Alle berichten van

jtji2

Kap bomen A28 uitgesteld

De kapdatum van 1 november voor het groen in de bermen van de A28 is even van de baan. Er is meer uitzoekwerk nodig om de complexe vragen rondom de kap te kunnen beantwoorden. Statenlid Hans van Ark is blij met het uitstel: “Zorgvuldigheid gaat wat ons betreft boven snelheid. Voor ons blijft van belang antwoord te krijgen op de vraag waar het getal van 80 meter vandaan komt.” Van Ark verwijst hiermee naar de strook van 80 meter breed en 30 kilometer lang die gekapt zou gaan worden. CDA stelde eerder vragen aan de gedeputeerde of 80 meter echt nodig is en waar dat op gebaseerd is. De kap wordt nu zeker met twee weken uitgesteld.

Eerdere berichten over dit onderwerp:
Bomenkap A28: onduidelijkheid troef (7 oktober 2019)
Kap of geen kap van de groene bermen van de A28: het vervolg (26 september 2019)
CDA verbaasd over plannen voor bomenkap A28 (29 juli 2019)

Ga Terug
Nieuws

Regionale Energiestrategieen: bijeenkomst voor woordvoerders

Statenleden Bertine van Hooff (woordvoerder energie/klimaat) en Daisy Vliegenthart (woordvoerder regionale economie) nodigen alle lokale woordvoerders energie/klimaat/RES uit voor een bijeenkomst over de Regionale Energiestrategieën (RES).

RES, wat is dat?
Elke gemeente, provincie en ook waterschap werkt op dit moment binnen 30 regio’s (waaronder 5 Gelderse regio’s) samen met stakeholders aan een Regionale Energiestrategie (RES). De RES is een instrument om gezamenlijk te komen tot keuzes voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energie infrastructuur. Zie voor meer informatie over de RES-sen en de indeling van de regio’s deze link.

Wat gaan we doen?
Op zaterdagochtend 30 november spreken we over diverse vragen. Waar mogelijk doen we dit in subgroepen die overeenkomen met de indeling van de RES-regio’s.

 • Hoe geven we uitvoering aan de RES?
 • Hoe zorgen we voor draagvlak?
 • Wat zijn de mooie voorbeelden uit de praktijk en wat kunnen we daarvan leren?

Statenlid en woordvoerder RES-sen Bertine van Hooff zal de aftrap verzorgen. Zij vertelt iets over de rol van de provincie bij de RES-sen. Oud-gedeputeerde en voorzitter van de bestuurlijke regiegroep ‘Wind op land’ Jan Jacob van Dijk zal daarna ingaan op het belang van de RES-sen en op onze rol van volksvertegenwoordiger en CDA’er . Alex de Meijer van de Gelderse Natuur- en Milieu Federatie zal verslag doen van een best practice. Daarna bespreken we in kleinere groepen zaken als: hoe zorgen we voor draagvlak, wat is onze rol als volksvertegenwoordiger, enzovoort.

Praktisch:
Datum en tijd: zaterdag 30 november, aanvang om 10.00 uur, afsluiting uiterlijk 12.30 uur
Locatie: Zalencentrum Wieleman, Dorpsstraat 11, Westervoort (ook goed bereikbaar met de trein)
Aanmelden: bij fractiemedewerker Maaike van Deelen via maaike@cdagelderland.nl

Ga Terug
Nieuws

Beste boeren,

Jullie zijn vandaag met vele naar Arnhem gekomen om van je te laten horen. 

We zien dat er de laatste dagen veel gezegd en geroepen wordt. Niet gehinderd door feiten zijn er veel verwijten richting boeren uitgesproken. Die verwijten doen geen recht aan de bijdrage die al is geleverd door de boeren als het gaat om vermindering van stikstofuitstoot. 

Wij doen als CDA Gelderland niet aan het maken van verwijten. Het stikstofprobleem is een probleem van ons allemaal. Er moet dan ook een acceptabele oplossing komen voor iedereen: boeren, burgers, bouwers, etc. 

De uitdaging is groot en vraagt juist om weloverwogen beslissingen op basis van feiten. Wij vinden het belangrijk dat de provincie met de boeren om tafel gaat zitten en gaat luisteren. Vervolgens moeten we samen kijken hoe we dit een goede oplossing gaan komen.

Dus nu geen overhaaste beslissingen nemen en snel de regels aanpassen maar een weloverwogen keuze waarbij alle partijen worden gehoord.

Ga Terug
Nieuws

Bomenkap A28: onduidelijkheid troef

6.750 m3 te kappen bomen. “Dat is meer hout dan een dorp als Elspeet in een paar jaar kan opstoken” aldus Statenlid Hans van Ark over de omvang van de voorgestelde bomenkap bij de groene A28. Het dossier blijft vragen oproepen. Van Ark wilde vandaag van de gedeputeerde weten waar de norm van 80 meter vandaan komt. Het plan is namelijk om over een strook van 30 kilometer lang en 80 meter breed alle bomen te kappen, oftewel 6.750 m3. Het betreft dan niet alleen de middenberm, maar ook een strook langs de zijkanten van de snelweg, in totaal 80 meter breed. Door wie de 80 meter brede veiligheidsstrook is vastgesteld en waar die 80 meter op is gebaseerd, blijft vooralsnog onduidelijk.

Het CDA neemt de voorgenomen kap extra serieus omdat de veiligheidsregio Noord-Oost Veluwe trekker is voor een landelijk project waardoor vergelijkbare kap kan gaan plaatsvinden op de A50 en A1 en op andere rijkswegen in Nederland.

Er is statenbreed ontevredenheid over de beantwoording door ambtenaren van Rijkswaterstaat. We zijn nu in afwachting van nader uitzoekwerk door RWS. Hierna zal GS een standpunt innemen. Op 30 oktober zal dit punt waarschijnlijk terug komen in de vergadering van Provinciale Staten. Het CDA zal dit bewaken.

Ga Terug
Nieuws

Ambities energietransitie in gevaar

De CDA fractie maakt zich zorgen over nieuwe berichten in de media over overbelasting van het energienetwerk in delen van Gelderland. Voor het CDA geen welkome ontwikkeling in de grote stappen die er gezet moet worden in de transitie naar duurzame energie.

Statenlid Bertine van Hooff: “Gelderland heeft grote ambities wat betreft de energietransitie. Als boeren en bedrijven die willen overstappen naar vormen van duurzame energie lang moeten wachten op een aansluiting werkt dat demotiverend. Ik wil daarom graag weten hoe de provincie hierover communiceert.” Ook wil het CDA weten of het energienetwerk wel op tijd klaar is voor de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES).

Van Hooff stelt daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten om te weten te komen welke delen van Gelderland overbelast zijn. Het CDA zou graag zien dat de provincie in overleg treedt met Alliander en wat de uitkomsten van dat overleg zijn.

Ga Terug
Nieuws

Kap of geen kap van de groene bermen van de A28: het vervolg

Woensdag 25 september spraken Provinciale Staten over de mogelijke kap van het groen in de bermen van een gedeelte van de A28. Hieronder een korte reconstructie van het probleem en de wijze waarop Statenlid Hans van Ark dit onderwerp afgelopen zomer wist te agenderen. 

Eind juli blijkt uit een artikel in De Stentor dat Rijkswaterstaat overweegt het groen in de bermen van de A28 tussen Wezep en Nunspeet te kappen omdat dat veiliger zou zijn voor het verkeer.

Het gemak waarmee gepraat wordt over het kappen van kilometers aan bomen en struiken in de middenberm van de snelweg deed Statenlid Hans van Ark toen de wenkbrauwen fronsen. “Dit idee van Rijkswaterstaat staat haaks op het provinciale beleid. Hierin worden zorgvuldig veiligheid en bomenbehoud rond provinciale wegen voortdurend tegen elkaar afgewogen.” CDA stelde daarom schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten. Eind augustus ontvingen wij de antwoorden op deze vragen. Deze riepen wat ons betreft vooral nieuwe vragen op.

Woensdag 25 september, stond daarom een hoorzitting gepland met ambtenaren van de provincie en Rijkswaterstaat om vooral technische vragen beantwoord te krijgen. Hans van Ark stelde daarin de volgende vragen.

1. Hoeveelheid bomen
Hoeveel bomen worden nu gekapt? Even voor het beeld: het gaat om een strook van 80 meter breed en 30 kilometer lang. Hoeveel bomen worden in het gebied heringeplant? En hoeveel bomen worden gekapt die ouder zijn dan 50 jaar?

2. Verkeersveiligheid
Op gedeelten van die 30 kilometer is maar vangrail geplaatst. Als er overal vangrail komt en daarnaast een veiligheidsstrook van 2 meter is het probleem van verkeersveiligheid toch opgelost?

3. Brandveiligheid
Wat betreft brandveiligheid baseert men zich op een rapport uit 2006. CDA wil graag weten of er geen nieuwe inzichten sinds die tijd zijn op dit gebied want de lezingen over de kwaliteit van dit rapport zijn niet al te positief.

4. Geluidsoverlast als gevolg van de kap
Eerder dit jaar is de middenberm van de A1 gekapt. Daar is nu wel sprake van een grote woestenij en het ziet er heel kaal uit. Er zijn veel klachten uit die omgeving over toegenomen geluidsoverlast. CDA heeft daarom gevraagd naar gegevens over de gevolgen van bomenkap op de toename van de geluidsoverlast.

Antwoorden
Niet op al deze vragen kon al antwoord worden gegeven door de aanwezige ambtenaren. Het aantal te kappen bomen wordt nog uitgezocht, het gaat in ieder geval om alle bomen met een diameter groter dan 8 centimeter. Wanneer het gaat om de geluidsoverlast zijn er geen klachten bekend bij de provincie en Rijkswaterstaat, maar wel bij het CDA.

En nu?
Besloten is dat er over twee weken een oordeelsvormende bijeenkomst zal volgen. Hierin worden de politieke afwegingen gemaakt en zal de gedeputeerde nader ingaan op vragen vanuit de verschillende partijen. Voor die tijd hopen we al antwoord te krijgen op onze technische vragen. CDA zal in ieder geval voor drie zaken pleiten:
-waarom komt er geen herinplant van loofbomen (die minder brandbaar zijn)?
-meer maatwerk op die strook van 30 kilometer
-een aantal bomen ligt in het Gelders Natuur Netwerk. Daar gelden aanvullende eisen over de kap. Daar willen wij graag meer informatie over.
-veiligheid staat voorop, maar met meer maatwerk. Laten we leren van de kaalslag op de A1.

Hans van Ark, Statenlid

Ga Terug
Nieuws

Schatkistbankieren knaagt aan ambities provincie

Het zijn in de financiële wereld ongekende tijden. Waar we in de jaren tachtig van de vorige eeuw nog te maken hadden met rentestanden voor hypotheken van ca 13%, daar duiken ze nu dicht naar 1,5%. De rente in het algemeen ontwikkelt zich naar een negatieve rente. Het stop niet bij nul. Dit levert het volgende beeld op: Aan de ene kant kan minister Hoekstra gratis geld lenen en duurzaam investeren, aan de andere kant kan de provincie Gelderland zijn grote (NUON) reserve (ca 3 miljard) steeds minder laten renderen als gevolg van de alsmaar dalende rente.

Schatkistbankieren
Hoe zit dat precies? Overheden zijn sinds een aantal jaar wettelijk verplicht om hun reserves te stallen in de schatkist van de rijksoverheid, het zogenaamde schatkistbankieren. Dat levert een erg lage rente op en die beweegt zich naar 0%. Waar eindigt dit? Gaan we als Gelderland straks negatieve rente betalen voor het stallen van ons geld bij de Rijksoverheid? Op dit moment heeft Gelderland nog best een behoorlijk rendement, maar dat komt ook doordat een groot deel van onze reserve nog is belegd in langjarige (Spaanse) staatsobligaties met een laag risicoprofiel en een relatief behoorlijk rendement. Maar hier is sprake van overgangsrecht en vanaf 2023/24 mag dat wettelijk niet meer.

Teruglopende rendementen
Daarmee lopen de jaarlijkse rendementen verder terug. Het gaat om grote bedragen: van 90 miljoen richting 50 miljoen is de verwachting de komende jaren en misschien nog lager. Juist die rendementen vormen de peiler van het Gelderse beleid van extra investeringen in klimaat, mobiliteit, leefbaarheid, cultuurhistorie etc.

CDA: ruimte voor maatwerk
Zoals gezegd: het zijn ongekende tijden. Tijd om ons te beraden over onze financiële koers. Bij de behandeling van de provinciale Najaarsnota heeft het CDA dit onderwerp geagendeerd en het college opgeroepen om samen met de Staten een strategie uit te zetten en aandacht te vragen in Den Haag voor het gedwongen schatkistbankieren. Geef provincies en gemeenten en waterschappen meer de ruimte om rendement te realiseren. Waarom moet een provincie als Gelderland met zo’n robuuste financiële positie zijn rendementsvolle staatsobligaties opgeven? Is er juist in deze ongekende financiële tijden niet meer ruimte voor maatwerk? Deze vragen zijn goed gehoord en worden opgepakt. Uiteraard richten we ons niet alleen op Den Haag, maar moeten ook bij ons zelf als provincie te rade gaan en nagaan wat de beste route is om onze reserve zo goed en zo lang mogelijk in te kunnen zetten voor de Gelderse samenleving.

Wordt vervolgd!

Bert Komdeur, Statenlid

Ga Terug
Nieuws

Blog: Wonen in Gelderland

Het regent krantenartikelen over wonen in Nederland. Steeds maar weer lees je in alle kranten over de problemen op de woningmarkt. En terecht, wonen is voor iedereen belangrijk, maar er zijn grote zorgen over wonen.

Ik noem er een paar:

 • De prijzen zijn enorm gestegen de afgelopen jaren en daarmee wordt de bereikbaarheid van huizen voor mensen met een lager en een midden inkomen ernstig beperkt. Jongeren hebben een groot probleem. Vanwege hun (eventuele) studieschuld en starterssalarissen zijn de huizen voor hen bijna niet te betalen. Ook voor alleenstaanden is het kopen van een huis bijna onmogelijk geworden.
 • De bouw stagneert, door allerlei redenen (beschikbaar personeel, langdurige procedures, gebrek aan bouwlocaties, duurzaamheidseisen enz).

Het CDA gaat voor goed en veilig wonen in Gelderland. In het coalitieakkoord Samen voor Gelderland staat:

‘Wonen is meer dan alleen een dak boven je hoofd. Het gaat erom dat het prettig wonen is, waar je fijn thuis kunt komen. In Gelderland zijn veel woningen nodig, in alle segmenten, dure koop, middeldure huur, goedkope koop en betaalbare en sociale woningbouw. En daarbij moeten alle woningen uiteindelijk klimaat- en energieneutraal zijn. Er is een voorkeur voor binnenstedelijk realiseren van woningen’.

Er is altijd kritiek geweest op de provincie over haar woningaantallenbeleid (de zogenaamde ‘contingenten’). Daarom is dat beleid losgelaten.

De provincie handelt als volgt:

 • De vraag van inwoners voor passende woonruimte staat centraal.
 • Gemeenten krijgen de ruimte om aan de kwalitatieve vraag naar woningen te voldoen.
 • De provincie wil samen met de regio’s zorgen dat er voor alle groepen genoeg gebouwd wordt.
 • De provincie heeft een ondersteunende rol bij de aanpak van knelpunten.
 • Er wordt gewerkt met regionale woonagenda’s, waarbij het soort woningen en de kwaliteit centraal staat.
 • Innovatie wordt gestimuleerd (flexibel wonen, tiny houses, zelfvoorzienend wonen enz)
 • De provincie streeft naar energieneutraal wonen en doet dat via 3 sporen
  -Verduurzamen van coöperatie bezit
  -Wijken van de toekomst
  -Particuliere opgave
 • Steengoed benutten wordt doorontwikkeld naar ‘nieuw naoberschap’.

Op 11 september heeft het CDA mondelinge vragen gesteld aan het college over de woningbouw in Gelderland. Daarbij heeft gedeputeerde Peter Kerris aangegeven in oktober met een actie plan woningbouw te komen. Vanuit de fractie zullen we dat moment aangrijpen om de belangen van onze CDA achterban naar voren te brengen. Eventuele input is altijd welkom!

Bea Schouten
Statenlid

Ga Terug
Nieuws

28 september – Samen aan de slag voor een beter Gelderland

Wij willen u van harte uitnodigen voor een bijeenkomst van fractie en gedeputeerde van CDA Gelderland met raadsleden, wethouders en leden algemeen en dagelijks bestuur waterschappen en Gelderse parlementariërs.

Datum : 28 september 2019
Tijd : Aanvang 10.00 uur. Inloop vanaf 9.30. Einde 13.00 uur
Locatie : Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem
Aanmelden: bij fractiemedewerker Maaike van Deelen: maaike@cdagelderland.nl of 06 52 80 23 36

De komende jaren gaan we in Gelderland met ons verkiezingsprogramma en het coalitieakkoord aan de slag.

Het CDA wil samen met u zoeken naar een oplossing voor de uitdagingen waar we voor staat. Samen kijken naar de zaken we elkaar kunnen helpen, maakt de slagkracht van het CDA in Gelderland nog groter. Samen met u willen daarom op 28 september aanstaande spreken over de uitdagingen waar we voor staan in Gelderland en hetgeen waarmee we u bij uw werkzaamheden kunnen helpen.

Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u klaar!

Programma:
1. Welkom door Gerhard Bos, Fractievoorzitter CDA Gelderland
2. Hoe werkt de CDA-fractie: (Daisy Vliegenthart)
a. Woordvoerderschappen
b. Regio-contacten
3. Pitches Gelderse parlementariërs. (Jaco Geurts, Evert Jan Slootweg, Hugo Doornhof) en Gedeputeerde Peter Drenth
4. Deelsessies

Centrale vragen tijdens deelsessies:
• Wat ziet u als grootste opgaven voor de komende 4 jaren?
• Waar kunnen we als Statenfractie u mee helpen?

1e ronde deelsessies:
a. Werkwijze Gelders bestuur, financiën sport, erfgoed en cultuur (Bert en Gerhard)
b. Duurzaamheid en economie (Bertine en Daisy)
c. Vitaal platteland en leefbaarheid (Arjen, Engelina en Peter)
d. Wonen en mobiliteit (Bea en Hans)

2e ronde deelsessies:
e. Werkwijze Gelders bestuur, financiën, sport, erfgoed en cultuur (Bert en Gerhard)
f. Duurzaamheid en economie (Bertine en Daisy)
g. Vitaal platteland en leefbaarheid (Arjen, Engelina en Peter)
h. Wonen en mobiliteit (Bea en Hans)

5. Sluiting : 12.45 uur

Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten om 28 september!

Ga Terug
Nieuws

Oud-gedeputeerde Henk Bergamin overleden

Gisteren vernamen wij het bericht dat oud-gedeputeerde Henk Bergamin op 22 augustus na een kort ziekbed op 83-jarige leeftijd is overleden. De politieke loopbaan van Bergamin begon als wethouder ruimtelijke ordening in Nijmegen. In 1978 werd de geboren Amsterdammer gedeputeerde in Gelderland, met onder meer Volkshuisvesting en Stadsvernieuwing in zijn portefeuille. In 1985 volgde het burgemeesterschap van de gemeente Bemmel, tot aan 2001 toen Bemmel op ging in de fusiegemeente Lingewaard. Bergamin was in de jaren tachtig tevens voorzitter van de sectie betaald voetbal van N.E.C.

CDA fractie en bestuur gedenken Henk Bergamin als een bestuurder met hart voor ruimtelijke ordening die veel voor het CDA en voor Gelderland betekent heeft. We wensen zijn nabestaanden sterkte toe met dit verlies.

Namens de fractie en het bestuur,

Gerhard Bos (fractievoorzitter)
Jeroen de Jong (voorzitter bestuur)

Ga Terug
Nieuws