Skip to main content
All Posts By

jtji2

Een solide financiele toekomst voor de provincie Gelderland

“De tijden zijn veranderd: de zilvervloot die de provincie Gelderland ooit had is er nog, maar levert geen of weinig rendement meer op” zo verwoordde financieel woordvoerder Bert Komdeur het. Hij doelt daarmee op de miljarden die de provincie over hield aan de verkoop van NUON-aandelen, het zogeheten stamkapitaal.  En dat is jammer, want met dat jaarlijkse rendement konden we lang veel mooie dingen doen voor onze provincie.

Het schip moet dus een nieuwe koers krijgen. CDA heeft zich altijd hard gemaakt voor een solide financieel beleid, voor toekomstgerichtheid en voor een integrale afweging. Dat komt samen in deze punten:

Nieuwe vormen van rendement
We moeten gaan zoeken naar nieuwe vormen van rendement. Daar deden we eerder al een oproep toe en we blijven dit dan ook volgen.

Financiële helderheid
Structurele uitgaven dek je door structurele inkomsten. Incidentele uitgaven via incidentele inkomsten. Want incidentele inkomsten kunnen snel wegvallen, waardoor structurele programma’s in gevaar kunnen komen.  Dat lijkt heel vanzelfsprekend, maar is het niet. Goed dat dit nader onderzocht gaat worden, ook op verzoek van het CDA.

Geen heilige huisjes
Bij het bezuinigen moet er integraal worden gekeken. Dus ook naar de eigen bedrijfsvoering. We moeten kijken naar de rollen en taken van de provincie. Niet alleen ingrijpen op subsidieverlening, maar ook en wellicht ook als eerste  kijken naar  onze eigen provinciale huishouding; Kortom een echte totaalafweging en geen stukjes eruit halen.

Rollen en taken van PS en GS
Tenslotte, Bij de herijking op de provinciale rol hoort wat ons betreft ook een nadere bezinning en verfijning op de taakverdeling tussen PS en GS. Denk alleen al bijvoorbeeld aan de uitdaging die de nieuwe Omgevingswet stelt 2022. Juist dan is het nodig om als GS en PS volstrekt helder te hebben wat we wel of niet  van elkaar mogen verwachten. Goed om dat eveneens te laten onderzoeken. Als medeopsteller en mede-indiener steunt het CDA daarom graag het amendement hierover dat eerder door de heer De Looff van de VVD-fractie  is ingediend.

Nieuws

CDA wil drastische aanpak N798 (Putten) en N786 (Laag Soeren)

Woordvoerder mobiliteit Hans van Ark stelde schriftelijke vragen over twee gevaarlijke verkeerspunten in onze provincie. Het betreft de N786 bij Laag Soeren en een fietsoversteekplaats op de N798 bij Putten. 

CDA: maximum 60 kilometer per uur op N786 bij Laag Soeren
Twee verkeersongelukken met dodelijke afloop op de Kanaalweg (N786) in Laag Soeren. Ondanks maatregelen die genomen zijn door de provincie Gelderland. CDA wil nu drastische maatregelen om de verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers te vergroten.

De Kanaalweg is een veel gebruikte weg. En de verwachting is dat het verkeer op dit traject alleen maar toe zal nemen komende jaren. Gemeente Apeldoorn heeft daarom op een gedeelte van de weg de maximumsnelheid al naar 60 teruggebracht. Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: “Wij vinden dat ieder verkeersslachtoffer er een teveel is. En als je dat vindt, moet je ook drastische maatregelen nemen. En daarom moet de maximumsnelheid op het hele wegvak van de N786 terug naar 60.”

N798 bij Putten: drastische aanpak nodig
Afgelopen week was het weer raak op het gevaarlijke kruispunt op de N798 bij Putten . Dit is een tweede ernstig ongeval sinds de oversteekplaats deze zomer is aangepast. Hoewel er door de provincie aanpassingen zijn gedaan is de maximumsnelheid nog steeds 80 kilometer per uur. En dat is niet langer houdbaar volgens het CDA.

Afgelopen zomer zijn er aanpassingen gedaan aan de oude Rijksweg en de oversteekplaats tussen de Hoofdlaan en de Schoonderbeeklaan. De maximumsnelheid is ongewijzigd gebleven ondanks de oproep vanuit de Gemeente Putten en de inwoners om de snelheid permanent te verlagen. CDA wil van de gedeputeerde weten of het ongeval van afgelopen week aanleiding is voor de provincie om nog eens te kijken hoe de veiligheid van fietsers en voetgangers verbeterd kan worden. “Een lagere maximumsnelheid bij het wegdeel direct rond de fietsoversteekplaats kan bijdragen aan de oplossing” zegt Statenlid Hans van Ark.

Daarnaast wil het CDA meer weten over de achtergronden van de ongelukken op zowel het punt op de N786 als bij de N798. Statenlid en regiovertegenwoordiger Daisy Vliegenthart: “Er gebeuren hier te vaak ernstige ongelukken met fietsers. De politie maakt analyses van dit soort ongevallen en daar willen wij graag inzicht in. Wat ligt nu toch ten grondslag aan het feit dat er juist op deze plek steeds weer grote ongelukken gebeuren?” De CDA fractie stelt daarom vragen aan Gedeputeerde Staten om te horen hoe zij hier over denken en welke maateregelen zij gaan nemen.

Nieuws

CDA: meer informatie over Eerbeek-Loenen gewenst

Er moet snel duidelijkheid komen over de ontwikkeling van Eerbeek-Loenen 2030. Er is veel onrust bij omwonenden. CDA wil daarom weten hoe het proces tot nu toe is verlopen en op welke manier betrokken partijen en inwoners hebben kunnen participeren in dit proces.

In het verleden is de papierindustrie in Eerbeek uitgegroeid tot een groot papiercluster. Die economische ontwikkelingen staan deels op gespannen voet met de leefbaarheid in het gebied. Daarom is een toekomstvisie gemaakt: Eerbeek-Loenen 2030. CDA heeft met verschillende andere partijen een verzoek ingediend om in januari een beeldvormende vergadering en een werkbezoek op locatie af te leggen. Recent vroegen inwoners van Eerbeek via diverse media aandacht voor met name de locatie van het Logistiek Centrum Eerbeek. Specifiek vraagt de CDA fractie om meer inzicht in dat Logistiek Centrum Eerbeek, maar ook in Bedrijventerrein Kieveen en de N786 (met name in en rond Loenen).

Fractievoorzitter Gerhard Bos: “In het projectenboek Eerbeek-Loenen is te lezen dat participatie met stakeholders in dit proces een belangrijke plaats zou innemen. Er is veel onrust onder inwoners. Omdat er nu zoveel reuring is wil ik weten hoe die participatie plaatsvindt. Voor draagvlak is het essentieel om mensen continu te betrekken bij een project dat zo veel impact heeft op de woon- en leefomgeving.”[1] De CDA fractie vraagt daarnaast naar de drie pijlers van het project: economie, leefbaarheid en energie. Alle drie de pijlers zijn belangrijk, maar een goede balans tussen lijkt nu te ontbreken. “Het lijkt er op dat leefbaarheid ondersneeuwt. Hoe kunnen we zorgen voor zowel een leefbare omgeving voor inwoners, als een florerende economie en een energieneutraal Eerbeek-Loenen in 2050?” wil Bos weten.

[1] https://gelderland.stateninformatie.nl/document/6863344/1/Bijlage_1_Projectenboek_Eerbeek-Loenen_2030

Nieuws

RES van strategie naar uitvoering

De Staten spraken vandaag over de provinciale rol bij windprojecten. Bertine van Hooff voerde het woord. CDA heeft als standpunt dat de lokale autonomie dient te worden gerespecteerd. Laat gemeente en regio’s hun werk doen. Dat is uiteindelijk ook het doel van het RES-proces.

Verantwoordelijkheden worden belegd bij gemeenten en regio’s en niet bij de provincie. Het kan ook niet zo zijn dat gemeenten hier bij voorbaat al voor worden uitgenodigd. De taak ligt onzes inziens bij de gemeente en regio. Ook niet als gemeenten verzoeken om een inpassingsplan door de provincie te laten uitvoeren.

Vervolgens stelde Van Hooff een aantal vragen:

  1. Tijdens de beeldvorming werd aangegeven wat een goede reden zou zijn voor een gemeente om een plan niet over te nemen. Bijvoorbeeld als er sprake is van grensoverschrijdende effecten. Wat wordt daarmee bedoeld en waarom kan dat niet door de regio worden opgelost?
  2. Binnen de zoekzone stelt de provincie een provinciaal inpassingsplan (PIP) op als de gemeente dat wil. Waarom zou de gemeenten dat willen? Gemeenten hebben, zoals eerder gezegd, een eigen verantwoordelijkheid en wij willen niet op hun stoel gaan zitten.
  3. Per 1 juli 2022 gaat de omgevingswet in. PS wordt dan alleen geïnformeerd over een inpassingsplan en is het verder een GS-besluit. Wat is dan eigenlijk nog de rol van de Staten hierin?
  4. In de Statenbrief staat dat er een Milieu Effect Rapportage (MER) voor heel Gelderland komt. Hoe ziet dat er uit ten opzichte van de 6 RES-regio’s en de regionale MER’s die daar gemaakt worden?

Gedeputeerde Jan van der Meer antwoordde dat de provincie de lokale autonomie ook respecteert, maar dat de provincie wel het bevoegd gezag is. Als een gemeente ‘niet goed in de wedstrijd zit’, zal de provincie wel moeten acteren. Provincie kijkt samen met gemeenten wat de beste route is. Soms gaat het om grensoverschrijdende windparken. Dan is het soms gewoon handiger als een provincie dat doet. Grensoverschrijdend dat kan bijvoorbeeld zijn als het gaat om overlast zoals in Zutphen. Een windmolenpark in gemeente A kan tot overlast leiden in aanliggende gemeente B. Dan is het misschien handiger als de provincie de taak op zich neemt om alle belangen goed en evenwichtig te wegen.

De vraag over de taak van PS vanaf 1 juli legde de gedeputeerde terug bij PS: hoe vinden zij dat hun rol moet zijn?

Op het punt van de MER antwoordde de gedeputeerde dat niet alle regio’s een MER doen. Daarom doen we dat nu wel, om een goede afweging te kunnen maken.

Nieuws

17, 18, 19 en 20 december: campagnesessies CDA Land van Cuijk

Wat een fantastische uitslag bij de herindelingsverkiezingen van 24 november jl. in Land van Cuijk. Het CDA scoorde met 13 zetels een klinkende overwinning. Dat geeft energie. Het CDA doet ertoe!

Graag deelt CDA Land van Cuijk haar campagne ideeën met jou.

Geïnteresseerd in alle tips & tricks?

We organiseren samen met campagneleider Mark Jansen – van Gaal, campagnebooster Erik van Gerwen en lijsttrekker Bouke de Bruin maar liefst 4 zoomsessies op:

• 17 dec 19.00-20.30 uur
• 18 dec 9.30 – 11.00 uur
• 20 dec 19.00-20.30 uur
• 21 dec 19.00-20.30 uur

Laat je inspireren en meld je hier aan!

Nieuws

CDA: monitor ambities uit RES 1.0 Achterhoek en Cleantech

De laatste twee regio’s van Gelderland stellen binnenkort hun Regionale Energiestrategieen (RES) 1.0 vast. Bertine van Hooff heeft energie in haar portefeuille en voert dus het woord op dit onderwerp. Hoewel er veel werk verzet is heeft het CDA wel zorgen: onze ambitie is hoog, maar hoe ziet dat er uit in de realiteit? En hoe monitoren we eigenlijk dat onze ambities wel kloppen met de werkelijkheid?

Zowel bij de Cleantech regio als de Achterhoek wordt aangegeven dat het bod niet op de huidige stationscapaciteit past. Bij Cleantech in zijn geheel niet, bij de Achterhoek gedeeltelijk niet. Wat betekent dit voor de ambitie naar de RES 2.0 toe? Gedeputeerde Van der Meer antwoordde daarop dat er een onderzoek loopt door Tennet en dat er ook sprake is van reservecapaciteit.

Er wordt in het stuk ook aangegeven dat op een aantal onderdelen meer harmonisatie dient te komen in het participatieproces voor wat betreft inspraak naar RES 2.0. Van Hooff vroeg de gedeputeerde wat hiermee bedoeld wordt. Die zei daarop dat dit een lastig proces is omdat iedere regio het op zijn eigen wijze wil doen.

CDA is er daarnaast voor om gemeenten de helpende hand te bieden maar dat is iets anders dan overnemen. Laten we met elkaar de lokale autonomie respecteren en de gemeenten en de regio’s het werk laten doen waar het thuishoort.

Nieuws

GRV2022: Kieslijsten, ontheffingen en informatie

Voor lokale CDA afdelingen is het momenteel erg druk. Kandidaten moeten gevraagd worden voor op de lijst, programma’s moeten gemaakt, er moeten ontheffingen aangevraagd worden. Enzovoort. Hieronder proberen we de informatie wat te stroomlijnen. 

Kieslijsten
Een van de belangrijkste klussen is het indienen van de kieslijsten (de kandidatenlijst). Hoe gaat dit in zijn werk?

Medio december komt de OSV, oftewel de software voor het inleveren van de kieslijsten, beschikbaar via de Kiesraad. Maar u kunt nu al het nodige voorwerk doen. Als u onderstaande stappen volgt, wordt het invoeren in OSV en indienen bij de gemeente uiteindelijk een stuk eenvoudiger.

1. De belangrijkste stap met stip op 1: Begin op tijd!
2. Maak direct al een kopie/scan/ duidelijke foto van het Paspoort / ID-bewijs of rijbewijs van alle kandidaten. Kopieer de voor- en achterkant. BSN mag niet weggestreept zijn. Alle informatie moet zichtbaar zijn!
3. Laat de kandidatenlijst zodra deze bekend is al checken door de ledendesk.

o Dit kan via het excelformulier dat te vinden is in de google drive map. Heeft u hier nog geen toegang toe? Mail dan even naar myrthe[at]cdagelderland.nl
o Voer de kandidaten op in het Excel en stuur dit Excel naar de ledendesk via mailadres sandra.nieberg@cda.nl en cc leden@cda.nl
o Verwijder in verband met de privacy de kolom met het BSN nummer voordat u uw kandidatenlijst naar het partijbureau stuurt.
o Heeft u al ontheffingen binnen voor kandidaten die nog geen jaar lid zijn of die al 3-termijnen hebben vervuld in de raad, stuur deze ontheffing mee. Nog geen ontheffing aangevraagd? Doe dit bij het provinciaal bestuur met het daarvoor gemaakte formulier (zie hieronder ook het kopje ‘ontheffingen’)
o De ledendesk doet een controle op de kandidaten en stuurt de gecontroleerde lijst met eventuele opmerkingen terug.
NB. Het invullen van het excelformulier vervangt niet het invoeren van de kandidaten in het OSV in december. Maar deze controle vooraf door het partijbureau en het alvast invoeren van uw kandidaten in het Excel scheelt u straks veel werk en eventuele zogenaamde verzuimen (gebreken/fouten) bij de voorinlevering bij uw gemeente!
o Medio december kunt u de gecontroleerde lijst opvoeren in de OSV-software van de Kiesraad. Dit scheelt u veel werk in de laatste weken voor de dag van de kandidaatstelling (31-1-2022).
o NB. Check bij gehuwde partners of de naam overeenkomt met de naam in het ID-bewijs. Doe navraag als dit niet het geval is. Een partner mag alleen de naam van de partner gebruiken als dit ook bekend is bij de Gemeentelijke Basisadministratie en de kandidaat bij de gemeente heeft aangegeven ook de naam van de partner te willen voeren. De volgorde in de namen maakt dan overigens niet uit.
o Na het invoeren van de kandidaat gegevens in de OSV (medio december) krijgt u diverse documenten (H1, H3.1, H9) die ondertekend moeten worden door ofwel de kandidaat, de inleveraar of de directeur van het CDA partijbureau, mw. E. Boschma. Meer informatie over de verschillende documenten is te vinden op p. 24 van het Handboek gemeenteraadsverkiezingen 2022, in de Google drive-map. Heeft u nog geen toegang tot de Google drive-map, mail dan even naar myrthe[at]cdagelderland.nl
o De gemeente biedt gelegenheid om een zogenaamde voorinlevering te doen voor de definitieve dag van de kandidaatstelling (31-1-2022). Maak daar gebruik van!
o Zorg dat u alle gegevens niet alleen op papier maar ook op een usb-stick heeft.

——————————————————————————————

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Wie moeten een VOG aanleveren?
Kandidaten op verkiesbare plaatsen plus de eerste opvolgers moeten een VOG aanleveren. Heb je dus nu 5 zetels, zorg dan dat er VOG’s zijn van de eerste 8 kandidaten. Dan weet je zeker dat alle gekozenen een VOG hebben.

Wat kost een VOG en wie betaalt dit?
Een VOG kost 41,25 euro en moeten worden aangevraagd bij de gemeente. Wie de VOG betaalt verschilt per gemeente. Sommige gemeenten verplichten een VOG voor alle kandidaten op alle lijsten en betalen dit ook zelf. Andere gemeenten vergoeden de VOG aanvragen. Weer andere gemeenten vergoeden de kosten niet. De afdeling schiet dan soms de kosten voor en nog weer andere afdelingen laten de kandidaten de VOG zelf betalen. En betalen ze alleen terug als de kandidaat niet gekozen wordt. Vraag dus als afdeling eerst even na bij de gemeente wat de regels zijn.

Wat voor VOG moet ik aanvragen?
Er zijn verschillende soorten VOG’s. Het gaat hier om het ‘screeningsprofiel politieke ambtsdragers’, onder het kopje ‘specifiek screeningsprofiel’.

—————————————————————————————
Ontheffingen

Lokale CDA afdelingen moeten tijdig ontheffingen aanvragen voor hun kandidatenlijsten. Hieronder geven we graag wat uitleg over deze ontheffingen.

Er zijn twee soorten ontheffing:

  • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat ten minste 1 jaar CDA lid is
  • een ontheffing voor de eis dat een kandidaat maximaal 3 termijnen zitting neemt in de raad

Hoe vraag je een ontheffing aan als lokale afdeling?

1. Vul dit formulier als lokaal bestuur volledig in en dien dit formulier in bij uw provinciale bestuur door het te sturen naar myrthe[at]cdagelderland.nl. Heeft u meer dan vier kandidaten waar ontheffing voor aangevraagd moet worden, gebruik een nieuw formulier.

2. Het provinciaal bestuur accordeert vervolgens dit formulier en retourneert het ondertekende formulier naar de afdeling met in cc het landelijk partijbureau: sandra.nieberg[at]cda.nl

3. Het lokale bestuur zendt dit formulier samen met het H3.1 formulier per mail sandra.nieberg[at]cda.nl of per post naar: CDA Partijbureau, t.a.v. Sandra Nieberg, Postbus 30453, 2500 GL Den Haag.

Wat zijn de deadlines?

Bij het aanvragen van ontheffingen geldt het adagium ‘zo spoedig mogelijk’. Je hoeft niet te wachten op goedkeuring van de lijst door de lokale ALV, het mag al vooraf. Het hele proces kost even tijd (naar provinciaal bestuur sturen, beoordelen, terugsturen enzovoort) dus daarom is het advies dit tijdig te doen.

Belangrijke datum is de dag van kandidaatstelling. Dat is 31 januari 2022, dan moeten alle lijsten compleet zijn ingeleverd bij de Kiesraad. Maar nogmaals, aanvragen van ontheffingen dient dus ruim voor die tijd te gebeuren.

——————————————————————————————

Digitaal vragenuurtje
Wij snappen dat niet alle vragen met dit overzicht beantwoord kunnen worden en dat sommige vragen een persoonlijke uitleg nodig hebben of dat een persoon om mee te sparren soms handig is. Daarom organiseert het CDA Partijbureau digitale vragenuurtjes waar iedereen zijn/haar vragen kan stellen over de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. In de sessies zullen onder andere Jan Dirk van der Borg (Bestuurdersvereniging), Marc Haverkamp (HRM) en Henk Nieweg (communicatie en campagne) klaarstaan om alle vragen te beantwoorden of u te helpen de juiste persoon te benaderen.

Wanneer?
Tot aan het kerstreces zijn deze vragenuurtjes elke twee weken en vanaf januari wekelijks op vrijdagmiddag van 16:00 tot 17:00. Aanmelden is niet nodig.

De data van de eerst volgende spreekuren zijn:
• 3 december
• 17 december
Vragenuurtje bijwonen?
De vragenuurtjes kan je digitaal bijwonen via een zoomlink. Vraag deze aan via myrthe[at]cdagelderland.nl Deze link gebruiken we tot 16 maart. Na de jaarwisseling zullen deze sessies elke week plaatsvinden tot en met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

 Vragen?

Bel of mail met Maaike van Deelen. Zij vervangt tijdelijk bestuurssecretaris Myrthe Kuiper. Maaike  is te bereiken op 0611832316 of myrthe@cdagelderland.nl

Voor specifieke juridische vragen, bel CDA jurist Jurian Bos op 070 342 48 13

Nieuws

Onderzoek begroting. CDA: kijk ook naar bedrijfsvoering provincie

In de komende jaren heeft de provincie niet meer zoveel geld als voorheen. De rendementen op ons stamkapitaal drogen op, de tijd van ‘zwemmen in het geld’ is echt voorbij. Juist die rendementen zijn van 150 miljoen per jaar nu door forse rentedaling teruggelopen naar enkele  tientallen miljoenen.  Dit betekent dat de provincie over de hele linie van haar activiteiten nieuwe keuzes moet maken en waar nodig ook moet ombuigen. Dat kan gevolgen gaan hebben voor bepaalde subsidies  aan onze maatschappelijke partners in Gelderland. Onze financieel woordvoerder Bert Komdeur wil dat de provincie niet alleen daarnaar gaat kijken, maar ook naar keuzes in de eigen bedrijfsvoering: kan dat niet goedkoper, efficiënter? We vroegen Bert naar de achtergronden van dit verhaal, naar aanleiding van de behandeling van de startnotitie ‘herijking provinciale rol en begroting’.

Bert, de financiële situatie van de provincie is drastisch anders geworden. Hoe komt dat?

Bij de provincie heb je structurele uitgaven en incidentele uitgaven. Structurele inkomsten komen bijvoorbeeld uit de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting. Met dat soort structurele inkomsten moet je structurele uitgaven dekken. Zij zijn redelijk constant. Onze incidentele inkomsten zijn veel wisselender. Zij komen onder andere uit het rendement op ons stamkapitaal, ooit verkregen door de verkoop van NUON-aandelen. Dat rendement loopt enorm terug dus de incidentele inkomsten dalen.

Bert Komdeur: Er worden nu structurele activiteiten, zoals activiteiten met betrekking tot erfgoed of leefbaarheid gedekt met incidenteel geld. Juist die activiteiten, die met dat incidentele geld worden bekostigd, komen  onder druk te staan. En dat is niet goed.

We hebben daar als CDA al meerdere malen aandacht voor gevraagd.[1][2][3]

Wat voor programma’s hebben we het dan over?

Het gaat om een herijking van al onze provinciale activiteiten en beleidsprogramma’s. Dus van cultuur, bestuur tot economie en duurzaamheid etc. Geen enkele uitgezonderd. Wat zijn onze wettelijke taken, wat zijn de extra zaken die vanuit de provincie afgelopen jaren zijn opgezet?  Een fundamentele discussie, die we komend jaar met elkaar gaan voeren. Dat doen wij om structurele tekorten vanaf de nieuwe bestuursperiode goed op te kunnen vangen. Daarom nu acteren. GS  stelt nu daarom voor op korte termijn een extern onderzoek te doen. Kernvraag daarvan: wat is er aan structurele activiteiten met incidenteel geld gedekt?

En als dat inzicht er is, wat dan?

Dan zal GS voorstellen doen voor heroverwegingen van onze opgaven als provincie. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Het gaat in ieder geval om zeker 50 miljoen per jaar, dus een behoorlijk bedrag.

Wat is nu de inzet van het CDA?

Wij vinden het goed dat GS zo’n extern onderzoek opstart, ook al had het minstens een jaar geleden moeten gebeuren. CDA vroeg daar toen ook al naar. Daarnaast heb ik aandacht gevraagd voor de keuze in welke uitgaven je gaat snijden.

Bert Komdeur: In de notitie wordt vermeld dat dit vrijwel zeker gevolgen gaat hebben voor subsidies richting maatschappelijke partners. Maar kijkt de provincie -zoals eerder gezegd –  ook naar haar eigen bedrijfsvoering, het programma Mens en Middelen? Dat blijkt nu nog niet duidelijk uit de notitie van GS.

CDA wil dat ook die bedrijfsvoering onderdeel wordt van het externe onderzoek en bij de uitrol komende jaren. Zodat we straks een integrale afweging kunnen maken over wat we als provincie wel en niet willen doen. Met als uitgangspunt: incidentele activiteiten worden gedekt uit incidenteel geld, structurele activiteiten met structureel geld. Bij de heroverweging zullen wij onze keuzes altijd toetsen aan onze christendemocratische uitgangspunten met daarbij extra oog voor de zorg voor elkaar, en rentmeesterschap. We houden u op de hoogte.

[1] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/onderzoek-structurele-en-incidentele-middelen/#_ftnref2

[2] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/de-januskop-van-de-perspectiefnota/

[3] https://samenvoorgelderland.nl/nieuws/najaarsnota-provinciale-steun-voor-dorpshuizen/

Nieuws

Zonneladder moet beter gevolgd worden

Bea Schouten voerde het woord over actualisatie 8 van de omgevingsverordening. Bea vroeg aandacht voor drie zaken: de zonneladder, locaties van windmolens en moeilijkheden rond het bouwen van mantelzorgwoningen.

Zonneladder: iets minder vrijblijvend graag
CDA vroeg in het najaar van 2020 ook al aandacht voor de zonneladder.  Met zo’n zonneladder geef je een afwegingskader mee waar zonnepanelen als eerst gelegd moeten worden en waar pas in uiterste noodzaak. Zo voorkom je een rommelig landschap en gebruik je eest lege daken voordat je natuur- of landbouwgebieden vol legt. Bea Schouten gaf aan dat er steviger geformuleerd mag worden zodat de zonneladder geen vrijblijvend instrument is. Er staat nu: ‘rekening houden met’ (en dan volgt een lijst met eisen). Voor ons moet dat worden ‘met inachtneming van’. Daarmee wordt beter recht gedaan aan de zonneladder.

Windmolens: voorkom dat overheden tegenover elkaar komen te staan
Het tweede punt gaat over de windmolens. CDA heeft vanuit een heel aantal gebieden daar vragen over gekregen: van Wijchen tot Zutphen, van Aalten tot Druten en nog veel meer. Daar gaat in de nabijheid discussie spelen en dat heeft te maken met de RES-sen 1.0 en die hebben geen beslissingsbevoegdheid over locaties.  Dat komt in de RES 2.0. En die wordt dan verwerkt in de omgevingsverordening. CDA stelt voor een extra voorwaarde toe te voegen: tot dat de RES 2.0 er is, nemen we hier geen besluiten over en komen er dus geen inpassingsplannen. Om te voorkomen dat gemeenten tegenover de provincie komen te staan.

Maak realisatie mantelzorgwoningen en woningsplitsingen makkelijker
Tot slot gaf Bea Schouten aan dat er veel geluiden klinken over hoe lastig  het is voor mensen mantelzorgwoningen te realiseren of woningen te splitsen. Dit is een instrument dat gemeenten kunnen inzetten, maar het loopt vaak moeizaam. CDA ziet daarom graag toegevoegd dat gemeentes afspraken maken over het makkelijker maken van het splitsen van woningen en het realiseren van mantelzorgwoningen.

Nieuws

Extern salderen opengesteld

CDA stemde woensdag voor het open zetten van extern salderen. Om economische en maatschappelijke projecten mogelijk te kunnen maken. Maar, met voorzichtigheid en zorgvuldigheid.

Extern salderen, wat is het ook al weer?
Wanneer er voor het realiseren van een nieuwe of bestaande activiteit zoals woningbouw stikstofemissie nodig is, kan dit niet altijd binnen het project of op de locatie worden opgelost. Er is dan een andere optie: extern salderen. Een bedrijf dat (deels) stopt kan stikstofactiviteit overdragen aan een ander.

Standpunt CDA
De Gelderse Staten spreken al lang over het vraagstuk rond het wel of niet open stellen van extern salderen en de regels hier omheen. CDA is voor, maar met drie aandachtspunten.

  1. We weten nu al dat de regels niet duurzaam en duidelijk zullen zijn en steeds aan verandering onderhevig. Daar hebben we als CDA erg veel moeite mee want dit is niet hoe we het willen en dit kan zorgen voor veel onduidelijkheid bij ondernemers. 
  2. Er dient goede en heldere communicatie te komen rond de regels. Help mensen die vast lopen of zaken niet snappen. Zorg dat iedereen ondanks de complexheid ook hier gelijke toegang kan houden. Ook hier moeten vergunningen slim en simpel moeten zijn. Dat vraagt extra inspanning vanuit de provincie.
  1. Er moet strak gemonitord worden dat het extern salderen niet tot ongewenste negatieve effecten lijdt. Aan de ene kant mag de natuur er niet slechter van worden maar ook willen we niet dat sectoren onevenredig hard worden getroffen.
Nieuws