’s en schutterijen hebben een buitengewoon belangrijke rol in gemeenschappen, vooral ook vanwege het verbindend karakter.”

Zowel bij de corso’s als de schutterijen wordt er naar elkaar omgezien, wat ook van belang is voor de leefbaarheid. De waarde van immaterieel erfgoed vinden we dan ook van groot belang. Hierover willen we als CDA graag nader in gesprek met PS.

Bis en andere instellingen die uit landelijke fondsen subsidie krijgen
GS kiezen voor stimuleren van het middensegment. Maar we hebben juist ingestoken op goede infrastructuur voor het brede publiek, voor een brede benadering. Er komt nog een brief over hoe de subsidies gaan uitpakken en die wachten wij graag af. Vooral om te zien of er voldoende maatwerk tot stand komt. Hier benadrukt het CDA het belang om per instelling goed te kijken wat nodig is.

Gerhard refereerde daarnaast aan drie toezeggingen uit de oordeelsvormende vergadering.

Beeldhouwkunst
Gedeputeerde Staten gaan met stichting “De Wilhelminaring” in gesprek om tot afspraken te komen voor een financiële bijdrage van 20.000 per jaar. En om de koppeling met jong talent tot stand te brengen.

Molens
GS gaan een pilot doen voor 3 jaar met molenorganisatie in oprichting met een bijdrage 60.000 per jaar en gebruik netwerk (bv erfgoedalliantie).

Gelderse Bloem
Dit is een mooi initiatief vanuit Radboud en Erfgoed Gelderland om betekenis te geven aan geschiedenis naar de huidige tijd. De gedeputeerde heeft toegezegd om in overleg te gaan met de stichting en te komen tot afspraken.

Erfgoed
Erfgoed is iets van voortdurende aandacht. Voor het CDA gaat het dan niet alleen om restauraties uitvoeren. Monumenten moeten een functie hebben. We zien dan ook uit naar uitwerking van de kerkenvisie.

Plannen Stadstheater
Het gaat hier om grote plannen waar CDA wel onderscheid ziet tussen zaken waar wij als provincie wel over gaan en waar we niet over gaan.  Ja als het gaat om restauratie. Maar als het gaat om grotere plannen: dat kunnen wij als provincie niet allemaal gaan doen. Hier past een winstwaarschuwing.

Kasteelconcerten
Cultuur is een thema dat volop leeft en energie geeft en maatschappelijk een verbindende rol kan spelen. Dan heb je mooie initiatieven als kasteelconcerten: in verbinding brengen van muziek en erfgoed. CDA vraagt de gedeputeerde naar een mogelijkheid te zoeken zodat deze kasteelconcerten ook in de toekomst plaats kunnen vinden.

Ga Terug
Nieuws

CDA: informeer PS actief rond aanbevelingen rekenkamerrapport

CDA staat achter de zeven aanbevelingen uit het rapport van de Rekenkamer Oost-Nederland over warmtenetten. Ook zijn we blij dat GS de hoofdconclusie uit het rapport en de aanbevelingen onderschrijven. In de Statenvergadering heeft woordvoerder energie Bertine van Hooff benadrukt dat we als Provinciale Staten structureler geïnformeerd willen worden. Concreet betekent dat voor het CDA:

  1. een terugkoppeling van GS over de aanbevelingen in het rapport.
  2. het structureel periodiek informeren van PS over de resultaten van warmtenetten gekoppeld aan rol en doelen van de provincie.
  3. over 1 jaar een stand van zaken van GS aan PS over de implementatie en aanbevelingen uit het rapport.
  4. wij willen dat GS PS actief betrekken bij de kaders (al dan niet in de vorm van een investeringsinstructie) die gaan over een (minimaal) financieel en milieurendement maar ook aan een voor ons acceptabel vollooprisico.

Stand van zaken zonneladder
Daarnaast vroeg Bertine van Hooff ook nog naar de stand van zaken rond een notitie over de zonneladder waar wij enkele maanden geleden naar gevraagd hadden:

In oktober 2020 hebben wij vragen gesteld met betrekking tot het opnemen van een zonneladder in de omgevingsverordening. Wij zijn als CDA nog steeds van mening dat er een zonneladder dient te worden opgenomen in de omgevingsverordening. Op 11 november jl. heeft de gedeputeerde ons via een toezegging een notitie over de zonneladder in het vooruitzicht gesteld, maar die hebben wij nog niet ontvangen. Wij zien die nog steeds graag tegemoet.

De gedeputeerde antwoordde daarop dat er een brief naar gemeenten is gegaan om goed te werken volgens de zonneladder. En hij gaf aan dat er nog een brief komt ten behoeve van de rondetafelconferentie die PS gaat organiseren in maart. In die brief zullen een aantal varianten verwoord staan hoe je om kunt gaan met die zonneladder in relatie tot de omgevingsverordening.

Wordt vervolgd dus!

Ga Terug
Nieuws

Betuwse Masterclasses 2021

Op 8 februari gaan de Betuwse Masterclasses 2021 van start. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar organiseert de Regio Rivierenland een reeks van 7 masterclasses. Boeiende sprekers praten de deelnemers bij over politieke stromingen, volksvertegenwoordiging en vaardigheden. De bijeenkomst op 8 maart wordt een bijzondere. Tweede Kamerleden Chris van Dam en Evert-Jan Slootweg gaan dan met de deelnemers in debat. Kortom een boeiend programma!

programma betuwse masterclass 2021

Voor meer informatie kunt u terecht bij Engelina van Steenbrugge

engelinavansteenbrugge @ hetnet.nl

Ga Terug
Nieuws

Rentmeesterschap voorop bij Perspectieffonds Gelderland

Vandaag stellen PS 200 miljoen uit het Gelders Stamkapitaal beschikbaar voor het Perspectieffonds Gelderland. Bert Komdeur benadrukte dat het CDA deze gelden zo goed mogelijk wil investeren in een duurzamer Gelderland voor nu en de generaties na ons.

Als CDA zetten wij bij dit voorstel in de eerste plaats onze maatschappelijke bril op. We zien dan dat door het beschikbaar stellen van 200 miljoen uit ons Gelderse stamkapitaal er de komende 10 jaar samen met andere partijen en fondsen een ongekend grote investeringsgolf ontstaat voor Gelderland die kan oplopen tot wel 1 miljard. Innovaties worden mogelijk die anders geen kans zouden krijgen en die nodig zijn bij onze transitieprocessen en bij het overwinnen van crises als COVID-19, stikstof en droogte. Juist nu zijn die investeringen hard nodig. Daar doen we het voor als CDA. Dat is rentmeesterschap.

Toch waren er ook enkele vraagtekens bij het stuk te zetten, bijvoorbeeld als het gaat om de mate van invloed die we als Provinciale Staten op de besteding van de gelden hebben. Onze rol als PS beperkt zich vooral tot het bepalen van de hoofdthema’s.  Die kunnen worden ingebracht en ook telkens worden gewijzigd of aangevuld.

Bert Komdeur: “Er staat alleen niet beschreven hoe dat dan in zijn werk gaat en op welke momenten PS daarover in ieder geval zullen spreken. Daar willen wij dan ook graag een amendement over indienen.”

Wat behelst dit amendement?

  • Provinciale Staten gaan op vaste momenten samen met Gedeputeerde Staten na of de vastgestelde provinciale hoofdthema’s voor het Perspectieffonds Gelderland nog steeds actueel zijn. Of dat zij moeten worden gewijzigd of aangevuld.
  • Dit heeft alles te maken met onze kaderstelling. De gekozen hoofdthema’s bepalen namelijk de inhoudelijke bandbreedte voor de toe te kennen projecten. Juist op dat punt – het bepalen van de inhoudelijke bandbreedte – kunnen en moeten wij onze invloed uitoefenen.  Daarom dit amendement, dat er voor zorgt dat onze kaderstellende rol ook geborgd is evenals onze betrokkenheid bij de periodieke evaluatie van het Perpectieffonds in het algemeen.

Het amendement kreeg brede steun en werd aangenomen.

Het CDA diende daarnaast twee moties mee in. Die moties zien eveneens toe op het aanscherpen van onze kaderstellende rol.

In het vervolgvoorstel wordt ook de set van prestatieindicatoren die worden gekoppeld aan het fonds genoemd en daar zijn we blij mee. Hiermee kunnen we als PS niet alleen onze kaderstellende, maar ook onze controlerende rol goed vervullen. .

Wij zijn er als CDA van overtuigd geraakt dat het nu het momentum is,  dat we  juist nu er voor moeten zorgen dat dit Perspectieffonds Gelderland gaat vliegen voor Gelderland en impulsen brengt waar dat hard nodig is. Daarom onze steun voor dit voorstel.

 

 

Ga Terug
Nieuws