All Posts By

jtji2

Tweede Kamerverkiezingen 2021

We hebben inmiddels een lijsttrekker en een running mate. De volgende stap op weg naar de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart 2021 is het vaststellen van de rest van de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Uw mening hierover telt! Op de ALV van uw lokale CDA-afdeling kunt u uw stem laten horen over de advies-kandidatenlijst en amendementen indienen op het concept-verkiezingsprogramma. Vanwege de Corona-regels zal het organiseren van ALV’s anders zijn dan u gewend bent maar de insteek is en blijft om de partijdemocratie zoveel mogelijk tot haar recht te laten komen.

Op 28 oktober wordt de advieslijst bekendgemaakt en op 2 november verschijnt het concept-verkiezingsprogramma. Uiterlijk 14 november om 10:00 uur dienen de amendementen van de gemeentelijke afdelingen te zijn ontvangen door het secretariaat van de provinciale afdeling. Op 18 november kunt u tijdens de provinciale ALV meebeslissen over de door Gelderland in te dienen amendementen.

Wij realiseren ons dat de periode om het concept-programma te bespreken en amenderen zeer krap is maar het is vanwege de gehanteerde termijnen helaas niet anders. Een ander punt is dat per provinciale afdeling maximaal 50 amendementen mogen worden ingediend. Indien we meer dan 50 amendementen ontvangen zijn we genoodzaakt het aantal via stemming terug te brengen. Daarom: zoek vooral samenwerking met andere leden en afdelingen en voorkom dubbelingen om de kansen op succesvolle amendering landelijk te vergroten.

Voor wat betreft de advies-kandidatenlijst is er meer tijd. De gemeentelijke afdeling moet het formulier uiterlijk 30 november rechtstreeks indienen bij het partijbureau.

U ontvangt binnenkort bericht hoe de lokale afdeling de ALV over de advieslijst en het verkiezingsprogramma zal organiseren. Daarbij vragen wij nogmaals uw begrip voor het feit dat dit misschien op een andere wijze zal plaatsvinden dan onder normale omstandigheden.

Mocht u vragen hebben over de procedure dan kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris (myrthe@cdagelderland.nl).

De ingediende amendementen en de staartlijst vindt u binnenkort hier.

Ga Terug
Nieuws

CDA: Kom met een integraal plan voor de Veluwe!

Delen van de Veluwe afsluiten zonder alle belanghebbende worden gehoord en er een integraal plan ligt? Als het aan het CDA ligt wordt er eerst een net en zorgvuldig proces doorlopen waarbij ondernemers en inwoners worden betrokken. En waarbij Provinciale Staten de kaders stelt.

Onlangs werd een plan voor recreatiezonering gepresenteerd waarbij delen van de Veluwe vanaf 2022 gedeeltelijk afgesloten worden voor toeristen om de natuur tijdens bepaalde perioden in het jaar te ontlasten. CDA mist hierbij een totaalvisie op het gebied waarbij ook vanuit grote opgaven als de aanpak van stikstof naar de Veluwe wordt gekeken.

Het CDA begrijpt niet waarom alleen gekozen is voor een insteek vanuit recreatie en toerisme en zou graag zien dat ook ondernemers en inwoners uit het gebied betrokken worden.

Statenlid Daisy Vliegenthart: “Daarnaast hangt het stikstofprobleem als een donkere wolk boven de Veluwe. Als je een zonering aanbrengt bij dit prachtige gebied dan kun je niet om zo’n opgave heen. Er moet nu een integraal plan voor de Veluwe komen, waarin alle belangen en opgaven worden meegenomen. Geen snippertjesbeleid meer.”

Het CDA stelt daarom voor de zonering te verbreden en niet alleen vanuit natuur en recreatie te denken maar ook vanuit de landbouw, economie en energietransitie mee te nemen.

Het CDA stelt ook vraagtekens bij de betrokkenheid van belanghebbenden zoals ondernemers, inwoners en gemeenteraden, die vooralsnog zeer beperkt lijkt te zijn. “Daarnaast zijn de kaders voor deze zonering niet met Provinciale Staten besproken. Dat kan gewoon echt niet bij een plan wat zulke verregaande consequenties kan hebben voor ondernemers en inwoners!”

SV recreatiezonering

Foto: Animatie RZ Veluwe by Sander Lindenburg

Ga Terug
Nieuws

Met Landschapsfonds Gelderland twee vliegen in één klap

Een fonds waaruit agrariërs een bijdrage krijgen als zij het landschap verzorgen en onderhouden. Dat is wat het CDA Gelderland voor ogen heeft.

De druk op onze ruimte is groot en neemt alleen maar toe. Daarom is het extra van belang zorgvuldig met deze ruimte om te gaan. Niet alleen saaie akkers langs rechte lijnen, maar een mooi en afwisselend boerenlandschap. Daarmee combineren we grote provinciale opgaven als de zorg voor biodiversiteit en de zorg voor voldoende voedselproductie. Het CDA wil daarom een publiek/privaat Gelderlandschapsfonds naar voorbeeld van de Ooijpolder en stelt daarover schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Arjan Tolkamp raakte enthousiast toen hij hoorde over de aanpak in de Ooijpolder, waar agrariërs zich inzetten om karakteristieke landschapselementen als hagen en houtwallen te behouden. In ruil daarvoor ontvangen zij een vergoeding. “Hiermee sla je twee vliegen in één klap. Een landschap dat er aantrekkelijk uit ziet en een boer die hiervoor wat geld ontvangt.” In het voorbeeld in de Ooijpolder is het mogelijk te recreëren, maar is ook gezorgd voor poelen en hagen waar dieren zich kunnen vestigen.

SV Ooijpolder

Ga Terug
Nieuws

Vacature Regiomedewerker CDA

Het CDA Fractiebureau is op zoek naar een fulltime regiomedewerker voor de regio Oost (Gelderland en Overijssel) met een goed gevoel voor politiek en social media. Je bent bekend met de laatste ontwikkelingen en je ziet en benut creatieve kansen. Een baan midden in de politiek. Als regiomedewerker vervul je een spilfunctie, je bent een belangrijke schakel tussen de fractie en onze kiezers.

Interesse? De volledige vacature tekst vind je hier.

Ga Terug
Nieuws

Najaarsnota: provinciale steun voor dorpshuizen

Bert Komdeur sprak vandaag namens het CDA over de najaarsnota van de provincie. Hij riep op tot het vaker doorlichten van de reserves. En sprak tevredenheid over de extra steun vanuit de provincie voor de Gelderse dorpshuizen. Hij stond stil bij vier punten: het financiële perspectief, de vrijval van reserves, de aanpak van Covid en het toezicht op gemeentefinanciën. Hieronder een verkorte weergave van zijn bijdrage.

Financieel perspectief: we moeten scherper aan de wind varen
Het structureel perspectief komt negatief uit, onder meer door de motorrijtuigenbelasting. Structurele tekorten moeten we structureel dekken. Hoe gaan we dat doen?

Onze incidentele ruimte is steeds meer langjarig belegd. Hoe structureel is eigenlijk de incidentele ruimte? Er is niet zoveel ruimte meer en we moeten gaan nadenken. Ons stamkapitaal waar we jarenlang veel mee hebben kunnen doen, staat onder druk. We moeten ons gaan herbezinnen hoe we meer rendement krijgen. Deze discussie willen wij graag verder voeren bij de begroting of bij de midterm review. Het wordt krapper. Het is niet alleen varen op zicht, maar we moeten ook scherp aan de wind varen. We zullen echt keuzes moeten maken, hoe we ook de komende 10 tot 20 jaar uit de incidentele middelen de goede dingen voor Gelderland kunnen doen.

Reserves: vaker ontluchten
Het CDA heeft antwoord gekregen op vragen over de vrijval van reserves. Bij mobiliteit en bij natuur lijkt best wat lucht in de begroting te zitten. Bij een verwarming ga je dan ontluchten, anders functioneert de verwarming niet goed meer. Het is goed dat die lucht er uit is gehaald, maar daar moeten we niet 4 jaar mee wachten. Wat ons betreft moeten we dit ieder jaar doen, of anders om de twee jaar. Kan er geen lucht uit, moet er niet afgeschaald worden?

Covid-aanpak en steun voor dorpshuizen
Complimenten voor de aanpak van Covid. We zien wel dat de helft van de middelen nog niet is besteed. En vragen ons daarom af of we die nog gaan besteden of moeten we die anders inzetten? Het CDA wil graag een aparte route blijven houden voor de Covid aanpak komende tijd, zoals begonnen in maart. Niet alleen over de aanpak, maar ook door in gesprek te blijven over de verantwoording.

CDA is blij dat de dorpshuizen een extra steunpakket krijgen van de provincie bovenop andere regelingen van het Rijk. (Het CDA vroeg in juni ook aandacht voor de positie van dorps- en buurthuizen)

Toezicht op gemeentefinanciën blijft van belang
De positie van veel gemeenten is zorgelijk. Wij lazen een passage die de indruk geeft ‘we zullen dat ietsje minder scherp gaan doen’. Dat is wel het laatste wat CDA wil: het toezicht versoepelen. We moeten eerlijk in beeld moeten blijven houden hoe het is gesteld met de financiële positie van alle Gelderse gemeenten. Als dat preventief toezicht moet zijn dan moeten ze dat ook krijgen. Ook hoe eventuele korten zijn gedekt.

Aanpak gevaarlijkste kruispunt van Gelderland
We hadden nog wel graag een beschikbaarstelling gezien voor de aanpak van een gevaarlijk kruispunt in Gorssel. Het gevaarlijkste kruispunt in Gelderland op de N346. U kondigt wel aan dat er in november waarschijnlijk een rijkssubsidie komt om dit aan te pakken. Houd u ons goed op de hoogte dat dit gaat worden aangepakt.

CDA kan instemmen met de Najaarsnota.

Ga Terug
Nieuws

Implementeer snel zonneladder en schep duidelijkheid

Een zonneladder die duidelijk een afwegingskader geeft waar je zonnepanelen moet leggen. Dat is waar het CDA voor pleit. Er is op dit moment geen goed instrument dat richting geeft in de keuze van de locatie van de zonnepanelen.

Er ligt een grote opgave op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Vaak wordt hierbij gekozen voor zonnepanelen. Grote vraag daarbij is waar deze panelen moeten komen te liggen: op daken, op landbouwgrond, op industrieterreinen. Door een zonneladder te hanteren geef je aan welke locatie het eerste gebruikt moet worden. Zo voorkom je verrommeling van het landschap.

In het coalitieakkoord van de provincie wordt de zonneladder van de Gelderse Natuur en Milieu Federatie (GNMF) richtinggevend genoemd. Statenlid Bertine van Hooff-Nusselder: “Ik wil dan ook graag weten of deze ook daadwerkelijk wordt gebruikt door de provincie. En of we dat ook monitoren.” CDA ziet graag dat in eerste instantie daken van bedrijven op industrieterreinen worden volgelegd voordat grote zonneparken op productieve landbouwgrond of in natuurgebieden worden gebruikt. CDA wil voorkomen dat te snel voor de makkelijke keuze van grote zonneparken wordt gekozen als dat niet nodig is. “Laten we zuinig omgaan met ons mooie landschap en de toch al grote druk op onze schaarse ruimte niet nog groter maken” aldus Van Hooff.

SV Implementatie zonneladder

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

CDA: continueer Startversneller en help startende ondernemers

De startversneller is een waardevol instrument dat startende ondernemers in Gelderland helpt bij het opbouwen van een bedrijf. Het CDA vindt dat dit in de huidige vorm moet worden voortgezet en breed toegankelijk moet blijven voor starters. Juist in deze moeilijke economische tijd.

Ondernemers die een bedrijf beginnen verdienen een goede kans op succes. De startversneller hielp een deel van hen de afgelopen jaren bij wat er komt kijken om een bedrijf tot een succes te maken. Het gaat dan niet om financiële steun, maar vooral om een bijdrage aan een opleiding, coaching en het helpen opbouwen van een relevant netwerk. Statenlid Daisy Vliegenthart stond in 2016 aan de wieg van de startversneller: “Het idee was om start-ups een steuntje in de rug te geven bij de moeilijke weg die je te gaan hebt als beginnend ondernemer. En bakker weet prima hoe hij brood moet bakken, maar bij het starten van een onderneming komt meer kijken. Het is een waardevol instrument dat breed toegankelijk moet blijven. Vandaar dat wij de gedeputeerde oproepen om de startversneller ook de komende jaren te handhaven.”

De startversneller, die sinds mei 2018 al diverse ondernemers heeft geholpen, is succesvol. Uit verschillende evaluaties blijkt dat instrumenten als deze ervoor zorgen dat de kans dat een onderneming na vijf jaar nog bestaat hoger is. “En dat zorgt weer voor het behoud van banen, wat in deze tijd van extra groot belang is” aldus Daisy Vliegenthart. Het CDA diende samen met zes andere partijen een motie in bij de Statenvergadering van 23 september die werd aangenomen.

Foto: Daisy Vliegenthart in april 2018 bij de uitreiking van de eerste vouchers van de startversneller

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Debat over granulietstort West Maas en Waal

Provinciale Staten besprak de notitie Baggeren, bewerken en bergen. Tegelijk werd ook een debat gevoerd over de stort van granuliet in West Maas en Waal, dat mede op de agenda was gezet door het CDA. Bea Schouten voerde het woord. Hieronder een verkorte weergave van haar bijdrage.

“Bewoners woest na rekenfout bij stort granuliet”, dat stond een paar weken geleden bij ons in De Gelderlander. Dat was de directe aanleiding voor het CDA om dit agendaverzoek mee in te dienen. Wat er nu voor ligt is de notitie Baggeren, bewerken en bergen. Een belangrijk onderdeel in die notitie is de ladder. De ladder is een voorkeursvolgorde hoe om te gaan met het opruimen van overtollige grond en bagger. Een heel handig en duidelijk instrument waarmee we wat meer grip krijgen op deze materie. Wat staat daarin: innovatie en hergebruik hebben de voorkeur, boven berging in putten. Als hergebruik of reiniging niet gaat dan maximaal inzetten op regionale circulariteit. En zo verder. CDA is hier positief over.

CDA wil ook nog iets extra’s. Wij vinden dat we ook dit hele beleid aan de kaak moeten stellen. We doen dan ook een oproep aan Gedeputeerde Staten om het gesprek hierover te gaan voeren en te blijven voeren. We beroepen ons vaak op onze bevoegdheden, maar we hebben wel positie en een grote ook. Een groot deel van het water waar dit gebeurt is bij ons. Dus pak die positie en ga dat gesprek voeren.

Even terug naar West Maas en Waal. We constateren dat er iets gebeurd is waar veel maatschappelijke onrust over is. Door de enorme rekenfout kun je stellen dat het wel uit de hand loopt. Vandaar ook dat wij een motie mee hebben ingediend omdat we echt vinden dat je alles moet hebben gedaan om deze situatie en deze gemeente ook moet steunen, dus met raad en daad bij te staan

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws

Meedoen, talentenontwikkeling en veilig sporten

Meedoen, talentenontwikkeling en veilig sporten. Dat is in het kort de inzet van het CDA geweest bij de behandeling van de beleidsagenda Gelderland sport. Fractievoorzitter Gerhard Bos voerde het woord.

Meedoen
Iedereen moet kunnen sporten. Een beperking of gebrek aan geld mag hier geen beletsel voor zijn. Goed dat in kaart wordt gebracht welke opgave Gedeputeerde Staten nog ziet als het gaat om het ervoor zorgen dat iedereen ook echt mee kan doen.

Talentontwikkeling
Als het gaat om de ontwikkeling van sporttalenten dan is niet alleen een goede sporthal en de juiste outfit van belang. Iemand die, veelal jonge, sporters begeleidt bij de weg omhoog is dan zeer waardevol. Begeleiding bij het ontwikkelen van hun talent, maar ook begeleiding als blijkt dat de lat niet hoger kan. Dan helpt begeleiding ook, om te kunnen incasseren en een andere, nieuwe weg te vinden. We zijn blij dat de gedeputeerde heeft aangegeven dat hij daar serieus werk van wil maken.

Veilig sporten
We hebben als CDA eerder een motie over veilig sporten ingediend. Sporten is gezond, verbindt, inspireert en draagt bij aan verdraagzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Sporten moet ook in een veilige “omgeving” kunnen plaatsvinden. We moeten alert zijn en, zoals de van commissie de Vries ook bepleitte, seksuele intimidatie en misbruik in de sport actief tegengaan. Dat geldt voor de aanpak van incidenten én voor preventie. Bewustwording en preventie zijn belangrijk om grensoverschrijdend gedrag (geweld, intimidatie of misbruik) ook in de sport tegen te gaan. We willen integraler gaan werken. Wanneer bijvoorbeeld sportorganisaties en culturele instellingen samen de hand aan de ploeg slaan. We kunnen dan samen het belang van preventie, het niet willen wegkijken op een impactvolle manier tot uitdrukking laten komen. De uitdaging zit uiteraard niet alleen in dat ene moment maar zeker ook in de verdere uitwerking van het veilig sporten.

Van inspireren tot transpireren…
Sporten dat gaat om inspireren, motiveren, transpireren en presenteren. Samen sporten en elkaar ontmoeten in een bruisend sportklimaat, met mooie sportevenementen en volop ruimte om te sporten. Dat is goed voor de sporters en ook zo werken we samen aan een beter, een mooier Gelderland.

[social_buttons facebook=”true” twitter=”true” linkedin=”true”]
Ga Terug
Nieuws