All Posts By

jtji2

Verbazing CDA Gelderland: provinciale ecoducten gesloten?

Nationaal Park de Hoge Veluwe heeft alle verbinden wildpassages en ecoducten gesloten. Dit om te zorgen dat wolven het park niet betreden Met veel verbazing heeft het CDA Gelderland dit bericht in het Nederlands Dagblad (d.d. 3 juli 2019) gelezen.

“Wij zijn zeer verbaasd over dit bericht”, aldus Arjan Tolkamp woordvoerder natuur voor de Gelderse Statenfractie. “De ecoducten zijn gefinancierd door de provincie Gelderland. Het lijkt ons niet terecht dat deze zo door het Nationaal Park gesloten mag worden. We zien dat boeren flink in de buidel moeten tasten om hun dieren te beschermen tegen de wolf. Hoe verhoudt zich dat? Daarnaast dienen deze verbindingen voor vele andere dieren? Wat is het effect daarop?”

Verder wil het CDA graag weten welke afspraken het College van Gedeputeerde Staten gemaakt heeft met Nationaal Park de Hoge Veluwe. En hoe dit zich verhoudt met andere terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten. Een directe buur van Nationaal Park de Hoge Veluwe. Tolkamp:”We kunnen ons niet voorstellen dat zij blij zijn met deze ingrepen en vragen ons dan ook af of dit zo kan.”

Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld om meer duidelijkheid te krijgen over de berichtgeving.

Portefeuilleverdeling CDA fractie

Hieronder kunt u lezen hoe de onderwerpen binnen de fractie zijn verdeeld:

Gerhard Bos
Fractievoorzitter
Woordvoerder: Algemeen bestuur, sport, cultuur en erfgoed
2e woordvoerder: Luchtvaart, bestuur, financiën en veiligheid

Daisy Vliegenthart- Goedhart
Vice-voorzitter en secretaris
Woordvoerder: Economie, Europa en luchtvaart
2e woordvoerder: Vitaal platteland, energie & klimaat en wonen

Bert Komdeur
Penningmeester
Woordvoerder: Bestuur, financiën en veiligheid
2e woordvoerder: Ruimtelijke ontwikkeling en water

Bea Schouten
Woordvoerder: Wonen, water en ruimtelijke ontwikkeling
2e woordvoerder: Cultuur en erfgoed

Hans van Ark
Woordvoerder: Mobiliteit; zowel wegen, fietspaden als openbaar vervoer
2e woordvoerder: Leefbaarheid en economie

Bertine van Hooff
Woordvoerder: Klimaat & energie en VTH beleid
2e woordvoerder: Sport

Arjan Tolkamp
Woordvoerder: Vitaal platteland, natuur, leefbaarheid
2e woordvoerder: Mobiliteit

Engelina van Steenbrugge
Fractievolger
Woordvoerder: Vitaal platteland, natuur en leefbaarheid

 

De gebiedsopgaven zijn als volgt verdeeld:
Veluwe, Zwolle: Hans & Daisy
FoodValley: Daisy & Bert
Rivierenland: Bert & Engelina
Achterhoek: Arjan & Gerhard
Arnhem/Nijmegen: Bertine & Arjan
Stedendriehoek: Gerhard & Hans

 

Ga Terug
Nieuws

Peter Drenth over gevolgen uitspraak Raad van State over PAS

Bertine van Hooff stelde op 5 juni tijdens de vergadering van Provinciale Statn mondelinge vragen over de uitspraak van de Raad van State over de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS). Een onderwerp wat niet direct bij iedereen bellen doet rinkelen, maar wel van groot belang is voor velen. Het gaat om gevolgen voor biologische landbouw, natuur, aanleg van woonwijken enzovoort. Gedeputeerde Peter Drenth antwoordde op de vragen van het CDA:

Peter Drenth: “Op veel vragen kan ik nog geen antwoord geven en ik zal toelichten waarom. De uitspraak van de Raad van State heeft eigenlijk iedereen verrast. Want ze zijn in hun uitspraken veel verder gegaan dan degenen die beroep hadden aangetekend gevraagd hadden. En een voorbeeld daarvan is het het verbod op beweiden en bemesten. De consequentie daarvan is dermate groot dat we met elkaar nog niet kunnen zien wat daar aan moet gebeuren maar ook hoe dat zal moeten. En dat lijkt gunstig voor de natuur, maar dat betekent bijvoorbeeld dat alles wat in gang is gezet rond biologische melk, biologisch vlees, en ook de kringlooplandbouw waar we vandaag ook nog wel over zullen spreken, die in het coalitieakkoord staat en in de landbouwvisie van de minister staan, dat dat soort dingen dus ook niet kunnen want daar hoort beweiding bij. Dus dat deze uitspraak enkel goed is voor de natuur waag ik zeer te betwijfelen.

Dat deze uitspraak consequenties heeft voor heel veel meer dan alleen maar de intensieve veehouderij, wat de krant doet vermoeden, wil ik ook wel onder uw aandacht brengen. In Gelderland lopen op dit moment ongeveer 300 vergunningsaanvragen. Daarvan zijn er 240 gerelateerd aan de landbouw. Veelal voor bijvoorbeeld stallen om emissies terug te brengen, het vergroten van stallen ter vergroting van dierenwelzijn. Maar die overige 60 hebben te maken met zaken als een aanloophaven bij Lobith, woonwijken zoals in Putten, dijkversterkingsprojecten. Daarmee komt ook de importantie van deze uitspraak Nederlandbreed goed over tafel.

Wat is er nu gebeurd de afgelopen dagen? Er is veelvuldig gekeken door juristen van wat staat hier nu precies en wat is nu de oplossingsrichting? Duidelijk is dat de PAS zoals we dat in Nederland met elkaar bedacht hadden om zowel de doelen voor natuur als economische ontwikkeling te houden, dat die zo niet kan. Het PAS is daarmee gewoon eigenlijk exit. Maar wat dan wel? Want Nederland staat nu wel stil. Want elke vorm die stikstof uitstoot kan dus niet. Platweg gezegd: voor alles waar u een machientje voor gebruikt, produceert stikstof en zou op dit moment niet mogen. Dat kan natuurlijk niet. Dat is ook niet wat we beogen. En dat is ook wat niemand volgens mij wil. Een windmolen bouwen kan niet, want daar gebruik ik een kraan voor.

Wat is er nu gebeurd? Gisteren is er overleg geweest tussen het IPO en de ministers Schouten en Van Nieuwenhuizen van hoe moeten we hier mee omgaan? Daarvoor is ook een route uitgezet om de komende twee, drie weken te kijken van wat er op korte termijn in Nederland gebeuren om niet alles vast en dicht te laten lopen. Want hoe ga ik om met beweiding? Wat doe ik dan met al die meldingen, 3300 in Nederland, die dus niet meer van kracht zijn. We hebben niet eens de mensen om dit op korte termijn te kunnen oppakken. Alle beesten uit de wei? De schaapskuddes van de Veluwe af? Dat zijn vragen waarvan je wel even goed moet bedenken: moet je dat willen? Hoe doe je dat dan? En we hebben niet de stallen waar ze in kunnen staan. En rucksichtlos beesten afmaken is ook niet aan de orde, los van de economische en emotionele gevolgen. Hiermee probeer ik te schetsen wat een enorm vraagstuk hier voor ligt. Ook de aanleg van natuurgebieden bijvoorbeeld, daar gebruik ik ook machines voor. Kan ik op dit moment ook niet doorzetten want het produceert stikstof. Bijna alles wat we doen produceert stikstof.

Waarom zeg ik dit nu en kan ik dus geen antwoord geven? We zijn in nauw overleg met verschillende ministeries. Het is ook een zaak waar het kabinet zich aanstaande vrijdag nog over gaat buigen van welke route moeten we gaan lopen. En ik denk dat we even de rust moeten bewaren om er goed over na te denken hoe we omgaan met onze waardevolle natuur, hoe we ook zorgen dat onze natuur goed blijft en dat we die stikstofdepositie ook naar beneden brengen zoals we hebben afgesproken en aan de andere kant ook kunnen leven, werken en wonen. Die route gaan we nu lopen. Ik kan u toezeggen dat wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden. Als ook de kamerbrief uit gaat zal ik zorgen dat u die krijgt. Als dingen in het zomerreces gebeuren zal ik u doen toekomen. Maar dit is een verhaal wat volgens mij nog wel veelvuldig in deze zaal terug zal komen en hoe we dit op kunnen lossen.”

Ga Terug
Nieuws

CDA wil maatregelen om verkeersveiligheid N302 te verbeteren

Op een relatief klein gedeelte van de N302, zo tussen de centuurbaan in Harderwijk en de Leuvenumseweg in Ermelo, is relatief veel overstekend verkeer te vinden: van recreanten, van mountainbikers, maar ook van wild. Een recept voor verkeersongevallen. CDA wil de cijfers over het aantal ongevallen op tafel om passende maatregelen te kunnen nemen.


Aanleiding voor het stellen van schriftelijke vragen zijn voor Statenleden Daisy Vliegenthart en Hans van Ark een brief van atletiekvereniging Athlos. Zij kruisen op hun trainingen geregeld de N302. Enkele maanden geleden namen verschillende CDA Statenleden ook al polshoogte bij de training van de jeugdleden van Athlos. Daisy Vliegenthart: “De trainers stelden zich bij die training op als verkeersregelaars om zo de jonge atleten veilig naar de overkant te brengen. Maar het was opvallend hoe weinig het verkeer op de N302 rekening hield met het overstekende verkeer.”

Het zijn juist dit soort verkeersdeelnemers, voetgangers, kinderen, fietsers en ouderen die volgens de CDA fractie extra risico lopen op de toch al gevaarlijke provinciale wegen. De fractie heeft daarom vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten waarin zij verzoekt om cijfers over het aantal ongevallen, ook uitgesplitst naar type verkeersdeelnemer en om met omwonenden op zoek te gaan naar eventuele passende maatregelen om de veiligheid te verbeteren.

Ga Terug
Nieuws

Bert Komdeur geinstalleerd als Statenlid

Bert Komdeur werd op 5 juni geïnstalleerd als Statenlid namens het CDA. Hij is blij terug te zijn en wij natuurlijk ook. Lees hieronder het bericht van Bert over zijn installatie.

Beste mensen,

Vanmiddag mocht ik weer de eed afleggen en ben ik geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten van Gelderland namens het CDA Gelderland. Een plechtig moment.
Daarmee is een einde gekomen aan een ietwat onwennig periode van twee maanden in de ‘wachtkamer’. Nu mag ik weer met veel enthousiasme beginnen aan een tweede periode als Statenlid!

Mijn woordvoering is ongewijzigd gebleven:
– Algemeen Bestuur (Sterk bestuur)
– Financiën
– Interbestuurlijk toezicht
– Toezicht gemeentefinanciën en verbonden partijen.
– Veiligheid en bestrijding ondermijning

Het is mijn ambitie om de ingeslagen weg voort te zetten en onverminderd te blijven letten op het versneld investeren van het Gelderse Geld in Provincie Gelderland. Het coalitieakkoord is wat dat betreft ambitieus met een investeringsimpuls van 650 miljoen.

Daarnaast moeten we vanuit de provincie verdere stappen maken met bestuurlijke vernieuwing. Dat betekent dat we nog meer inzetten op het samen maken van plannen voor Gelderland.

Last but not least zal het thema Veiligheid hoog op de agenda staan. We willen gemeenten en partners faciliteren in het neerzetten van een weerbare samenleving en het aanpakken van ondermijning.

Dank aan een ieder voor hun steun vóór, tijdens en na de campagne!!

Ga Terug
Nieuws

Gerhard Bos over coalitieakkoord Samen voor Gelderland

Spreektekst fractievoorzitter Gerhard Bos bij behandeling coalitieakkoord in Provinciale Staten d.d. 5 juni 2019

Samen voor Gelderland

Voorzitter,

De titel van het coalitieakkoord en de samenwerkingsovereenkomst geeft in de kern aan wat en hoe we aan de slag willen om Gelderland vooruit te helpen.

We willen samen werken aan een Gelderland waarin wensen prettig wonen, werken en leven. In het akkoord zijn doelen geformuleerd, de richting is aan geven. De invulling, de uitwerking is iets dat we samen met inwoners, organisaties, bedrijven willen vormgeven.

Van belang is dat we naast mensen, organisaties gaan staan, het verschil maken, stimuleren, ….vragen wat is er nodig, wat zou u willen dat de provincie doet? Vooraf heldere randvoorwaarden formuleren; anders gezegd het speelveld markeren. Maar ook keuzes maken, lef tonen. Lef tonen is niet bravoure tonen maar een bewuste afweging op basis van de informatie die beschikbaar is. Niet alles moet 7 decimalen achter de komma hard te zijn.

We willen als CDA dat mensen tot hun recht kunnen komen, we willen mensen kansen bieden….en waar nodig de helpende hand bieden. We willen dat mensen mee kunnen doen in heel Gelderland.

De komende tijd wordt op tal van manieren, plekken gedacht, herdacht aan de slachtoffers van de tweede Wereldoorlog.

Morgen, 75 jaar na D-day, denken velen aan de jongens die op jonge leeftijd voor onze vrijheid opstonden. Velen hebben de hoogste prijs betaald.

De generatie die het verhaal van de oorlog hier in Gelderland nog uit eigen ervaring kan vertellen, raakt langzamerhand uit de tijd. Het verhaal van de Tweede Wereldoorlog moet worden verteld, niet alleen nu maar ook in de toekomst.

Leven in Vrijheid is iets om te koesteren maar ook iets om zorgvuldig mee om te gaan. Vrijheid is een kernwaarde van onze rechtsstaat. We mogen denkbaar zijn dat we ons land in vrijheid keuzes kunnen maken. Vrijheid vraagt onderhoud, is niet vanzelfsprekend. We zijn schatplichtig.

Voorzitter….In de aanloop naar de statenverkiezingen die op 20 maart werden gehouden heeft het CDA drie thema’s belicht: veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid.

We hebben tijdens de campagne onder andere gepleit voor:

  • Ruimte om de woningen te kunnen bouwen waaraan behoefte is.
  • Verbetering van de verkeersveiligheid.
  • Vergoeding kosten opruimen drugsafvaldumpingen.
  • Anders omgaan met aanvragen van subsidies en de achterliggende regelingen. Binnen 3 weken antwoord op aanvraag. Moet kunnen. We moeten en willen snel, soepel en slagvaardig handelen.

Voorzitter, de verkiezingsuitslag van 20 maart legde een aantal puzzelstukjes op tafel waarmee de formatiepuzzel moest worden gelegd. We hebben als CDA gezegd dat het van belang is dat er een brede en stabiele coalitie tot stand komt. Op basis van het advies van de informateur zijn de formatiegesprekken van start gegaan. (VVD, CDA ,Gl, PvdA, Christen Unie en SGP)

De inspiratiebijeenkomst heeft meer dan 300 ideeën opgeleverd. Mooi om zoveel betrokkenheid en creativiteit te zien. Het vraagt om een vervolg: niet alleen welke en hoe ideeën kunnen worden omgezet naar zichtbare resultaten maar ook de inspiratiebijeenkomst zelf.

We zijn blij met het onderhandelingsresultaat

Er is een dijk van een akkoord tot stand gekomen:

  • Met opgaven rond bijvoorbeeld wonen, klimaat, energie, biodiversiteit, erfgoed, verkeersveiligheid, subsidieperikelen gaan we aan de slag.
  • Het akkoord geeft vooral de beoogde richting aan. Uitwerking ervan is zaak van inwoners, organisaties, gemeenten, GS en PS.

We willen komende 4 jaren, meters maken, het verschil maken, anders werken, samen werken en samenwerken, stimuleren.

Voorzitter, het coalitieakkoord en de samenwerkingsovereenkomst geven de koers aan voor de komende 4 jaar.
De kandidaat-gedeputeerden staan in de startblokken.
We kunnen aan de bak.

Samen voor Gelderland!

Ga Terug
Nieuws

Samen voor Gelderland

Zojuist is het coalitieakkoord “Samen voor Gelderland” gepresenteerd. Een akkoord waar wij als CDA Gelderland zeer trots op mogen zijn. Wij hebben er hard aan gewerkt om het CDA geluid heel helder door te laten klinken. En dat is gelukt!

Namens het CDA zijn de formatieonderhandelingen door Gerhard Bos en Peter Drenth gevoerd. Met 6 partijen (VVD, CDA Groenlinks, PvdA, CU en de SGP) zijn we de formatie ingegaan. We hebben tijdens de inspiratiebijeenkomst, waar iedere Gelderlander voor was uitgenodigd, heel veel mooi ideeën aangereikt gekregen. Bij de uitwerking van het coalitieakkoord zullen die punten worden betrokken. Tijdens de formatieperiode is gesproken over de opgaven waar we de komende jaren voor staan en de manier waarop we daarmee aan de slag willen gaan. We hebben afspraken gemaakt over de inhoud maar ook over de manier waarop we samen met inwoners, organisaties en gemeenten aan de slag willen gaan.

In ons verkiezingsprogramma en in de campagne stonden drie thema’s centraal: veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Deze thema‘s komen duidelijk in het coalitieakkoord terug. Net als andere onderwerpen zoals de energietransitie, mobiliteit, woningbouw, erfgoed, biodiversiteit. In dit akkoord is helder opgenomen dat de provincie toegankelijker wordt voor inwoners en bedrijven: eenvoudiger benaderbaar en dat mensen sneller antwoord krijgen op hun vragen en subsidieaanvragen.

Op 5 juni zal het akkoord in de statenvergadering worden besproken en dan zullen de gedeputeerden worden geïnstalleerd.  Peter Drenth is onze kandidaat-gedeputeerde. Hij heeft de portefeuille natuur, landbouw, cultuur, erfgoed, Gelderland herdenkt en de Food Valley.

We staan te popelen om met dit coalitieakkoord en ons verkiezingsprogramma in de hand voor u aan de slag te gaan.

Hier kunt u het hele akkoord lezen: Coalitieakkoord Samen voor Gelderland  

Samen voor Gelderland!

Gerrhard Bos, Peter Drenth, Daisy Vliegenthart, Arjan Tolkamp, Bea Schouten, Hans van Ark, Bertine van Hooff, Bert Komdeur en  Engelina van Steenbrugge

Ga Terug
Nieuws

Gelderland perfecte gastheer voor Eurovisie Songfestival

Het Songfestival van 2020 moet plaatsvinden in Gelderland. Het Gelredome is volgens de CDA fractie zeer bedreven in de organisatie van grote muziekevenementen en daarmee een prachtige locatie voor het grote muziekfestival.

Er is al brede steun voor de organisatie van het Songfestival, onder andere door de gemeente Arnhem. Statenlid Daisy Vliegenthart: “We hebben de afgelopen jaren verschillende topsportevenementen op succesvolle wijze georganiseerd zoals de start van de Giro d’Italia. Laten we nu inzetten op de organisatie van dit topcultuurevenement.”

Amsterdam zakt door zijn spreekwoordelijke hoeven onder de grote hoeveelheid toeristen. Het Rijk heet daarom beleid gemaakt om toeristen meer over heel Nederland te verspreiden. Arnhem ligt in het hart van Europa. Vliegenthart: “Gelderland heeft de afgelopen jaren laten zien dat we in staat zijn grote evenementen op een goede manier te organiseren. Nederland is daarnaast groter dan de Randstad. Laten we daarom kiezen voor ons mooie Gelderland, daarmee ontlasten we ook de drukke steden in het westen van ons land.”

Ga Terug
Nieuws

CDA-fracties in Gelderland en Overijssel: “autonome groei Lelystad Airport is echt uitgesloten”

Met de aanstaande beslissing van de Europese Commissie over de Verkeers Verdelings Regel (VVR) in het vooruitzicht hebben raads- en statenfracties uit Gelderland en Overijssel een brief gestuurd naar de CDA-fractie in de Tweede Kamer. “We hebben dit gedaan om twee redenen”, vertelt initiatiefnemer van de brief, Harry Kremer van de CDA-fractie uit Hattem. “Ten eerste is het verhaal van de minister dat de laagvliegroutes al eerder verdwijnen dan in 2023 helemaal niet het geval voor delen van de Veluwe en Overijssel. Daar hebben we aandacht voor gevraagd. Ten tweede kan het zomaar zijn dat Europa instemt met de aangepaste Verkeers Verdelings Regel die de minister heeft voorgelegd. Het lijkt er op dat dan ook autonome groei voor Lelystad Airport mogelijk wordt. We hebben de CDA Tweede Kamerfractie met de brief nogmaals laten weten dat we 100% achter hun standpunt staan van geen autonome groei van Lelystad Airport. We gaan ervan uit dat de CDA fractie in de Tweede Kamer dit standpunt handhaaft, ook als er druk wordt uitgeoefend toch akkoord te gaan”.

Lelystad Airport blijft actueel
Statenlid en woordvoerder op dossier Lelystad Airport Daisy Vliegenthart benadrukt dat het dossier Lelystad Airport ook actueel blijft in de nieuwe Statenperiode: “Nu de Statenverkiezingen achter de rug zijn, pakken we ons werk als Statenleden weer op. We blijven (en bleven ook de afgelopen maanden) de ontwikkelingen rond Lelystad Airport nauwgezet volgen. Wat het CDA in Gelderland betreft verandert het standpunt in Gelderland niet met een nieuwe coalitie. De Gelderse Staten hebben unaniem aangegeven dat eerst het luchtruim opnieuw moet worden ingedeeld en dat er pas daarna gevlogen kan worden.

Ga Terug
Nieuws

Nieuwe CDA fractie geinstalleerd

Donderdag 28 maart werden onze nieuwe Statenleden geïnstalleerd. Gerhard Bos, Bea Schouten, Peter Drenth, Daisy Vliegenthart, Arjan Tolkamp en Hans van Ark legden de eed af. Bertine van Hooff zal bij de volgende Statenvergadering worden geïnstalleerd. Bert Komdeur is momenteel onze fractievolger. Gefeliciteerd allemaal!

Ga Terug
Nieuws